ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА АВТОМОБИЛИ С ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОБИЛНИ ОНЛАЙН УСЛУГИ (CONNECT)

1. Обща информация

С настоящата Декларация за защита на личните данни Ви информираме за събирането, обработването и използването на личните Ви данни във връзка с използването на автомобил с интернет достъп и при използване на мобилните онлайн услуги на CUPRA CONNECT (наричани по-нататък „Услуги CONNECT Online“) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-нататък наричан „ОРЗД“), както и испанския Закон 3/2018 за защита на личните данни, и други местни разпоредби, които го допълват. Субектът, отговорен за обработването на данни, е:


Самоличност на администратора на данни: SEAT, S.A.U. с ЕИК A-28049161 (наричан по-долу „Субектът“) Адрес: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Барселона, Испания) Имейл: customercare@cupraofficial.com


2. Какви лични данни обработваме, как ги използваме и какво е правното основание?

Като цяло видът данните, обработвани във Вашия автомобил, може да включва следните категории, които могат да се считат за лични данни, когато се обработват с определени предпоставки и при определени обстоятелства:

2.1. Обработване на лични данни при свързване с интернет

В този раздел Ви информираме относно обработването на личните Ви данни, когато използвате автомобил с интернет достъп както в офлайн, така и в онлайн режим.

А) Обработване на данни за активиране на връзката

Автомобилът е фабрично оборудван със СИМ карта за интернет достъп. Поради това, веднага след включване на СИМ картата в автомобила, за да осигури свързване, доставчикът на телекомуникационни услуги получава информация за идентификационния номер на автомобила (по-нататък "VIN"), към който е записана СИМ картата.

Автомобилът трябва да се свърже със сървъра за данни, преди да Ви бъде предаден на мястото на продажба на дилъра или най-малкото, когато автомобилът има първоначален пробег от 25 км. Тази връзка е необходима за удостоверяване на регистрацията на нашия сървър за данни. В случай че автомобилът е бил в офлайн режим непосредствено преди началото на процеса на актуализация, автомобилът автоматично ще се върне в офлайн режим, след като процесът на актуализация приключи, поради важността на тази функция. След като тази актуализация приключи, ако автомобилът е в офлайн режим, от него няма да се изпращат данни и следователно обработването на данни ще се извършва само локално в автомобила. По същия начин, всички мобилни онлайн услуги ще бъдат деактивирани, с изключение на изискваната по закон услуга, свързана със сигурността, позната като „система за спешни обаждания – eCall“. Тази услуга е достъпна онлайн.

Освен това, технически е необходимо инсталираната в автомобила телематична кутия (модул за онлайн свързаност), (която е нужна за обезпечаване на свързаността на автомобила), да се рестартира редовно и да има достъп до локалната радиомрежа, така че автомобилът да може да установява онлайн връзка, например когато потребителят на автомобила премине към онлайн режим на автомобила или когато системата eCall се използва поради злополука. Този процес се извършва само когато автомобилът е в покой, но независимо дали е в офлайн, или онлайн режим. Ако автомобилът е бил в офлайн режим, офлайн режимът се включва автоматично, когато рестартирането приключи.

Видовете данни, които трябва да се обработят за тези дейности, са пробегът на автомобила, IP адресът, VIN и номерът на СИМ картата. Целта на тези дейности по обработка е да се обезпечи свързаността, която ще Ви позволи да активирате вече достъпните в автомобила мобилни онлайн услуги. Всички тези дейности по обработка на данни се основават на изпълнението на договора, сключен между Вас и дилъра, от който сте закупили Вашия автомобил с интернет достъп, както и на изпълнението на правните ни задължението в качеството ни на производители да предлагаме автомобилите си със „система за спешни обаждания – eCall“ (чл. 6.1.б и 6.1.в от ОРЗД).

Б) Система за спешни обаждания – eCall

Система за спешни обаждания („eCall“) работи в онлайн и офлайн режим и е налична дори ако не е сключен договор за Услугите CONNECT Online. Ако автомобилът е в офлайн режим, връзка за данни се установява само ако сте претърпели пътнотранспортно произшествие или ако извършите спешно обаждане с помощта на бутона SOS в автомобила.

Ако претърпите пътнотранспортно произшествие, до контролния центъра за спешна помощ ще се изпрати автоматично спешно обаждане. Сензорите във въздушната възглавница и обтегача на предпазния колан позволяват на автомобила да установи кога е настъпило произшествие и съответно да активира законово изискваната „система eCall за спешни обаждания“. От друга страна, Вие също можете ръчно по всяко време да извършите спешно обаждане. Когато системата се активира, се установява гласова връзка с контролния център за спешна помощ, чрез която – в зависимост от конкретния случай – могат да бъдат събрани и предадени допълнителни данни (например за вида и тежестта на произшествието).

Следните данни също се предават автоматично и директно от автомобила към контролния център за спешна помощ: тип на превозното средство, час, местоположение, посока на движение, брой на хората в автомобила. Автоматичното прехвърляне на данни към координационния център за спешна помощ се основава на защитата на жизненоважни интереси (чл. 6.1.г. от ОРЗД), както и на правно задължение (чл. 6.1.в. от ОРЗД) във връзка с Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата за спешно повикване 112, и изменение на Директива 2007/46/ЕО.

В) Защитена комуникация между автомобила и сървъра за данни, техническа наличност на мобилните онлайн услуги.

Ако автомобилът е в онлайн режим, определени данни се предават от автомобила. Това означава, че автомобилите „комуникират“. Комуникацията отчасти е необходима, за да се гарантира, че наличната в автомобила функция Car2X работи технически безопасно и безпроблемно. Подробна информация относно обработването на данни във връзка с функцията Car2X можете да намерите в правния раздел на информационно-развлекателната система и в Декларацията за поверителност на Car2X. Мобилните онлайн услуги на услугите CONNECT Online могат да бъдат активирани за Вашия автомобил по всяко време по Ваше желание. Освен това автомобилът сравнява данните в онлайн режим с информацията на сървъра за данни, за да гарантира, че всички активирани в автомобила услуги на CONNECT Online са технически достъпни и че комуникацията между превозното средство и сървъра за данни е защитена.

Всеки път, когато автомобилът премине онлайн или двигателят бъде стартиран, когато автомобилът е в онлайн режим, идентичността на превозното средство трябва да бъде удостоверена в сървъра за данни. Субектът обработва следните лични данни: VIN, IP адреса, включително номера на СИМ картата на автомобила, както и потребителските Ви данни, но само ако услугите CONNECT Online са активирани. Потребителските данни се обработват, за да се провери дали услугите CONNECT Online са активирани от основен потребител на автомобила, за да могат да бъдат съобразно предоставени. Освен това, при стартиране на двигателя, часовникът на системите в автомобила се синхронизира с този на сървъра за данни. За да се провери валидността на сертификатите, които автомобилът изпраща за осъществяване на защитена комуникация, часовникът на превозното средство трябва да е верен. Само по този начин може да се установи сигурна връзка със сървъра за данни и да се противодейства на кибератаките от трети страни. Данните се обработват въз основа на нашия легитимен интерес за осъществяване на защитена комуникация между автомобила и сървъра ни за данни и за да имаме техническата възможност да предоставяме основните услуги, които са на Ваше разположение в автомобила без сключването на отделен договор, както и услугите CONNECT Online, ако е приложимо (чл. 6.1.е) от ОРЗД).

Г) Онлайн софтуерни актуализации

По правни причини, ако станете клиент на „CONNECT“, Ви предоставяме софтуерни актуализации (напр. на софтуера на контролния модул) чрез онлайн връзката на автомобила („Онлайн софтуерни актуализации“). В случай че не договорите услугите CONNECT Online, можете също да получите необходимите софтуерни актуализации, като се свържете с Вашия оторизиран дилър и сервизен партньор. Затова, преди софтуерната актуализация да бъде предоставена онлайн, е необходимо да бъдат посочени автомобилите, за които е сключен договор за услугата „CONNECT“. За тази цел е необходимо да бъде проверен VIN на всеки автомобил, който подлежи на актуализация, както и да се провери състоянието на сключения за него договор за „CONNECT“. Ако е сключен договор за услугата „CONNECT“, обработката на данни се извършва с цел изпълнението на договора (чл. 6.1.б от ОРЗД), а по отношение на всички останали собственици обработката се извършва въз основа на легитимния ни интерес да можем да предоставим услугата „Софтуерна актуализация/Онлайн актуализация на системата“ по подходящ начин. (чл. 6.1.е от ОРЗД).

2.2. Обработване на данни във връзка с услугата CONNECT Online (CONNECT)

В този раздел Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни при активиране и използване на услугите CONNECT Online (наричани по-нататък също „CONNECT“).

А) Активиране на услугите CONNECT Online

За да активирате и използвате услугите CONNECT Online, първо трябва да създадете акаунт с потребителски индентификатор. С потребителския идентификатор можете да се регистрирате за услугите CONNECT Online или за услуги, предлагани от трети страни, като например вносителя за държавата Ви. Ако направите това, избраната от Вас онлайн услуга ще бъде свързана към потребителския идентификатор на акаунта. Необходимата обработка на данни се извършва с цел изпълнение на договора по смисъла на чл. 6.1.б. от ОРЗД, което означава че Правилата и условията трябва да са приети към момента на създаване на акаунта с потребителски идентификатор. Потребителският идентификатор изпълнява функцията на основен потребителски акаунт, в който можете централизирано да управлявате личните си данни. Информация за обработването на данни в контекста на потребителски идентификатор може да бъде намерена в Декларацията за поверителност за потребителски идентификатор на CUPRA.

Ако решите да активирате услугите CONNECT Online, Субектът обработва Вашите идентификационни данни и данни за контакт, които сте ни предоставили във връзка с изпълнението на договора за услугите CONNECT Online. (чл. 6.1.е от ОРЗД). Освен това Субектът може да обработва данните за фактури и плащане, които предоставяте във връзка със своя VIN, с цел правилно счетоводство и предотвратяване на измами. Правното основание е нашият легитимен интерес да изпълняваме задълженията си по отношение на правилното счетоводство (чл. 6.1.е от ОРЗД).

Субектът обработва лични данни получени от автомобила, с цел предоставяне на активираните услуги CONNECT Online, за които имате договор, доколкото това е необходимо за изпълнението им (чл. 6.1. б от ОРЗД). При всички случаи се обработва VIN, като в допълнение към VIN и потребителския идентификатор ние също така записваме в регистрационен файл часа и типа на използваната услуга, за да идентифицираме и анализираме грешките. Правим това, за да защитаваме легитимния си интерес за подобряване на мобилните онлайн услуги, така че да бъдат достъпни за всички наши клиенти с възможно най-малко прекъсвания (чл. 6.1.е. от ОРЗД).

И накрая, в резултат на данните за контакт, предоставени от Вас при регистрацията в CONNECT, SEAT може да Ви покани да участвате в проучвания за удовлетвореността на клиентите и/или пазарни проучвания във връзка с новозакупения свързан автомобил. Тези проучвания могат да бъдат изпратени от SEAT като отговорник за услугите CONNECT въз основа на легитимните му интереси (член 6.1.е от ОРЗД) като производител на автомобила, като се има предвид, че информацията, получена от тези видове проучвания, може да бъде използвана по обобщен начин за подобряване на продуктите и оптимизиране на нашите процеси на продажба. Това е много ценна и интересна информация за SEAT. Ако искате да възразите срещу тази обработка, моля, следвайте инструкциите, дадени в точка 7 от настоящата декларация. Препоръчваме Ви да прочетете информацията за защита на данните, включена в пазарното проучване, преди да участвате.

Б) Използване на услугите CONNECT Online

Ако имате съмнения или въпроси относно Услугите CONNECT Online, можете да се свържете със сервизния партньор (сервизен партньор и/или дилър), с вносителя за държавата Ви (по телефона, по пощата, от приложението или чрез формуляра за връзка) или с нашия отдел за обслужване на клиенти на адрес customercare@cupraofficial.com. В тези случаи обработваме следните данни: данни от договора, потребителски идентификатор (име, адрес, имейл, телефонен номер), VIN, данни за обработка за конкретната услуга и свързани времеви печати, както и други данни, които сте ни предоставили в контекста на запитването си. Субектът обработва данните в съответствие с член 6.1.б от ОРЗД с цел изпълнение на договора за Услугите CONNECT Online или – ако още не сте клиент – за инициирането на договор за Услугите CONNECT Online.

Имайте предвид, че ако Услугите CONNECT Online са активирани от един потребител на автомобила („Основен потребител“) чрез неговия/нейния потребителски идентификатор, всеки друг потребител на автомобила също може да използва Услугите CONNECT Online в същия автомобил. Не е възможно обаче различни потребители да се регистрират като основен потребител в един и същ момент. Моля, имайте предвид, че ако използвате услугите CONNECT Online в автомобил, без да сте клиент на услугите CONNECT Online за този автомобил („Основен потребител“), основният потребител може да преглежда данни свързани с автомобила, генерирани по време на Вашето ползване.

При използване на Услугите CONNECT Online се обработват такива данни за автомобила, които са необходими за предоставяне на съответните договорени услуги, наред с други, VIN, местоположението, скоростта, позицията, информация за трафика, състояние на зареждане на батерията и др. За допълнителна информация, моля, вижте Вашето „Портфолио от услуги“. Обработването на данни за основния потребител се извършва с цел изпълнение на задълженията по договора в съответствие с (чл. 6.1.б. от ОРЗД). Обработването на данните за използването на автомобила за всички останали потребители се извършва въз основа на нашия легитимен интерес да предоставяме услугите на базата на сключения договор за Услугите CONNECT Online за автомобила (чл. 6.1.е. от ОРЗД).

Всеки потребител на автомобила има възможност да активира офлайн режима в настройките. Като включите офлайн режима, можете да предотвратите обработката на лични данни от нас, тъй като връзката за данни ще бъде прекратена (за информация относно обработването на данни в офлайн режим прочетете раздела „Обработване на данни в офлайн режим“). При включен офлайн режим, основният потребител не може да преглежда данни относно пътуванията. Следователно, мобилните онлайн услуги вече не могат да бъдат предоставяни.

За повече информация относно обработването на данни, когато се използва приложението My CUPRA, моля, вижте неговата декларация за поверителност.

Б.1. Качване на данни за Интелигентна пътна карта за полуавтоматично шофиране

Субектът обработва личните Ви данни с цел качване на данни в Интелигентната пътна карта за полуавтоматично шофиране. Целта на качването на данни в Интелигентната пътна карта е непрекъснатото подобряване на функцията Travel Assist чрез данни на „рояк“ [„swarm“] за полуавтоматично шофиране. Събраните данни се използват така че „Travel Assist with Swarm Data“ да научава маршрути и да подпомага водачите на всички автомобили, оборудвани с Travel Assist with Swarm Data, по тези научени маршрути. Изпратените данни са анонимизират в рамките на 24 часа в нашите сървъри за данни, така че отделните водачи не могат да бъдат идентифицирани. Качването на данни първоначално е деактивирано и изисква изричното съгласие на потребителя в приложението CUPRA.

Б.2. Онлайн гласов контрол с данни за местоположение

Когато използвате функцията за онлайн гласов контрол, субектът ще обработваданните за Вашето местоположение и текущата позиция на автомобила Ви всеки път, когато извършвате гласово въвеждане в автомобили с включен пакет CONNECT Plus, и, когато е подходящо, при обработване на гласовия сигнал ще ги свързва с потенциалноинтересни местоположения около Вас, за да Ви предложипо-бързи и по-добри резултати (като местоназначения на навигацията или станции за зареждане). Ако това не е подходящо при обработване на входящия гласов сигнал, текущата позиция на автомобила няма да се обработва допълнително. Базовата функция за онлайн гласов контрол ще остане в рамките на договореното гаранционно покритие дори и да не дадете съгласие.

2.3. Дейности за обработка, свързани с безопасността и регулаторното съответствие на Вашия свързан автомобил

Субектът ще наблюдава статусите и сигналите, предавани от Вашия автомобил, за да осигури аспекти, свързани с безопасността, както и да открива възможни грешки, да ги анализира, да предлага и прилага подобрения и решения. След като бъдат събрани, тези данни могат да бъдат свързани с технически производствени данни и предишни посещения на сервиза, за да се направят важни изводи за безопасността и правилното функциониране на автомобила. По всяко време ще се прилагат подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира сигурността на обработваните данни, включително тяхната анонимност, освен ако не е необходимо Субектът да обработи VIN. Правното основание за тази обработка на данни е легитимният интерес на Субекта (чл. 6.1.д от ОРЗД) като производител на автомобила и доставчик на услугата CONNECT, с цел откриване на грешки, които засягат безопасността и качеството на продукта и услугата, което води до пряка полза за потребителя. Без достъп до тази информация, Субектът няма да може да открива грешки и подобрения. По отношение на тази обработка Субектът е установил наличието на убедителни легитимни основания, които, както е предвидено в чл. 21.1 от ОРЗД, не позволяват на субекта на данни да упражни правото си на възражение.

2.4. Дейности по обработка, свързани с оптимизирането и развитието на функциите на автомобила и използването на свързани услуги

За да оптимизираме и подобряваме функциите на Вашия автомобил и да ги адаптираме към очакванията на клиентите и развитието на пазара като цяло, и по-специално за постигане на по-нататъшни и нови разработки на иновативни функции, Вашият автомобил генерира различни функционални и технически данни (например данни за използване на автомобила, разхода на гориво, състояние, контрол и информационно-развлекателна система). Тази информация ще бъде свързана с Вашия VIN и IP адреса на автомобила. Субектът няма да използва тези данни за създаване на профили и няма да ги оценява въз основа на индивидуализирани превозни средства. Освен това никакви атрибути на данни няма да се използват за създаване на профили или за изготвяне на заключения относно Вашето поведение или модели на поведение по време на използване на Вашия автомобил. Веднага щом тази информация бъде събрана, ще бъдат приложени подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира сигурността на обработваните данни, включително тяхната анонимност, освен ако не е строго необходимо Субектът да обработва VIN. Субектът ще обработва посочените по-горе данни в рамките на ограничени във времето дейности, за да оптимизира гамата от функции на автомобила и да ги адаптира към очакванията на клиентите, въз основа на защитата на своите законни интереси или тези на трета страна, освен ако те не бъдат отменени от интересите или фундаменталните права и свободи, които изискват защита на личните данни (чл. 6.1.е от ОРЗД). Можете да деактивирате предаването на данни чрез настройките за поверителност на Вашия автомобил. Ако желаете категорично да възразите срещу обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

2.5. Услуги и приложения на трети страни

Може да имате възможност да свържете Вашия смартфон към автомобила, за да го управлявате през системата в автомобила (с помощта на приложения като Android Auto или Apple CarPlay). Интеграцията позволява използването на избрани приложения за смартфони. Видът извършвана обработка на данни се определя от доставчика на съответното използвано приложение. Можете да получите повече информация и да зададете селекцията си чрез съответното приложение и операционната система на Вашия смартфон. Освен това при някои условия може да имате възможността да използвате приложения, за които отговарят трети страни, които може да включват например Google или Spotify, в комбинация с развлекателните услуги, предлагани от Субекта чрез услугите CONNECT. Като предварителна стъпка, преди да започнете да използвате тези услуги, трябва внимателно да прочетете и да приемете Общите условия и Политиката за поверителност на съответния доставчик на услуги. Субектът по никое време няма да носи отговорност за такъв тип обработка.

2.6. Регулаторно съответствие със законови задължения

Когато това е предвидено в закона, Субектът, като оторизиран производител на автомобила, ще бъде задължен при заявка от компетентните органи да обработва и докладва определени данни, съхранявани в автомобила, свързани със собственика на автомобила. Някои от тези задължения може да възникнат от разследване на престъпления, пътнотранспортни произшествия, контрол на продажби втора употреба и т.н. По този начин могат да бъдат разкрити данни относно функционирането, употребата, контрола, състоянието и техническите данни на автомобила, свързани с неговия VIN, например: пробег, скорост, ускорение, навигационен контрол, състояние на предпазните колани, условия на околната среда, състояние на акумулатора, течностите и налягането и др. (чл. 6, ал.1, подс. 1, буква в) от ОРЗД), като производител на автомобила. Освен това конкретно в съответствие с Регламента за изпълнение (ЕС) 2021/392 на Комисията за мониторинг и докладване на данни, свързани с емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и от леки търговски превозни средства, Субектът ще докладва данните за превозното средство, записващи разхода на гориво и/или енергия в бордовия компютър. Тези данни ще бъдат прочетени в сервиза, когато закарате автомобила си при оторизиран сервизен партньор, и ще бъдат изпратени на Volkswagen Group AG и Европейската комисия заедно с идентификационния номер на Вашия автомобил (VIN). Можете да получите достъп до пълната информация в поръчката за ремонт на Вашия автомобил.

2.7. Събития и сигнали за поддръжка на автомобила

И накрая, в някои случаи на инциденти и сигнали, свързани с Вашия автомобил, може да се наложи Субектът да обработва определени данни, свързани с Вашия автомобил (потребление, пробег, местоположение, вид на инцидента/сигнала...). Тези данни могат да бъдат обработвани от Субекта, както и от вносителя във Вашата страна, в случай на събития, свързани с пътна или техническа поддръжка на превозното средство, и могат да бъдат предавани на официалната сервизна мрежа (дилъри и сервизи) и други трети страни, като например застрахователни компании (в случай на произшествия или аварии), за да се управляват услугите, ремонтите и дейностите по оказване на помощ. **Субектът може да обработва тези данни в съответствие с правно задължение (член 6, параграф 1, подточка 1, буква в) от ОРЗД) в качеството си на производител на превозното средство и може да ги разкрива на трети лица в случай на операции по изтегляне от пазара, покрити от закона или с Вашето изрично съгласие (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), когато е приложимо.

3. Съхранение на данните

Ние ще пазим Вашите лични данни от услугите CONNECT Online толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим функционалностите, включени в услугите CONNECT Online, и при всяко положение, докато не поискате тяхното изтриване. Субектът ще съхранява Вашите данни, докато договорните отношения с клиента са в сила и след приключването им, за срок от максимум 10 години съгласно местните законови разпоредби. Веднага след като този период изтече, Вашите лични данни ще бъдат анонимизирани, както е предвидено в посочените по-горе клаузи, свързани с безопасността и съответствието на продуктите.

4. Получатели на данни

Споделянето на Вашите лични данни и информацията за превозното средство с трети лица се извършва само при спазване на съответните правни задължения.

4.1. Съвети за сключването на договори и обслужването на клиенти

Сервизният партньор ще получи финансова премия, ако Ви е консултирал, когато сте сключили договора си за мобилни онлайн услуги. Плащането на премията се обработва от търговската компания (вносителя на субекта за държавата Ви), отговорна за държавата Ви. За тази цел субектът и вносителят получават VIN, за да могат да прехвърлят финансовите премии за съответните договори чрез мобилните онлайн услуги и да ги изплатят на сервизния партньор на субекта (чл. 6.1.е. от ОРЗД). VIN не е свързан с други лични данни, съхранявани от вносителя във Вашата държава.

4.2. Сървъри за данни и разкриване на данни на трети страни

Субектът ще направи данните достъпни за трети страни, изпълняващи ролята на администратори на данни, за да имат възможност да предлагат услугите CONNECT Online. Тези трети страни винаги ще обработват личните данни от наше име. Субектът използва сървъри за данни, предоставени от Volkswagen Group, които предоставят и техническата поддръжка за ИТ системите. Доставчиците на Volkswagen Group ще обработват данни само от наше име и в съответствие с нашите указания. И накрая, с настоящото Ви информираме, че Субектът може да предоставя Вашите данни на предприятия от VW Group с цел контрол на качеството и оптимизиране на вътрешните процеси, канали за продажби и следпродажбено обслужване в групата. Тази обработка се основава на защитата на нашите законни интереси и във Ваша полза като клиент на нашите автомобили.

5. Ще бъдат ли изпращани личните ви данни извън ЕС?

Обработването на данните Ви ще се извършва изцяло в рамките на Европейското икономическо пространство и ще получава същото ниво на защита, както в Европейското икономическо пространство. Също така в зависимост модела на превозното средство данните Ви може да бъдат обработвани на сървъри, които договарят услугите си извън Европейското икономическо пространство, като гарантират, че данните ви се обработват при съответните защити. В този смисъл Ви информираме, че Предприятието ни, което е част от VW Group, е сключило договор с определени поддоставчици, включително SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Corporation, за да предоставят услугите за хостинг на данни. Тези дружества криптират данните и ги обработват единствено на сървъри за данни, разположени в Европейския съюз. Тъй като тези Предприятия са със седалище в Съединените американски щати, достъпът до данните от Съединените американски щати не може да бъде изключен, поради което са подписани съответните стандартни договори на ЕС за клаузи за защита на данните , за да се гарантира, че Вашите лични данни са достатъчно защитени. Можете да се свържете с нас на dataprotection@seat.es, ако искате да получите копие от тях или ако са Ви били предоставени.

6. Потребители и настройки за поверителност

Услугите CONNECT Online са достъпни за различните потребители, които могат да използват автомобила. Във връзка с това са предоставени различни роли, за да им се позволи да се възползват от предимствата на свързания автомобил. В зависимост от поколението на Вашия автомобил, Вие ще можете да се регистрирате като:

Моля, имайте предвид, че други гост-потребители, които се включат в автомобила, могат да видят Вашата позиция на паркиране или предпочитаните Ви настройки. Можете да управлявате потребителите и настройките за поверителност от информационно-развлекателната система на автомобила. Настройките за поверителност на автомобила Ви позволяват, в зависимост от неговия модел, да зададете автомобила в офлайн режим или да ограничите изпращането на данни. Във всеки случай, може да се установи връзка, за да се осигури общ достъп до интернет на автомобила или, в случай на произшествие, за активиране на „системата eCall“. Можете да управлявате данните си и от портала CUPRA ID.

Имате възможност също да възстановите фабричните настройки на автомобила. За да направите това, той трябва да е в онлайн режим. Тази функция нулира настройките, съхранени в автомобила, до фабричните им стойности и изтрива основния потребител на услугите CONNECT Online, ако има такъв, от автомобила и включва офлайн режима. Има 14-дневен период, в който е възможно свързаните с услугите CONNECT Online данни да бъдат възстановени, ако същият потребителски идентификатор бъде регистриран отново с помощта на кода, показан в автомобила. Ако това не бъде направено в рамките на 14 дни, свързаните с услугите CONNECT Online данни се изтриват и от сървъра за данни.

7. Какви са Вашите права и канали за контакт?

7.1. Определение на правата

В качеството си на субект на данни можете да упражнявате следните права:

Моля, имайте предвид, че тъй като обработваме VIN само за да осигурим някои функции на услугите CONNECT Online, в тези случаи тези права са достъпни само в ограничена степен съгласно чл. 11 на ОРЗД. Това означава, че сме длъжни да уважим правата Ви, изброени по-долу, само ако при упражняването им сте ни предоставили допълнителна информация, която ни поставя в позиция да ги изпълним.

В заключение, ако смятате, че субектът не е обработил личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган, който в Испания е Испанският орган за защита на данните, www.aepd.es.

7.2. Канали за контакт

Можете да управлявате своята поверителност и лични данни по всяко време през информационно-развлекателната система на автомобила и потребителския портал: https://cupraid.vwgroup.io/. Ако предпочитате, можете да се свържете и директно с customercare@cupraofficial.com. Упражняването на тези права е безвъзмездно освен при явно неоснователни или прекомерни искания. Ако желаете да упражните правата си за защита на данните пред вносителя на субекта или неговия дилър и сервизен партньор, моля, свържете се директно с тях. Ако имате съмнения относно защитата на данните или желаете да се свържете със служителя по защита на данните („СЗД“), можете също да се свържете с него/нея, като изпратите имейл на dataprotection@seat.es.

Версия: септември 2023 г.