ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι για τη Κινητή Υπηρεσία SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (οι Γενικοί Όροι) καθορίζουν τους όρους που διέπουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας SEAT, S.A.U., με έδρα στο Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Βαρκελώνης υπό τον τόμο 23662, Σελίδα B-56855, Φύλλο 1, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου Ισπανίας (N.I.F.) A-28049161 και με ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@seat.es (“SEAT”) και του ιδιοκτήτη και εξουσιοδοτημένου χρήστη του οχήματος (ο “Πελάτης”) που έχει συμβληθεί με τη Κινητή Υπηρεσία SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT όπως περιγράφεται στον περιγράφονται στις Εφαρμογές (Οι “Υπηρεσίες”).

1.2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι θα ολοκληρωθούν με συγκεκριμένους όρους (οι οποίοι θα εξαρτηθούν από τη συγκεκριμένη εντολή παροχής υπηρεσιών που έχει θέσει κάθε Πελάτης), όροι της χρήσης και πολιτικές απόρρητου που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη.

1.3. Επιπλέον, εάν οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη εταιρεία η οποία εμπορεύεται υπό τη δική της μάρκα ή όνομα, η SEAT παρέχει μόνο πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες τρίτων παρόχων μέσω των Υπηρεσιών. Σε αυτή τη περίπτωση, οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν μόνο για τη διαμεσολάβηση αυτής της πρόσβασης. Ωστόσο, για τη χρήση των υπηρεσιών από τρίτους, οι συμφωνηθέντες όροι μπορούν να ισχύσουν, ιδίως σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

1.4. Ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και τους συγκεκριμένους όρους και άλλους τυχόν ισχύοντες όρους χρήσης ή πολιτικές απορρήτου κατά τη διαδικασία της απόκτησης και ενεργοποίησης που ορίζεται στον όρο 6.

1.5. Η SEAT θα δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους για κάθε έγκυρο ή δικαιολογημένο λόγο. Οι αλλαγές στους παρόντες Γενικούς Όρους θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη και θα γίνονται δεσμευτικές εάν γίνονται ρητά αποδεκτές από τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης απορρίψει τις αλλαγές, οι τροποποιήσεις δεν θα τεθούν σε ισχύ για τον Πελάτη, εκτός εάν οι τεχνικοί λόγοι καθιστούν συνέχιση των Υπηρεσιών αδύνατη.

1.6. Η SEAT θα αποθηκεύσει τους Γενικούς Όρους, οι οποιοί θα είναι πάντοτε προσβάσιμοι στον Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να βρει μια ολοκληρωμένη έκδοση όλων των νομικών εγγράφων που ισχύουν για τις Υπηρεσίες στη διεύθυνση:

Στο τμήμα νομικών όρων του συστήματος Infotainment ή στην Εφαρμογή

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Οι Γενικοί Όροι θα είναι προσβάσιμοι στον Πελάτη στα Ελληνικά καθώς και στις γλώσσες που είναι διαθέσιμες στον Πελάτη στο αναπτυσσόμενο μενού που περιλαμβάνεται στις Εφαρμογές.

1.8. Ο Πελάτης θα πρέπει να είναι νόμιμης ηλικίας για να συμβληθεί με της Υπηρεσίες.

2. Προϋποθέσεις

2.1. Για να συμβληθεί και / ή να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις και να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:

(i) Να έχει ένα όχημα SEAT ή CUPR συμβατό με τις Υπηρεσίες (το «Όχημα**/**τα»), Ο Πελάτης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά οχήματα στις Εφαρμογές.;

(ii) Να έχει smartphone, tablet, υπολογιστή ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή με σύνδεση δεδομένων (Όρος 4);

(iii) Να έχει (ή να δημιουργήσει για αυτό το σκοπό) λογαριασμό χρήστη SEAT ID και να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Πελάτη (Όρος 5);

(iv) Να έχει συμβληθεί και ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρώτης εντολής παροχής υπηρεσιών που έχει θέσει η Πελάτης (η «Εντολή Εξυπηρέτησης») (Όρος 6).

(v) Ο Πελάτης θεωρείται ως ο Βασικός Χρήστης του Οχήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες και τους χρήστες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html και στην περιγραφή των ρόλων των χρηστών στο Τμήμα 16.

2.2. Εάν το όχημα (ανεξάρτητα από το μοντέλο, το έτος του μοντέλου και του εξοπλισμού) είναι εξοπλισμένο με “υπηρεσία κλήσης έκτατης ανάγκης”, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία αυτή χωρίς λογαριασμό χρήστη, εντολή ή ενεργοποίηση SEAT ID.

3. Υπηρεσίες και διαθεσιμότητα

3.1. Οι Υπηρεσίες περιγράφονται με λεπτομέρεια στις Εφαρμογές.

3.2. Οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω των ακολούθων Καναλιών (τα “Κανάλια”):

Δεν είναι συμβατά όλα τα οχήματα με σύστημα πλοήγησης. Ορισμένα συμβατά οχήματα είναι εξοπλισμένα με ένα ραδιοσύστημα το οποίο επιτρέπει τη λήψη των Υπηρεσιών με διαφορετική εμβέλεια. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς περιορισμούς του εξοπλισμού του οχήματος του στις Εφαρμογές.

3.3. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι Υπηρεσίες από όλα τα κανάλια που αναφέρονται πιο πάνω. Some services are compatible for all Channels, for two of them or are specific for each of the Channels. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των Υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα, την Εφαρμογή ή το Σύστημα Πλοήγησης/Ραδιόφωνο.

3.4. Κάθε πελάτης μπορεί να συμβληθεί με όλες ή με μέρος των Υπηρεσιών, ανάλογα με την εντολή παροχής Υπηρεσιών που έχει τεθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύμβασης (Όρος 6). Ορισμένες Υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται δωρεάν (π.χ. σε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο) και ως εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν ο Πελάτης αποκτήσει ένα νέο όχημα. Κατά τον ίδιο τρόπο κάθε Εντολή Υπηρεσίας που τίθεται από τον Πελάτη συνδέεται με το όχημα που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης (Όρος 6). Έτσι, οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε άλλο όχημα διαφορετικό από το Όχημα για το οποίο έχουν συμβληθεί οι Υπηρεσίες.

3.5. Η διαθεσιμότητα ολόκληρων ή μέρους των Υπηρεσιών ενδέχεται να επηρεάζεται από περιορισμούς τεχνολογικής υποδομής, ασυμβατότητες δικτύου ή / και τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία το όχημα αγοράστηκε για πρώτη φορά από τον Πελάτη. Η SEAT δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από τη χώρα στην οποία το όχημα είχε αγοραστεί για πρώτη φορά και επομένως η SEAT δεν ευθύνεται αν αυτές οι συνθήκες είναι εκτός ελέγχου.

3.6. Για την παροχή των Υπηρεσιών, η SEAT αναμένει πως το όχημά σας και τα Κανάλια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, το ηλεκτρικό σύστημά τους λειτουργεί και υπάρχει επαρκής ισχύς μπαταρίας. Η Υπηρεσία ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε οποιονδήποτε εξοπλισμό ή λογισμικό στο Όχημα που δεν είναι ρητά εγκεκριμένο από τη SEAT ή δεν είναι συμβατό με την Υπηρεσία. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συντήρηση του οχήματος του Πελάτη ή των διαφορετικών Καναλιών και των συστημάτων τους.

3.7. Λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της τεχνολογικής προόδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι Υπηρεσίες του Οχήματος του πελάτη ενδέχεται να προσαρμοστούν περιστασιακά σε νέες ενημερώσεις και βελτιώσεις.

Όταν αυτού του είδους οι τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τον Πελάτη (και υπό την προϋπόθεση πως αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις δεν είναι ήσσονος σημασίας), ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης που ενημερώνει για τις τροποποιήσεις ή από τη στιγμή της τροποποίησης των Υπηρεσιών, εάν επρόκειτο να συμβεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η καταγγελία της σύμβασης θα ρυθμίζεται όπως αναφέρεται στoν Όρο 10 που ακολουθεί.

Ωστόσο, το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης για τους παραπάνω σκοπούς δεν ισχύει εάν η SEAT παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να διατηρήσει, χωρίς πρόσθετο κόστος, τις Υπηρεσίες χωρίς την τροποποίηση και αυτές παραμείνουν σε συμμόρφωση.

3.8. SEAT θα λάβει εύλογα μέτρα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της για να εξασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει κάθε αποτυχία το συντομότερο δυνατόν.

3.9. Εντούτοις, σε περίπτωση ανωτέρας βίας (π.χ. ένοπλες συγκρούσεις, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες ή εργατικών διενέξεων κ.λ.π) ή λόγω εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής ή οποιουδήποτε άλλου είδους ενέργειας που απαιτείται στις τεχνικές συσκευές της SEAT ή στις συσκευές τρίτων που παρέχουν δεδομένα, περιεχόμενο πληροφορίες ή τη δυνατότητα μεταφοράς των Υπηρεσιών, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να διακόπτονται ή να παρεμποδίζονται (ταχύτητα). Επίσης, η ταυτόχρονη χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να επηρεάσει τις Υπηρεσίες αυτές.

3.10. Επιπλέον, η SEAT έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη απειλών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ενάντια στην ασφάλεια των οχημάτων, της κυκλοφορίας, της ζωής, της υγείας, του δικαιώματος στην πληροφόρηση (ιδιωτικό απόρρητο), της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος ή ενάντια σε οποιοδήποτε τρίτο ή την ίδια τη SEAT. Αυτά τα μέτρα ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα περιορισμούς στις Υπηρεσίες ή / και στις συνδέσεις δεδομένων. Ανάλογα με τη σοβαρότητα των απειλών ή / και τη σημασία των περιουσιακών στοιχείων που απειλούνται, τέτοια μέτρα μπορεί επίσης να συνεπάγονται προσωρινό αποκλεισμό ορισμένων ή όλων των Υπηρεσιών, καθώς και διακοπή της σύνδεσης δεδομένων.

3.11. Για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων ή για την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του συνόλου των Υπηρεσιών ή της σύνδεσης δεδομένων, η SEAT ενδέχεται να παρέχει στον Πελάτη μια δωρεάν ενημέρωση λογισμικού στο Όχημα, η οποία θα πρέπει να εγκαθίσταται από τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό. Για την επαναφορά της πλήρους διαθεσιμότητας των Υπηρεσιών μπορεί να απαιτείται και επιπρόσθετη συμμετοχή από του Πελάτη (για παράδειγμα, αλλαγή του κωδικού πρόσβασης SEAT ID). Η SEAT δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης με τις Υπηρεσίες, εάν ο Πελάτης δεν έχει εγκαταστήσει αυτές τις ενημερώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της SEAT μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

3.12. Από την πλευρά του, ο Πελάτης παραχωρεί στη SEAT ένα μη αποκλειστικό, χωρίς όρια, απεριόριστο, πλήρες, μεταβιβάσιμο, δωρεάν και υποαδειοδοτήσιμο δικαίωμα χρήσης όλων των δεδομένων που προέρχονται από τη χρήση των Υπηρεσιών, ειδικότερα των τεχνικών δεδομένων, που δεν αναφέρονται σε πρόσωπα ή των οποίων οι προσωπικές αναφορές έχουν αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).

3.13. Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης μπορεί να ανατρέξει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της SEAT. Ο Πελάτης μπορεί να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας στον Εφαρμογές.

4. Σύνδεση Δεδομένων

4.1. Για να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη, οι Υπηρεσίες απαιτούν τις ακόλουθες συνδέσεις δεδομένων:

4.2. Σύνδεση δεδομένων μεταξύ του οχήματος και του διακομιστή δεδομένων:

4.2.1. Σύνδεση Δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων SEAT.

4.2.2. Η σύμβαση των Υπηρεσιών περιλαμβάνει μέρος της χρήσης της σύνδεσης δεδομένων του Πελάτη για ορισμένες Υπηρεσίες. Ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν άλλες Υπηρεσίες, η οποίες ενδεχομένως να απαιτούν υψηλότερη χρήση της σύνδεσης δεδομένων, ο Πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσθετα πακέτα δεδομένων από τρίτους με δικά του έξοδα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση δεδομένων που απαιτούνται για κάθε μία από τις συμβεβλημένες Υπηρεσίες μπορούν να βρεθούν στις Εφαρμογές, καθώς και εναλλακτικές λύσεις για την απόκτηση πρόσθετων πακέτων δεδομένων από φορείς τηλεπικοινωνιών. Η SEAT δεν ευθύνεται για τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας που παρέχονται από τρίτους.

4.2.3. Οι Υπηρεσίες διαμορφώνονται για να ενεργοποιούν τη σύνδεση δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων όταν το όχημα βρίσκεται σε χώρα που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη SEAT για τη χρήση αυτής της επικοινωνίας ("Περιοχή Χρήσης").

4.2.4. Οι χώρες εντός του Χώρου Χρήσης του Οχήματος εξαρτώνται από το μοντέλο, το έτος του μοντέλου και τον εξοπλισμό του οχήματος. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Περιοχή Χρήσης του Οχήματός του, στην Εφαρμογή.

4.2.5. Η λειτουργία και η απόδοση της σύνδεσης δεδομένων μεταξύ του οχήματος και του διακομιστή δεδομένων εξαρτώνται από μια σειρά αιτιών, οι οποίες ενδέχεται από καιρό σε καιρό να είναι εκτός του ελέγχου της SEAT. Για λόγους απεικόνισης και χωρίς περιορισμό, η επαρκής λήψη του σήματος στη θέση του Οχήματος, την αποτυχία, τη μείωση ή τη διακοπή της κάλυψης σε σήραγγες, γκαράζ και υπόγειους δρόμους, καθώς και άλλους δυσμενείς παράγοντες (μετεωρολογικές συνθήκες, συσκευές που παράγουν παρεμβολές , κτίρια, εντατική χρήση του σχετικού κυψελοειδούς δικτύου).

4.2.6. Η SEAT δεν έχει υποχρέωση να διατηρεί ή να υποστηρίζει καμία σύνδεση δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων SEAT εάν διακοπεί η συγκεκριμένη τεχνολογία δικτύου στην οποία βασίζεται η συνδεσιμότητα του Οχήματος (εφεξής «Technology Sunset»).

4.3. Σύνδεση δεδομένων μεταξύ της Συσκευής του Πελάτη και του διακομιστή δεδομένων:

4.3.1. Η σύνδεση δεδομένων μεταξύ της Συσκευής του Πελάτη και του διακομιστή δεδομένων για τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής δεν αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τη SEAT. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Πελάτη ή / και των Συν-χρηστών the terms and conditions agreed with the telecommunication services provider of the Client and/or the Co-users. Τα παραπάνω ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετο κόστος, ειδικά στην περίπτωση των τελών σύνδεσης and itinerancy fees Αυτά τα έξοδα είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής, του ελέγχου και της ευθύνης της SEAT.

5. Λογαριασμός Χρήστη

5.1. Ο Πελάτης πρέπει να έχει (ή να δημιουργήσει για το σκοπό αυτό) λογαριασμό χρήστη SEAT ID ("Λογαριασμός Χρήστη SEAT ID") μέσω της Εφαρμογής ή όπως υποδεικνύεται στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιόφωνου του Οχήματος του Πελάτη. Οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου που ισχύουν για τον Λογαριασμό Χρήστη SEAT ID μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Ο Πελάτης πρέπει να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης την Εφαρμογή ή το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος του Οχήματος του Πελάτη (σύμφωνα με το μοντέλο του οχήματος) με το όνομα χρήστη και το κωδικό του έτσι ώστε μεταξύ άλλων τουτουργιών να συνάπτει και να ενεργοποιεί τις Υπηρεσίες στο Όχημα του Πελάτη καθώς και να ελέγχει και να διαχειρίζεται ανά πάσα στιγμή τη κατάσταση των Συμβεβλημένων Υπηρεσιών αλλά και την «υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης».

5.3. Ο Πελάτης πρέπει να διατηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία σύνδεσης και, ιδίως, τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης αποκαλυφθεί σε τρίτους, ο Πελάτης θα πρέπει να τροποποιήσει αμέσως αυτόν τον κωδικό πρόσβασης ή, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν μπορέσει να συνδεθεί στον Λογαριασμό Χρήστη SEAT ID, θα ειδοποιήσει αμέσως την SEAT. Μέσω της πύλης ID, ο πελάτης ενδέχεται να είναι σε θέση να ανακτήσει τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την ανάκτηση κωδικών πρόσβασης, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της SEAT σε κάθε χώρα (η υπηρεσία έχει περιορισμένες ώρες λειτουργίας) ή να ελέγξει τις ενότητες FAQ στις Εφαρμογές.

5.4. Ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν έναν προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (S-PIN) για σύνδεση. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτόστις Εφαρμογές. Ο πελάτης πρέπει να διατηρήσει εμπιστευτικό το PIN ασφαλείας. Εάν ο κωδικός PIN ασφαλείας αποκαλυφθεί σε τρίτους, ο Πελάτης πρέπει να τροποποιήσει αμέσως τον εν λόγω κωδικό ασφαλείας.

5.5. The Client shall take all necessary actions to guarantee that the information of the SEAT ID User Account is true and complete. Since SEAT and the Client will be in contact using the e-mail, the Client shall have a valid e-mail and have access to the relevant e-mail account. Changes in the Client’s e-mail address or any other Client’s data shall be updated by the Client as soon as feasible through the corresponding section in the SEAT ID User Account.

5.6. Η SEAT παρέχει τον Λογαριασμό Χρήστη SEAT ID στον Πελάτη δωρεάν.

6. Σύναψη και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών

6.1. Ο Πελάτης μπορεί να συμβληθεί με τις Υπηρεσίες (με την υποβολή νέων Παραγγελιών Υπηρεσιών ή με την ανανέωση τους) και να τις ενεργοποιήσει με το να συνδεθεί στην Εφαρμογή ή το Σύστημα Πλοήγησης/Ραδιοσύστηματος (σύμφωνα με το μοντέλο του οχήματος). Με την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών, το Όχημα θα συνδεθεί με το λογαριασμό Χρήστη SEAT ID του Πελάτη και ο Πελάτης θα μπορέσει να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τις Συμβεβλημένες Υπηρεσίες.

6.2. Σε περίπτωση υποβολής νέων Παραγγελιών Υπηρεσιών ή ανανεώσεων μετά τη λήξη των αρχικών, από τον Πελάτη, ο Πελάτης θα θα χρειαστεί να επαναλάβει τη διαδικασία ενεργοποίησης, εκτός εάν η πληρωμή για την ανανέωση επιβεβαιωθεί από τη SEAT πριν από την ημερομηνία λήξης της αρχικής παραγγελίας από τον Πελάτη.

6.3. Ως εξαίρεση από τα παραπάνω, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι Υπηρεσίες για "Κλείδωμα & Ξεκλείδωμα με τηλεχειριστήριο" και "Ψηφιακό Κλειδί", θα χρειαστεί μια διπλή διαδικασία ελέγχου ταυτότητας που θα γίνει από τον αρμόδιο αντιπρόσωπο σε κάθε περίπτωση.

6.4. Ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό του Οχήματος του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να συνάψει και να ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες με διαφορετικά μέσα. Ο Πελάτης μπορεί βρει περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για τη διαδικασία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών στις Εφαρμογές, ή να απευθυνθεί στον σχετικό αντιπρόσωπο.

6.5. Ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη σύναψη των Υπηρεσιών, ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

6.6. Συμβόλαιο και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής ("ενεργοποίηση εκτός αυτοκινήτου"), όπως εφαρμόζεται:

(i) Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει ένα smartphone, tablet, υπολογιστή ή / και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή με σύνδεση δεδομένων και ένα όχημα SEAT ή CUPRA συμβατό με τις Υπηρεσίες;

(ii) Πελάτης πρέπει να συνδεθεί στην Εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του Πελάτη για τον Λογαριασμό Χρήστη του SEAT ID;

(iii) Ο Πελάτης πρέπει να εισαγάγει τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος (VIN). Ο Πελάτης μπορεί να βρει το VIN στον μικρότερο αριθμό του παρμπρίζ ή τα έγγραφα του οχήματος;

(iv) Ο Πελάτης πρέπει να τοποθετήσει τη σχετική Εντολή Υπηρεσίας για τις επιθυμητές Υπηρεσίες, καθώς και να αποδεχθεί τους όρους που ισχύουν.

Όταν ο Πελάτης κάνει κλικ στο πλαίσιο για να προχωρήσει στη σύναψη των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους καθώς και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις (οι οποίες θα εξαρτηθούν από την αντίστοιχη Εντολή Υπηρεσίας που έχει θέσει ο Πελάτης) και τυχόν άλλους όρους χρήσης ή ιδιωτικού απορρήτου πολιτικές που ενδέχεται να ισχύουν;

(v) Ο Πελάτης πρέπει να σημειώσει και να απομνημονεύσει τον κωδικό σύνδεσης που θα εμφανιστεί ("Κωδικός Σύνδεσης") και να εισαγάγει τον αριθμό αυτό στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοφώνου του Οχήματος για να καθορίσει τη σύνδεση; και

(vi) Η SEAT θα στείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη που δόθηκε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού SEAT ID. Τέτοιο e-mail θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

a) Βεβαίωση της Εντολής Υπηρεσιών από τη SEAT (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”);

b) Επιβεβαίωση από την SEAT ότι οι Υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί σωστά και ο Πελάτης μπορεί να αρχίσει να τις χρησιμοποιεί; και

c) Το σχετικό τιμολόγιο / απόδειξη που εκδίδεται από την SEAT, ανάλογα με την Εντολή Παροχής Υπηρεσιών που έχει θέσει ο πελάτης.

Η ημερομηνία παραλαβής της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας θεωρείται η ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης.

6.7. Σύναψη και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών μέσω του Συστήματος Πλοήγησης/Ραδιοφώνου του Οχήματος (“ενεργοποίηση εντός του αυτοκινήτου”) όπως εφαρμόζεται:

(i) Ο Πελάτης πρέπει να έχει ένα όχημα SEAT ή CUPRA συμβατό με τις υπηρεσίες;

(ii) Ο Πελάτης πρέπει να συνδεθεί με το Σύστημα Πλοήγησης/Ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού SEAT ID του;

(iii) Ο Πελάτης πρέπει να τοποθετήσει τη σχετική Εντολή Υπηρεσίας για τις επιθυμητές Υπηρεσίες, καθώς και να αποδεχθεί τους όρους που ισχύουν.

Όταν ο Πελάτης κάνει κλικ στο πλαίσιο για να προχωρήσει στη σύναψη των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις (οι οποίες θα εξαρτηθούν από την αντίστοιχη Εντολή Υπηρεσίας που έχει θέσει ο Πελάτης) και τυχόν άλλους όρους χρήσης ή ιδιωτικού απορρήτου πολιτικές που ενδέχεται να ισχύουν;

(iv) Ο Πελάτης πρέπει να περάσει από μια διαδικασία επαλήθευσης 2 κλειδιών (ανοίγοντας και κλείνοντας το Όχημα με καθένα από τα κλειδιά);

(v) Ο Πελάτης θα πρέπει να περιμένει μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης των Υπηρεσιών στην οθόνη του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοφώνου του Οχήματος; και

(vi) Η SEAT θα στείλει e-mail στον Πελάτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χρήστη SEAT ID. Αυτό το e-mail θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

a) Βεβαίωση από τη SEAT of the Παραγγελία Υπηρεσιών (“Βεβαίωση Παραγγελίας”);

b) Βεβαίωση από τη SEAT ότι οι Υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί σωστά και ό Πελάτης μπορεί να τις χρησιμοποιεί; και

c) Το σχετικό τιμολόγιο / απόδειξη που εκδίδεται από τη SEAT, ανάλογα με την εντολή παροχής υπηρεσιών που έχει θέσει ο Πελάτης.

Η ημερομηνία παραλαβής από τον Πελάτη της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας θεωρείται η ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης.

6.8. Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής (consumer), ο Πελάτης θα δικαιούται να αποσυρθεί από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα εκτέλεσης ης σύμβασης σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον παρόν Όρο. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον Πελάτη για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης καθορίζονται στον Όρο 10 των Γενικών Όρων (το “Δικαίωμα Απόσυρσης”). Μαζί με την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει το επίσημο έντυπο (προαιρετικό) για την άσκηση του Δικαιώματος Απόσυρσης. Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν δωρεάν στον Πελάτη (π.χ. σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο), η άσκηση του Δικαίου Απόσυρσης δεν θα επιστραφεί.

7. Οικονομικοί όροι Τρόπος πληρωμής

7.1. Οι Υπηρεσίες θα υπόκεινται στις οικονομικές συνθήκες που ισχύουν τη στιγμή της σύναψης ή ανανέωσης των Υπηρεσιών από τον Πελάτη. Ο ισχύων τιμοκατάλογος, με τους επιβαλλόμενους φόρους, διατίθεται για την ενημέρωση του Πελάτης μέσω της Εφαρμογής.

7.2. Επίσης ο Πελάτης θα μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές στις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και την ενεργοποίησης και την τοποθέτηση των Εντολών Υπηρεσίας. Η Επιβεβαίωση της Παραγγελίας που αποστέλλεται στον Πελάτη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα περιλαμβάνει το τιμολόγιο / απόδειξη με ισχύουσες τιμές και τους φόρους (Όρος 6).

7.3. Κατ 'εξαίρεση, ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται από την SEAT στον Πελάτη δωρεάν (π.χ. σε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο) όταν ο Πελάτης αγοράσει ένα νέο Όχημα συμβατό με τις Υπηρεσίες..

Παρόλα αυτά, η ανανέωση ή η τοποθέτηση νέων Εντολών Υπηρεσίας θα απαιτήσει από τον Πελάτη να πληρώσει την αντίστοιχη τιμή. Εν προκειμένω, πριν από τη λήξη της Περιόδου Ισχύος της πρώτης Εντολής Υπηρεσίας, η SEAT θα ενημερώσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε περισσότερες από μία περιπτώσεις) σχετικά με τη δυνατότητά του να ανανεώσει την τρέχουσα Εντολή Υπηρεσίας ή να τοποθετήσει νέα.

7.4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιβεβαιώσει και δεν καταβάλει το τίμημα για την ανανέωση των Υπηρεσιών ή την τοποθέτηση νέας Εντολής Υπηρεσίας αφού η SEAT στείλει την τελευταία ειδοποίηση, η SEAT διατηρεί όλα τα δικαιώματα ακύρωσης / τερματισμού της πρόσβασης του Πελάτη στις Υπηρεσίες μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα δικαιούται να συμβληθεί με τις Υπηρεσίες ξανά ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.

7.5. Η πληρωμή της τιμής για τις Υπηρεσίες, οι ανανεώσεις της ή / και η τοποθέτηση νέων Εντολών Υπηρεσίας θα εκτελούνται και θα εκτελούνται από τον Πελάτη μέσω του Λογαριασμού Χρήστη SEAT ID, η οποία θα μεταφέρει εκ νέου τον Πελάτη σε πλατφόρμα πληρωμών / ιστοσελίδα πληρωμών που θα διαχειρίζεται η J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. ("EMI") ή μέσω αυτής. Το EMI είναι ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και έχει την έδρα του στις 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Λουξεμβούργο, καταχωρισμένο στο Λουξεμβουργιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με αριθμό Β215079 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της δημοσιονομικής αρχής του Λουξεμβούργου (Commission of Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Ανάλογα με την περίπτωση, η διαδικασία πληρωμής μπορεί να διέπεται από τους όρους και / ή την πολιτική απορρήτου που ισχύουν για τις πληρωμές χρηστών που συμφωνούνται από καιρό σε καιρό μεταξύ του Πελάτη και του ΕΝΙ. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης θα ενημερωθεί κατάλληλα για να παράσχει τη συγκατάθεσή του. Από αυτή την άποψη, εάν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής αλλάζουν, ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει το EMI χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενημερώνοντας τα σχετικά δεδομένα. Σε περίπτωση ανάγκης, ο Πελάτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τα ενημερωμένα δεδομένα με τα κατάλληλα έγγραφα.

7.6. Οποιοδήποτε περιστατικό εκτός του ελέγχου της SEAT που θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία ή την ορθή ολοκλήρωση της πληρωμής του Πελάτη θα προκαλέσει αυτόματα διακοπή ή / και ακύρωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

8. Περίοδος Ισχύος

8.1. Η περίοδος ισχύος της σύμβασης θα καθοριστεί κατά την υποβολή κάθε υπηρεσιακής εντολής ("περίοδος/οι ισχύος"). Σε γενικές γραμμές (αλλά όχι πάντα), οι Υπηρεσίες θα συνάπτονται από τον Πελάτη για περίοδο ισχύος ενός έτους.

8.2. Η περίοδος ισχύος θα ξεκινήσει την ημερομηνία ενεργοποίησης της εγγύησης του Οχήματος του Πελάτη. Σε περίπτωση ανανέωσης ή / και τοποθέτησης νέων Εντολών Υπηρεσίας (και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή παραλαμβάνεται από την SEAT πριν από την ημερομηνία λήξης των αρχικών Συμβολαίων Υπηρεσιών), η ημερομηνία μετά τη λήξη θα ξεκινήσει την περίοδο ισχύος της ανανέωσης ή / και της τοποθέτησης νέων Εντολών Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η πληρωμή για την ανανέωση ή / και την τοποθέτηση νέων παραγγελιών υπηρεσιών παραληφθεί από τη SEAT μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, η ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή επιβεβαιώνεται από την SEAT θα ξεκινήσει την επόμενη περίοδο ισχύος.

8.3. Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και για τους σχετικούς σκοπούς, ο Πελάτης ζητά ρητά ότι η παροχή των Υπηρεσιών ξεκινά κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται για την άσκηση του Δικαιώματος Απόσυρσης που ορίζεται στον Όρο 9.

8.4. Για τέτοιες Υπηρεσίες που προσφέρονται στον Πελάτη δωρεάν, στο πλαίσιο της αγοράς ενός νέου οχήματος, η περίοδος ισχύος θα μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των ημερών που πέρασαν από την ενεργοποίηση της εγγύησης του νέου οχήματος μέχρι την ημέρα τις οποίες οι Υπηρεσίες ενεργοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Όρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων.

8.5. Η Περίοδος Ισχύος των συμφωνημένων Υπηρεσιών συνδέεται με το Όχημα του Πελάτη και ο Πελάτης μπορεί να τη διαπιστώσει στην Εφαρμογή, αφού συνδεθεί στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει.

8.6. Η SEAT θα υπενθυμίσει στον Πελάτη τη δυνατότητα να ανανεώσει τη σύμβαση ή να τοποθετήσει νέες Εντολές Υπηρεσίας όταν λήξει η περίοδος ισχύος. Η ειδοποίηση θα αποσταλεί στο e-mail του πελάτη που παρέχεται κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη SEAT ID. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει τη σύμβαση ή να τοποθετήσει μια νέα Εντολή Υπηρεσίας, ο Πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχει η SEAT και να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία σύναψης συμβάσεων και ενεργοποίησης (ανάλογα με την περίπτωση) μέσω της Εφαρμογής και / ή μέσω του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοφώνου του Οχήματος (κατά περίπτωση) σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

8.7. Εάν ο Πελάτης δεν ανανεώσει ή καταχωρήσει νέες Εντολές Υπηρεσιών μετά τη λήξη της Περιόδου Ισχύος, η σύμβαση μεταξύ της SEAT και του Πελάτη θα τερματιστεί αυτομάτως.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

9.1. Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους των υπηρεσιών και άλλων πρόσθετων ή μεταγενέστερων υπηρεσιών που μπορούν επίσης να αποκτηθούν μέσω της εφαρμογής Εφαρμογή SEAT/CUPRA CONNECT, σύστημα πλοήγησης και εφαρμογή MY CUPRA όταν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, τότε ο Πελάτης κατέχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς δικαιολόγηση.

9.2. Η προθεσμία απόσυρσης από τη σύμβαση λήγει μετά από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης.

9.3. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης είχε ρητά ζητήσει διαφορετικά στη SEAT/CUPRA στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση customercare@seat.es (Πελάτες SEAT) ή customercare@cupraofficial.com (Πελάτες CUPRA). Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο απόσυρσης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι αν και η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.

9.4. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο απόσυρσης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, αν και η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.

9.5. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία λήξης του δικαιώματος απόσυρσης, αρκεί η κοινοποίηση του Πελάτη πριν από τη λήξη αυτού του όρου.

9.6. Σε περίπτωση απόσυρσης του Πελάτη από τη σύμβαση, η SEAT θα προβεί στην επιστροφή όλων των ποσών που έχουν εισπραχθεί από τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εντός της μέγιστης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση απόσυρσης του Πελάτη. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης είχε ρητά ζητήσει διαφορετικά στη SEAT/CUPRA στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: customercare@seat.es (Πελάτες SEAT) ή customercare@cupraofficial.com (Πελάτες CUPRA). Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει να παράσχει τα απαραίτητα έγγραφα για να αποδείξει ότι είναι ο ιδιοκτήτης του εναλλακτικού μέσου πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε κόστος που σχετίζεται με την επιστροφή αυτή.

9.7. Στο βαθμό που οι Υπηρεσίες θα αρχίσουν να παρέχονται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας απόσυρσης, εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση, ο Πελάτης καταβάλλει ένα ποσό ανάλογο με τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί κατά την κοινοποίηση της απόσυρσης, σε σχέση με ολόκληρη την περίοδο του συμβολαίου.

10. Τερματισμός και ανάθεση της σύμβασης

10.1. Η σύμβαση θα τερματιστεί:

a) Όταν ο Πελάτης δεν ανανεώσει τις Υπηρεσίες ή / και τοποθετήσει μια νέα Εντολή Υπηρεσίας μετά τη λήξη της αρχικής Διάρκειας Ισχύος, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον Όρο 8,

b) Όταν ο Πελάτης ασκεί το δικαίωμα απόσυρσης, σύμφωνα με τους όρους του Όρου 9;

c) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης σύμφωνα με το Τμήμα 15.

d) Με τη βούληση του μη παραβιάζοντος συμβαλλόμενου μέρους, όταν το άλλο μέρος έχει παραβιάσει ουσιωδώς κάποια από τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις που έχει καθορίσει. Σε αυτό το σενάριο, εάν η συμμόρφωση εξακολουθεί να είναι εφικτή, το μη παραβιάζον μέρος θα ειδοποιήσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο σχετικά με τη σχετική παράβαση και την προθυμία του μη παραβιάζοντος συμβαλλόμενου να καταγγείλει τη σύμβαση εάν το παραβιάζον μέρος δεν θεραπεύσει την παραβίαση τις επόμενες δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου χωρίς θεραπεία, ο μη παραβάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κοινοποιώντας γραπτώς στον αντισυμβαλλόμενο και δικαιούται να ζητήσει τις σχετικές αποζημιώσεις και ζημίες. Από την άλλη πλευρά, εάν η συμμόρφωση δεν είναι εφικτή, η σύμβαση θα τερματιστεί με την παραλαβή της κοινοποίησης για το μη παραβατικό μέρος που ζητεί την καταγγελία και θα αναφέρει τους λόγους αυτής της αίτησης.

e) Στη περίπτωση του Technology Sunset, όπως περιγράφεται στον Όρο 4.2.6, ο Πελάτης θα μπορεί να τερματίσει τις Υπηρεσίες που επηρεάζονται από το Technology Sunset με γραπτή ειδοποίηση προς τη SEAT, εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις συνδεσιμότητας με την ισχύουσα τεχνολογία.

f) Εάν ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Όρου 20, η SEAT ενδέχεται να τερματίσει τη Συμφωνία Χρήστη με άμεση ισχύ καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ της SEAT και του Πελάτη και να αποκλείσει τη μελλοντική πρόσβασή του στο SEAT ID και σε τυχόν Συνδεδεμένες Υπηρεσίες ή συνδεδεμένα προϊόντα, λογισμικό και τεχνολογίες.

10.2. Σε περίπτωση που τερματιστεί η σύμβαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, οι συγκεκριμένοι όροι που ισχύουν για τις Υπηρεσίες που έχει συνάψει ο Πελάτης ανά πάσα στιγμή θα τερματιστούν και η πρόσβαση στις Υπηρεσίες θα ακυρωθεί.

10.3. Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Κατ’ εξαίρεση των πιο πάνω η SEAT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει τη σύμβαση υπηρεσιών (χωρίς να τροποποιήσει τους συμβατικούς όρους) σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου SEAT. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Πελάτης εν προκειμένω εξουσιοδοτεί την SEAT να προχωρήσει σε αυτή την ανάθεση. Σε κάθε περίπτωση, η SEAT θα ενημερώσει τον Πελάτη για την αποστολή όσο το δυνατόν συντομότερα.

10.4. Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η SEAT θα καταστήσει διαθέσιμο στον Πελάτη κάθε περιεχόμενο εκτός των προσωπικών δεδομένων που ο Πελάτης παρείχε ή δημιούργησε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχεία θα παρέχονται δωρεάν, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε συνηθισμένη ηλεκτρονική μορφή.

11. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

11.1. Ο Πελάτης έχει ένα μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών (καθώς και το περιεχόμενο, τα υλικά και τις σχετικές πληροφορίες), την Εφαρμογή, την Ιστοσελίδα και το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοφώνου κατά την Περίοδο της ισχύος των συμβεβλημένων υπηρεσιών. Η χρήση θα περιορίζεται στις χώρες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Υπηρεσίες (όπως αναφέρεται στις Εφαρμογές).

11.2. Ο Πελάτης δεν έχει εξουσιοδότηση να μεταβιβάσει ή να αποκαλύψει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες ούτε να εκμεταλλευτεί τις Υπηρεσίες ούτως ή άλλως, για παράδειγμα, προς όφελος τρίτων ή για εμπορικούς σκοπούς ή για κέρδος. Επίσης, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να απομεταγλωττίσει, να αποσυναρμολογήσει ή να εκτελέσει οποιονδήποτε αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό στις Υπηρεσίες και τα Kανάλια, τα ενσωματωμένα μέρη ή το περιεχόμενο και τους κωδικούς πηγής. Επιπλέον, ο Πελάτης με κανένα τρόπο δεν θα μπορεί να απομακρύνει, να αλλοιώσει, να αποφύγει ή να εκμεταλλευτεί τυχόν συσκευές προστασίας ή συστήματα ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί στα Κανάλια.

11.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επί των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τους, κειμένων, δεδομένων, βάσεων δεδομένων, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, φωνών, βίντεο, ονομάτων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών σημείων, σχεδίων, , κλπ.), η εφαρμογή και το σύστημα πλοήγησης / ραδιοφώνου, καθώς και τα εξαρτήματά τους αποτελούν ιδιοκτησία της SEAT, των δικαιοπαρόχων της ή / και τρίτων. Με αυτή την έννοια, όταν ο Πελάτης προσλαμβάνει τις Υπηρεσίες, αποκτά μόνο τα δικαιώματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους.

11.4. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, την Εφαρμογή και το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοφώνου και τα συστατικά μέρη τους που παραβιάζουν τους παρόντες Γενικούς Όρους ή / και οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα όρο χρήσης, τα δικαιώματα τρίτων και / ή τους ισχύοντες νόμους. Ο Πελάτης πρέπει να σταματήσει τυχόν ανεπαρκή χρήση των Υπηρεσιών, της Εφαρμογής και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοφώνου ή των εξαρτημάτων τους. Ειδικότερα, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην διανέμει, να αναπαράγει, να επικοινωνεί δημόσια ή / και να τροποποιεί για οποιονδήποτε σκοπό όλες ή μέρος των Υπηρεσιών, την Εφαρμογή, το Πλοηγικό / Ραδιοσύστημα ή τα συστατικά μέρη τους, ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να βλάψει την εγκυρότητα οποιουδήποτε από τα ανωτέρω.

12. Προστασία Δεδομένων

12.1. Η SEAT θα προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Πελάτης. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά όταν η χρήση τους είναι νόμιμα επιτρεπτή και ο Πελάτης έχει ρητά συμφωνήσει σε αυτή τη χρήση. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των εγγράφων όσον αφορά τις Υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες στη Εφαρμογή.

13. Ευθύνη του πελάτη

13.1. Ο Πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων και τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και, ειδικότερα, με τον Όρο 2.

13.2. Επιπλέον, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη χρήση των Υπηρεσιών χωρίς να παραβιάζει τους παρόντες Γενικούς Όρους, τους συγκεκριμένους όρους που ενδέχεται να ισχύουν και τυχόν άλλους όρους χρήσης ή πολιτικής απορρήτου της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοφώνου, όπως καθώς και τους ισχύοντες νόμους και τα δικαιώματα τρίτων μερών ή εταιρειών.

13.3. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ο ιδιοκτήτης του Οχήματος, πριν από την εκτέλεση των ενημερώσεων λογισμικού, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει πως είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργήσει ως εξής. Ο Πελάτης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με την άδεια εκτέλεσης της ενημέρωσης του λογισμικού στις ισχύουσες συμφωνίες μεταξύ του Πελάτη και του ιδιοκτήτη σχετικά με το Όχημα (π.χ. από τη σύμβαση μίσθωσης ή – σε εταιρικό αυτοκίνητο – από τις οδηγίες του εργοδότη εταιρικού αυτοκινήτου ή τη σύμβαση εργασίας). Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Πελάτης θα πρέπει να λάβει την πρότερη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του Οχήματος για την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού.

13.4. Σε περίπτωση που ένας εξουσιοδοτημένος τρίτος χρησιμοποιήσει το Όχημα, για παράδειγμα μέλος της οικογένειας ή υπάλληλο του Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα, να λάβει τη συναίνεση του σχετικού τρίτου μέρους) για να εγγυηθεί ότι, στις Υπηρεσίες, δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πελάτης αποκτά πληροφορίες σχετικά με το Όχημα και, συνεπώς (έμμεσα), σχετικά με το συγκεκριμένο τρίτο μέρος (όπως η συμπεριφορά του χρήστη, η τοποθεσία κ.λπ.). Τα προειδοποιητικά μηνύματα σχετικά με το Όχημα και / ή τα μηνύματα βλαβών στο Όχημα, εμφανίζονται στην Εφαρμογή, στο τμήμα που παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Οχήματος.

13.5. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της SEAT ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους σχετικά με τις Υπηρεσίες την Εφαρμογή και το Πλοητικό / Ραδιοσύστημα του Οχήματος, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον Όρο 11 .

13.6. Ο Πελάτης ευθύνεται έναντι της SEAT για κάθε παραβίαση ή παραβίαση που προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πελάτη που κατέχει τη SEAT αβλαβής από οποιεσδήποτε περιστάσεις προκύπτουν από τέτοια ανεπαρκή χρήση.

13.7. Εάν ο Πελάτης είναι, ταυτόχρονα, ο οδηγός του Οχήματος, οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη αν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την Κυκλοφορία και την Οδική Ασφάλεια.

14. Υποχρέωση της SEAT

14.1. Η SEAT δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, την Εφαρμογή ή / και το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοφώνου του Οχήματος που παραβιάζει τους παρόντες Γενικούς Όρους ή για ανεπαρκή χρήση. Τα προαναφερθέντα ισχύουν ιδιαίτερα εάν ο οδηγός του Οχήματος αποστασιοποιηθεί κατά την οδήγηση λόγω της χρήσης των Υπηρεσιών ή της Αίτησης και ως εκ τούτου υπάρχει ατύχημα.

14.2. Ειδικότερα, λόγω της ψηφιακής φύσης των πληροφοριών που παρέχει η SEAT στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών και της πιθανότητας σφαλμάτων τόσο στην αποθήκευση όσο και στη διαβίβαση τέτοιων πληροφοριών μέσω διαδικτύου, η SEAT δεν εγγυάται την ενημέρωση, την ακρίβεια, την ειλικρίνεια, την ορθότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που μεταφέρονται ή παρέχονται στον Πελάτη μέσω των Υπηρεσιών. Με αυτή την έννοια, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, η SEAT δεν θα ευθύνεται για την ενημέρωση, την ακρίβεια, την ειλικρίνεια, την ορθότητα και την ποιότητα των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών, ούτε για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει τρίτους.

14.3. Όσον αφορά τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τις εικόνες και άλλα περιεχόμενα που παρέχονται από τρίτους στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η SEAT δεν ελέγχει ούτε τροποποιεί το περιεχόμενο αυτών των δεδομένων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο και πληροφορίες.

14.4. Η SEAT δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε περιστάσεις επηρεάζουν τις Υπηρεσίες που προκύπτουν από προβλήματα με τη σύνδεση δεδομένων που παρέχονται από τρίτους. Υπό αυτή την έννοια, η SEAT δεν θα φέρει ευθύνη για το Technology Sunset, όπως περιγράφεται στον Όρο 4.2.6. Ωστόσο, η SEAT θα ειδοποιεί γραπτώς σε έλλογο χρονικό διάστημα τον Πελάτη μόλις πληροφορηθεί για το επικείμενο Technology Sunset και τη μελλοντική ημερομηνία μετά την οποία η τεχνολογία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

14.5. Η SEAT δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε από την επιλογή από τον Πελάτη ενός ανεπαρκούς κωδικού πρόσβασης για σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη SEAT ID ή με ανεπαρκή προστασία του κωδικού πρόσβασης. Η SEAT δεν θα ευθύνεται ούτε για τις ζημίες που προκαλούνται από τρίτους στους οποίους ο Πελάτης έχει παραχωρήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

15. Εγγύηση

15.1 Με την επιφύλαξη των όρων 13 και 14 παραπάνω και του Δικαιώματος Υπαναχώρησης του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση πως οι Υπηρεσίες έχουν εγκατασταθεί σωστά, και κατά τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης, η SEAT φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες (i) δεν συμμορφώνονται στην περιγραφή και τις ιδιότητες όπως αυτές διατίθενται στον Πελάτη με αυτούς τους Γενικούς Όρους και τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Αίτηση πριν από τη σύναψη της σύμβασης, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα και τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που παρουσιάζουν παρόμοιες υπηρεσίες, και υπό την προϋπόθεση πως ο Πελάτης δεν έχει αποδεχθεί ρητά πως κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των Υπηρεσιών παρέκκλινε από αυτή τη συμμόρφωση, (ii) δεν είναι κατάλληλες για τις συνήθεις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται (συμπεριλαμβανομένων και των χρήσεων για τις οποίες παρέχονται παρόμοιες υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων τεχνικών προτύπων), (iii) δεν παρέχονται με επαρκείς οδηγίες (και τις οποίες ο Πελάτης μπορεί εύλογα να αναμένει να λάβει), και (iv) δεν παρέχονται με σχετικές ενημερώσεις, όπου υποδεικνύεται από τη σύμβαση.

15.2. Η SEAT θα παρέχει όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ενημερώσεων ασφαλείας για τη διατήρηση της συμμόρφωσης των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ισχύουσας συμβατικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στους ειδικούς όρους της. Τα παραπάνω δεν θα ισχύουν εάν ο Πελάτης δεν εγκαταστήσει τις ενημερώσεις που διατίθενται από τη SEAT σε εύλογο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση πως η SEAT έχει ενημερώσει δεόντως των Πελάτη σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις και πως οι οδηγίες που παρέχονται σχετικά είναι ακριβείς.

15.3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Υπηρεσιών, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει τη συμμόρφωση των Υπηρεσιών, π.χ. μέσω ενημέρωσης, αποκατάσταση της συνεχούς παροχής ή εξάλειψης περιορισμένης απόδοσης (ταχύτητα). Εάν (i) η SEAT αρνηθεί ή αποτύχει να συμμορφωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Πελάτη ή (ii) εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή που είναι παράλογο για τον Πελάτη να υποβάλει αίτηση για διόρθωση πρώτα, δικαιούται (α) στην περίπτωση πληρωτέων Υπηρεσιών, ανάλογη μείωση της τιμής, εάν υπάρχει, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν ήταν σε συμμόρφωση και (β) εκτός κι εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το Τμήμα 3.7. Μια μείωση τιμής ή επιστροφή χρημάτων είναι ανάλογη εάν αντικατοπτρίζει τη μείωση της αξίας των Υπηρεσιών σε σύγκριση με την αξία που θα είχε το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία εάν ήταν σύμφωνα.

15.4. Κατά παρέκκλιση από τους κανονισμούς στο Τμήμα 15.1 παραπάνω, η SEAT δεν φέρει ευθύνη για την έλλειψη συμμόρφωσης που οφείλεται αποκλειστικά στην αδυναμία του Πελάτη να εγκαταστήσει την ενημέρωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η αποτυχία εγκατάστασης από τον Πελάτη δεν οφείλεται σε έλλειψη ή σε ανεπάρκειες στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τη SEAT.

15.5. Για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με το Τμήμα 15, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της SEAT.

16. Συν-χρήστες

16.1. Ο Πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν λογικό αριθμό ατόμων (για παράδειγμα, μέλη της οικογένειας, φίλους, συνεργάτες) να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες στο Όχημα του Πελάτη (ο "Συν**-χρήστης" ή "Συν-**χρήστες").

16.2. Ο γενικός κανόνας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι Υπηρεσίες για το Όχημα του Πελάτη, είναι ότι ο Συνεργάτης πρέπει να έχει Λογαριασμό Χρήστη SEAT ID ή να δημιουργήσει τέτοιο λογαριασμό σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν, να ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες που συνδέονται ειδικά με το Λογαριασμό Χρήστη SEAT ID ως τη χρήση του οχήματος και την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων, των συγκεκριμένων όρων και όποιων άλλων όρων χρήσης ή πολιτικών απορρήτου που ενδέχεται να ισχύουν.

16.3. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και ορισμένες Υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόσωπο παρά από τον Πελάτη, ακόμη και με Λογαριασμό Χρήστη SEAT ID. Οχι όλες οι Υπηρεσίες απαιτούν έναν Λογαριασμό Χρήστη SEAT ID να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε άλλο οδηγό ή επιβάτη από τον Πελάτη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό στην εφαρμογή ή στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοφώνου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος να ενημερώσει αυτά τα άτομα σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τις Υπηρεσίες και τη σωστή χρήση των Υπηρεσιών αυτών.

16.4. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους Συμμετέχοντες που δεν είχαν αρχικά συνάψει τις Υπηρεσίες.

16.5. Το πεδίο εφαρμογής και, γενικά, η ειρηνική και αδιάλειπτη χρήση των Υπηρεσιών από τους Συν-χρήστες θα εξαρτηθεί από τη χρήση που διατίθεται για τον Πελάτη και τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που αποκτά ο τελευταίος. Η SEAT δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τον Συν-χρήστη για οποιαδήποτε τροποποίηση των Υπηρεσιών. Η SEAT θα υποχρεωθεί μόνο να ενημερώσει τους Συμμετέχοντες χρήστες σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση των Γενικών Όρων, εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάσουν τους Συν-χρήστες.

16.6. Ο Πελάτης και οποιοσδήποτε περιστασιακός Συν-Χρήστης μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα του Συνεργαζόμενου χρήστη να ακυρώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηστών. Διαφορετικά, η πρόσβαση του Συνεργαζόμενου χρήστη στις Υπηρεσίες θα λήξει με τη λήξη της Περίοδος Ισότητας των Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Πελάτης κατά διαστήματα ή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους.

16.7. Ο Συγχρήστης του Οχήματος μπορεί να είναι ένας Βασικός Χρήστης (Βασικός Χρήστης), ένας Δευτερεύων Χρήστης (Δευτερεύων Χρήστης) ή ένας Επισκέπτης Χρήστης (Επισκέπτης).

Ο κάθε χρήστης έχει τους ακόλουθους ρόλους:

Α. Βασικός Χρήστης: είναι αυτός που παραγγέλνει Υπηρεσίες και συνδέει το Όχημα στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Ο Βασικός Χρήστης έχει πρόσβαση στο πλήρες διαθέσιμο εύρος των Υπηρεσιών. Βασικός Χρήστης πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή οποιοδήποτε άλλο άτομο χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο το Όχημα (π.χ. μισθωτές, χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων, κτλ.).

Β. Δευτερεύων Χρήστης: είναι αυτός που είναι καταχωρισμένος στο συνδεδεμένο σε Υπηρεσίες Όχημα με το SEAT ID του και που έχει εγκριθεί ως Δευτερεύων Χρήστης του Οχήματος από τον Βασικό Χρήστη. Ο Δευτερεύων Χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες που παρέχονται κατά αποκλειστικότητα στον Βασικό Χρήστη. Ο Βασικός Χρήστης μπορεί να αφαιρέσει τον Δευτερεύοντα Χρήστη οποιαδήποτε στιγμή μέσω της Εφαρμογής. Ο ίδιος ο Δευτερεύων Χρήστης μπορεί επίσης να ακυρώσει τον ρόλο του ως Δευτερεύοντα Χρήστη. Ο ρόλος του Δευτερεύοντα Χρήστη προορίζεται για κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί το Όχημα σε τακτά χρονιά διαστήματα για μεγάλο διάστημα (π.χ. μέλος της οικογένειας, σύντροφος ζωής ή φίλος του Βασικού Χρήστη). Μπορούν να αντιστοιχούν στο Όχημα πολλοί Δευτερεύοντες Χρήστες ταυτόχρονα. Ο Δευτερεύων Χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους κατά την πρώτη σύνδεσή του σε Όχημα συνδεδεμένο στο SEAT CONNECT. Ο Δευτερεύων Χρήστης δεν υπόκειται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκχωρούνται μόνο στον Βασικό Χρήστη βάσει των παρόντων Γενικών Όρων.

Γ. Επισκέπτης Χρήστης είναι αυτός που είναι καταχωρισμένος στο συνδεδεμένο στο SEAT CONNECT Όχημα με το SEAT ID του. Ο Επισκέπτης Χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά στον Βασικό ή στον Δευτερεύοντα Χρήστη. Κάθε χρήστης Οχήματος (συμπεριλαμβανομένων και των Ανώνυμων Επισκεπτών) μπορεί να διαγράψει έναν Επισκέπτη Χρήστη στο Όχημα ανά πάσα στιγμή μέσω του Συστήματος Πλοήγησης. Ο Βασικός Χρήστης μπορεί να αφαιρέσει έναν Επισκέπτη Χρήστη ανά πάσα στιγμή μέσω της Εφαρμογής. Ο ρόλος του Επισκέπτη Χρήστη προορίζεται για ένα άτομο που χρησιμοποιεί το Όχημα σε τακτά χρονικά διαστήματα για μεγάλο διάστημα (π.χ. μέλος της οικογένειας, σύντροφος ζωής ή φίλος του Βασικού Χρήστη), περιστασιακά ή μια κι έξω. Ο Επισκέπτης Χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους κατά την πρώτη σύνδεσή του σε Όχημα συνδεδεμένο στο SEAT CONNECT. Ο Επισκέπτης Χρήστης δεν υπόκειται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκχωρούνται μόνο στον Βασικό και τον Δευτερεύοντα Χρήστη.

Αυτοί οι όροι δεν ισχύουν για χρήστες που δεν είναι Βασικός Χρήστης, Δευτερεύων Χρήστης ή Επισκέπτης Χρήστης και οι οποίοι χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες χωρίς να έχουν συνδέσει το SEAT CONNECT στο SEAT ID τους (Ανώνυμος Επισκέπτης).

Οι διαθέσιμοι ρόλοι χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, το έτος κατασκευής και τον εξοπλισμό του Οχήματος καθώς και την έκδοση λογισμικού των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Όχημα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Μόνιμη μεταφορά του οχήματος

17.1. Η Σύμβαση Υπηρεσιών θα είναι πάντα συνδεδεμένη με το όχημα και συνεπώς ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να μεταφέρει τις υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άλλο όχημα. Σε περίπτωση πώλησης ή οποιασδήποτε άλλης μόνιμης μεταβίβασης του οχήματος σε τρίτο αγοραστή (ο «Αγοραστής»), ο πελάτης θα πρέπει να:

  1. Μεταφέρει τη σύμβαση υπηρεσιών στον αγοραστή.

  2. Διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο όχημα. και

  3. Να διαγράψει το Όχημα από τον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει στην Εφαρμογή.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Οχήματος, ο Πελάτης δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι της SEAT για επιστροφή του τιμήματος που καταβλήθηκε για την Υπηρεσία.

17.2. Ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη SEAT ID, την απόκτηση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών και την ενεργοποίηση τέτοιων Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του εγγράφου.

17.3. Η ισχύς της μεταφοράς της Σύμβασης Υπηρεσιών στον αγοραστή θα εξαρτηθεί από την έγκριση της SEAT, η οποία δεν θα παρακρατηθεί αδικαιολόγητα. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας για τις Υπηρεσίες, όπως ορίζεται στην παρούσα, θα χρησιμεύσει ως απόδειξη αποδοχής από τη SEAT για τη μεταβίβαση της σύμβασης.

18. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

18.1. Το Τμήμα 18 ισχύει μόνο για καταναλωτές με τόπο διαμονής ή μέρος καθημερινής κατοικίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επηρεάζει τις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών που ενδέχεται να υπάρχει σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18.1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι διέπονται από τους ισπανικούς κοινούς νόμους ('legislación española común'). Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, ισχύουν οι νόμοι του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τον κανονικό τόπο διαμονής του κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

18.2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτή τη συμβατική σχέση υπόκειται στα αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Βαρκελώνης (Ισπανία). Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, εάν ο Πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, οι διαφορές αυτές υπόκεινται στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του καταναλωτή.

18.3. Ο Πελάτης, σε περίπτωση που ενεργεί ως καταναλωτής, μπορεί επίσης να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους σε μια διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ("ADR"). Ο κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαθέσιμες πλατφόρμες ADR βρίσκεται στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.4. Παρά τα ανωτέρω, η SEAT δεν αναλαμβάνει ούτε δεσμεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο διαδίκτυο ενώπιον του διαιτητικού οργάνου καταναλωτών.

19. Διαχωρισμός

19.1. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις δεν θα επηρεαστούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους δεν επηρεάζονται ουσιαστικά. Για τους σκοπούς αυτούς, ουσιώδης σημαίνει κάθε κατάσταση που προκαλεί σοβαρή ζημία στα συμφέροντα οποιουδήποτε από τα μέρη ή σε σχέση με τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων. Οι εν λόγω ρήτρες θα αντικατασταθούν ή θα ενσωματωθούν σε άλλους όρους οι οποίοι, σύμφωνα με το νόμο, έχουν τον ίδιο σκοπό με τις αντικατασταθέντες όρους.

20. Έλεγχος Εξαγωγών

20.1. Όταν χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Χρήστη SEAT και τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις περί εξωτερικού εμπορίου και ελέγχου εξαγωγών, νόμους και κανόνες. Εκτός από τις εθνικές διατάξεις για τον έλεγχο των εξαγωγών του εξωτερικού εμπορίου, τους νόμους και τους κανόνες, αυτό μπορεί να ισχύει και για τις διατάξεις, τους νόμους και τους κανόνες της ΕΕ για τον έλεγχο των εξαγωγών, καθώς και για εξωεδαφικά εφαρμοστέους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών και κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων χωρών. Ο Πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσες τοπικές διατάξεις, νόμους και κανόνες σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή των ψηφιακών υπηρεσιών και των συναφών προϊόντων, λογισμικού και τεχνολογιών.

20.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι, με βάση τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς περί ελέγχου των εξαγωγών και κυρώσεων - στο βαθμό που η τήρησή τους συμμορφώνεται νομικά - ο Πελάτης δεν απαγορεύεται να αποκτά ή να χρησιμοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες και συναφή προϊόντα, λογισμικό ή τεχνολογίες.

© SEAT, S.A.U. 2022. Total or partial reproduction is prohibited. All rights reserved.

Παράρτημα Ι

Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης (το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσυρθείτε από τη σύμβαση)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ Προς την προσοχή του: SEAT, S.A. Customer Services. Διεύθυνση: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, Ισπανία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (SEAT): customercare@seat.es Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Αγαπητοί κύριοι.: Σας ενημερώνω για την απόφασή μου να αποσυρθώ από τη σύμβαση για τη χρήση των ακόλουθων Υπηρεσιών:

• Υπηρεσίες για οχήματα VIN (*):


• Αριθμός παραγγελίας:


-Πακέτα υπηρεσιών που πρόκειται να ακυρωθούν (παρακαλώ σημειώστε με "X”): • Πρόσβαση από απόσταση • Online ψυχαγωγία • Άλλα (προσδιορίστε):


• Αρ. Τιμολογίου / απόδειξης:


• Ημερομηνία αίτησης (παραγγελία):


• Ονοματεπώνυμο καταναλωτή και χρήστη:


• Διεύθυνση της κατοικίας του καταναλωτή και του χρήστη:


• Αριθμός τηλεφώνου:


• Υπογραφή χρήστη (μόνο για ειδοποιήσεις σε χαρτί):


• Ημερομηνία:


(*) Το VIN βρίσκεται στην κάτω γωνία του παρμπρίζ του οχήματος και στα έγγραφα του οχήματος.

Πληροφορίες σε σχέση με την προστασία δεδομένων

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν τη φόρμα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη SEAT, S.A. ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για τη διαχείριση της απόσυρσής σας που αποτελεί τη νομική βάση για την εκτέλεση της σύμβασης CONNECT. Τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη εκτός για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του αιτήματός σας και θα αποκλειστούν κατά την περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν νομικές υποχρεώσεις. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση customercare@seat.es ή customercare@cupraofficial.com, ανάλογα με τη μάρκα του οχήματός σας, και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο προστασίας δεδομένων μας μέσω dataprotection@seat.es. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.