SEAT & CUPRA CONNECT PRAVILA PRIVATNOSTI

1. Opće informacije o obradi podataka

Ovom izjavom o zaštiti podataka vas obavještavamo o prikupljanju, obradi i korištenju vaših ličnih podataka prilikom korištenja mrežnih mobilnih usluga SEAT / CUPRA CONNECT (u daljem tekstu: „SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT“) putem korisničkog računa, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016.godine o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljem tekstu „GDPR“), kao i 3/2018, Španski zakon o zaštiti podataka (LOPDGG) i drugim lokalnim propisima koji ga dopunjuju.

SEAT, S.A.U. (u daljem tekstu „SEAT”) proizvodi vozila sa povezivošću koja stvara informacije. Osim toga, nudi usluge povezane s vozilom kroz SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT aplikacija. Spomenuti sistemi imaju vlastita pravila privatnosti jer mogu ponuditi određene usluge i funkcionalnosti pored onih u samom vozilu. Da se registrirate u SEAT sisteme, mora se kreirati SEAT / CUPRA ID, stoga se podaci (token adrese e-pošte i lozinka) prenose u vaše vozilo i povezane aplikacije. S druge strane, usluge dostupne za vaše vozilo, trajanje licence i druge vrste informacija povezane su s vašim SEAT / CUPRA ID-om. Vaše vozilo takođe prenosi podatke na 'back end' SEAT / CUPRA CONNECT kako bi pružilo dosljedne informacije među sistemima: vozilo, SEAT / CUPRA CONNECT aplikacija. Više detalja o navedenom možete pronaći u ovim Pravilima privatnosti.

2. Ko je kontrolor vaših ličnih podataka?

Identitet:SEAT, S.A.U sa poreznim brojem A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-pošta:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Koje podatke obrađujemo, za koje svrhe i koja je pravna osnova?

3.1. Obrada podataka za SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT usluge

U kontekstu funkcionalnosti koje nudi SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT i podložno sljedećim svrhama, SEAT / CUPRA će naknadno obraditi sljedeće kategorije podataka za redom opisane svrhe u nastavku:

Ovi podaci će biti obrađeni u specifične svrhe:

SEAT / CUPRA ID je neophodan za registraciju SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT aplikacije i pristup na povezane funkcije u vozilu.

Stoga, korištenje CONNECT usluga jedno je moguće nakon povezivanja na SEAT / CUPRA ID i uspješnog upisivanja automobila.

Podaci pruženi u registraciji SEAT / CUPRA ID obrađuju se tokom upotrebe funkcija i usluga CONNECT. Ovdje možete pročitati više o uvjetima SEAT / CUPRA ID i pravilima privatnosti.

Da biste pružili neke od ovih usluga i pomoć tokom putovanja, bit će potrebno geolocirati vaš položaj i vozilo. U izborniku svog vozila možete odabrati način privatnosti koji će omogućiti ili onemogućiti funkcije SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT pomoću ove tehnologije.

SEAT će obrađivati vaše lične podatke i podatke o vozilu u spomenute svrhe, s obzirom na to da je pravna osnova za obradu izvršavanje ugovora, odnosno Uslovi i odredbe SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (pogledajte ih u SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT aplikaciji) prema članu 6.1. b) GDPR-a.

o Na kraju, kao rezultat podataka za kontakt koje ste dali u CONNECT registraciji, kompanija SEAT vas može pozvati da učestvujete u anketama o zadovoljstvu kupaca i/ili istraživanju tržišta u vezi sa vašim novim kupljenim povezanim vozilom. Ove studije kompanija SEAT može poslati kao odgovorna za usluge CONNECT-a na osnovu svojih legitimnih interesa (član 6.1, slovo f GDPR-a) kao proizvođača vozila s obzirom da se informacije dobijene ovim vrstama studija mogu koristiti na agregirani način za unapređenje proizvoda i optimizaciju naših prodajnih procesa. To je vrlo cijenjena i zanimljiva informacija za kompaniju SEAT. Ako želite da uložite prigovor na ovu obradu, molimo vas da slijedite uputstva data u tački 7 ove izjave. Preporučujemo da pročitate informacije o zaštiti podataka koje su uključene u studiju tržišta prije sudjelovanja.

3.2 Anonimni podaci za automatizovanu vožnju

Ovisno o modelu vozila i, ako je funkcija aktivirana, SEAT će podatke vozila učiniti anonimnim za istraživanje i razvoj automatizirane vožnje. Ove podatke će senzori vozila izvući i poslati ih na server gdje će ih odmah učiniti anonimnima te će ih koristiti SEAT i njegovi partneri, poput kompanija Volkswagen grupe, za istraživanje i razvoj automatizirane vožnje. Na osnovu ovih podataka kreira se simulacijsko okruženje koje omogućava testiranje budućih automatiziranih funkcija vožnje u realnim uvjetima i može se uporediti s ishodom stvarnih vozačkih preferiranih ponašanja.

Pravna osnova za prikupljanje podataka za izdvajanje podataka iz vozila je legitimni interes (član 6.1, slovo f GDPR-a). S obzirom na to da se gore navedeni ciljevi za istraživanje, razvoj i zaštitu automatiziranih funkcija vožnje mogu postići samo pomoću značajne baze podataka iz najšire moguće raznolikosti sabraćajnih scenarija zasnovanih na stvarnim putovanjima. Klasično ispitivanje izdržljivosti u ovom trenutku više nije dovoljno jer se podaci moraju sastojati od što je moguće više različitih scenarija vožnje, čije se saobraćajne situacije i uslovi iz okruženja mogu evidentirati samo u algoritmima u stvarnom cestovnom saobraćaju. Iz tih razloga, SEAT ima legitimni interes za obradu podataka i izgradnju anonimne baze podataka. Ovdje možete saznati više. Možete se usprotiviti ovoj obradi u bilo kojem trenutku tako što ćete onemogućiti funkcionalnost u postavkama privatnosti svog automobila.

3.3 Aktivnosti marketinga i profliranja

Pored toga, i samo ako ste dali izričitu saglasnost, SEAT će obrađivati vaše lične podatke u sljedeće dodatne svrhe:

Zakonska osnova za obradu vaših ličnih podataka u ove svrhe je vaša saglasnost, u skladu sa članom 6.1.a) GDPR-a. Svojom privolom možete upravljati ili je opozvati bilo kada na SEAT ID portalu: seatid.vwgroup.io/account ili slanjem emaila na customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, ovisno o marki vašeg automobila. Povlačenje vaše privole neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na privoli prije njenog povlačenja.

3.4. Otkrivanje podataka SEAT uvozniku ili SEAT / CUPRA servisnom partneru

Zakonska osnova za obradu vaših ličnih podataka u ove svrhe je vaša saglasnost, u skladu s članom 6.1.a) GDPR-a. U slučaju da ste dali privolu za otkrivanje svojih podataka SEAT uvozniku ili servisnom partneru SEAT / CUPRA i želite ih povući, obratite se uvozniku ili SEAT / CUPRA servisnom partneru kao voditelju obrade podataka ovih vidova komunikacije. Ovu saglasnost možete opozvati i putem aplikacije SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT onemogućavanjem opcije Omiljeni servisni partner. Povlačenje vaše privole neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na privoli prije njenog povlačenja.

3.5. Aktivnosti obrade koje se odnose na sigurnost i sukladnost vašeg povezanog vozila

Kompanija SEAT će nadgledati status i upozorenja koja prenosi vaše vozilo kako bi zagarantovala aspekte sigurnosti, a također kako bi otkrila moguće greške, analizirala ih, predložila i implementirala poboljšanja i rješenja. Kada se ovi podaci prikupe, mogu da se povežu sa podacima tehničkog proizvoda i prethodnim posjetama garaži kako bi se izvukli zaključci koji su važni za sigurnost i ispravno funkcionisanje vozila. Odgovarajuće sigurnosne mjere primjenjivaće se u svakom trenutku kako bi se zagarantovala sigurnost obrađenih podataka, uključujući njihovu anonimizaciju, osim ako je potrebno da entitet obradi VIN. Pravna osnova za ovu obradu podataka je legitimni interes entiteta (član 6.1 f) GDPR-a) kao proizvođača vozila i pružaoca usluge CONNECT, kako bi se otkrile greške koje utiču na sigurnost i kvalitet proizvoda i usluge, što rezultira direktnom koristi za korisnika. Bez pristupa ovim informacijama, kompanija SEAT ne bi mogla otkriti greške i poboljšanja. Vezano za ovu obradu, entitet je utvrdio postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji, kako je navedeno u članu 21.1 GDPR-a, ne dozvoljavaju entitetu da iskoristi svoje pravo na prigovor.

3.6. Aktivnosti obrade vezane za optimizaciju i razvoj funkcija vozila i korištenje povezanih usluga

U cilju optimizovanja i poboljšanja funkcije vašeg vozila i prilagođavanja očekivanjima kupaca i razvoju tržišta uopšteno, a posebno radi postizanja daljeg i novog razvoja inovativnih funkcija, vaše vozilo generiše različite funkcionalne i tehničke podatke (na primjer, korištenje vozila, podaci o potrošnji goriva, statusu, kontroli i infozabavi). Ove informacije će biti povezane sa VIN-om i IP-om vašeg vozila. Kompanija SEAT neće koristiti ove podatke za izradu profila ili njihovu procjenu na osnovu individualizovanih vozila. Nikakvi atributi podataka se neće koristiti za izradu profila ili donošenje zaključaka o vašem ponašanju ili obrascima ponašanja tokom korištenja vašeg vozila. Čim se ti podaci prikupe,primijeniće se odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se zagarantovala sigurnost obrađenih podataka, uključujući njihovu anonimizaciju, osim ako je za entiteta strogo potrebno obraditi VIN. Kompanija SEAT će gore navedene podatke obraditi u okviru vremenski ograničenih aktivnosti kako bi optimizovala raspon funkcija vozila i prilagodila ih očekivanjima kupaca, na osnovu zaštite svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, osim ako u tom slučaju ne prevladaju interesi ili osnovna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu ličnih podataka (čl. 6.1.f) GDPR-a). Prenos podataka možete da deaktivirate putem postavki privatnosti vašeg vozila. Ako definitivno želite da se protivite obradi vaših ličnih podataka, obratite se našem odjeljenju za korisničku podršku.

3.7. Usluge i aplikacije trećih strana

Možda ćete moći povezati svoj pametni telefon s vozilom kako biste njime upravljali putem sistema u vozilu (pomoću aplikacija kao što su Android Auto ili Apple CarPlay). Integracija omogućava korištenje odabranih aplikacija za pametne telefone. Vrstu obrade podataka koja se obavlja određuje pružalac odgovarajuće aplikacije koja se koristi. Možete dobiti više informacija i napraviti odabir putem odgovarajuće aplikacije i operativnog sistema vašeg pametnog telefona. Osim toga, pod nekim uslovima, možda ćete moći da koristite aplikacije za koje su odgovorne treće strane, na primjer, Google ili Spotify, između ostalih, u kombinaciji sa zabavnim uslugama koje entitet nudi putem usluga CONNECT. Entitet se ni u kojem trenutku neće smatrati odgovornim za takvu obradu.

Extended vehicle: Extended vehicle vam omogućava, kao primarnom korisniku, da omogućite drugim trećim stranama (npr. osiguravajućim društvima, garažama, benzinskim stanicama, operaterima punionica...) pristup telematskim podacima vozila (npr. kilometraža, lokacija, status komponenti vozila itd. za dobijanje dodatne usluge. Ove podatke generiše vozilo kao dio aktiviranja i korištenja CONNECT usluga i čuvaju se u SEAT pozadini. Preduslov za to je da ste posebno omogućili pristup za dijeljenje podataka sa odgovarajućom trećom stranom na web stranici SEAT/CUPRA Extended Consents. Te treće strane moraju pristupiti tim podacima kako bi vam ponudile određene usluge i naknade (npr. telematičke tarife). Svi primjenjivi slučajevi korištenja i povezani podaci će vam biti prikazani na web stranici SEAT Extended Consents. Treća strana je samostalno odgovorna za obradu podataka. Obratite se direktno trećoj strani i pročitajte uslove korištenja i pravila privatnosti treće strane prije nego što omogućite pristup podacima. Možete dati ili povući svoju dozvolu za dijeljenje jednostavnim klikom ovdje. Ostali korisnici vozila mogu zatražiti informacije o Extended Vehicle-u direktno od vas, kao primarnog korisnika. Svaki korisnik vozila može deaktivirati prikupljanje podataka u vozilu putem postavki privatnosti u vozilu. Ako primarni korisnik promijeni postavke privatnosti postavljajući režim rada koji ne može dozvoliti prikupljanje ili dijeljenje informacija sa trećim stranama, nikakvi dodatni podaci se neće slati trećim stranama jer je moguće ograničiti usluge i naknade koje pružaju. Kompanija SEAT primjenjivoj trećoj strani otkriva podatke o izvršenju ugovora ili koraka prije ulaska u kontakt, ukoliko je to neophodno (člana 6.1 b) GDPR) za vas, kao primarnog korisnika. Za sekundarne i goste korisnike, prenos podataka je neophodan u svrhu legitimnih interesa SEAT/CUPRA ili treće strane. Svrha je omogućiti trećim stranama da ponude individualne i personalizovane usluge primarnom korisniku, kao glavnom korisniku vozila.

4. Ko su primaoci vaših ličnih podataka?

Do otkrivanja vaših ličnih podataka i podataka o automobilu trećim stranama će doći samo u sljedećim slučajevima:

a) U skladu s odgovarajućim zakonskim obavezama. Kompanija SEAT će, kao ovlašteni proizvođač vozila, na zahtjev nadležnih tijela obrađivati i prijaviti određene podatke koje se odnose na vlasnika vozila i koje su sačuvane u vozilu. Neke od ovih obveza mogu proizaći iz istrage krivičnih djela, saobraćajnih nesreća, kontrole prodaje polovne robe i sl. Iz tog razloga, mogu se otkriti podaci koji se odnose na funkcionisanje, korištenje, kontrolu, status vozila i tehničke podatke povezane sa VIN-om vozila, kao što su, na primjer: kilometraža, brzina, ubrzanje, kontrola navigacije, status sigurnosnog pojasa, uslovi okoline, baterija, tečnost i status pritiska itd. Obrada podataka i njihovo dijeljenje sa nadležnim tijelima obuhvaćeni su usklađenosti kompanije SEAT sa zakonskom obvezom (član 6. par. 1., pod. 1. slovo c) GDPR-a), kao proizvođača vozila.

b) U određenim slučajevima servisiranja i popravke vozila, može biti potrebno da kompanija SEAT obradi podatke o potrošnji goriva i funkcionisanju vašeg vozila vezano za VIN vozila. Ove podatke može obraditi kompanija SEAT, servisna mreža (trgovci i garaže) ili treće strane (centri za kvarove), unutar zakonskog garantnog roka za vaše vozilo. Kompanija SEAT može obraditi ove podatke i otkriti ih subjektima trećih strana (garaže i trgovci) u slučaju radnji opoziva obuhvaćenih u skladu sa zakonskom obvezom (čl. 6. par. 1., pod. 1. slovo c) GDPR-a), kao proizvođač vozila.

c) Ako je potrebno za izvršenje ugovora, a naročito za pružanje usluga SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

d) Također, neke funkcije SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT pružaju treće strane, kao što je Google u slučaju korištenja funkcije mape. U tom slučaju, ove treće strane mogu obrađivati vaše lične podatke kao kontrolori, koji podliježu odgovarajućim pravilima privatnosti kojima se u svakom slučaju može pristupiti putem odgovarajuće aplikacije. Kao preliminarni korak prije početka korištenja ovih usluga, morate pažljivo pročitati i prihvatiti Odredbe i uslove i Politiku privatnosti odgovarajućeg pružaoca usluga.

Konačno, SEAT će omogućiti pristup vašim podacima trećim stranama kao što su Volkswagen AG i pružatelji IT usluga, koji djeluju kao obrađivači i podobrađivači podataka u svrhu pružanja određenih online funkcija i usluga u vezi s vašim vozilom. SEAT koristi servere podataka koje pruža Volkswagen Group, koja također pruža održavanje i tehničku podršku za IT sisteme. Ove treće strane, kao i dobavljači Volkswagen AG-a, uvijek će obrađivati lične podatke u naše ime i u skladu s našim uputama. Konačno, ovim putem vas obavještavamo da Subjekat može prenijeti vaše podatke subjektima VW Groupa u svrhu optimiziranja internih prodajnih i postprodajnih procesa i kanala grupe. Ta obrada se zasniva na zaštiti naših legitimnih interesa i u korist vas kao klijenta naših automobila.

5. Šalju li se vaši podaci izvan EU?

Sva obrada podataka se obavlja unutar Evropskog ekonomskog prostora i ima isti nivo zaštite kao u Evropskom ekonomskom prostoru. Osim toga, u zavisnosti od modela vozila, podaci se mogu obrađivati na serverima čije usluge se ugovaraju izvan Evropskog ekonomskog prostora, čime se garantira da se vaši podaci obrađuju uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera. U tom smislu vas obavještavamo da je naš Subjekat kao dio VW Groupa ugovorio određene podobrađivače, uključujući SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Corporation, u svrhu pružanja usluga hostiranja podataka. Te kompanije šifriraju podatke i obrađuju ih isključivo na serverima za podatke koji se nalaze u Evropskoj uniji. Budući da su ti Subjekti bazirani u Sjedinjenim Američkim Državama, ne može se isključiti mogućnost pristupa podacima iz Sjedinjenih Američkih Država i stoga su potpisane odgovarajuće standardne ugovorne klauzule EU za zaštitu podataka kako bi se osigurala dovoljna zaštita vaših ličnih podataka. Možete nas kontaktirati na dataprotection@seat.es ako želite njihovu kopiju ili ako su vam stavljene na raspolaganje.

6. Koliko dugo zadržavamo vaše lične podatke?

SEAT će čuvati vaše lične podatke generirane sistemima SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT onoliko dugo koliko je potrebno da bi se osigurale funkcije uključene u SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT i, za svaki slučaj, dok ne zatražite njegovo brisanje. SEAT će čuvati vaše podatke dok je na snazi ugovorni odnos s klijentom i, nakon završetka, u razdoblju od najviše 10 godina u skladu s lokalnim zakonskim odredbama.

U odnosu na podatke koje je vozilo generiralo i poslalo serveru za automatizirano istraživanje i razvoj vožnje, nakon prikupljanja kontrolira se kvaliteta, a zatim se odmah čini anonimnim. Podaci se skladište maksimalno 24 sata radi pretvaranja u anonimne. Originalni podaci se potom u potpunosti brišu iz vozila. Postupak pretaranja u anonimne podatke se preispituje zbog učinkovitosti i djelotvornosti i kontinuirano se razvija uzimajući u obzir najnovija naučna saznanja i stanje u sektoru.

Pored toga, SEAT obavještava da, budući da će se vaši lični podaci čuvati na vašem SEAT / CUPRAID korisničkom računu, ako zatražite brisanje podataka SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, vaši lični podaci neće biti izbrisani s vašeg SEAT ID / CUPRA ID korisničkog računa, budući da možete imati druge SEAT-ove digitalne usluge povezane na raču. Ipak, možete u bilo kom trenutku upravljati svojim podacima i postavkama privatnosti na https://seatid.vwgroup.io/.

U svakom slučaju, SEAT će zadržati vaše podatke kako bi bili u skladu sa svim zahtjevima zakona Španije koji odgovaraju svakoj kategoriji podataka.

7. Korisnici i postavke privatnosti

Usluge na mreži dostupne su različitim korisnicima koji mogu koristiti vozilo. Možete da se prijavite kao primarni, sekundarni, gost ili anonimni korisnik, u zavisnosti od generacije vozila i željenog odabira funkcija i aplikacija. Imajte na umu da se za uživanje u svim uslugama i funkcijama morate prijaviti kao primarni ili sekundarni korisnik i kupiti CONNECT licencu. Obrada vaših ličnih podataka je uglavnom omogućena izvršenjem licence i ugovora za usluge CONNECT (član 6.1. b) GDPR-a). Ako pristupate kao gost korisnik, pravna osnova za obradu vaših podataka je legitimni interes da vam ponudimo usluge CONNECT (član 6.1 f) GDPR-a). Na kraju, ako to uradite kao anonimni korisnik, kompanija SEAT neće obraditi vaše lične podatke.

Dodatno, režimi privatnosti automobila vam omogućavaju, u zavisnosti od vozila, da odaberete željeni režim privatnosti, a možete čak i potpuno ograničiti pristup i slanje podataka iz usluga. Imajte na umu da drugi gosti korisnici prijavljeni u ovo vozilo mogu vidjeti vašu poziciju parkiranja ili postavke. Korisnicima i postavkama privatnosti možete upravljati putem sistema infozabave vozila. U svakom slučaju, može se uspostaviti komunikacija kako bi se osigurao opći pristup vozila internetu ili u slučaju nesreće, radi aktivacije sistema „eCall“.

8. Koja su vaša prava i načini kontaktiranja?

8.1 Definicija prava

Možete ostvariti sljedeća prava kao subjekt podataka:

Ukoliko smatrate da SEAT nije obradio vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu, putem www.aepd.es.

8.2 Načini kontaktiranja

Možete upravljati svojim ličnim podacima SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT usluga u bilo koje vrijeme na SEAT ID / CUPRA ID portalu: seatid.vwgroup.io/account ili podnošenjem pismenog zahtjeva SEAT-u, S.A.U. - Digital Business & Product Strategy [[1]], Autovía A-2 km. 585, Martorell (Barselona) ili na sljedeću adresu e-pošte customercare@seat.com ili customercare@cupraofficial.com ovisno o marki vašeg vozila. Morate specificirati pravo koje želite ostvariti. Ostvarivanje ovih prava je besplatno.

Ukoliko želite ostvariti dvoje pravo zaštite podataka kod SEAT uvoznika ili SEAT servisnog partnera, molimo da ih kontaktirate direktno.

Ukoliko imate ikakve sumnje u vezi sa zaštitom podataka ili želite stupiti u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka („DPO”), također možete kontaktirati našeg predstavnika kompanije za zaštitu prava slanjem emaila-poruke na dataprotection@seat.es.

Verzija: septembar 2023.