PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ PRO VOZIDLA S PŘÍSTUPEM NA INTERNET A PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH ONLINE SLUŽEB (CONNECT)

1. Obecné informace

Tímto prohlášením o ochraně údajů vás informujeme o shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů vyplývajících z používání vozidla s přístupem na internet a při používání mobilních online služeb CUPRA CONNECT (dále jen služby „CONNECT Online“) v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“); a dále v souladu se španělským zákonem o ochraně údajů 3/2018; a dalšími místními předpisy, které jej doplňují. Subjekt odpovědný za zpracování údajů je:


Identita správce údajů: SEAT, S.A.U. s daňovým identifikačním číslem A-28049161 (dále označován jako „Subjekt“) Adresa: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Španělsko) E-mail: customercare@cupraofficial.com


2. Jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jaký je právní základ?

Typ údajů zpracovávaných ve vašem vozidle může obecně zahrnovat následující kategorie a mohou být považovány za osobní údaje, pokud jsou zpracovávány za určitých předpokladů a okolností.

2.1. Zpracování údajů týkajících se připojení k internetu

V této části vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů při používání vozidla s přístupem na internet v offline i online režimu.

A) Zpracování údajů pro aktivaci konektivity

Vozidlo je z výroby vybaveno SIM kartou pro přístup k internetu. Proto, aby byla zajištěna konektivita ihned po vložení SIM karty do vozidla, obdrží telekomunikační operátor informaci o identifikačním čísle vozidla (dále „VIN“),ke kterému byla SIM karta přiřazena.

Vozidlo se musí připojit k datovému serveru před tím, než vám je předáno v prodejním místě prodejce, nebo alespoň když má vozidlo počáteční nájezd 25 km. Toto připojení je nutné k ověření registrace na našem datovém serveru. V případě, že bylo vozidlo bezprostředně před zahájením procesu aktualizace v režimu offline, vozidlo se po dokončení procesu aktualizace automaticky vrátí do režimu offline, a to z důvodu důležitosti této funkce. Po dokončení této aktualizace, pokud je vozidlo v režimu offline, nebudou z vozidla odeslány žádné údaje, a proto bude zpracování údajů probíhat pouze lokálně ve vozidle. Stejně tak budou deaktivovány všechny mobilní online služby s výjimkou zákonem požadované a pro bezpečnost relevantní služby známé jako „systém tísňového volání – eCall“. Tato služba může být online.

Z technických důvodů je dále nezbytné, aby se telematická jednotka (jednotka online připojení), která je zapotřebí pro připojení vozidla, pravidelně restartovala a připojila se k místní rádiové síti. Díky tomu je vozidlo schopné navázat online připojení, např. když uživatel přepne vozidlo do režimu online nebo pokud je při nehodě použit systém tísňového volání eCall. Tento proces probíhá pouze v případě, že vozidlo aktuálně není v provozu, ale bez ohledu na to, zda je v režimu offline nebo online. Pokud bylo vozidlo v režimu offline, po dokončení restartu se automaticky přepne zpět do režimu offline.

Druhy údajů, které mají být pro tyto činnosti zpracovávány, jsou ujeté kilometry vozidla, IP adresa, VIN a číslo SIM. Účelem těchto činností zpracování je zajistit konektivitu, která vám umožní aktivaci a používání mobilních online služeb, které jsou již ve vozidle dostupné. Všechna tato zpracování údajů jsou založena na plnění smlouvy mezi vámi a prodejcem, u kterého jste zakoupili své vozidlo s přístupem na internet, a také na splnění naší zákonné povinnosti jako výrobce poskytnout našim vozidlům „systém tísňového volání eCall“ ( čl. 6.1.b, jakož i čl. 6.1.c GDPR).

B) Systém tísňového volání - eCall

Systém tísňového volání („eCall“) funguje v režimu online i offline a je již k dispozici, i když nebyla uzavřena smlouva o službách CONNECT Online. Pokud je vozidlo v režimu offline, datové připojení je navázáno, pouze pokud jste účastníkem dopravní nehody nebo pokud provedete tísňové volání pomocí tlačítka SOS ve vozidle.

Pokud jste účastníkem dopravní nehody, bude do záchranného řídícího centra odesláno automatické nouzové volání. Senzory airbagu a předpínače bezpečnostních pásů umožňují vozidlu detekovat nehodu a v tomto případě aktivovat zákonem požadovaný „systém tísňového volání eCall“. Zároveň můžete také kdykoli ručně provést vlastní tísňové volání. Po aktivaci je navázáno hlasové spojení se záchranným dispečinkem, kterým lze - podle konkrétního případu -vyvolat a předat další data (např. o typu a závažnosti nehody).

Automaticky a přímo z vozidla se do dispečinku záchranné služby přenášejí také následující údaje: typ vozidla, čas, poloha, směr jízdy a počet osob ve vozidle. Automatický přenos dat do koordinačního centra záchrany je založen na ochraně životně důležitých zájmů (čl. 6.1.d. GDPR) a také na zákonné povinnosti (čl. 6.1.c. GDPR) ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavádění palubních systémů eCall založených na tísňovém volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES.

C) Bezpečná komunikace mezi vozidlem a datovým serverem, technická dostupnost mobilních online služeb.

Pokud je vozidlo v online režimu, jsou z vozidla přenášeny určité údaje. Znamená to, že vozidla „komunikují“. Komunikace je částečně nezbytná pro zajištění toho, aby funkce Car2X dostupná ve vozidle fungovala technicky bezpečně a bezchybně. Podrobné informace o zpracování údajů v souvislosti s funkcí Car2X najdete v části Právní část informačního systému a v Zásadách ochrany osobních údajů Car2X. Mobilní služby CONNECT Online si budete moci ve vozidle kdykoli sami aktivovat. Vozidlo navíc porovnává data v online režimu s datovým serverem, aby bylo zajištěno, že veškeré služby CONNECT Online aktivované ve vozidle jsou technicky dostupné a že mezi vozidlem a datovým serverem probíhá bezpečná komunikace.

Pokaždé, když vozidlo přejde do režimu online nebo je spuštěno zapalování, když je vozidlo v režimu online, musí se ověřit na datovém serveru; Subjekt zpracovává následující osobní údaje: VIN, IP adresu včetně čísla SIM karty vozidla a vaše uživatelské jméno, pouze pokud jsou aktivovány služby CONNECT Online. ID uživatele se zpracovává za účelem kontroly, zda byly služby CONNECT Online aktivovány hlavním uživatelem vozidla, aby mohly být služby odpovídajícím způsobem poskytovány. Kromě toho je při aktivaci zapalování synchronizován čas systémů vozidla s časem datového serveru. Aby bylo možné ověřit platnost certifikátů zaslaných z vozidla kvůli zajištění zabezpečené komunikace, musí mít vozidlo správný čas. Pouze tímto způsobem lze navázat zabezpečenou komunikaci s datovým serverem a zabránit kybernetickým útokům třetích stran. Zpracování údajů je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, který zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi vozidlem a naším datovým serverem, a abychom byli schopni technicky poskytovat základní služby, které máte ve vozidle k dispozici bez uzavření samostatné smlouvy, a případně také služby CONNECT Online. (čl. 6.1 f) GDPR).

D) Online aktualizace softwaru

Z právních důvodů vám poskytujeme aktualizace softwaru (např. softwaru řídicí jednotky) prostřednictvím online připojení vozidla („Online aktualizace softwaru“), pokud se stanete zákazníkem „CONNECT“. V případě, že neuzavřete smlouvu o službách CONNECT Online; potřebné aktualizace softwaru můžete také získat kontaktováním svého autorizovaného prodejce a servisního partnera. Před zpřístupněním aktualizace softwaru online je proto nutné určit vozidla, na která byla či nebyla uzavřena smlouva „CONNECT“. Za tímto účelem je nutné zkontrolovat VIN všech ID vozidel, která mají být aktualizována, a zkontrolovat stav jejich smlouvy „CONNECT“. Pokud byla uzavřena smlouva CONNECT, zpracování údajů probíhá za účelem plnění smlouvy (čl. 6.1.b GDPR), zatímco u všech ostatních vlastníků je zpracování prováděno z důvodu našeho oprávněného zájmu, abychom byli schopni adekvátně poskytovat službu „aktualizace softwaru/online aktualizace systému“. (čl. 6.1.f GDPR).

2.2. Zpracování údajů týkajících se služeb CONNECT Online (CONNECT Online)

V této části vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů při aktivaci a používání služeb CONNECT Online (dále také „CONNECT“).

A) Aktivace služeb CONNECT Online

Chcete-li aktivovat a používat služby CONNECT Online, musíte si nejprve vytvořit účet ID uživatele. Pomocí ID uživatele se můžete zaregistrovat u služeb CONNECT Online nebo služeb nabízených třetími stranami, jako je dovozce ve vaší zemi. Pokud tak učiníte, online služba, kterou jste vybrali, bude propojena s účtem ID uživatele. Zpracování údajů k tomu nezbytné je prováděno za účelem plnění smlouvy, což znamená, že VOP budou přijaty okamžikem vytvoření uživatelského ID účtu v souladu s čl. 6,1 b. GDPR. ID uživatele slouží jako centrální uživatelský účet, ve kterém můžete na jednom místě spravovat své osobní údaje.

Informace o zpracování údajů v kontextu ID uživatele naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ID uživatele CUPRA.

Pokud se rozhodnete aktivovat služby CONNECT Online, Subjekt zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje v souvislosti s plněnímsmlouvy o službách CONNECT Online. (čl. 6.1 b) GDPR). Kromě toho může Subjekt zpracovávat faktury a platební údaje, které poskytnete v souvislosti s vaším VIN, pro účely správného účetnictví a předcházení podvodům. Právním základem je náš oprávněný zájem na plnění našich povinností týkajících se řádného účetnictví (čl. 6.1 f. GDPR).

Subjekt zpracovává osobní údaje, které pocházejí z vozidla, aby mohl poskytnout aktivaci služeb CONNECT Online, na které máte smlouvu, pokud je to nezbytné pro jeho plnění (článek 6.1.b GDPR). V každém případě se VIN zpracovává, a kromě VIN a ID uživatele zaznamenáváme také čas a typ služby použité k identifikaci a analýze závad. Děje se tak za účelem ochrany oprávněného zájmu na zlepšování mobilních online služeb, aby mohly být zpřístupněny všem našim zákazníkům s co nejmenším narušením (článek 6.1.f GDPR).

Konečně, na základě kontaktních údajů, které jste poskytli při registraci CONNECT, vás SEAT může pozvat k účasti na průzkumu spokojenosti zákazníků a/nebo průzkumu trhu týkajícího se vašeho nového zakoupeného připojeného vozidla. Tyto studie může zasílat SEAT jako odpovědný subjekt za služby CONNECT na základě svých oprávněných zájmů (článek 6.1, písmeno f) GDPR) jako výrobce vozidla, protože informace získané těmito druhy studií mohou být použity agregovaným způsobem ke zlepšování výrobků a optimalizaci našich prodejních procesů. Pro SEAT jsou to velmi hodnotné a zajímavé informace. Pokud chcete vznést námitku proti tomuto zpracování, postupujte prosím podle pokynů uvedených v bodě 7 tohoto prohlášení. Než se zapojíte do účasti, doporučujeme vám, abyste si přečetli informace o ochraně údajů obsažené ve studii trhu.

B) Používání služeb CONNECT Online

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy ohledně služeb CONNECT Online, můžete kontaktovat svého servisního partnera (servisního partnera a/nebo prodejce), dovozce ve vaší zemi (telefonicky, poštou, aplikací nebo kontaktním formulářem) nebo naše oddělení zákaznických služeb prostřednictvím customercare@cupraofficial.com. V těchto případech budeme zpracovávat následující údaje: Smluvní údaje, ID uživatele (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo), VIN, údaje o zpracování specifické pro službu a související časová razítka a další údaje, které nám v souvislosti s vaším dotazem poskytnete. Subjekt zpracovává údaje v souladu s čl. 6.1.b GDPR za účelem realizace smlouvy o službách CONNECT Online nebo – pokud ještě nejste zákazníkem – pro zahájení smlouvy o službách CONNECT Online.

Upozorňujeme, že pokud byly služby CONNECT Online aktivovány jedním uživatelem vozidla ("Hlavním uživatelem") pomocí svého uživatelského ID, může ve stejném vozidle používat služby CONNECT Online Services také jakýkoli jiný uživatel vozidla. Není však možné, aby se různí uživatelé přihlásili jako hlavní uživatel současně. Mějte prosím na paměti, že pokudpoužíváte služby CONNECT Online ve vozidle, aniž byste byli zákazníkem služeb CONNECT Online pro toto vozidlo („Hlavní uživatel“), může Hlavní uživatel prohlížet údaje související s vozidlem generovaná během vašeho používání.

Při používání služeb CONNECT Online jsou zpracovávány takové údaje o vozidle, které jsou nezbytné k poskytování příslušných smluvních služeb, mimo jiné číslo VIN, umístění, rychlost, poloha, dopravní informace, stav nabití baterie atd. Další informace najdete v portfoliu služeb. V případě hlavního uživatele se zpracování údajů provádí za účelem plnění smlouvy (čl. 6.1 b) GDPR). V případě všech ostatních uživatelů se zpracování jejich údajů o používání vozidla provádí na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat služby dle smlouvy o službách CONNECT Online pro vozidlo (čl. 6.1 f) GDPR).

Každý uživatel vozidla má v nastaveních možnost nastavit vozidlo do režimu offline. Nastavením „režimu offline“ můžete zabránit našemu zpracování osobních údajů, protože dojde k odpojení datového připojení (informace o zpracování údajů v režimu offline najdete v části „Zpracování údajů v režimu offline“). Hlavní uživatel nemůže v režimu offline zobrazit údaje o cestách. Proto v takovém případě nelze poskytovat mobilní online služby.

Informace o zpracování údajů při používání aplikace My CUPRA najdete v jejích zásadách ochrany osobních údajů.

B.1. Nahrání dat pro výukovou mapu pro poloautomatickou jízdu

Subjekt zpracovává vaše osobní údaje za účelem nahrání dat Výukové mapy pro poloautomatizované řízení. Cílem nahrávání výukových map je neustálé vylepšování funkce asistenta řidiče (Travel Assist) s rojovými daty pro poloautomatickou jízdu. Shromážděná data se používají k tomu, aby se „asistent řidiče s rojovými daty“ naučil trasy a mohl na těchto naučených trasách asistovat řidičům všech vozidel vybavených cestovním asistentem s rojovými daty. Odeslaná data jsou na našich datových serverech po dobu 24 hodin anonymizována, takže o jednotlivých řidičích nelze vyvozovat žádné závěry. Nahrávání údajů je zpočátku deaktivováno a vyžaduje zvláštní souhlas uživatele v aplikaci CUPRA.

B.2. Online hlasové ovládání s údaji o poloze

Při použití funkce online hlasového ovládání Subjekt zpracuje vaši polohu a aktuální polohu vašeho vozidla pokaždé, když poskytnete hlasový vstup ve vozidlech s balíčkem CONNECT Plus, a propojí je, pokud je to vhodné při zpracování hlasového vstupu, s potenciálně zajímavými místy ve vašem okolí, aby vám rychleji poskytovaly lepší výsledky (jako jsou cíle navigace nebo nabíjecí stanice). Pokud to není vhodné při zpracování hlasového vstupu, aktuální poloha vozidla nebude dále zpracovávána. Základní funkce online hlasového ovládání zůstane pokryta smluvně garantovaným rozsahem, i když neudělíte souhlas.

2.3. Činnosti zpracování související s bezpečností a shodou vašeho připojeného vozidla

Subjekt bude sledovat stavy a upozornění vydávané vaším vozidlem za účelem zajištění aspektů souvisejících s bezpečností, a také zjišťování případných chyb, jejich analýzy, navrhování a zavádění vylepšení a řešení. Jakmile budou tyto údaje shromážděny, lze je propojit s technickými výrobními údaji a předchozími návštěvami v dílně, aby bylo možné vyvodit relevantní závěry pro bezpečnost a správný provoz vozidla. Vždy budou uplatněna příslušná bezpečnostní opatření, aby byla zaručena bezpečnost zpracovávaných údajů, včetně anonymizace, pokud to není nutné, aby Subjekt zpracovával VIN. Toto zpracování údajů je zákonně uznané z důvodu oprávněného zájmu Subjektu (čl. 6.1 f) GDPR) jako výrobce vozidla a poskytovatele služby CONNNECT za účelem odhalení chyb, které by mohly mít vliv na bezpečnost a kvalitu výrobku a služby, což by mělo následně přímý přínos pro uživatele. Bez přístupu k těmto informacím by Subjekt nebyl schopen zjistit chyby a vylepšení. V souvislosti s tímto zpracováním Subjekt posoudil existenci závažných oprávněných důvodů, které podle ustanovení článku 21.1 GDPR neumožňují zúčastněné straně uplatnit své právo vznést námitku.

2.4. Činnosti zpracování související s optimalizací a vývojem funkcí vozidla a využíváním připojených služeb

Aby bylo možné optimalizovat a zlepšovat funkce vašeho vozidla a přizpůsobit je očekáváním zákazníků a vývoji trhu obecně, a zejména dosáhnout dalšího a nového vývoje inovativních funkcí, vysílá vaše vozidlo různá data funkční i technická (např. data o používaných zařízeních, spotřebě, stavu, řízení a zábavním systému infotainment vozidla). Tyto informace budou přidruženy k VIN a IP vozidla. Subjekt nebude tyto údaje používat k vytváření profilů ani k jejich vyhodnocování na základě individualizovaných vozidel. Kromě toho nebudou použity žádné datové atributy k vytváření profilů nebo závěrů o vašem chování nebo modelech chování během používání vašeho vozidla. Jakmile budou tyto informace shromážděny, budou uplatněna příslušná bezpečnostní opatření, aby byla zaručena bezpečnost zpracovávaných údajů, včetně anonymizace, pokud to není nezbytně nutné, aby Subjekt zpracovával VIN. Výše uvedené údaje bude Subjekt zpracovávat v rámci činností omezených na konkrétní dobu za účelem optimalizace rozsahu funkcí vozidla a jejich přizpůsobení očekáváním zákazníků na základě zabezpečení jejich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů (čl. 6.1 f) GDPR). Přenos dat můžete deaktivovat v nastavení soukromí vašeho vozidla. Chcete-li s konečnou platností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím na náš Zákaznický servis.

2.5. Služby a použití třetích stran

Možná budete moci připojit svůj chytrý telefon k vozidlu, abyste jej mohli ovládat prostřednictvím vestavěného systému vašeho vozidla (pomocí aplikací jako Android Auto nebo Apple CarPlay). Integrace umožňuje používání vybraných aplikací na chytrém telefonu. Typ zpracování údajů, ke kterému dochází, je určen poskytovatelem příslušné použité aplikace. Více informací získáte a výběr nastavení můžete provést prostřednictvím příslušné aplikace a operačního systému vašeho chytrého telefonu. Navíc za určitých předpokladů budete moct používat aplikace, za které jsou odpovědné třetí strany, například Google nebo Spotify, mimo jiné, v kombinaci se zábavními službami nabízenými Subjektem prostřednictvím služeb CONNECT Online. Jako předběžný krok před tím, než budete moct začít používat tyto služby, si musíte pečlivě přečíst a přijmout příslušné Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služeb. Subjekt nebude mít žádnou odpovědnost za uvedené zpracování.

2.6. Dodržování zákonných povinností

Bude-li to zákonem stanoveno, bude Subjekt jako schválený výrobce vozidla povinen na žádost příslušných orgánů zpracovávat a sdělovat určité údaje uložené ve vozidle, týkající se jeho vlastníka. Některé z těchto povinností mohou vyplývat z vyšetřování trestných činů, údajných dopravních nehod, kontroly prodeje ojetých vozidel atd. Tímto způsobem lze sdělovat údaje o provozu, používání, ovládání, stavu a technické údaje vozidla spojené s jeho VIN, jako jsou: počet ujetých kilometrů, rychlost, zrychlení, ovládání navigace, stav bezpečnostních pásů, podmínky prostředí, stavy baterie, kapalin, tlaku atd. Zpracování a sdělování údajů úřadům je kryto plněním zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1, seg. 1 písmeno c) GDPR) Subjektu jako výrobce vozidla. Dále, konkrétně v souladu s plněním prováděcího nařízení (EU) č. 2021/392, týkajícího se sledování a oznamování údajů o emisích CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, bude Subjekt sdělovat údaje o vozidle, které zaznamenávají na palubě spotřebu paliva a počet ujetých kilometrů. Tyto údaje budou načteny v dílně, když odvezete své vozidlo do autorizovaného servisu, a tyto informace budou zaslány koncernu Volkswagen AG a Evropské komisi spolu s vaším identifikačním číslem vozidla (VIN). Kompletní informace jsou k dispozici v objednávce opravy vašeho vozidla.

2.7. Události vozidla a upozornění na údržbu

V některých případech událostí a výstrah vašeho vozidla může být nezbytné, aby subjekt zpracoval určité údaje týkající se vašeho vozidla (spotřeba, počet ujetých kilometrů, poloha, typ události/výstrahy...). Tyto údaje mohou být zpracovávány subjektem i dovozcem ve vaší zemi v případě událostí na silnici nebo při údržbě vozidla a mohou být předávány oficiální servisní síti (prodejcům a servisům) a dalším třetím stranám, jako jsou pojišťovny (v případě nehod nebo poruch), za účelem správy služeb, oprav a asistenčních činností. Subjekt může tyto údaje zpracovávat na základě splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1, pododst. 1 písm. c) nařízení GDPR) jako výrobce vozidla a může je v případě svolávacích akcí, na které se vztahuje zákon, nebo na základě vašeho výslovného souhlasu ((čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) případně poskytnout třetím subjektům.

3. Uchovávání dat

Vaše osobní údaje ze služeb CONNECT Online budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné, abychom vám mohli poskytovat funkce zahrnuté ve službách CONNECT Online, a v každém případě, dokud nepožádáte o jejich vymazání. Subjekt bude uchovávat vaše údaje po dobu platnosti našeho smluvního vztahu a po jeho dokončení po dobu maximálně 10 let v souladu s místními právními předpisy.

4. Příjemci údajů

Zpřístupnění vašich osobních údajů a údajů o vozidle třetím stranám bude probíhat v souladu s příslušnými zákonnými povinnostmi.

4.1. Poradenství při uzavírání smluv a objednání zákaznického servisu

Pokud vám při uzavírání smlouvy o mobilních online službách poskytoval poradenství váš servisní partner, obdrží za to finanční prémii. Platbu zpracovává prodejní společnost (dovozce subjektu ve vaší zemi), která má na starosti vaši zemi. Za tímto účelem účetní jednotka a dovozce obdrží VIN, aby mohli prostřednictvím mobilních online služeb přiřadit platby pojistného k příslušným smlouvám a podle toho je vyplácet servisnímu partnerovi účetní jednotky (čl. 6.1 písm. f) GDPR). Číslo VIN není spojeno s jinými osobními údaji uchovávanými dovozcem ve vaší zemi. Jakmile tato doba uplyne, budou vaše osobní údaje anonymizovány v souladu s ustanoveními předchozích předpokladů týkajících se bezpečnosti a shody výrobků.

4.2. Datové servery a poskytování dat třetím stranám

Subjekt poskytne přístup k údajům třetím stranám jednajícím jako zpracovatelé údajů za účelem, aby mohly nabízet služby CONNECT Online. Tyto třetí strany budou zpracovávat osobní údaje vždy naším jménem. Subjekt využívá datové servery poskytované skupinou Volkswagen, která rovněž zajišťuje údržbu a technickou podporu IT systémů. Dodavatelé koncernu Volkswagen budou zpracovávat údaje pouze naším jménem a pod naším vedením. V neposlední řadě vás také informujeme, že subjekt může vaše údaje předávat subjektům koncernu VW za účelem kontroly kvality a optimalizace interních prodejních a poprodejních procesů a kanálů koncernu. Takové zpracování je založeno na zajištění našich oprávněných zájmů a ve prospěch vás jako klienta našich vozů.

5. Budou vaše osobní údaje zasílány mimo EU?

Veškeré zpracování vašich údajů bude probíhat v rámci Evropského hospodářského prostoru a bude jim poskytována stejná úroveň ochrany jako v Evropském hospodářském prostoru. Kromě toho mohou být údaje v závislosti na modelu vozu zpracovávány na serverech, které mají smluvní služby mimo Evropský hospodářský prostor, což zaručuje zpracování vašich údajů s využitím odpovídajících ochranných opatření. V tomto smyslu vás informujeme, že náš subjekt jako součást skupiny VW uzavřel smlouvy s některými dílčími zpracovateli, včetně společnosti SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Corporation za účelem poskytování služeb hostování dat. Tyto společnosti údaje šifrují a zpracovávají je výhradně na datových serverech umístěných v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že tyto subjekty sídlí ve Spojených státech amerických, nelze vyloučit přístup k údajům ze Spojených států amerických, a proto byla podepsána odpovídající standardní smlouva EU ohledně doložek o ochraně osobních údajů , aby byla zajištěna dostatečná ochrana vašich osobních údajů. Pokud byste chtěli získat jejich kopii nebo pokud vám byly zpřístupněny, můžete nás kontaktovat na dataprotection@seat.es.

6. Uživatelé a nastavení soukromí

Služby CONNECT Online jsou dostupné různým uživatelům, kteří mohou vozidlo v daný čas používat. V tomto smyslu byly umožněny různé role, aby jim tak bylo umožněno užívat výhod připojeného vozidla. V závislosti na generaci vašeho vozidla se můžete zaregistrovat jako:

Upozorňujeme, že ostatní uživatelé přihlášení v tomto vozidle mohou vidět vaši parkovací pozici nebo předvolby nastavení. Uživatele a nastavení soukromí můžete spravovat prostřednictvím infotainmentu vozidla. Nastavení soukromí vozu umožňuje v závislosti na modelu vozidla nastavit vozidlo do režimu offline nebo omezit odesílání dat. V každém případě lze navázat komunikaci pro zajištění obecného přístupu vozidla k internetu nebo v případě nehody pro aktivaci „systému eCall“. Své údaje můžete také spravovat na svém portálu CUPRA ID .

Můžete také obnovit tovární nastavení vozidla. K tomu musí být auto v režimu online. Tato funkce resetuje nastavení uložená ve vozidle na tovární nastavení a vymaže hlavního uživatele služeb CONNECT Online - pokud existuje - z vozu a vrátí auto do režimu offline. Po dobu 14 dnů je možné obnovit data související se službami CONNECT Online, pokud je znovu zaregistrováno stejné ID uživatele pomocí kódu zobrazeného ve vozidle. Pokud tak neučiníte do 14 dnů, data související se službami CONNECT Online budou také odstraněna z datového serveru.

7. Jaká jsou vaše práva a kontaktní kanály?

7.1. Definice práv

Níže u Subjektu můžete ve svém stavu subjektu údajů uplatnit následující práva:

Upozorňujeme, že VIN zpracováváme pouze za účelem nabízení některých funkcí služeb CONNECT Online, v těchto případech jsou tato práva dostupná pouze v omezeném rozsahu podle čl. 11 GDPR. To znamená, že jsme povinni plnit vaše práva pouze v případě, že jste nám při uplatňování svých práv poskytli dodatečné informace, které nás staví do pozice, kdy můžeme vaše právo naplnit.

A konečně, pokud se domníváte, že Subjekt nezpracoval vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je ve Španělsku španělský úřad pro ochranu údajů, www.aepd.es.

7.2. Kontaktní kanály

Své soukromí a osobní údaje můžete kdykoli spravovat v infotainmentu vozidla a na Portálu ID uživatele: https://cupraid.vwgroup.io/. Pokud chcete, můžete také kontaktovat přímo customercare@cupraoffical.com. Výkon těchto práv je bezplatný, pokud nejde o zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené žádosti. Pokud si přejete uplatnit svá práva na ochranu údajů před dovozcem subjektu nebo jeho sítí prodejců a servisních partnerů, kontaktujte je přímo. Máte-li jakékoli pochybnosti o ochraně údajů nebo se chcete spojit s naším pověřencem pro ochranu údajů („DPO“), můžete jej také kontaktovat zasláním e-mailu na adresu dataprotection@seat.es.

Verze: září 2023