ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT MOBIELE ONLINEDIENSTEN

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Voorwaarden voor SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT mobiele onlinediensten (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) regelen de rechten en plichten van de onderneming SEAT, S.A.U., gevestigd in Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, ingeschreven in het handelsregister van Barcelona onder volume 23662, pagina B-56855, blad 1, met Spaans btw-identificatienummer (N.I.F.) A-28049161 en met e-mailadres seatdigitalsupport@seat.es (hierna “SEAT” genoemd) en de eigenaar of bevoegde gebruiker van het voertuig (hierna “Klant” genoemd) die een overeenkomst is aangegaan betreffende het gebruik van SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT mobiele onlinediensten zoals beschreven in de Applicaties (hierna “Diensten” genoemd).

1.2. Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld met bijzondere voorwaarden (afhankelijk van de specifieke dienst die door de Klant is besteld), gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring, die het gebruik van de Diensten door de Klant regelen.

1.3. Mochten de Diensten diensten omvatten van een ander bedrijf die onder het merk of de naam van dit bedrijf worden geleverd, biedt SEAT alleen toegang tot dergelijke diensten van externe aanbieders via de Diensten. In dat geval hebben deze Algemene Voorwaarden alleen betrekking op het verschaffen van deze toegang. Voor het gebruik van de diensten van derden kunnen echter ook de met deze derden overeengekomen voorwaarden gelden, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1.4. De Klant accepteert deze Algemene Voorwaarden evenals de bijzondere voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring tijdens het aankoop- en activeringsproces zoals beschreven in artikel 6.

1.5. Indien er geldige en gerechtvaardigde redenen zijn, heeft SEAT het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden bekendgemaakt aan de Klant en worden van kracht nadat ze uitdrukkelijk door de Klant zijn geaccepteerd. Indien de Klant de wijzigingen niet accepteert, worden deze wijzigingen niet van kracht, tenzij voortzetting van de Diensten om technische redenen onmogelijk is.

1.6. SEAT zal ervoor zorgen dat de Algemene Voorwaarden te allen tijde toegankelijk zijn voor de Klant. De Klant kan de laatste versie van alle juridische documenten betreffende de Diensten vinden:

In het onderdeel Juridisch van het infotainmentsysteem of in de Applicatie.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions voor Algemene voorwaarden

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy voor gegevensprivacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint voor juridische informatie

1.7. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Spaans en in de talen die in de Applicaties staan vermeld.

1.8. De Klant dient meerderjarig te zijn voor het aangaan van een overeenkomst betreffende het gebruik van de Diensten.

2. Voorwaarden

2.1. Voor de aanschaf en/of het gebruik van de Diensten dient de Klant te voldoen aan de volgende voorwaarden:

(i) De Klant dient in het bezit te zijn van een SEAT- of CUPRA-voertuig dat geschikt is voor de Diensten (hierna “Voertuig” genoemd). Informatie over voertuigen die geschikt zijn voor de Diensten, ook wel compatibele voertuigen genaamd, kan de Klant vinden in de Applicaties.

(ii) De Klant dient in het bezit te zijn van een smartphone, tablet, computer of ander elektronisch apparaat met dataverbinding (artikel 4).

(iii) De Klant dient een SEAT ID-gebruikersaccount te hebben (of er een aan te maken) en ingelogd te zijn met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant (artikel 5).

(iv) De Klant dient een bestelling te hebben gedaan (hierna “Bestelling” genoemd) en hierbij de Diensten te hebben aangeschaft en geactiveerd (artikel 6).

(v) De Klant wordt beschouwd als de Primaire gebruiker van het Voertuig. Meer informatie over de verschillende functies en gebruikers is beschikbaar op de volgende link https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html en in de beschrijving van gebruikersrollen in artikel 16.

2.2. Als het Voertuig (ongeacht model, modeljaar en uitrusting) is uitgerust met de dienst “Noodoproepservice”, kan de Klant deze dienst gebruiken zonder SEAT ID-gebruikersaccount, bestelling of activering.

3. Diensten en beschikbaarheid

3.1. Een uitvoerige beschrijving van de Diensten is te vinden in de Applicaties.

3.2. De Diensten kunnen worden gebruikt via de volgende kanalen (hierna “Kanalen” genoemd):

Niet alle compatibele Voertuigen hebben een Navigatiesysteem. Sommige compatibele Voertuigen zijn uitgerust met een Radio, waarmee de Diensten op een andere wijze kunnen worden ontvangen. Meer informatie over eventuele beperkingen van de apparatuur in het Voertuig van de Klant kan de Klant vinden in de Applicaties.

3.3. Niet alle Diensten kunnen worden gebruikt via de hierboven genoemde Kanalen. Sommige Diensten kunnen via alle Kanalen worden gebruikt, andere slechts via twee of slechts één Kanaal. Meer informatie over de compatibiliteit van de Diensten met de Kanalen kan de Klant vinden in de App en het Navigatiesysteem/de Radio.

3.4. Iedere Klant kan een overeenkomst aangaan voor alle Diensten of een deel van de Diensten, afhankelijk van de Bestelling die tijdens het aankoopproces is gedaan (artikel 6). Sommige Diensten kunnen gratis worden aangeboden (bv. tijdens een gratis proefperiode) als de Klant een nieuw Voertuig aanschaft. Elke Bestelling van de Klant zal worden gekoppeld aan het Voertuig dat tijdens het activeringsproces door de Klant wordt opgegeven (artikel 6). Dit betekent dat de Diensten niet kunnen worden overgedragen op een ander voertuig dan het Voertuig waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

3.5. Beperkingen van de technologische infrastructuur, netwerkincompatibiliteit en/of technische beperkingen in andere landen dan het land waar het Voertuig door de Klant is gekocht, kunnen van invloed zijn op de beschikbaarheid van alle of een deel van de Diensten. SEAT geeft geen garanties dat de Diensten in volle omvang kunnen worden gebruikt in andere landen dan het land waar het Voertuig is gekocht. SEAT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid mochten Diensten niet beschikbaar zijn om redenen waar SEAT niets aan kan doen.

3.6. Om de Diensten te kunnen leveren, mag SEAT verwachten dat uw voertuig en de Kanalen in goede staat verkeren, dat het elektrische systeem werkt en dat de batterij voldoende is opgeladen. De Dienst werkt mogelijk niet als u probeert om apparatuur of software op of aan het Voertuig te wijzigen of toe te voegen die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door SEAT of die niet compatibel is met de Dienst. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het juiste onderhoud van het Voertuig van de Klant of verschillende Kanalen en zijn systemen.

3.7. Door de ontwikkelingen in de informatietechnologie en de technische vooruitgang binnen de automobielindustrie is het mogelijk dat de Diensten van tijd tot tijd worden aangepast en verbeterd door middel van updates. Voor dergelijke doeleinden behoudt SEAT zich het recht voor om de kenmerken van de Diensten te wijzigen, zonder extra kosten voor de Klant tijdens de Looptijd van de gecontracteerde Diensten. SEAT zal de Klant op een duurzame drager redelijk van tevoren informeren over de aard en omvang van dergelijke wijzigingen.

Indien dergelijke wijzigingen een negatief effect hebben op de Klant (en op voorwaarde dat dergelijke negatieve effecten niet van ondergeschikt belang zijn), heeft de Klant het recht om dit contract te beëindigen binnen de dertig (30) natuurlijke dagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving waarin de wijzigingen worden gemeld, of bij de wijziging van de Diensten, indien deze op een later tijdstip zou plaatsvinden. De beëindiging van het contract zal worden geregeld zoals bepaald in artikel 10 hieronder.

Het recht om het contract voor de bovenstaande doeleinden te beëindigen is echter niet van toepassing indien SEAT de Klant de mogelijkheid heeft geboden om zonder extra kosten de Diensten te handhaven zonder de wijziging en deze conform blijven.

3.8. SEAT zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de Diensten permanent beschikbaar te houden en zal in geval van storingen onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen.

3.9. Overmacht (zoals oorlog, natuurrampen en arbeidsconflicten) of benodigd onderhoud, reparaties of andere maatregelen met betrekking tot de technische apparatuur van SEAT of de technische apparatuur van derden die data, inhoud, informatie of transmissiecapaciteit leveren, kunnen echter leiden tot tijdelijke storingen, onderbrekingen of beperking van de prestatie (snelheid) van de Diensten. Bovendien kan een intensief gelijktijdig gebruik van de Diensten de prestatie verminderen.3.10. Daarnaast zal SEAT passende maatregelen nemen om de Diensten te updaten ter voorkoming van cyberaanvallen die een gevaar vormen voor de veiligheid van voertuigen, het verkeer, het leven, de gezondheid, het recht op informatie (privacy), de eigendom, de bezittingen van de Klant, de eigenaar of de houder van het voertuig of voor een derde of SEAT zelf. Dergelijke maatregelen kunnen leiden tot beperkingen in de Diensten en/of in de dataverbindingen. Afhankelijk van de ernst van de dreigingen en/of het belang van de bedreigde zaken kunnen dergelijke maatregelen ook een tijdelijke blokkade van sommige of alle Diensten en een onderbreking van de dataverbinding inhouden.

3.11. Om de bovengenoemde maatregelen uit te voeren of om de volledige beschikbaarheid van de Diensten of de dataverbinding te herstellen, kan SEAT de Klant een gratis software-update in het voertuig ter beschikking stellen, die zo snel mogelijk door de Klant geïnstalleerd moet worden. Herstel van de volledige beschikbaarheid van de Diensten kan ook een andere medewerking van de Klant vereisen (bijvoorbeeld het wijzigen van het SEAT ID-wachtwoord). SEAT is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan conformiteit van de Diensten indien de Klant deze updates niet binnen een redelijke termijn in overeenstemming met de instructies van SEAT heeft geïnstalleerd.

3.12. De Klant verleent SEAT van zijn kant een niet-exclusief, onbeperkt, volledig, overdraagbaar, gratis en sublicentieerbaar gebruiksrecht voor alle gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten, met name technische gegevens, die geen betrekking hebben op personen of waarvan de persoonlijke referenties zijn verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

3.13. Bij technische storingen of problemen kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van SEAT. De contactgegevens zijn te vinden in de Applicaties.

4. Dataverbinding

4.1. Om de Diensten te kunnen gebruiken zijn de volgende dataverbindingen vereist:

4.2. Dataverbinding tussen het Voertuig en de dataserver:

4.2.1. Om de Diensten te kunnen gebruiken is een dataverbinding tussen het Voertuig en de dataserver van SEAT vereist.

4.2.2. Door de Diensten aan te schaffen heeft de Klant ermee ingestemd dat voor bepaalde Diensten gebruik wordt gemaakt van de dataverbinding van de Klant. Om Diensten te kunnen gebruiken die een verbinding met een hoge datacapaciteit vereisen, is het mogelijk dat de Klant op eigen kosten een aanvullend datapakket bij een derde partij moet aanschaffen. Meer informatie over de dataverbinding die vereist is voor de aangeschafte Diensten is te vinden in de Applicaties. Hier staat ook informatie over het aanschaffen van aanvullende datapakketten bij telecomaanbieders. SEAT is niet aansprakelijk voor connectiviteitsdiensten die door derden worden geleverd.

4.2.3. De Diensten zijn zodanig geconfigureerd dat de dataverbinding tussen het Voertuig en de dataserver wordt geactiveerd zodra het Voertuig zich in een land bevindt waar een dergelijke communicatie door SEAT is toegestaan (hierna “Gebruiksgebied” genoemd).

4.2.4. De landen binnen het Gebruiksgebied van het Voertuig zijn afhankelijk van het model, het modeljaar en de uitrusting van het Voertuig. De Klant kan meer informatie over het Gebruiksgebied van zijn Voertuig vinden in de Applicatie.

4.2.5. De werking en prestatie van de dataverbinding tussen het Voertuig en de dataserver is afhankelijk van verschillende factoren, waar SEAT deels geen invloed op heeft. Zo is het mogelijk dat de dataverbinding niet goed werkt wanneer de ontvangst van het signaal slecht is op de plaats waar het Voertuig zich bevindt, of wanneer de dekking in tunnels, garages en ondergrondse parkeergarages ontoereikend is of ontbreekt. Andere factoren zijn meteorologische omstandigheden, apparaten die interferentie veroorzaken, gebouwen en het intensieve gebruik van het mobiele netwerk.

4.2.6. SEAT is niet verplicht om een dataverbinding tussen het Voertuig en de SEAT-gegevensserver in stand te houden of te ondersteunen als de specifieke netwerktechnologie waarop de connectiviteit van het Voertuig berust, wordt stopgezet (“Technologische stopzetting”).

4.3. Dataverbinding tussen het Apparaat van de klant en de dataserver:

4.3.1. De dataverbinding tussen het Apparaat van de klant en de dataserver voor het gebruik van de Diensten via de Applicatie maakt geen deel uit van de Diensten die door SEAT worden geleverd. Daarom zijn de algemene voorwaarden van kracht die tussen de aanbieder van telecommunicatiediensten en de Klant zijn overeengekomen. Dit kan betekenen dat er extra kosten optreden. Dat betreft vooral verbindings- en roamingkosten. Dergelijke kosten vallen buiten de invloedssfeer en aansprakelijkheid van SEAT.

5. Gebruikersaccount

5.1. De Klant dient een SEAT ID-gebruikersaccount te hebben (of er een aan te maken) (hierna “SEAT ID-gebruikersaccount” genoemd). Het gebruikersaccount kan worden aangemaakt in de Applicatie of in het Navigatiesysteem/de Radio in het Voertuig van de Klant. De gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring betreffende het SEAT ID-gebruikersaccount kunnen via de volgende link worden geraadpleegd: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. De Klant dient in te loggen op de Applicatie of het Navigatiesysteem/de Radio van het Voertuig van de Klant (afhankelijk van het model van het Voertuig) met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, om bijvoorbeeld Diensten aan te schaffen of te activeren en om de status van aangeschafte Diensten te bekijken en te beheren, met uitzondering van de dienst “Noodoproepservice”.

5.3. De Klant dient alle inloggegevens strikt vertrouwelijk te houden, met name het wachtwoord. Indien het wachtwoord bij derden bekend is geraakt, dient de Klant het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen, of in het geval dat de Klant niet in staat is om op het SEAT ID-gebruikersaccount in te loggen, SEAT hiervan onverwijld in kennis te stellen. Via het ID-portaal kan de Klant zijn wachtwoord herstellen. Voor meer informatie over het herstellen van wachtwoorden kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van SEAT in elk land (de klantenservice is gedurende bepaalde uren bereikbaar) of de Veelgestelde vragen raadplegen via de Applicaties.

5.4. Voor sommige Diensten is het ingeven van een persoonlijke veiligheidspincode (S-PIN) vereist voordat toegang wordt verleend. De Klant vindt informatie over dit onderwerp in de Applicaties. De Klant dient de veiligheidspincode strikt vertrouwelijk te houden. Indien de veiligheidspincode bij een derde bekend is geraakt, dient de Klant de veiligheidspincode onmiddellijk te wijzigen.

5.5. De Klant dient alle nodige maatregelen te nemen om te garanderen dat alle informatie in het SEAT ID-gebruikersaccount waar en volledig is. Aangezien SEAT en de Klant via e-mail contact met elkaar hebben, dient de Klant een geldig e-mailadres en toegang tot het betreffende e-mailaccount te hebben. In het geval van wijzigingen in het e-mailadres van de Klant of in andere gegevens van de Klant, dient de Klant het SEAT ID-gebruikersaccount zo snel mogelijk bij te werken.

5.6. SEAT stelt de Klant het SEAT ID-gebruikersaccount gratis ter beschikking.

6. Diensten aanschaffen en activeren

6.1. De Klant kan de Diensten aanschaffen (door het plaatsen van een Bestelling of door de Diensten te verlengen) en activeren door in te loggen op de Applicatie of het Navigatiesysteem/de Radio (afhankelijk van het model van het Voertuig) met behulp van zijn inloggegevens van zijn SEAT ID-gebruikersaccount. Na activering van de Diensten maakt het Voertuig verbinding met het SEAT ID-gebruikersaccount van de Klant en kan de Klant gebruikmaken van zijn aangeschafte Diensten.

6.2. Wanneer de Klant een nieuwe Bestelling plaatst of een Dienst na het verstrijken van de looptijd verlengt, dient de Klant het activeringsproces te herhalen, tenzij de betaling voor de verlenging door SEAT wordt bevestigd vóór het verstrijken van de looptijd van de Dienst.

6.3. Als uitzondering op het bovenstaande vereist het activeren van de Diensten “Vergrendelen & ontgrendelen” en “Digital Key” een dubbel verificatieproces, dat door de dealer wordt uitgevoerd.

6.4. Afhankelijk van het model en de uitrusting van het Voertuig van de Klant kan de Klant de Diensten op diverse manieren aanschaffen en activeren. Meer informatie over het activeringsproces kan de Klant vinden in de Applicatie. De Klant kan ook contact opnemen met de betreffende dealer.

6.5. Afhankelijk van de wijze waarop de Diensten worden aangeschaft, moet de Klant de volgende stappen doorlopen:

6.6. Diensten aanschaffen en activeren via de Applicatie (hierna “Activering buiten het voertuig” genoemd):

(i) De Klant dient in het bezit te zijn van een smartphone, tablet, computer en/of ander elektronisch apparaat met dataverbinding en een SEAT- of CUPRA-voertuig dat geschikt is voor de Diensten.

(ii) De Klant dient in te loggen op de Applicatie met behulp van de inloggegevens van zijn SEAT ID-gebruikersaccount.

(iii) De Klant dient het chassisnummer (VIN) in te geven. De Klant kan het chassisnummer vinden in de benedenhoek van de voorruit of in de papieren van het Voertuig.

(iv) De Klant dient de betreffende Bestelling te plaatsen en de van toepassing zijnde voorwaarden te accepteren.

Als de Klant het hokje aanvinkt om verder te gaan met de aanschaf van de Diensten, accepteert de Klant deze Algemene Voorwaarden evenals de bijzondere voorwaarden (afhankelijk van de Bestelling van de Klant) en de eventueel van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

(v) De Klant dient de verbindingscode die wordt weergegeven (hierna “Verbindingscode” genoemd) te noteren of te onthouden en deze in het Navigatiesysteem/de Radio van het Voertuig in te geven om de verbinding tot stand te brengen.

(vi) SEAT stuurt een e-mail naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven bij het aanmaken van zijn SEAT ID-gebruikersaccount. Deze e-mail bevat de volgende informatie:

a) Bevestiging van SEAT dat de Bestelling is ontvangen (hierna “Orderbevestiging” genoemd).

b) Bevestiging van SEAT dat de Diensten correct zijn geactiveerd en de Klant ze kan gaan gebruiken.

c) De betreffende factuur/het betreffende ticket van SEAT afhankelijk van de door de klant geplaatste Bestelling.

Als datum van ontvangst van de Orderbevestiging geldt de datum van het aangaan van de overeenkomst.

6.7. Diensten aanschaffen en activeren via het Navigatiesysteem/de Radio van het Voertuig (hierna “Activering in het voertuig” genoemd):

(i) De Klant dient in het bezit te zijn van een SEAT- of CUPRA-voertuig dat geschikt is voor de Diensten.

(ii) De Klant dient in te loggen op het Navigatiesysteem/de Radio met behulp van de inloggegevens van zijn SEAT ID-gebruikersaccount.

(iii) De Klant dient de betreffende Bestelling te plaatsen en de van toepassing zijnde voorwaarden te accepteren.

Als de Klant het hokje aanvinkt om verder te gaan met de aanschaf van de Diensten, accepteert de Klant deze Algemene Voorwaarden evenals de bijzondere voorwaarden (afhankelijk van de Bestelling van de Klant) en de eventueel van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

(iv) De Klant dient een dubbel verificatieproces te doorlopen (openen en sluiten van het Voertuig met beide codes).

(v) De Klant dient te wachten tot er een melding op het beeldscherm van het Navigatiesysteem/de Radio van het Voertuig verschijnt die de activering van de Diensten bevestigt.

(vi) SEAT stuurt een e-mail naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven bij het aanmaken van zijn SEAT ID-gebruikersaccount. Deze e-mail bevat de volgende informatie:

a) Bevestiging van SEAT dat de Bestelling is ontvangen (hierna “Orderbevestiging” genoemd).

b) Bevestiging van SEAT dat de Diensten correct zijn geactiveerd en de Klant ze kan gaan gebruiken.

c) De betreffende factuur/het betreffende ticket van SEAT afhankelijk van de door de klant geplaatste Bestelling.

Als datum van ontvangst van de Orderbevestiging geldt de datum van het aangaan van de overeenkomst.

6.8. Als de Klant handelt in de hoedanigheid van consument (hierna “Consument” genoemd), heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de dag dat de overeenkomst is aangegaan overeenkomstig de procedure beschreven in dit artikel. Hoe de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, staat beschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden (hierna “Herroepingsrecht” genoemd). Samen met de Orderbevestiging ontvangt de Klant het officiële herroepingsformulier. Indien de Diensten gratis aan de Klant worden geleverd (bv. tijdens een gratis proefperiode), heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling wanneer hij gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht.

7. Economische situatie – betalingsmethode

7.1. De prijzen van de Diensten zijn afhankelijk van de economische situatie op het moment dat de Diensten wordt aangeschaft of verlengd door de Klant. Een lijst met actuele prijzen en van toepassing zijnde belastingen is te vinden in de Applicatie.

7.2. Daarnaast krijgt de Klant informatie over de van toepassing zijnde prijzen van de Diensten tijdens het aankoop- en activeringsproces en bij het plaatsen van Bestellingen. De Orderbevestiging die na een dergelijke proces naar de Klant wordt gestuurd, bevat de factuur met de van toepassing zijnde prijzen en belastingen (artikel 6).

7.3. Soms worden Diensten door SEAT gratis aangeboden aan de klant (bv. tijdens een gratis proefperiode) als de Klant een nieuw Voertuig aanschaft dat geschikt is voor de Diensten.

Worden de Diensten verlengd of worden nieuwe Bestellingen geplaatst, dan dient de Klant de hiervoor geldende prijs te betalen. Vóór het verstrijken van de looptijd van de Diensten informeert SEAT de Klant per e-mail over de mogelijkheid om de huidige Diensten te verlengen of om een nieuwe Bestelling te plaatsen.

7.4. In het geval dat de Klant na het laatste bericht van SEAT niet reageert en de prijs voor het verlengen van de Diensten niet betaalt of geen nieuwe Bestelling plaatst, heeft SEAT het recht om de toegang van de Klant tot de Diensten na het verstrijken van de looptijd van deze Diensten te beëindigen. De Klant heeft het recht om op elk moment na het verstrijken van de looptijd van de Diensten een nieuwe overeenkomst betreffende het gebruik van de Diensten aan te gaan.

7.5. De Klant betaalt de prijs voor de Diensten, voor het verlengen van de Diensten en/of voor de Bestellingen via zijn SEAT ID-gebruikersaccount, dat de Klant naar een betalingsplatform/gateway leidt die door of via J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (hierna “EMI” genoemd). EMI is een instelling voor elektronisch geld die is opgericht naar Luxemburgs recht. EMI is gevestigd op het adres 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxemburg en ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) onder nummer B215079. EMI valt onder toezicht van de Luxemburgse financiële autoriteit (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Het betalingsproces kan onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid betreffende betalingen van eindgebruikers die/dat overeengekomen zijn/is tussen de Klant en EMI. Indien dit het geval is, zal de Klant naar behoren worden geïnformeerd, zodat deze zijn/haar toestemming kan geven. Indien er wijzigingen optreden in de gegevens die tijdens het registratieproces door de Klant zijn opgegeven, dient de Klant EMU hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en deze gegevens bij te werken. Eventueel kan de Klant worden gevraagd om door middel van documenten aan te tonen dat de bijgewerkte gegevens kloppen.

7.6. Elke omstandigheid buiten de macht van SEAT die het succes of de goede afwikkeling van de betaling van de Klant in gevaar brengt, zal automatisch leiden tot onderbreking en/of annulering van het aankoopproces.

8. Looptijd

8.1. De looptijd van de overeenkomst (hierna “Looptijd” genoemd) wordt vastgelegd op het moment dat een Bestelling wordt geplaatst. Doorgaans (maar niet altijd) wordt een overeenkomst met de Looptijd van één jaar aangegaan.

8.2. De Looptijd begint op de dag dat de garantie van het Voertuig van de Klant wordt geactiveerd. In het geval dat een overeenkomst voor een Dienst wordt verlengd en/of een nieuwe Bestelling wordt geplaatst (en vooropgesteld dat de betaling door SEAT is ontvangen vóór het verstrijken van de Looptijd van de overeenkomst voor de Dienst), geldt de datum waarop de Looptijd van de overeenkomst verstrijkt of een nieuwe Bestelling wordt geplaatst als begindatum van de looptijd van de nieuwe overeenkomst. In het geval dat de betaling voor de verlenging van een overeenkomst voor een Dienst en/of voor een nieuwe Bestelling door SEAT is ontvangen na het verstrijken van de Looptijd van de overeenkomst voor de Dienst, geldt de datum waarop de betaling door SEAT wordt bevestigd als begindatum van de Looptijd van de nieuwe overeenkomst.

8.3. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat er wordt begonnen met de levering van de Diensten binnen de periode waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 9.

8.4. Bij Diensten die de Klant gratis worden aangeboden vanwege de aanschaf van een nieuw Voertuig, wordt de Looptijd evenredig verminderd met het aantal dagen dat is verstreken tussen de activering van de garantie van het nieuwe Voertuig en de dag waarop de Diensten zijn geactiveerd overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

8.5. De Looptijd van de overeenkomst is gekoppeld aan het Voertuig van de Klant en kan door de Klant in de Applicatie worden gecontroleerd door met zijn SEAT ID-gebruikersaccount in te loggen.

8.6. Kort vóór het verstrijken van de Looptijd van de overeenkomst informeert SEAT de Klant over de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen of om een nieuwe Bestelling te plaatsen. Het bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven bij het aanmaken van zijn SEAT ID-gebruikersaccount. Indien de Klant de overeenkomst wil verlengen of een nieuwe Bestelling wil plaatsen, dient de Klant de instructies van SEAT te volgen en een nieuw aankoop- en activeringsproces (al naargelang het geval) op te starten in de Applicatie en/of het Navigatiesysteem/de Radio van het Voertuig overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

8.7. Als de Klant na het verstrijken van de Looptijd de overeenkomst niet verlengt of geen nieuwe Bestelling plaatst, wordt de overeenkomst tussen SEAT en de Klant automatisch beëindigd.

9. Recht op herroeping

9.1. In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT diensten en van andere aanvullende of opvolgende diensten die eveneens via de SEAT/CUPRA CONNECT App, Navigatiesysteem en My CUPRA App kunnen worden gecontracteerd, wanneer de klant, een consument is, heeft de klant het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen het contract te herroepen.

9.2. Het herroepingsrecht vervalt veertien (14) kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst.

9.3. Deze terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat door de klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant SEAT/CUPRA uitdrukkelijk heeft verzocht een ander betaalmiddel te gebruiken door een e-mail te sturen naar: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT-klanten) of cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA-klanten). Er kunnen ook andere opties zijn voor de uitoefening van het recht.

9.4. De Klant kan gebruikmaken van het herroepingsformulier, dat bijgevoegd is als bijlage I, hoewel de Klant niet verplicht is om dit formulier te gebruiken.

9.5. Het herroepingsformulier dient vóór het verstrijken van de termijn van veertien kalenderdagen door de Klant te worden opgestuurd.

9.6. In het geval dat de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, vergoedt SEAT alle betalingen die door de Klant aan SEAT zijn gedaan, zonder onnodig uitstel, in elk geval binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de datum waarop SEAT in kennis is gesteld van het besluit van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Een dergelijke terugbetaling zal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft verzocht om het bedrag op een ander rekeningnummer over te maken door een e-mail te sturen naar: SEAT/CUPRA seatdigitalsupport@seat.es (SEAT-klanten) of cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA-klanten). In dat geval dient de Klant aan te tonen dat het andere rekeningnummer op zijn naam staat. In elk geval zullen de Klant voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

9.7. In het geval dat er wordt begonnen met de levering van de Diensten binnen de herroepingstermijn en de Klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant een bedrag te betalen evenredig aan de Diensten die al zijn geleverd op het moment dat SEAT van de herroeping in kennis werd gesteld, gerelateerd aan de gehele looptijd van de overeenkomst.

10. Overeenkomst beëindigen en overdragen

10.1. De overeenkomst wordt beëindigd in de volgende gevallen:

a) Wanneer de Klant de overeenkomst voor de Diensten niet verlengt en/of geen nieuwe Bestelling plaatst na het verstrijken van de Looptijd van de overeenkomst zoals beschreven in artikel 8.

b) Wanneer de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 9.

c) In geval van een gebrek aan conformiteit in overeenstemming met artikel ‎15.

d) Op verzoek van de niet in gebreke zijnde partij, wanneer de andere partij zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet is nagekomen. In het geval dat de wettelijke en contractuele verplichtingen nog kunnen worden nagekomen, deelt de niet in gebreke zijnde partij de andere partij schriftelijk mee dat deze in gebreke is en dat de overeenkomst wordt beëindigd, tenzij de in gebreke zijnde partij alsnog zijn verplichtingen nakomt binnen tien (10) dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling. Als de in gebreke zijnde partij na het verstrijken van deze termijn zijn verplichtingen nog niet is nagekomen, heeft de niet in gebreke zijnde partij het recht om de overeenkomst middels een schriftelijke kennisgeving aan de in gebreke zijnde partij te beëindigen. Ook heeft de niet in gebreke zijnde partij recht op schadevergoeding. In het geval dat de wettelijke en contractuele verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen, wordt de overeenkomst beëindigd door middel van een schrijven van de niet in gebreken zijnde partij, waarin deze om beëindiging van de overeenkomst verzoekt en redenen daarvoor aangeeft.

e) In het geval van een Technologische stopzetting, zoals beschreven in artikel 4.2.6, kan de Klant de Diensten waarop de Technologische stopzetting betrekking heeft beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan SEAT, als er geen alternatieve aansluitingsoplossingen zijn met de toepasselijke technologie.

f) Indien de Klant niet in staat is om de bepalingen van artikel 20 na te leven, kan SEAT de Gebruikersovereenkomst en alle andere daarmee verband houdende bestaande overeenkomsten tussen SEAT en de Klant met onmiddellijke ingang beëindigen en de toekomstige toegang van de Klant tot het SEAT ID en alle Aangesloten Diensten of daaraan gekoppelde producten, software en technologieën blokkeren.

10.2. In het geval dat de overeenkomst is beëindigd om een van de voornoemde redenen, verliezen ook de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten die door de Klant op enig moment zijn aangeschaft hun geldigheid en wordt de toegang tot de Diensten beëindigd.

10.3. Geen van de partijen kan zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Als uitzondering op het bovenstaande behoudt SEAT zich het recht voor om de overeenkomst (zonder enige wijziging van de contractuele verplichtingen) over te dragen aan een ander bedrijf van de SEAT Group. In dat geval heeft SEAT geen toestemming van de Klant nodig om de overeenkomst over te dragen. SEAT brengt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte van de overdracht.

10.4. Op verzoek van de Klant zal SEAT aan de Klant alle inhoud ter beschikking stellen die verschilt van de persoonsgegevens die de Klant heeft verstrekt of gecreëerd bij het gebruik van de Diensten. Deze gegevens worden kosteloos, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar elektronisch formaat verstrekt.

11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1. De Klant heeft een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Diensten (waaronder de hieraan gerelateerde inhoud, materialen en informatie), de Applicatie en het Navigatiesysteem/de Radio gedurende de Looptijd van de overeenkomst te gebruiken. Het gebruik is beperkt tot de landen waar de Diensten kunnen worden gebruikt (zoals aangegeven in de Applicaties).

11.2. De Klant heeft niet het recht om de inhoud en informatie gerelateerd aan de Diensten over te dragen of openbaar te maken, noch om de Diensten op enige wijze ten voordele van derden of voor commerciële doeleinden of winstdoeleinden te exploiteren. De Klant is niet bevoegd om de Diensten en/of de Kanalen en componenten of inhoud daarvan evenals broncodes te wijzigen, te kopiëren, aan te passen, te decompileren, te demonteren of aan reverse-engineering te onderwerpen. Bovendien is het de Klant niet toegestaan om veiligheids- of beschermingsvoorzieningen die in de Kanalen zijn ingebouwd te verwijderen, te wijzigen, te ontwijken of te manipuleren.

11.3. De Klant erkent dat de intellectuele en industriële eigendomsrechten en enige andere rechten met betrekking tot de Diensten (waaronder de inhoud, de teksten, de data, de databanken, de afbeeldingen, de foto's, de grafische voorstellingen, de stemmen, de video's, de namen, de handelsnamen, de onderscheidende tekens, de ontwerpen, de software, de interfaces, enz. van deze Diensten), de Applicatie en het Navigatiesysteem/de Radio alsook met betrekking tot de componenten ervan berusten bij SEAT, haar licentiegevers en/of derden. In het geval dat de Klant de Diensten huurt, verkrijgt hij enkel de rechten die strikt noodzakelijk zijn om de Diensten te gebruiken zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden.

11.4. Het is de Klant niet toegestaan om de Diensten, de Applicatie en het Navigatiesysteem/de Radio en de componenten ervan op een wijze te gebruiken die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden, rechten van derden en/of toepasselijke wetgeving. Indien er sprake is van enig ongeoorloofd gebruik van de Diensten, de Applicatie en het Navigatiesysteem/de Radio of de componenten ervan, dient de Klant hier onmiddellijk mee te stoppen. De Klant onderneemt geen pogingen om de Diensten, de Applicatie, het Navigatiesysteem/de Radio of de componenten ervan geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te reproduceren, openbaar te maken en/of aan te passen voor welk doel dan ook en onthoudt zich van handelingen die in strijd zijn met het hierboven bepaalde.

12. Gegevensbescherming

12.1. SEAT beschermt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens. Dergelijke gegevens worden uitsluitend gebruikt wanneer het gebruik ervan wettelijk is toegestaan en de Klant uitdrukkelijk zijn toestemming daarvoor heeft verleend. De Klant kan meer informatie hierover vinden in het document Privacyverklaring betreffende de Diensten, dat te vinden is in de Applicatie.

13. Verantwoordelijkheid van de Klant

13.1. De Klant bevestigt dat hij voldoet aan de voorwaarden voor de aankoop en het gebruik van de Diensten overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en met name van artikel 2.

13.2. De Klant is er bovendien verantwoordelijk voor dat hij de Diensten gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, eventueel van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden, enige andere gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van de Applicatie en het Navigatiesysteem/de Radio, alsook met de van toepassing zijnde wetgeving en rechten van derden.

13.3 Indien de Klant niet de eigenaar van het Voertuig is, dient de Klant, alvorens software-updates uit te voeren, zich ervan te vergewissen dat hij of zij hiertoe bevoegd is. De Klant kan informatie over de toestemming om de software-update uit te voeren vinden in de overeenkomsten die tussen de Klant en de eigenaar van toepassing zijn met betrekking tot het Voertuig (bijvoorbeeld uit de leaseovereenkomst of - bij een bedrijfsauto - de richtlijnen voor bedrijfsauto's van de werkgever of de arbeidsovereenkomst). In geval van twijfel dient de Klant vooraf toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het Voertuig om de software-update uit te voeren.

13.4. In het geval dat een bevoegde derde partij gebruik heeft gemaakt van het Voertuig, bijvoorbeeld een gezinslid of een werknemer van de Klant, neemt de Klant passende maatregelen (bijvoorbeeld toestemming verkrijgen van de betreffende derde partij) om te garanderen dat wanneer een dergelijke partij op de Diensten inlogt, de Klant niet in strijd handelt met rechten van derden. Opgemerkt dient te worden dat de Klant informatie verkrijgt over het Voertuig en daardoor (indirect) over een dergelijke derde partij (zoals het gedrag van de gebruiker, de locatie, enz.). De waarschuwingsmeldingen en storingsmeldingen betreffende het Voertuig worden weergegeven in de Applicatie, in het onderdeel dat informatie geeft over de status van het Voertuig.

13.5. De Klant erkent de intellectuele en industriële eigendomsrechten en enige andere rechten van SEAT of enig andere derde partij met betrekking tot de Diensten, de Applicatie en het Navigatiesysteem/de Radio van het Voertuig zoals vastgelegd in artikel 11.

13.6. De Klant is aansprakelijk voor elke overtreding of schending die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten door iemand anders dan de Klant, waarbij de Klant SEAT vrijwaart voor schade die het gevolg is van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

13.7. Als de Klant tevens de bestuurder van het Voertuig is, kunnen de Diensten door de Klant worden gebruikt, indien hij voldoet aan alle van toepassing zijnde verkeerswetgeving.

14. Aansprakelijkheid van SEAT

14.1. SEAT is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat de Klant de Diensten, de Applicatie en/of het Navigatiesysteem/de Radio van het Voertuig op een wijze heeft gebruikt die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of die het gevolg is van onjuist gebruik. Het voorgaande geldt met name als de bestuurder van het Voertuig tijdens het rijden afgeleid raakt door het gebruik van de Diensten of de Applicatie en als gevolg daarvan betrokken raakt bij een ongeval.

14.2. Vooral gezien de digitale aard van de informatie die door SEAT beschikbaar wordt gesteld bij de levering van de Diensten en de fouten die kunnen optreden bij het opslaan en de transmissie van dergelijke informatie via internet, biedt SEAT geen enkele garanties betreffende de actualiteit, nauwkeurigheid, waarheid, correctheid en kwaliteit van de informatie die via de Diensten naar de Klant wordt verzonden of aan de Klant beschikbaar wordt gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd in de wet, is SEAT niet aansprakelijk voor de actualiteit, nauwkeurigheid, waarheid, correctheid en kwaliteit van de data en de informatie die via de Diensten beschikbaar worden gesteld, noch voor de data en de informatie die door derden beschikbaar worden gesteld.

14.3. Wat betreft de informatie, data, afbeeldingen en andere inhoud die door derden beschikbaar worden gesteld bij de levering van de Diensten, erkent de Klant dat SEAT de inhoud van dergelijke data evenals enige andere inhoud en informatie niet controleert of aanpast.

14.4. SEAT is niet aansprakelijk voor schade aan de Diensten die het gevolg is van problemen met de dataverbinding die door derden wordt aangeboden. In die zin is SEAT niet aansprakelijk voor een Technologische stopzetting, zoals beschreven in artikel 4.2.6. SEAT zal de Klant na kennisneming van de dreigende Technologische stopzetting echter schriftelijk in kennis stellen van de vermoedelijke datum waarna de technologie niet langer beschikbaar zal zijn.

14.5. SEAT is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat de Klant een verkeerd wachtwoord heeft gebruikt bij het inloggen op het SEAT ID-gebruikersaccount of het wachtwoord onvoldoende heeft beschermd. SEAT is ook niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden waaraan door de Klant toegang tot de Diensten is verleend.

15. Garantie

15.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 hierboven en het herroepingsrecht van de Klant is SEAT, mits de Diensten correct zijn geïnstalleerd en voor de duur van het betreffende contract, aansprakelijk ten opzichte van de Klant in het geval dat de Diensten (i) niet conform zijn aan de beschrijving en de kwaliteiten die voorafgaand aan het afsluiten van het contract ter beschikking zijn gesteld aan de Klant in deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die zijn vermeld in de Applicatie, die van dezelfde kwaliteit en kenmerken zouden moeten zijn als vergelijkbare diensten; en op voorwaarde dat de Klant niet uitdrukkelijk heeft aanvaard dat een specifiek kenmerk van de Diensten afwijkt van deze conformiteit; (ii) niet geschikt zijn voor het gewone gebruik waarvoor zij bestemd zijn (met inbegrip van het gebruik waarvoor soortgelijke diensten worden verleend, rekening houdend met de bestaande technische normen); (iii) niet voorzien zijn van adequate instructies (en die de Klant redelijkerwijs mag verwachten te ontvangen); en (iv) niet voorzien zijn van relevante updates wanneer het contract dit heeft aangegeven.

15.2. SEAT zal alle noodzakelijke updates, inclusief beveiligingsupdates, leveren om de conformiteit van de Diensten te behouden gedurende de looptijd van de toepasselijke gecontracteerde Dienst, zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden. Het bovenstaande is niet van toepassing indien de Klant de door SEAT beschikbaar gestelde updates niet binnen een redelijke termijn installeert, mits SEAT de Klant naar behoren heeft geïnformeerd over dergelijke updates en dat de in dit verband verstrekte instructies juist zijn.

15.3. In geval van een gebrek aan conformiteit van de Diensten, heeft de Klant het recht om de Diensten conform te laten maken, bijvoorbeeld door middel van een update, het herstellen van de continue levering of het opheffen van beperkte prestaties (snelheid). Indien (i) SEAT weigert of er niet in slaagt conformiteit te bereiken binnen een redelijke termijn en zonder aanzienlijke overlast voor de Klant (ii) of indien het gebrek aan conformiteit van dien aard is dat het onredelijk is dat de Klant eerst om rechtzetting verzoekt, heeft de Klant recht op (a) in het geval van betaalbare Diensten, een evenredige vermindering van de prijs, indien van toepassing, voor de periode waarin de digitale inhoud of digitale dienst niet conform was en (b) tenzij het gebrek aan conformiteit slechts van geringe betekenis is, beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 3.7. Een prijsvermindering of terugbetaling is evenredig indien deze de waardevermindering van de Diensten weerspiegelt in vergelijking met de waarde die de digitale inhoud of de digitale dienst zou hebben indien deze conform was.

15.4.In afwijking van de voorschriften in artikel 15.1 hierboven is SEAT niet aansprakelijk voor het gebrek aan conformiteit dat uitsluitend het gevolg is van het feit dat de Klant de update niet binnen een redelijke termijn heeft geïnstalleerd, mits het niet installeren door de Klant niet te wijten was aan het ontbreken van of tekortkomingen in de door SEAT verstrekte installatie-instructies.

15.5.Voor het uitoefenen van de rechten van de Klant op grond van dit artikel 15 kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van SEAT.

16. Medegebruikers

16.1. De Klant kan een redelijk aantal personen (bijvoorbeeld gezinsleden, vrienden, collega's) (hierna “Medegebruiker” genoemd) toestemming geven om de Diensten in het Voertuig van de Klant te gebruiken.

16.2. Om de Diensten in het Voertuig van de Klant te kunnen gebruiken, dient de Medegebruiker een SEAT ID-gebruikersaccount te hebben of er een aan te maken, de Diensten die aan zijn SEAT ID-gebruikersaccount zijn gekoppeld te activeren en deze Algemene Voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de eventueel van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring te accepteren.

16.3. De Diensten kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt en sommige Diensten kunnen niet worden gebruikt door andere personen dan de Klant, zelfs niet wanneer deze personen over een SEAT ID-gebruikersaccount beschikken. Sommige Diensten kunnen zonder SEAT ID-gebruikersaccount worden gebruikt door andere personen dan de Klant. Meer informatie hierover is te vinden in de Applicatie of het Navigatiesysteem/de Radio. In dergelijke gevallen dient de Klant dergelijke personen te informeren over de voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten en over het correcte gebruik van de Diensten.

16.4. Het gebruik van de Diensten brengt geen extra kosten met zich mee voor de Medegebruikers die de Diensten oorspronkelijk niet hebben aangeschaft.

16.5. Van welke Diensten Medegebruikers gebruik kunnen maken, is afhankelijk en van de Diensten die voor de Klant beschikbaar zijn en van de functies en de inhoud die door de Klant zijn aangeschaft. SEAT is niet verplicht om Medegebruikers te informeren over enige aanpassingen van de Diensten. SEAT is alleen verplicht om Medegebruikers te informeren over wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden indien dergelijke wijzigingen de Medegebruikers aangaan.

16.6. De Klant en elke incidentele Medegebruiker kan te allen tijde de rechten van de Medegebruiker intrekken door het betreffende gebruikersaccount op te heffen. Anders eindigt de toegang van de Medegebruiker tot de Diensten op het moment dat de looptijd van de overeenkomst voor de door de Klant aangeschafte Diensten verstrijkt of op het moment dat de overeenkomst om andere redenen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden wordt beëindigd.

16.7. De Medegebruiker van het Voertuig kan een Primaire gebruiker, een Secundaire gebruiker of een Gastgebruiker zijn.

Elke gebruiker heeft de volgende rollen:

A. Primaire gebruiker: is diegene die Diensten bestelt en het Voertuig aansluit op de Diensten volgens deze Algemene Voorwaarden. De Primaire gebruiker heeft toegang tot het volledige beschikbare bereik van Diensten. De Primaire gebruiker is de eigenaar, houder of een andere persoon die het Voertuig voornamelijk gebruikt (bijv. huurders, gebruikers van bedrijfsauto's, etc.).

B. Secundaire gebruiker: degene die met zijn SEAT ID is ingelogd op het Voertuig en door de Primaire gebruiker is goedgekeurd als Secundaire gebruiker van het Voertuig. De Secundaire gebruiker heeft geen toegang tot Diensten die uitsluitend aan de Primaire gebruiker worden geleverd. De primaire gebruiker kan de Secundaire gebruiker op elk moment verwijderen via de Applicatie. De Secundaire gebruiker kan zijn rol als Secundaire gebruiker ook zelf opzeggen. De rol als Secundaire gebruiker is bedoeld voor een persoon die gedurende langere tijd regelmatig gebruik maakt van het Voertuig (bijv. familielid, levenspartner of vriend van de Primaire gebruiker). Meerdere Secundaire gebruikers kunnen tegelijkertijd aan het Voertuig worden toegewezen. De Secundaire gebruiker moet deze Algemene Voorwaarden accepteren bij zijn eerste aanmelding bij een Voertuig dat is aangesloten op SEAT CONNECT. Secundaire gebruikers zijn niet onderworpen aan rechten en verplichtingen die krachtens deze Algemene Voorwaarden alleen aan Primaire gebruikers zijn toegekend.

C. Gastgebruiker: is diegene die met zijn SEAT ID is ingelogd in een op SEAT CONNECT aangesloten voertuig. De Gastgebruiker heeft geen toegang tot Diensten die uitsluitend worden geleverd aan Primaire gebruiker of Secundaire gebruiker. Elke gebruiker van het Voertuig (inclusief anonieme gasten) kan de Gastgebruiker op elk moment via het navigatiesysteem uit het Voertuig verwijderen. De Primaire gebruiker kan de Gastgebruiker op elk moment via de Applicatie verwijderen. De rol als Gastgebruiker is bedoeld voor een persoon die het Voertuig gedurende een langere periode regelmatig gebruikt (bijv. familielid, levenspartner of vriend van de Primaire gebruiker), of af en toe of eenmalig. De Gastgebruiker dient de huidige Algemene Voorwaarden te aanvaarden bij zijn eerste aanmelding bij een op SEAT CONNECT aangesloten Voertuig. Gastgebruikers zijn niet onderworpen aan rechten en verplichtingen die alleen zijn toegewezen aan de Primaire gebruiker of de Secundaire gebruiker.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op gebruikers die geen Primaire gebruiker, Secundaire gebruiker of Gastgebruiker zijn en die gebruik maken van Diensten zonder de SEAT CONNECT te hebben aangesloten op hun SEAT ID (Anonieme gasten).

De beschikbare gebruikersrollen kunnen met name verschillen afhankelijk van het model, het bouwjaar en de uitrusting van het Voertuig en de softwareversie van de Diensten in het Voertuig. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Permanente overdracht van het Voertuig

17.1. De overeenkomst voor het gebruik van de Diensten is gekoppeld aan het Voertuig. Dit betekent dat de Klant de Diensten niet kan overdragen aan een ander voertuig. In het geval dat het Voertuig wordt verkocht of op een andere wijze permanent wordt overgedragen aan een derde partij (hierna “Koper” genoemd), zal de Klant:

  1. de overeenkomst voor het gebruik van de Diensten overdragen aan de Koper;

  2. alle persoonsgegevens wissen die in het Voertuig zijn opgeslagen; en

  3. het Voertuig uit het SEAT ID-gebruikersaccount in de Applicatie verwijderen.

In geval van verlies of vernietiging van het Voertuig kan de Klant geen aanspraak maken op terugbetaling van de voor de Dienst betaalde prijs aan SEAT.

17.2. Na het aanmaken van een SEAT ID-gebruikersaccount kan de Koper gebruikmaken van de Diensten en nieuwe Diensten aanschaffen en activeren overeenkomstig de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

17.3. Voor de overdracht van de overeenkomst voor het gebruik van de Diensten aan de Koper is de toestemming van SEAT vereist, waarbij SEAT zijn toestemming niet op onredelijke gronden zal weigeren. De Orderbevestiging van de Diensten dient als bewijs dat SEAT toestemming geeft voor de overdracht van de overeenkomst.

18. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

18.1. Dit artikel 18 is alleen van toepassing op consumenten die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie hebben en doet geen afbreuk aan de wettelijke regelingen betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen die mogelijk bestaan in landen buiten de Europese Unie.

18.2 Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Spaanse gemene recht (“legislación española común”). Als de Klant handelt in de hoedanigheid van consument, geldt de wet van het land waarin de consument zijn domicilie of normale verblijfplaats heeft op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan.

18.3. Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Barcelona (Spanje). Niettegenstaande het voorgaande worden in het geval dat de Klant handelt in de hoedanigheid van consument, dergelijke geschillen voorgelegd aan de rechtbank in de woonplaats van de consument.

18.4. Als de Klant handelt in de hoedanigheid van consument, kan hij geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Algemene Voorwaarden ook voorleggen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting (OGB). De lijst van OGB-platformen van de Europese Commissie is beschikbaar via de link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Niettegenstaande het voorgaande is SEAT niet verplicht om deel te nemen aan een dergelijke onlinegeschillenbeslechting.

19. Scheidbaarheid

19.1. In het geval dat een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden en bepalingen onverminderd van kracht, vooropgesteld dat de rechten en verplichtingen van de partijen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet op een essentiële manier worden beïnvloed. Met essentieel wordt hier elke situatie bedoeld die de belangen van de partijen ernstig schaadt of het doel van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang brengt. Dergelijke voorwaarden of bepalingen moeten worden vervangen door voorwaarden of bepalingen die in overeenstemming zijn met de wet en die hetzelfde doel dienen als de vervangen voorwaarden of bepalingen.

20. Uitvoercontrole

20.1. Bij het gebruik van het SEAT ID-gebruikersaccount en de Diensten verplicht de Klant zich om alle toepasselijke bepalingen, wetten en regels inzake buitenlandse handel en uitvoercontrole na te leven. Behalve voor nationale bepalingen, wetten en regels inzake buitenlandse handel en uitvoercontrole kan dit ook gelden voor bepalingen, wetten en regels inzake uitvoercontrole van de EU en voor uitvoercontrole- en sanctieregels van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen met extraterritoriale werking. De Klant is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale bepalingen, wetten en regels met betrekking tot de invoer, uitvoer of wederuitvoer van de digitale diensten en aanverwante producten, software en technologieën.

20.2. De Klant erkent en bevestigt verder dat het de Klant op basis van de toepasselijke uitvoercontrole- en sanctieregels en -voorschriften - voor zover de nalevering ervan wettelijk verplicht is - niet verboden is (de) digitale diensten en aanverwante producten, software of technologieën te verkrijgen of te gebruiken.

© SEAT, S.A.U. 2022. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden. Alle rechten voorbehouden.

Bijlage I

Herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

KENNISGEVING VAN HERROEPING

For the attention of:

SEAT, S.A.U. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail: seatdigitalsupport@seat.es

E-mail (CUPRA): cupradigitalsupport@cupraofficial.com

Geachte heer, mevrouw,

Ik geef hierbij te kennen dat ik de overeenkomst betreffende het gebruik van de volgende Diensten herroep:

Dienstenpakket(ten) dat/die moet(en) worden geannuleerd (aangeven met een “X”):

(*) U vindt het chassisnummer in de benedenhoek van de voorruit van uw auto en in de papieren van de auto.

Informatie over gegevensbescherming

Alle op dit formulier verzamelde gegevens zullen door SEAT, S.A.U. als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt worden om uw terugtrekking te beheren, zijnde de wettelijke basis de uitvoering van het CONNECT contract. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen en zullen worden geblokkeerd gedurende de periode waarin wettelijke verplichtingen kunnen ontstaan. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar seatdigitalsupport@seat.es of cupradigitalsupport@cupraofficial.com, afhankelijk van het merk van uw voertuig, en u kunt ook contact opnemen met ons bureau voor gegevensbescherming via dataprotection@seat.es. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.