SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Въведение

SEAT S.A.U. (наричано по-долу „SEAT“) е испанско дружество със седалище в Марторел (Барселона), Autovía A-2, Km. 585, 08760, с испански данъчен идентификационен номер (C.I.F.) A-28.049.161, регистрирано в Търговския регистър на Барселона том 23,662, лист 1, номер на страница B-56855 и с имейл за customercare@seat.es.

SEAT е собственик или лицензополучател на правата върху интелектуалната собственост и всякакъв друг вид права върху приложението „SEAT CONNECT“ и/ „CUPRA CONNECT“ и софтуера, инсталиран в навигационната или радиосистемата на автомобили SEAT или CUPRA (наричани съответно „Приложениеята“ и „Навигационна / радио система“, всички заедно наричани „Канали“).

Тези условия за ползване (наричани по-долу „Условията за ползване“) регулират достъпа и ползването на Приложението, Уеб портала и Навигационната / радиосистемата от потребителите (наричани по-долу „Потребителите“) и се допълват с всякакви други правни документи или политики за поверителност, които регулират всяка функционалност, услуга, приложение, платформа или всякакви средства, необходими за ползването на каналите или включени в тях. По-специално, Условията за ползване се допълват от Общите условия за онлайн мобилни услуги на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, достъпни в приложението (наричани по-долу „Общи условия“).

Потребителите изрично приемат - чрез съответните Канали - Условията за ползване, които са в сила във всеки един момент по време на валидността на договара на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile (наричани по-долу „Услуги“) (както е посочено в чл. 6 от Общите условия), без предубеждения, при ползване от Потребителите по всяко време за навигация или ползване на посочените канали.

2. Цел

Целта на Каналите е:

(i) Да позволи на потребителите да ползват Услугите, описани в Приложенията; и

(ii) Да позволи на Потребителите да свържат своя автомобил (само за автомобилите на SEAT или CUPRA, които са съвместими по всяко време с предоставените Услуги) със своя потребителски акаунт на SEAT ID (наричан по-долу „Потребителски акаунт SEAT ID“). Потребителите могат да намерят повече информация за създаването и управлението на потребителския акаунт на SEAT ID на адрес: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Някои услуги могат да бъдат предмет на допълнителни условия за ползване от трети страни. Потребителите следва да разгледат и в зависимост от случая да приемат такива условия, преди да ползват Услугите. В този случай се прилага режимът на отговорност, посочен в чл. 9.

Изтеглянето на приложението и използването на останалите канали е безплатно. Независимо от това, Услугите имат цената, определена в Общите условия или специалните условия (например Потвърждение на поръчката), които могат да бъдат приложими за конкретните Услуги, придобити от Потребителите.

Каналите са за лична и некомерсиална употреба. Ползването на каналите от потребителите за търговски или професионални цели е изрично забранено.

Услугите, предлагани чрез каналите, могат да предполагат ползване на мобилни данни. SEAT не носи отговорност за разходите, направени от Потребителите, произтичащи от комуникацията и обмена на данни или интернет връзката, освен в случаите, определени в чл. 4 от Общите условия. Потребителите могат да се свържат със съответните мобилни оператори за допълнителна информация.

3. Интелектуална и индустриална собственост

Всички права на интелектуална и индустриална собственост върху Каналите (Приложения и Навигация / радио система) и техните компоненти (включително информация, текстове, данни, графики, изображения, снимки, дизайн, софтуер, търговски марки, отличителни знаци и друго съдържание) са собственост на SEAT и / или неговите лицензодатели. Следователно ползването, възпроизвеждането, прехвърлянето, преобразуването, разпространението или експлоатацията на Каналите и/или техните елементи от Потребителите по какъвто и да е начин е забранено, с изключение на начините, които са строго необходими за ползване на Услугите при това само за лични цели.

В този смисъл SEAT предоставя неизключителен, непрехвърляем и не подлежащ на преотстъпване лиценз на Потребителите да ползват Каналите, при спазване на разпоредбите на настоящите Условия за ползване, Общите условия и всякакви други условия за ползване и приложимите закони.

По отношение на базовия софтуер на Каналите, Потребителите нямат право да декомпилират, разглобяват или извършват обратен инженеринг. Освен това, Потребителите в никакъв случай не бива да премахват, променят, избягват или манипулират което и да е защитно устройство или система за сигурност, инсталирана в Каналите.

Потребителите признават и приемат, че ползването на Каналите и техните съставни части не означава прехвърляне на каквито и да е права върху индустриална или интелектуална собственост, като авторски права, търговски марки, дизайни или други права върху тях, нито разрешение за създаване на софтуерни разработки от Приложението и / или системата за навигация / радио, с изключение на ограничения лиценз**,** предоставен на потребителите за ползване на Каналите при условията, посочени в настоящия документ.

4. Ограничения за ползване

Потребителите следва да спазват всички приложими правила, разпоредби и закони , свързани с безопасността на движение по пътищата. Всеки Потребител следва да бъде персонално отговорен за всяко неспазване на посочените правила, разпоредби и закони, като SEAT следва да бъде освободен от всякаква отговорност за тях.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЛЯ, ПОМНЕТЕ ВИНАГИ ДА ШОФИРАТЕ ВНИМАТЕЛНО. ВСЯКАКА УПОТРЕБА, ПОЛЗВАНЕ ИЛИ РАБОТА С КАКВИТО И ДА Е ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА, КОИТО МОЖЕ ДА ПОПРЕЧАТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА, СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО БЕЗОПАСЕН НАЧИН ПРИ ПАРКИРАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОН.

ПОЛЗВАНЕТО НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОННИ УСТРОЙСТВА, НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ ИЛИ ДРУГИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМА Е ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН АКО ПОЛЗВАТЕ ХЕНДСФРИ УСТРОЙСТВО И / ИЛИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ.


5. Промени в условията за ползване

SEAT си запазва правото да променя или актуализира настоящите Условия за ползване по всяко време и поради всякакви валидни причини. Потребителят ще бъде информиран в разумен срок за всяка промяна в Условията за ползване за неговото приемане. Потребителят може да намери актуализираната версия на тези Общи условия по всяко време в приложенията.

6. Злоупотреба

Потребителят се задължава да не ползва Каналите извън предназначението им. По-специално, Потребителят се задължава да не:

SEAT си запазва правото да откаже достъп до Каналите на всеки Потребител, който нарушава правата на трети страни или нарушава настоящите Условия за ползване или приложимите закони и по-специално клаузите на настоящия документ. SEATси запазва всички други допълнителни права, които могат да се отнасят до Потребителя, по-специално по отношение на образуването на наказателни или граждански производства.

7. Уведомяване за потенциални нарушения

SEAT спазва приложимите закони и не нарушава правата на трети страни. Потребителят на Каналите следва също да спазва приложимите закони и да не нарушава правата на трети страни.

Ако някой Потребител стане свидетел на неправомерно използване на Каналите или каквото и да е ползване, което противоречи на действащите закони, следва незабавно да уведоми SEAT на: customercare@seat.es.

8. Обслужване и изключване на гаранции

SEAT ще положи най-добрите си усилия, за да поддържа коректното функциониранена Каналите. SEAT обаче не може да гарантира липсата на прекъсвания на услугата за ремонт и / или за поддръжка на Каналите или липсата на покритие или каквато и да е повреда в устройствата и / или мрежите, необходими за предаване на данни, които не са под контрола на SEAT. SEAT ще предприеме подходящи действия за намаляване на такива прекъсвания.

Въпреки че SEAT ще положи най-добрите си усилия да има пълна, точна и актуализирана информация в Каналите, освен ако не е посочено друго, информацията е предназначена само за индикативни цели. Следователно целта на тази информация е да предостави илюстративен елемент за обща осведоменост и няма за цел да бъде подробна, нито конкретна информация. В съответствие с горното, такава информация може да бъде променяна.

9. Отговорности и прекратяване на отговорност

Когато Потребителят има достъп до Каналите, Потребителят се задължава да използва Каналите в съответствие със закона, като е отговорен пред SEAT и / или трети страни за всяка щета или загуба, произтичаща от неспазването на Потребителя от това задължение.

Във всеки случай Потребителят носи пълна отговорност за всички данни или съдържание, прехвърлени или прозитекли от комуникация към SEAT. SEAT не следи и не контролира такова съдържание, освен ако това не се изисква от законите, компетентният съдебен орган или административно решение, като има право да премахва или блокира показването на такива данни или съдържание, докато не се докаже собствеността върху съответната информация или законността на същата,

SEAT не носи отговорност за грешки в сигурността, които могат да възникнат или повреди, които могат да бъдат причинени на компютърната система или устройства на потребителя (хардуер и софтуер) и/или на файловете или документите, съхранявани в такава компютърна система или устройства, при достъп до Каналите, в резултат на наличието на вируси, троянски коне или подобни обстоятелства в такива компютърни системи или устройства. Също така SEAT не носи отговорност за неизправности в интернет връзката и/или телефонна линия, смущения, пропуски, прекъсвания или нарушаване на оперативното функциониране на Каналите по причини извън контрола на SEAT.

Каналите могат да съдържат връзки към други уебстраници и да включват информация, съдържание и/или услуги, предоставяни от трети страни. SEAT няма контрол над горното и не носи отговорност за такава информация, съдържание, експлоатация и/или услуги, получени от такива трети страни. SEAT предоставя такива връзки, информация, съдържание и/ или услуги на Потребителя за удобство на Потребителя и в съответствие с Общите условия, настоящите Условия за ползване и всички други приложими специфични условия и политики за поверителност, които трябва да бъдат прочетени и изрично приети от Потребителите, според случая.

Каналите могат да показват реклама или оферти. Осъществяващият рекламата е отговорен да гарантира, че съдържанието, предвидено за включване в Каналите съответства на съответните приложими закони. SEAT не носи отговорност за грешки, неточности или нередности в такова съдържание. Във всеки случай, за всяка претенция към рекламното съдържание, вградено в Каналите, моля, изпратете имейл на: customercare@seat.es.

SEAT не носи отговорност за щети или загуби, произтичащи от неадекватни пароли, избрани от Потребителя при създаване на неговия потребителски акаунт на SEAT ID, или пароли, които не се съхраняват безопасно от Потребителя, в нарушавение с настоящите Условия за ползване или други приложими условия или за каквито и да е щети или загуби, причинени от трети страни, на които Потребителят е предоставил достъп до своя потребителски акаунт на SEAT ID и / или до Каналите.

SEAT не контролира ползването на Каналите от потребителите. По-специално, SEAT не може по никакъв начин да гарантира, че Потребителите използват Каналите в съответствие със закона, настоящите Условия за ползване, Общите условия, обществения морал, социалната рамка на благоприличие или обществения ред, нито дали Потребителите ползват Каналите усърдно и предпазливо. Следователно SEAT не носи отговорност в случай на ползване на Каналите от Потребителя, което нарушава закони, права на интелектуална или индустриална собственост или други права на трети страни.

10. Защита на данни

SEAT ще защитава Вашите лични данни и ще ги ползва само в рамките на разрешеното от закона или когато сте се съгласили на съответна употреба. Моля, намерете повече информация за обработката на лични данни в Политиката за поверителност.

11. Делимост

При установяване, че някоя от клаузите или разпоредбите на настоящите Условия за ползване е невалидна, незаконна или неприложима, това не засяга и не влияе на останалите клаузи и разпоредби, ако правата и задълженията на страните, произтичащи от Условията за ползване не са били засегнати по същество. С оглед на настоящото „по същество“ означава всяка ситуация, която причинява сериозна вреда на интересите на която и да е от страните или на целите на настоящите Условия за ползване. Ако има засегнати клаузи, тези клаузи следва да бъдат заменени или интегрирани с други клаузи, които, съобразно закона, имат същата цел, както заменените клаузи.

12. Други, приложими закони, юрисдикция

a) Настоящите Условия за ползване подлежат на регулация от испанското законодателство („legislación española común“). Ако ползвателят е потребител, следва при изпълнението на договора да се прилагат законите на държавата, в която потребителят има местожителство или местоживеене.

b) Всеки спор, произтичащ от настоящото договорно отношение, подлежи на регулация от компетентните съдилища на град Барселона (Испания). Независимо от горното, ако ползвателят действа като потребител, такива спорове са предмет на уреждане от съдилищата по местоживеене на потребителя.

c) Ползвателят, в случай че действа като потребител, може също да изпрати всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящите Условия за ползване на алтернативна процедура за разрешаване на спорове („ADR“). Списъкът на наличните платформи на ADR на Европейската комисия може да намерите на: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d) Независимо от горното, SEAT не се ангажира да предприема или да участва в онлайн процедури за разрешаване на спорове пред арбитражен орган, посочен от потребителя.

© SEAT, S.A.U. 2020. Забранено е пълно или частично възпроизвеждане на горепосоченото съдържание. Всички права запазени.