ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МОБИЛНИТЕ УСЛУГИ НА SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

1. Обсег

1.1. Настоящите Общи условия за онлайн мобилни услуги SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT („Общите условия“) определят условията, при които се осъществяват отношенията между дружеството SEAT S.A.U. със седалище в Марторел (Барселона), магистрала A-2, км 585, 08760, регистрирано в Търговския регистър на Барселона в том 23662, страница B-56855, лист 1, с испански данъчен идентификационен номер (N.I.F.) A-28049161 и с имейл за контакт seatdigitalsupport@seat.es („SEAT“) и собственика или оторизиран потребител на превозното средство („Клиентът“), сключили договор за онлайн мобилните услуги SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, както са описани в Приложенията („Услугите“).

1.2. Настоящите Общи условия се допълват с конкретните условия (които ще зависят от конкретната поръчка за услуга, направена от всеки Клиент), условията за ползване и политиките за поверителност, които уреждат използването на Услугите от Клиента.

1.3. В допълнение, ако Услугите включват услуги от друга компания, предоставяни под собствена марка или име, SEAT само посредничи в достъпа до такива услуги на трети доставчици чрез Услугите. В този случай настоящите Общи условия се прилагат само за посредничеството на този достъп. За използването на услугите на трети страни обаче могат да се прилагат и условията, договорени със съответните трети страни, особено във връзка с обработването на лични данни.

1.4. Клиентът приема настоящите Общи условия, както и конкретните условия и всички други приложими условия за ползване или политики за поверителност по време на процедурата за придобиване и активиране, посочена в клауза 6.

1.5. SEAT има правото да променя настоящите Общи условия по всякакви валидни или обосновани причини. Клиентът следва да бъде информиран за настъпили промени в настоящите Общи условия и осъществените промени стават валидни, ако изрично бъдат приети от Клиента. Ако Клиентът отхвърли промените, такива промени няма да влязат в сила за Клиента, освен ако технически причини не правят продължаването на Услугите невъзможно.

1.6. SEAT ще съхранява Общите условия, които винаги ще бъдат достъпни за Клиента. Клиентът може да намери актуализирана версия на всички правни документи, приложими към Услугите, на адрес:

В Правния раздел на системата инфотейнмънт или в Приложението.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions за Общи условия

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy за Поверителност на данните

https://seatid.vwgroup.io/imprint за Импринт

1.7. Общите условия ще бъдат достъпни за Клиента на испански език, както и на езиците, достъпни за Клиента в Приложенията.

1.8. Клиентът следва да е навършил 18 години, за да сключи договор за Услугите.

2. Предпоставки

2.1. За да сключи договор и/или да ползва Услугите, Клиентът следва да отговаря на следните предварителни изисквания и да извърши следните действия:

(i) Да притежава автомобил SEAT или CUPRA, съвместим с Услугите („Автомобил (и)**“). Клиентът може да намери информация за съвместими автомобили в Приложенията;

(ii) Да има смартфон, таблет, компютър или друго електронно устройство с връзка за пренос на данни (клауза 4);

(iii) Да има (или да създаде за тази цел) потребителски акаунт на SEAT ID и да влезе с потребителското име и паролата на Клиента (клауза 5);

(iv) Да сключи договор и да активира Услугите в рамките на първата поръчка за услуга, направена от Клиента („Поръчка за услуга“) (Клауза 6).

(v) Клиентът ще се счита за Основен потребител на Автомобила. Повече информация относно различните функции и потребители е достъпна на следната връзка https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html, а описанието на потребителските роли е в раздел 16.

2.2. Ако автомобилът (независимо от модела, годината на производство и оборудването) е оборудван с „услугата за спешно повикване“, Клиентът може да използва такава функция без потребителски акаунт, поръчка или активиране на SEAT ID.

3. Услуги и наличност

3.1. Услугите са по-подробно описани в Приложенията.

3.2. Услугите могат да бъдат ползвани чрез следните канали („Каналите“):

Не всички съвместими автомобили имат навигационна система. Някои съвместими автомобили са оборудвани с радиосистема, която позволява приемането на Услугите с различен обхват. Клиентът може да намери повече информация за възможните ограничения на оборудването на автмобила на клиента в Приложенията.

3.3. По същия начин, не всички Услуги могат да бъдат използвани от всички споменати по-горе Канали. Някои Услуги са съвместими за всички Канали, за два от тях или са специфични за всеки от Каналите. Клиентът може да намери повече информация за съвместимостта на Услугите с Каналите в приложението или системата за навигация / радио.

3.4. Всеки Клиент може да сключи договор за всички или части от Услугите, в зависимост от поръчката за услуга, направена по време на процеса на договаряне (клауза 6). Някои услуги могат да бъдат предлагани безплатно (например в рамките на безплатен пробен период) и като фабрични настройки, когато клиентът придобие нов автомобил. По същия начин всяка поръчка за услуга, направена от Клиента се свързва с превозното средство, посочено от клиента по време на процеса на активиране (клауза 6). По този начин Услугите не могат да бъдат прехвърлени на друго превозно средство, различно от превозното средство, за което са договорени Услугите.

3.5. Наличието на всички или на част от Услугите може да бъде повлияно от ограниченията на технологичната инфраструктура, мрежовите несъвместимости и / или технически ограничения, съществуващи в страни, различни от държавата, в която автомобилът е закупен за първи път от Клиента. SEAT не гарантира, че Услугите могат да се ползват изцяло във всяка държава, различна от държавата, в която автомобилът е закупен за първи път и следователно SEAT не е отговорен, ако такива обстоятелства са извън неговия контрол.

3.6. За да предоставя Услугите, SEAT може да очаква, че Вашият автомобил и Каналите са в добро работно състояние, че електрическата им система работи и че акумулаторът е достатъчно зареден. Услугата може да не функционира, ако се опитате да модифицирате или добавите каквото и да е оборудване или софтуер в или към автомобила, което не е изрично разрешено от SEAT или не е съвместимо с Услугата. Клиентът носи пълната отговорност за правилната поддръжка на своя автомобил или различни Канали и неговите системи.

3.7. Поради развитието на информационните технологии и техническия прогрес на автомобилната индустрия, Услугите в автомобила на Клиента могат да бъдат адаптирани от време на време към нови актуализации и подобрения. За такива цели SEAT си запазва правото да променя характеристиките на Услугите без допълнителни разходи за Клиента по време на срока на договорените Услуги. SEAT ще информира Клиента за вида и обхвата на тези модификации в разумен предварителен срок.

Когато такива промени се отразяват негативно на Клиента (и при условие че тези негативни последици не са незначителни), Клиентът ще има право да прекрати този договор в рамките на следващите тридесет (30) дни от получаване на уведомлението, с което се съобщава за промените, или при промяната на Услугите, ако тя е щяла да настъпи по-късно. Прекратяването на договора се урежда, както е посочено в клауза 10 по-долу.

Въпреки това правото на прекратяване на договора за целите, посочени по-горе, не се прилага, ако SEAT е предоставила на Клиента възможността да поддържа Услугите без модификацията без допълнителни разходи и те остават в съответствие.

3.8. SEAT ще предприеме разумни действия в рамките на своите възможности за осигуряване на непрекъснато предоставяне на Услугите и ще положи най-добрите си усилия, за да се погрижи за проблем, веднага щом бъде регистриран.

3.9. Независимо от това, в случай на непреодолима сила (например въоръжен конфликт, неблагоприятни климатични условия или работна стачка и т.н.) или поради извършване на поддръжка, ремонт или всякакъв друг вид действия, свързани с техническите устройства на SEAT или устройствата на трети страни, които предоставят данни, съдържание, информация или възможност за трансфер на Услугите, Услугите могат да бъдат прекъснати или възпрепятствани (скорост). По същия начин, увеличаване на едновременното ползване на Услугите може да предизвика проблем в ползваните Услуги.

3.10. Освен това SEAT ще предприеме подходящи мерки за актуализиране на Услугите, особено с цел предотвратяване на заплахи от кибератаки срещу безопасността на автомобилите, трафика, живота, здравето, правото на информация (поверителност), собствеността, активите на Клиента, собственика или притежателя на автомобила или срещу трети лица или самата SEAT. Такива мерки могат да доведат до ограничения на Услугите и/или връзките за данни. В зависимост от сериозността на заплахите и/или важността на застрашените активи, тези мерки могат да означават временно блокиране на някои или всички Услуги, както и прекъсване на връзката за данни.

3.11. За да приложи горепосочените мерки или да възстанови пълната наличност на Услугите или връзката за данни, SEAT може да предостави на Клиента безплатна актуализация на софтуера в автомобила, която да бъде инсталирана от Клиента възможно най-скоро. Възстановяването на пълната наличност на Услугите може да изисква и друго участие от страна на Клиента (например смяна на паролата за SEAT ID). SEAT не носи отговорност за несъответствие на Услугите, ако Клиентът не е инсталирал тези актуализации в разумен срок след указанията на SEAT..

3.12. От своя страна Клиентът предоставя на SEAT неизключително, неограничено, пълно, прехвърлимо, свободно и подлежащо на сублицензиране право на използване на всички данни, получени от използването на Услугите, особено на технически данни, които не се отнасят до лица или чиито препратки към лица са били премахнати (анонимизирани данни).

3.13. В случай на технически проблеми или друг проблем, свързан със Услугите, Клиентът може да се обърне към отдела за обслужване на клиенти на SEAT. Клиентът може да намери данните за контакт в Приложенията.

4. Връзка за пренос на данни

4.1. За да бъдат използвани от Клиента, Услугите изискват следните възможности за пренос на данни:

4.2. Връзка за пренос на данни между автомобила и сървъра за данни:

4.2.1. За ползване на Услугите е необходима връзка за пренос на данни между автомобила и сървъра за данни на SEAT.

4.2.2. Договарянето на Услугите включва част от използването на връзката за пренос на данни на Клиента по отношение на определени Услуги. За да използва други Услуги, които могат да изискват по-голям трансфер на данни, Клиентът може да придобие допълнителни пакети данни от трети страни, за своя сметка. Допълнителна информация за връзката за пренос на данни, необходима за всяка от договорените Услуги, може да бъде намерена в Приложенията, както и алтернативи за придобиване на допълнителни пакети данни от телекомуникационни оператори. SEAT не носи отговорност за услугите за свързване, предоставяни от трети страни.

4.2.3. Услугите са конфигурирани да активират връзката за пренос на данни между автомобила на Клиента и сървъра за данни, когато автомобила се намира в държава, упълномощена от SEAT за ползването на такава комуникация („Зона на ползване“).

4.2.4. Кои държави ще са включени в Зоната на ползване на автомобила зависи от модела, годината на производство и оборудването на автомобила. Клиентът може да намери допълнителна информация за Зоната на ползване на автомобила си в приложението.

4.2.5. Оперирането и производителността на връзката за пренос на данни между автомобила и сървъра за данни зависят от редица фактори, които могат в определени ситуации да бъдат извън контрола на SEAT. За илюстрация и без да се ограничаваме само до тях, могат да бъдат посочени: адекватното приемане на сигнала в местоположението на превозното средство, повреда, намаляване или прекъсване на покритието в тунели, гаражи и подземни подлези, както и други неблагоприятни фактори (метеорологични условия, устройства, произвеждащи смущения, сгради, интензивно използване на съответната клетъчна мрежа).

4.2.6. SEAT няма задължение да поддържа или подкрепя връзка за данни между автомобила и сървъра за данни на SEAT, ако специфичната мрежова технология, на която се основава свързаността на автомобила, бъде преустановена („Прекратяване на технология“).

4.3. Пренос на данни между устройството на клиента и сървъра за данни:

4.3.1. Връзката за пренос на данни между Устройството на клиента и сървъра за данни за използването на Услугите чрез Приложението не е част от Услугите, предоставяни от SEAT. Следователно се прилагат условията, договорени с доставчика на телекомуникационни услуги на Клиента и / или Ко-потребителите. Горното може да доведе до допълнителни разходи, особено в случай на такси за свързаност и маршрути. Тези разходи са извън обхвата, контрола и отговорността на SEAT.

5. Потребителски профил

5.1. Клиентът трябва да има (или да създаде за тази цел) потребителски профил на SEAT ID („Потребителски профил на SEAT ID“) чрез , приложението или както е посочено в навигационната / радиосистемата в автомобила на Клиента. Условията за ползване и политиката за поверителност, приложими за потребителския профил на SEAT ID, могат да бъдат проверявани по всяко време на следния адрес: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Клиентът трябва да влезе в приложението или навигационната / радиосистемата на своя автомобил (според модела на превозното средство) със своето потребителско име и парола, за да може, наред с други функционалности, да сключи договор и да активира услугите за автомобила на клиента, както и да проверява и управлява по всяко време състоянието на договорените Услуги, с изключение на „услугата за спешни повиквания“.

5.3. Клиентът трябва да пази поверителни данните за вход и най-вече паролата. Ако паролата бъде разкрита на трети страни, Клиентът следва да промени такава парола незабавно или, в случай че Клиентът не е в състояние да влезе в Потребителския си профил на SEAT ID, незабавно да уведоми SEAT. Чрез ID портала клиентът може да възстанови своята потребителска парола. За допълнителни въпроси относно възстановяването на пароли, клиентът може да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на SEAT във всяка държава (услугата има ограничено работно време) или да провери често задаваните въпроси в съответната секция в Приложенията.

5.4. Някои услуги изискват личен идентификационен номер (S-PIN) за достъп. Клиентът може да намери допълнителна информация по този въпрос в Приложенията. Клиентът следва да съхранява своя ПИН за защита поверително. Ако ПИН за защита бъде разкрит на трети страни, Клиентът незабавно следва да промени такъв ПИН код за сигурност.

5.5. Клиентът предприема всички необходими действия, за да гарантира, че информацията на потребителския акаунт на SEAT ID е вярна и пълна. Тъй като SEAT и Клиентът ще подържат контакт чрез електронна поща, Клиентът следва да има валиден имейл адрес и достъп до съответния имейл акаунт. Промените в имейл адреса на Клиента или други данни на Клиента следва да бъдат актуализирани от Клиента веднага щом настъпят на съответния раздел в потребителския профил на SEAT ID.

5.6. SEAT предоставя безплатен потребителски профил в SEAT ID на Клиента.

6. Договаряне и активиране на Услугите

6.1. Клиентът може да сключи договор за Услугите (чрез поставяне на нова поръчк или чрез подновяване й) и да го активира, като влезете в приложението или навигационната / радиосистемата (според модела на превозното средство) с данните си за вход на потребителския си профил в SEAT ID. При активиране на Услугите автомобилът ще се свърже с потребителския профил на Клиента в SEAT ID и Клиентът ще може да започне да ползва договорените Услуги.

6.2. В случай на подаване от Клиента на нови Поръчки за услуги или подновяване след изтичане на първоначалните, Клиентът ще трябва да повтори процеса на активиране, освен ако плащането за подновяването не е потвърдено от SEAT преди датата на изтичане на първоначалната поръчка за услуга, направена от клиента.

6.3. Като изключение от горното, за да активирате Услугите за „Дистанционно заключване и отключване“ и „Цифров ключ“, ще е необходим двоен процес на удостоверяване, направен от съответния дилър за всеки случай.

6.4. В зависимост от модела и оборудването на автомобила на клиента, клиентът може да сключи договор и да активира Услугите по различен начин. Клиентът може да намери повече информация и съвети относно процеса на активиране в Уеб портала или да се обърне към съответния дилър.

6.5. В зависимост от средствата, използвани за договаряне на Услугите, Клиентът следва да предприеме следните стъпки:

6.6. Договаряне и активиране на Услугите чрез Приложението („Активиране извън автомобила“), както е приложимо:

(i) Клиентът следва да има смартфон, таблет, компютър и / или всяко друго електронно устройство с връзка за пренос на данни и автомобил SEAT или CUPRA, съвместим с Услугите;

(ii) Клиентът трябва да влезе в Приложението, използвайки данните за вход на клиента на своя потребителски профил SEAT ID;

(iii) Клиентът трябва да въведе идентификационния номер на автомобила (VIN). Клиентът може да намери VIN в долния ъгъл на предното стъкло или в документите на превозното средство;

(iv) Клиентът трябва да направи съответната поръчка за услуги за желаните Услуги, както и да приеме приложимите условия.

Когато Клиентът кликне върху полето, за да продължи договарянето на Услугите, Клиентът приема тези Общи условия, както и конкретните условия (които ще зависят от съответната поръчка за услуга, направена от Клиента) и всички други условия на политики за ползване или поверителност, които могат да се прилагат.

(v) Клиентът трябва да отбележи и запамети кода за връзка, който ще бъде показан („Код за достъп“) и трябва да постави този номер в Навигационната система /Радиосистемата на автомобила, за да установи връзката и

(vi) SEAT ще изпрати имейл до имейл адреса на Клиента, предоставен от последния при създаването на неговия SEAT ID потребителски профил. Този имейл ще съдържа следната информация:

а) Потвърждение от SEAT на поръчката за услуги („Потвърждение на поръчката“);

б) Потвърждение от SEAT, че Услугите са активирани правилно и Клиентът може да започне да ги използва и

в) Съответната фактура / квитанция, издадена от SEAT в зависимост от поръчката за услугата, направена от клиента.

Датата на получаване на потвърждението на поръчката ще се счита за дата на изпълнение на поръчката.

6.7. Договаряне и активиране на Услугите чрез навигационната / радиосистемата на автомобила („Активиране в автомобила“), приложимо по следния начин:

(i) Клиентът трябва да има автомобил SEAT или CUPRA, съвместим с Услугите;

(ii) Клиентът трябва да влезе в навигационната система / радиосистемата, използвайки своите данни за достъп от потребителския профил на SEAT ID;

(iii) Клиентът трябва да направи съответната поръчка за услуги за желаните Услуги, както и да приеме приложимите условия.

Когато Клиентът кликне върху полето, за да продължи договарянето на Услугите, Клиентът приема настоящите Общи условия, както и конкретните условия (които ще зависят от съответната поръчка за услуги, поставена от Клиента) и всички други условия за ползване или политики за поверителност, които могат да се прилагат;

(iv) Клиентът трябва да премине през процес на проверка с 2 клавиша (отваряне и затваряне на автомобила с всеки от ключовете);

(v) Клиентът трябва да изчака, докато съобщението, потвърждаващо активирането на Услугите, се появи на екрана на Навигационната система / Радиосистемата на автомобила и

(vi) SEAT ще изпрати имейл до имейл адреса на Клиента, предоставен от последния при създаване на неговия SEAT ID потребителски профил. Такъв имейл ще съдържа следната информация:

а) Потвърждение от SEAT на поръчката за услуги („Потвърждение на поръчката“);

б) Потвърждение от SEAT, че Услугите са активирани правилно и Клиентът може да започне да ги използва и

в) Съответната фактура / квитанция, издадена от SEAT в зависимост от поръчката за услуга, направена от клиента.

Датата на получаване от Клиента на Потвърждението на поръчката ще се счита за дата на изпълнение на договора.

6.8. Ако Клиентът е потребител („Потребител“), Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на четиринадесет (14) дни от деня, в който договорът е бил изпълнен в съответствие с процедурата, установена в настоящата клауза. Стъпките, които трябва да предприеме Клиентът, за да упражни правото на отказ, са посочени в клауза 10 от настоящите Общи условия („Право на оттегляне“). Заедно с потвърждението на поръчката, Клиентът ще получи официалния формуляр (незадължителен) за упражняване на правото на оттегляне. Ако Услугите се предоставят на Клиента безплатно (например в рамките на безплатен пробен период), упражняването на правото на оттегляне няма да доведе до възстановяване на суми.

7. Финансови условия - Начин на плащане

7.1. Услугите подлежат на финансови условия, които са в сила от момента на договаряне или подновяване на Услугите от Клиента. Текущият списък на цените и приложимите данъци ще бъде на разположение на Клиента по всяко време в Приложението.

7.2. По същия начин, Клиентът ще може да намери повече информация относно приложимите цени за Услугите по време на процеса на сключване на договора и активиране и поставяне на Поръчките за услуги. Потвърждението за поръчка, изпратено до клиента след приключване на такъв процес, ще включва фактура / квитанция с приложимите цени и данъци (клауза 6).

7.3. По изключение някои услуги могат да бъдат предлагани от SEAT на клиента безплатно (например в рамките на безплатен пробен период), когато клиентът закупи нов автомобил, съвместим с услугите.

Независимо от това, подновяването или поставянето на нови поръчки за Услуги ще изисква Клиентът да заплати съответната цена. В тази връзка, преди изтичането на Периода на валидност на първата направена поръчка за Услуги, SEAT ще информира Клиента чрез електронна поща (повече от веднъж) за възможността му да поднови текущата поръчка за Услуги или да направи нова.

7.4. В случай, че Клиентът не потвърди и не плати цената за подновяване на Услугите или не направи нова Поръчка за услуги, след като SEAT изпрати последното уведомление, SEAT си запазва всички права да анулира / прекрати достъпа на Клиента до Услугите след изтичане на Периода на валидност. Във всеки случай Клиентът ще има право да сключи отново договор за Услугите по всяко време след изтичане на предишния договор.

7.5. Плащането на цената за Услугите, тяхното подновяване и / или създаване на нови Поръчки за услуги се извършва и изпълнява от Клиента чрез Потребителския му профил в SEAT ID, който ще пренасочи Клиента към платежната платформа управлявана от Volkswagen Payments SA („EMI“). EMI е платформа за електронни разплащания, регистрирана съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес d'Arlon 19-21, L-8009 Strassen, Люксембург, регистрирана в Люксембургския търговски регистър (Номер на търговията et des Sociétés) под номер B215079 и работи под надзора на финансовия орган в Люксембург (Commission de Surveillance du Secteur Financier*,* CSSF). В зависимост от случая, процесът на плащане може да се ръководи от условията и / и политиката за поверителност, приложими за плащания на крайни потребители, договорени между Клиента и EMI. В такъв случай Клиентът ще бъде надлежно информиран, за да даде съгласието си. В тази връзка, ако информацията, предоставена от Клиента като част от процеса на регистрация, се промени, Клиентът ще трябва да информира EMI своевременно чрез актуализиране на съответните данни. При необходимост от Клиента може да се изисква да представи доказателства за актуализираните данни с подходящи документи.

7.6. Всяко обстоятелство извън контрола на SEAT, което компрометира успеха или правилното приключване на плащането на Клиента, автоматично ще доведе до прекъсване и / или анулиране на процеса на договаряне.

8. Период на валидност

8.1. Периодът на валидност на договора ще бъде установен при всяка поръчка за услуга („Период / и валидност“). По принцип (но не винаги), Услугите ще бъдат договорени от Клиента за период на валидност от една година.

8.2. Периодът на валидност ще започне от датата на активиране на гаранцията на автомобила на клиента. В случай на подновяване и / или активиране на нови поръчки за Услуги (и при условие че плащането е получено от SEAT преди датата на изтичане на първоначалните договорени Услуги), датата след деня на изтичане ще отбележи новия Период на валидност при такова подновяване и/ или активиране на Нови поръчки за Услуги. В случай, че плащането за подновяването и / или поставянето на нови Поръчки за услуги е получено от SEAT след изтичане на първоначалните договорени Услуги, датата, в която плащането е потвърдено от SEAT, ще бъде считана за дата на започне следващия Период на валидност.

8.3. С приемането на настоящите Общи условия и за съответните цели Клиентът изрично изисква предоставянето на Услугите да започне през периода, определен за упражняване на правото на оттегляне, посочен в клауза 9.

8.4. За Услуги, предоставяни на Клиента без такса в случай на закупуване на нов автомобил, Периодът на валидност ще бъде пропорционално намален с броя на дните, изминали от активирането на гаранцията на новия автомобил до деня, в който Услугите бъдат активирани в съответствие с процедурата, описана в клауза 6 от настоящите Общи условия.

8.5. Периодът на валидност на договорените услуги е свързан с автомобила на клиента и може да бъде проверен от Клиента в Приложението, като влезе в своя потребителски профил SEAT ID.

8.6. SEAT ще напомни на Клиента за възможността да поднови договора или да направи нови Поръчки за услуги, когато Периодът на валидност е близо до изтичане. Известието ще бъде изпратено на имейла на Клиента, предоставен при създаването на неговия потребителски профил SEAT ID. В случай, че Клиентът желае да поднови договора или да направи нова Поръчка за услуги, Клиентът ще трябва да следва инструкциите, предоставени от SEAT и да започне нов процес на договаряне и активиране (според случая) чрез Приложението и/или през навигационната система/ радиосистемата на автомобила (според случая) в съответствие с настоящите Общи условия.

8.7. Ако Клиентът не поднови договора или пусне нови поръчки за услуги след изтичане на Периода на валидност, договорът между SEAT и Клиента ще бъде прекратен автоматично.

9. Право на оттегляне

9.1. В съответствие с Общите условия на услугите SEAT CONNECT и CUPRA CONNECT и други допълнителни или последващи услуги, които могат да бъдат договорени: приложението SEAT/CUPRA CONNECT, навигационната система и приложението My CUPRA, когато клиентът е потребител, той има право да се откаже от договора в срок от четиринадесет (14) календарни дни, без да посочва причина за това.

9.2. Срокът за оттегляне изтича след четиринадесет (14) календарни дни от датата на изпълнение на договора (клауза 6).

9.3. Възстановяването на сумата ще се извършва чрез същите средства за плащане, използвани от клиента за първоначалната транзакция, освен ако клиентът изрично не е поискал друго от SEAT/CUPRA чрез изпращане на e-mail на: seatdigitalsupport@seat.es (клиенти на SEAT) или cupradigitalsupport@cupraofficial.com (клиенти на CUPRA).

9.4. Клиентът може да използва формуляра за оттегляне, приложен в Таблица I (наличен и в Приложенията), въпреки че използването му не е задължително.

9.5. За да се спази крайният срок за изтичане на правото на оттегляне, декларирането от Клиента, изпратено преди изтичането на този срок, е достатъчно.

9.6. В случай на оттегляне на Клиента, SEAT ще възстанови всички събрани от Клиента суми своевременно и във всеки случай в рамките на максималния срок от четиринадесет (14) календарни дни от датата, на която е информиран за решението за оттегляне на Клиента. Такова възстановяване на суми ще се извърши, като се използват същите платежни средства, използвани от Клиента за първоначалното плащане на Услугата, освен ако Клиентът изрично не е поискал друго до SEAT, като изпрати имейл на: seatdigitalsupport@seat.es (клиенти на SEAT) или cupradigitalsupport@cupraofficial.com (клиенти на CUPRA). В този случай Клиентът следва да предостави необходимата документация, за да докаже, че е собственик на алтернативното средство за плащане. Във всеки случай Клиентът няма да понесе никакви разходи, свързани с такова възстановяване. Ако плащането не бъде възстановено в рамките на посочения срок, Клиентът ще има право да поиска два пъти дължимата сума, без да се засяга евентуално обезщетение за понесени загуби в съответствие с приложимото законодателство.

9.7. В случай, че предоставянето на Услугите вече е започнало по време на периода на оттегляне, ако Клиентът упражни правото си на оттегляне, Клиентът заплаща сума, пропорционална на услугите, които вече са били предоставени към него в момента на уведомлението за оттеглянето, пропорционално на целия период от договора.

10. Прекратяване и възлагане на договора

10.1. Договорът ще бъде прекратен:

а) Когато Клиентът не поднови Услугите и / или пусне нова Поръчка за услуга след изтичане на първоначалния Период на валидност, при условията, определени в клауза 8;

б) Когато Клиентът упражни правото си на оттегляне, при условията, определени в клауза 9;

в) В случай на липса на съответствие съгласно Раздел 15.

г) По желание на страната, която не е извършила нарушение, в случай че другата страна по договора е нарушила съществено някое от установените правни или договорни задължения. В този случай, ако придържането към клаузите на настоящия договор все още е възможно, страната, която не е нарушила, ще уведоми писмено другата страна за съответното нарушение и за желанието на страната, която не е нарушила, да прекрати договора, ако страната, която нарушава, не отстрани нарушението в рамките на следващите десет (10) дни от получаването на уведомлението. След изтичане на този срок,, страната, която не е нарушила договора и действащото законодателство, ще има право да прекрати договора, като уведоми писмено другата страна, и ще има право да иска съответните обезщетения за претърпени щети и загуби. Ако спазването на настощото споразумение не е възможно, договорът ще бъде прекратен с получаването на уведомлението от страната, която не нарушава договора, като тя следва да посочи причините за искането за прекратяване.

д) В случай на прекратяване на технология, както е описано в Клауза 4.2.6, Клиентът ще може да прекрати Услугите, засегнати от прекратяването на технологията, с писмено уведомление до SEAT, ако няма алтернативни решения за свързаност с приложимата технология.

е) Ако Клиентът не е в състояние да изпълни разпоредбите на Клауза 20, SEAT може да прекрати незабавно Потребителското споразумение и всички други свързани съществуващи споразумения между SEAT и Клиента и да блокира бъдещия му достъп до SEAT ID и всички Свързани услуги или свързани продукти, софтуер и технологии.

10.2. В случай, че договорът бъде прекратен по някоя от причините, посочени в предходния параграф, конкретните условия, които се прилагат за услугите, договорени от Клиента по всяко време, също ще бъдат прекратени и достъпът до Услугите ще бъде отменен.

10.3. Никоя от страните не може да възложи своите права или задължения по този договор без предварително писмено съгласие от другата страна. Като изключение от горното, SEAT си запазва правото да прехвърли договора за услуги (без да прави никакви изменения в договорните условия) на която и да е друга компания от SEAT Group. За такива цели Клиентът упълномощава SEAT да пристъпи към такова възлагане. Във всеки случай SEAT ще информира Клиента за възлагането своевременно.

10.4. По искане на Клиента SEAT ще предостави на Клиента всяко съдържание, различно от личните данни, които Клиентът е предоставил или създал при използването на Услугите. Тези данни се предоставят безплатно, в разумен срок и в често използван електронен формат.

11. Права върху интелектуална и индустриална собственост

11.1. Клиентът има неизключително, нелицензируемо и непрехвърляемо право на ползване на Услугите (както и на съдържанието, материалите и свързаната с тях информация), Приложението и Навигационната система/Радиосистемата през периода на валидност на договорените Услуги. Използването ще бъде ограничено до държавите, в които Услугите могат да бъдат ползвани (както е посочено в Приложенията).

11.2. Клиентът не е упълномощен да прехвърля или разкрива съдържанието и информацията, свързани с Услугите, нито да експлоатира Услугите по какъвто и да е начин, например в полза на трети лица или с търговски цели или с печалба. Клиентът няма право да променя, копира, модифицира, декомпилира, разглобява или извършва обратен инженеринг на Услугите и Каналите, техните интегриращи части или съдържание и изходни кодове. Освен това Клиентът в никакъв случай не трябва да премахва, променя, избягва или манипулира каквито и да било защитни устройства или системи за сигурност, инсталирани в каналите.

11.3. Клиентът потвърждава, че правата върху интелектуалната и индустриалната собственост и всякакви други права върху Услугите (включително тяхното съдържание, текстове, данни, бази данни, изображения, снимки, графики, гласове, видеоклипове, имена, търговски марки, отличителни знаци, дизайн, софтуер, интерфейси и т.н.), Приложението и Навигационната система/ Радио система, както и техните съставни части са собственост на SEAT, неговите лицензодатели и / или трети страни. В този смисъл, когато Клиентът наема Услугите, той придобива права, строго необходими за използване на Услугите, в условията, установени в настоящите Общи условия.

11.4. Клиентът не е оторизиран да ползва Услугите, Приложението и Навигационната система/Радиосистема и техните съставни части в нарушение с настоящите Общи условия и / или други приложими условия за ползване, правата на трети страни и / или действащото законодателство. Клиентът е длъжен да прекрати всяко неадекватно използване на Услугите, Приложението и Навигационната система/ Радиосистемата или техните съставни части. По-специално Клиентът се задължава да не разпространява, възпроизвежда, публично комуникира и/или променя за каквито и да било цели всички или част от Услугите, Приложението, Навигационната система/Радиосистемата или техните съставни части, нито да извършва други действия, които могат да нанесат вреди на валидността на някое от гореизброените.

12. Защита на данните

12.1. SEAT ще защитава личните данни, предоставени от Клиента. Такива данни ще се използват изключително и само, когато използването им е разрешено по закон и Клиентът изрично се е съгласил с такова ползване. Клиентът може да намери повече информация по този въпрос в документа Политика за поверителност по отношение на Услугите, достъпен в Приложението.

13. Отговорност на клиента

13.1. Клиентът следва да потвърди, че отговаря на предварителните изисквания за договаряне и ползване на Услугите в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и по-специално Клауза 2.

13.2. Освен това, Клиентът е отговорен за ползването на Услугите, без да нарушава настоящите Общи условия, конкретните условия, които могат да бъдат приложими, както и всички други условия за ползване или политика за поверителност на Приложението и Навигационната система/Радиосистемата, както и действащите закони и правата на трети лица или дружества.

13.3. Ако Клиентът не е собственик на автомобила, преди извършване на актуализации на софтуера Клиентът е отговорен да се увери, че е упълномощен да го направи. Клиентът може да намери информация за разрешението за извършване на актуализация на софтуера в споразуменията, които са приложими между Клиента и собственика по отношение на Автомобила (например в договора за лизинг или – при служебен автомобил – в указанията за служебните автомобили на работодателя или в трудовия договор). В случай на съмнение Клиентът трябва да получи предварителното съгласие на собственика на автомобила за извършване на актуализация на софтуера.

13.4. В случай че упълномощено трето лице е използвало Автомобила, например член на семейството или служител на Клиента, Клиентът трябва да предприеме подходящи действия (например да получи съгласието на съответното трето лице), за да гарантира, че когато това лице влиза в Услугите, то не нарушава правата на трети лица. Трябва да се отбележи, че Клиентът получава информация за автомобила и по този начин (непряко) за въпросната трета страна (като поведение на потребителя, местоположение и т.н.). Предупредителните съобщения по отношение на автомобила и/или съобщенията за повреди, които ще останат в превозното средство, се показват в приложението, в раздела, който предоставя информация за състоянието на автомобила.

13.5. Клиентът се задължава да спазва правата върху интелектуалната и индустриалната собственост и всякакъв друг вид право на SEAT или на която и да е трета страна върху Услугите, Приложението и Навигационната система/радиосистемата на автомобила при условията, определени в клауза 11.

13.6. Клиентът е отговорен пред SEAT за всяко нарушение, произтичащо от ползването на Услугите от друго лице, освен Клиента, като SEAT не носи отговорност за обстоятелства, произтичащи от такава неадекватна употреба.

13.7. Ако Клиентът в същото време е водач на автомобила, Услугите могат да бъдат използвани от Клиента, ако той спазва всички действащи закони по отношение на безопасността на движение по пътищата.

14. Отговорност на SEAT

14.1. SEAT не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от ползването на Услугите от Клиента, Приложението и/или Навигационната система / Радиосистемата на автомобила, противоречащи на настоящите Общи условия, или за неправилна употреба. Гореизложеното се прилага особено, ако водачът на автомобила се разсейва по време на шофиране поради ползването на Услугите или Приложението и в резултат на това възникне инцидент.

14.2. По-специално, поради дигиталния характер на информацията, предоставяна от SEAT в рамките на предоставяните Услуги и възможността за грешки както при съхранението, така и при предаването на такава информация по интернет, SEAT не гарантира актуализирането, точността, истинност, коректността и качеството на информацията, прехвърлена или предоставена на Клиента чрез Услугите. В този смисъл, освен в случаите, изрично предвидени в приложимия закон, SEAT н е носи отговорност за актуализирането, точността, истинността, коректността и качеството на данните и информацията, предоставяна чрез Услугите, нито за данните и информацията, предоставяни от Трети лица

14.3. По отношение на информацията, данните, изображенията и друго съдържание, предоставяно от трети страни в рамките на предоставяните Услуги, Клиентът приема, че SEAT не преглежда и не променя съдържанието на такива данни, както и всяко друго съдържание и информация.

14.4. SEAT не носи отговорност при никакви обстоятелства, засягащи Услугите, произтичащи от проблеми с връзката за пренос на данни, предоставена от трети страни. В този смисъл SEAT няма да носи отговорност при прекратяване на технология, както е описано в Клауза 4.2.6. Въпреки това SEAT ще уведоми Клиента в разумен срок в писмена форма, след като е узнал за предстоящо прекратяване на технология, за планираната дата, след която технологията вече няма да бъде налична.

14.5. SEAT не носи отговорност за щети, причинени от избора на Клиента на неподходяща парола за влизане в потребителския профил на SEAT ID или недостатъчна защита на паролата. SEAT не носи отговорност за щетите, причинени от трети страни, на които Клиентът е предоставил достъп до Услугите.

15. Гаранция

15.1. Без да се засягат клаузи 13 и 14 по-горе и правото на Клиента да се откаже от договора, при условие че Услугите са инсталирани по подходящ начин и за срока на съответния договор, SEAT носи отговорност пред Клиента, в случай че Услугите (i) не отговарят на описанието и качествата, предоставени на Клиента в настоящите Общи условия и конкретните условия, посочени в Заявката преди сключването на договора, които трябва да бъдат със същото качество и характеристики, каквито имат подобни услуги; и при условие, че Клиентът не е приел изрично, че някоя конкретна характеристика на Услугите се отклонява от това съответствие; (ii) не са подходящи за обичайните употреби, за които са предназначени (включително тези употреби, за които се предоставят подобни услуги, като се вземат предвид съществуващите технически стандарти); (iii) не са предоставени заедно с подходящи инструкции (и които Клиентът може разумно да очаква да получи); и (iv) не са предоставени със съответните актуализации, когато това е посочено в договора.

15.2. SEAT предоставя всички необходими актуализации, включително актуализации за сигурност, за да поддържа съответствието на Услугите по време на срока на приложимата договорена Услуга, както е посочено в конкретните условия. Горепосоченото не се прилага, ако Клиентът не инсталира актуализациите, предоставени от SEAT в разумен срок, при условие че SEAT надлежно е информирала Клиента за тези актуализации и че предоставените в тази връзка инструкции са точни.

15.3. В случай на несъответствие на Услугите, Клиентът има право да поиска привеждане на Услугите в съответствие, например чрез актуализация, възстановяване на непрекъснатото доставяне или премахване на ограничената производителност (скорост). Ако (i) SEAT откаже или не успее да постигне съответствие в разумен срок и без значителни неудобства за Клиента (ii) или когато липсата на съответствие е от толкова сериозно естество, че е неразумно Клиентът първо да подаде заявление за поправка, Клиентът има право (a) в случай на платими Услуги, на пропорционално намаляване на цената, ако има такава, за периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга не са били в съответствие и (б) освен ако липсата на съответствие е незначителна, да прекрати договора в съответствие с Раздел 3.7. Намаляването на цената или възстановяването е пропорционално, ако отразява намаляването на стойността на Услугите в сравнение със стойността, която цифровото съдържание или цифровата услуга биха имали, ако бяха в съответствие.

15.4. В отклонение от разпоредбите на Раздел 15.1 по-горе, SEAT не носи отговорност за несъответствие, което е резултат единствено от неуспеха на Клиента да инсталира актуализацията в разумен срок, при условие че неуспехът на Клиента да я инсталира не се дължи на липса или недостатъци в инструкциите за инсталиране, предоставени от SEAT.

15.5. За да упражни правата си по този Раздел 15, Клиентът може да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на SEAT.

16. Съ-ползватели

16.1. Клиентът може да упълномощи разумен брой хора (например членове на семейството, приятели, колеги) да ползват Услугите в автомобила на Клиента („Съ-ползвател“ или „Съ-ползватели “).

16.2. Общото правило, за да се ползват Услугите в автомобила на Клиента, е, че Съ-ползвателите трябва да имат потребителски профил в SEAT ID или да си създадат такъв профил при условията, установени тук, да активират Услугите, специално свързани със своя SEAT ID потребителски профил по отношение на ползвания автомобил и да приемат настоящите Общи условия, конкретните условия и всякакви други условия за ползване или политики за поверителност, които могат да бъдат приложими.

16.3. Услугите не могат да се използват едновременно и определени Услуги не могат да бъдат използвани от друго лице освен Клиента, дори и с потребителски профил в SEAT ID. Не всички Услуги изискват потребителски профил в SEAT ID, който да бъде ползван от други шофьори или пътници освен Клиента. Моля, намерете повече информация по този въпрос в Приложението или навигационната система / радиосистемата. В такива случаи Клиентът ще бъде отговорен да информира такива лица за условията, приложими за Услугите и правилното използване на такива Услуги.

16.4. Използването на Услугите няма да означава допълнителни разходи за Съ-ползвателите, които първоначално не са сключили договор за Услугите.

16.5. Обхватът и като цяло мирното и непрекъснато ползване на Услугите от страна на Съ-ползвателите ще зависи от функциите и съдържанието, достъпни до Клиента. SEAT няма да се ангажира да информира Съ-ползвателите за всяка промяна в Услугите. SEAT ще бъде задължен само да информира Съ-ползвателите за всяка промяна в настоящите Общи условия, ако такива промени засягат Съ-ползвателите.

16.6. Клиентът и всеки Съ-потребител може да прекрати по всяко време правото на Съ-потребителя и да анулира съответните потребителски акаунти. В противен случай достъпът на Съ-потребителя до Услугите ще приключи след изтичане на Периода на валидност на Услугите, договорен от Клиента или в случай на прекратяване на договора в условията, посочени в настоящите Общи условия.

16.7. Съ-потребителят на автомобила може да бъде Основен потребител (Основен потребител), Допълнителен потребител (Допълнителен потребител) или Гост потребител (Гост потребител).

Всеки потребител има следните роли:

A. Основен потребител: този, който поръчва Услугите и свързва автомобила с Услугите съгласно настоящите Общи условия. Основният потребител има достъп до пълния наличен обхват на Услугите. Основният потребител трябва да бъде собственикът, стопанинът или друго лице, което предимно използва автомобила (напр. лизингополучатели, потребители на служебни автомобили и др.).

B. Допълнителен потребител: този, който е влязъл в автомобила, свързан с Услугите, със своя SEAT ID, и който е одобрен като Допълнителен потребител на автомобила от Основния потребител. Допълнителният потребител няма достъп до Услуги, които се предоставят изключително на Основния потребител. Основният потребител може да премахне допълнителния потребител по всяко време чрез приложението. Допълнителният потребител може също така сам да отмени ролята си на допълнителен потребител. Ролята на Допълнителен потребител е предназначена за лице, което използва Автомобила редовно за по-дълъг период от време (напр. член на семейството, житейски партньор, партньор или приятел на Основен потребител). Към един автомобил могат да бъдат приписани няколко допълнителни потребителя едновременно. Допълнителният потребител трябва да приеме тези Общи условия при първото си влизане в автомобил, свързан към SEAT CONNECT. Допълнителният потребител не подлежи на никакви права и задължения, които са възложени само на Основния потребител съгласно настоящите Общи условия.

C. Гост потребител: този, който е влязъл в автомобила, свързан със SEAT CONNECT, със своя SEAT ID. Гост потребителят няма достъп до Услугите, които се предоставят изключително на Основен потребител или Допълнителен потребител. Всеки потребител на автомобила (включително Анонимен гост) може да изтрие Гост потребителя в автомобила по всяко време чрез навигационната система. Основният потребител може да премахне гост потребителя по всяко време чрез приложението. Ролята на Гост потребител е предназначена за лице, което използва автомобила редовно за по-дълъг период от време (напр. член на семейството, партньор в живота или приятел на Основния потребител), от време на време или еднократно. Гост потребителят трябва да приеме настоящите Общи условия при първото си влизане в автомобил, свързан със SEAT CONNECT. Гост потребителят не подлежи на никакви права и задължения, които са възложени само на Основен потребител или Допълнителен потребител.

Тези условия не се прилагат за потребители, които не са Основен потребител, Допълнителен потребител или Гост потребител и които използват Услугите, без да са свързали SEAT CONNECT към своя SEAT ID (Анонимен гост).

Наличните потребителски роли могат да варират в зависимост от модела, годината на производство и оборудването на автомобила и версията на софтуера на Услугите, включени в автомобила. Допълнителна информация можете да намерите на следната връзка: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Трайно прехвърляне на автомобила

17.1. Договорът за Услуги винаги е свързан с конкретен автомобил и следователно Клиентът няма право да прехвърля Услугите на друг автомобил. В случай на продажба или друго трайно прехвърляне на автомобила, на който и да е трети купувач („Купувач“), Клиентът следва:

  1. Да прехвърли договора за Услуги на Купувача;

  2. Да изтрие всички лични данни, съхранявани в автомобила и

  3. Да извади автомобила от потребителския си профил на SEAT ID в Приложението.

В случай на загуба или унищожаване на автомобила Клиентът няма да има претенции към SEAT за възстановяване на платената за Услугата цена.

17.2. Купувачът може да използва Услугите след създаване на потребителски профил на SEAT ID, придобиване на Услуги и активиране на такива Услуги в съответствие с условията на настоящия документ.

17.3. Валидността на прехвърлянето на договора за услуги на Купувача ще зависи от одобрението на SEAT, което няма да бъде отказано неоснователно. Потвърждението на поръчката за Услугите, както е посочено тук, ще послужи като доказателство за приемане от страна SEAT на прехвърлянето на договора.

18. Компетентност и приложимо право

18.1. Настоящият Раздел 18 се прилага само за потребители с местоживеене или обичайно пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, и не засяга законовите разпоредби относно алтернативното разрешаване на потребителски спорове, които могат да съществуват в държави извън Европейския съюз.

18.2. Настоящите общи условия се ръководят от испанските общи закони („Общо испанско законодателство“). Ако Клиентът е потребител, се прилагат законите на държавата, в която потребителят е имал местожителство или адрес на местоживеене, по време на изпълнение на договора.

18.3. Всеки спор, произтичащ от настоящото договорно отношение, подлежи на компетентните съдилища на град Барселона (Испания). Независимо от горното, ако Клиентът действа като потребител, такива спорове са предмет на съдилищата по местоживеене на потребителя.

18.4. Клиентът, в случай че действа като потребител, може също да изпрати всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящите Общи условия, на процедура за алтернативно разрешаване на спорове („ADR“). Списъкът на наличните платформи на ADR на Европейската комисия може да бъде намерен на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Независимо от горното, SEAT не се задължава да участва в онлайн процедура за решаване на спорове пред потребителски арбитражен орган.

19. Разделимост

19.1. Ако се установи, че някоя клауза или условие на настоящите Общи условия е невалидено, незаконно или неприложимо, останалите условия и разпоредби не се засягат, при условие че правата и задълженията на страните, произтичащи от тези Общи условия, не са били засегнати по същество. За тези цели основни означава всяка ситуация, която причинява сериозна вреда на интересите на която и да е от страните или във връзка с целта на настоящите Общи условия. Такива засегнати клаузи се заменят или интегрират с други клаузи, които отговарят на закона и имат същата цел като земенените клаузи.

20. Контрол над износа

20.1. При използването на потребителския акаунт в SEAT ID и Услугите Клиентът се задължава да спазва всички приложими разпоредби, закони и правила за външна търговия и контрол на износа. В допълнение към националните разпоредби, закони и правила за контрол на износа в областта на външната търговия, това може да се отнася и за разпоредбите, законите и правилата за контрол на износа в ЕС, както и за екстериториално приложимите разпоредби за контрол на износа и санкции на Съединените американски щати и други държави. Клиентът носи отговорност и за спазването на всички приложими местни разпоредби, закони и правила относно вноса, износа или реекспорта на цифровите услуги и свързаните с тях продукти, софтуер и технологии.

20.2. Клиентът също така признава и потвърждава, че въз основа на приложимите правила и разпоредби за контрол на износа и санкции – доколкото тяхното спазване е в съответствие със закона – на Клиента не е забранено да получава или използва (цифровите) услуги и свързаните с тях продукти, софтуер или технологии.

© SEAT, S.A.U. 2022. Забранено е пълно или частично възпроизвеждане. Всички права запазени.

Приложение

Формуляр за изпълнение на правото на оттегляне

(Този формуляр следва да бъде попълнен изпратен само в случай, че желаете да се оттеглите от договора)

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ

For the attention of:

SEAT, S.A.U. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): seatdigitalsupport@seat.es

E-mail (CUPRA): cupradigitalsupport@cupraofficial.com

Телефонен номер: [Да се попълни]

Уважаеми г-жо / г-не,

С настоящия документ Ви информирам за решението си да се оттегля от договора за ползване на следните Услуги:

Пакет(и) услуги, които да бъдат анулирани (моля, отбележете с „X“):

(*) Идентификационният номер може да бъде намерен в долния ъгъл на предното стъкло на вашия автомобил и в документите на автомобила.

Информация за защита на данните

Всички данни, събрани в този формуляр, ще бъдат обработени от SEAT, S.A.U. като администратор на данни с цел управление на оттеглянето Ви, което е правното основание за изпълнението на договора за CONNECT. Вашите данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел спазване на законовите задължения. Вашите данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходими за изпълнението на заявката Ви, и ще бъдат блокирани през периода, в който могат да възникнат правни задължения. Можете да упражните правата си, като изпратите имейл на seatdigitalsupport@seat.es или cupradigitalsupport@cupraofficial.com, в зависимост от марката на Вашето превозно средство, както и да се свържете с нашия офис за защита на данните чрез dataprotection@seat.es. Можете да подадете жалба до съответния орган за защита на данните.