ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АНОНИМНА БАЗА ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АВТОМАТИЧНО ШОФИРАНЕ

В тази политика за поверителност ние ви информираме за събирането, обработката и използването на Вашите лични данни от SEAT S.A. (наричано по-нататък „SEAT“) във връзка с активирането на предаване на данни за изграждането на анонимна база данни за изследвания и развитие на автоматизирано шофиране.

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

Администратор на лични данни:SEAT S.A. с данъчен номер A-28 049 161
Адрес:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Барселона)
Mail:customercare@seat.es
Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните Ви данни:dataprotection@seat.es

Как ползваме Вашите лични данни?

Тази функционалност се използва за събиране на измерими данни, записани от датчиците на превозното средство. Тези измерими данни се изпращат на сървър за данни незабавно и анонимно и се използват от SEAT и неговите партньори за изследване и разработване на автоматизирано шофиране.

Изпращането на данни не е априори активно и се активира само, когато влезе активен първичен потребител в SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Качването на данни може да бъде директно активирано или деактивирано с плъзгача „ Развитие на автоматизирано шофиране“в настройките за поверителност. Предаването на данни зависи от настройката на нивата на поверителност. Качването на данни е активно само на нивата „Използване на местоположението“и „Споделяне на местоположението“.

Данните от измерванията се състоят от две групи данни:

а) Данни, които са от значение за възстановяване на факторите, които влияят на автомобила:

б) Данни, които са от значение за определяне на начина, по който водачът предпочита да управлява превозното средство:

Събират се само данни, необходими за изследване и разработване на функции за частично и напълно автоматизирано шофиране. Анонимните данни от измерванията се предоставят и на партньорите на Volkswagen group въз основа на договорни принципи, които включват подходящи гаранции за защита на данните. Тези партньори също използват анонимните данни за целите на проучването и разработването на автоматизирано шофиране.

Въз основа на тези данни се създава симулационна среда, която дава възможност за тестване на бъдещи автоматизирани функции на шофиране в реалистични условия и може да бъде сравнена в резултата с реалното поведение при ръчно шофиране. Тъй като са необходими няколко милиарда тестови километра, за да се защити напълно автоматизираното шофиране, тази база данни трябва да бъде запълнена с реални данни. Това е единственият начин да се гарантира, че всички разновидности на пътните ситуации могат да бъдат обхванати достатъчно, за да се гарантира, че бъдещите автоматизирани функции за шофиране са достатъчно адекватни, сигурни и безопасни, за да взимат винаги правилни решения и да защитават безопасността на пътниците в превозните средства.

Данните, изпратени на сървъра за данни, след като бъдат събрани, преминават качествен контрол и след това незабавно се анонимизират в сървъра за данни. Процедурата за анонимност се преразглежда за ефективност и ефикасност и се развива непрекъснато, като се вземат предвид най-новите научни познания и състоянието на техниката.

Каква е законовата основа за обработка на личните Ви данни?

Правното основание за събиране на данни и за извличане на данни от превозното средство е съобразяване с интересите (чл. 6, ал. 1,буква е от Общия регламент за личните данни).

Посочените по-горе цели за изследване, разработване и защита на автоматизираните функции на шофиране могат да бъдат постигнати само чрез значителна база данни от възможно най-голямо разнообразие от сценарии за пътни ситуации, основани на реални пътувания. Класическото изпитване за издръжливост вече не е достатъчно. Данните трябва да се състоят от възможно най-много различни сценарии за шофиране, чиито екологични и пътни ситуации могат да бъдат записани само в алгоритмите при реално движение по пътищата. Закупуването на данни също не е достатъчно в този момент, тъй като данните не са налични в необходимото качество и остаряват за много кратък период от време. На това основание SEAT има легитимен интерес от обработката на данни и изграждането на анонимна база данни.

Пред какви други получатели ще бъдат разкривани данните?

SEAT не разкрива ваши лични данни, освен ако законовите задължения не го изискват.

От друга страна, SEAT ще предостави достъп до данни на трети страни, действащи като обработващи данни с цел анонимност на данните и действащи само от наше име и в съответствие с нашите инструкции.

Нашият доставчик на услуги за анонимизиране на данните е Volkswagen AG, като той от своя страна наема други доставчици на услуги, например AUDI AG и CARIAD SE, които да извършат анонимизирането, всички те в ролята на поддоставчици. Данните се шифроват в съотвествие със споразуменията, сключени с Volkswagen и се обработват единствено на сървъри за данни, намиращи се на територията на Европейския съюз. c

Сключено е съответно стандартно споразумение за защита на данните на ЕС (адекватна гаранция за обработка на данни в държави извън Европа), за да се осигури достатъчна защита на вашите лични данни. Имате право да бъдете информирани за стандартното споразумение за защита на данните в процеса на разкриване.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Данните се съхраняват максимум 24 часа с цел анонимност и осигуряване на качество. След този период оригиналните данни се изтриват напълно от автомобила.

Какви са Вашите права като засегнато лице?

ПравоСъдържаниеКанали за помощ
ДостъпМожете да получите информация по отношение на обработката на вашите лични данни от SEAT, както и достъп до личните ви данни, които са включени във файловете на SEAT.Можете да упражните тези права, като изпратите email до: customercare@seat.es или чрез писмено запитване до адрес: SEAT S.A. – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spain). За да упражните правата си, трябва да посочите правото, което искате да упражнявате.
ПоправкаМожете да поискате коригиране на вашите лични данни, когато те са неточни или непълни.
ИзтриванеМожете да поискате изтриването на личните ви данни, когато, наред с други причини, личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани.
ВъзражениеМожете да поискате да спрете обработката на личните си данни. SEAT ще спре да обработва вашите лични данни, освен ако не е налагано от задължителни легитимни групи или упражняване или защита на правни искове.
Ограничаване на обработкатаМожете да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни в следните случаи: · Докато се проверява възражението за точността на вашите лични данни; · Когато обработката на данни е незаконна, субектът на данни се противопоставя на заличаването на личните данни и вместо това изисква ограничаване на тяхното използване; · Когато SEAT вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от обработващия данни за упражняване на правни претенции; · Когато сте се противопоставили на обработването на личните ви данни за изпълнение на задача, извършена в обществен интерес или за удовлетворяване на законен интерес, докато той се проверява дали законните причини за обработването на SEAT преобладават над вашите.
ПреносимостМожете да получавате в електронен формат личните данни, които сте ни предоставили, личните данни, получени от договорните ви отношения със SEAT, както и да ги предоставите на други лица.

Ако считате, че SEAT не е обработил Вашите лични данни в съответствие с приложимите разпоредби, можете да подадете жалба пред компетентния контролен орган чрез уебстраницата www.agpd.es

Упражняването на тези права е безплатно.