IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA ZA VOZILA S PRISTUPOM INTERNETU I ZA KORIŠTENJE MOBILNIH ONLINE USLUGA (CONNECT)

1. Opće informacije

Ovom izjavom o zaštiti podataka informiramo vas o prikupljanju, obradi i korištenju vaših ličnih podataka koji proizlaze iz korištenja vozila s pristupom internetu prilikom korištenja mobilnih online usluga CUPRA CONNECT (u daljem tekstu: "CONNECT online usluge") u skladu s odredbama uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka (u daljem tekstu: "GDPR"); kao i španskim Zakonom o zaštiti podataka 3/2018; i drugim lokalnim propisima koja proizlaze iz tog zakona. Stranka odgovorna za obradu podataka je:


Identitet voditelja obrade podataka: SEAT, S.A.U. sa poreznim identifikacijskim brojem A-28049161 (u daljem tekstu: "stranka") Adresa: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Španija) E-pošta: customercare@cupraofficial.com


2. Koje lične podatke obrađujemo, kako ih koristimo i koja je pravna osnova?

Uopšteno, vrsta podataka koji se obrađuju u vašem vozilu može uključivati sljedeće kategorije, koje se mogu smatrati ličnim podacima kada se obrađuju u određenim prostorijama i u određenim okolnostima:

2.1. Obrada podataka u vezi s povezivošću s internetom

U ovom odjeljku vas informiramo o obrađivanju vaših ličnih podataka kada koristite vozilo s pristupom internetu i u offline i u online režimu rada.

A) Obrada podataka za aktivaciju povezivosti

Vozilo je prema fabričkim postavkama opremljeno SIM karticom za pristup internetu. Stoga, kako bi se osigurala povezivost čim umetnete SIM karticu u vozilo, pružalac telekomunikacijskih usluga prima informacije o identifikacijskom broju vozila (u daljem tekstu, "VIN") kojem je SIM kartica dodijeljena.

Vozilo treba da se poveže sa serverom podataka prije nego što vam ga predaju na prodajnom mjestu ili barem kada vozilo ima početnu kilometražu od 25 km. Ova veza neophodna je za potvrdu registracije na našem serveru. U slučaju da je vozilo bilo u offline režimu rada neposredno prije početka postupka ažuriranja, vozilo će se automatski vratiti u offline režim rada nakon završetka postupka ažuriranja, zbog važnosti ove funkcije. Kad ovo ažuriranje bude završeno, ako je vozilo u offline režimu rada, iz vozila se neće slati podaci, pa će se obrada podataka odvijati samo lokalno u vozilu. Isto tako, sve mobilne online usluge će se deaktivirati, osim zakonski potrebne i sigurnosno relevantne usluge poznate kao "sistem hitnih poziva eCall". Ova usluga može biti online.

Tehnički je neophodno da se telematička kutija (online jedinica za povezivanje) instalirana u vozilu (koja je neophodna za uspostavljanje povezivosti vozila), redovno ponovo pokreće i povezuje u lokalnu radio mrežu kako bi vozilo moglo uspostaviti mrežnu vezu, npr. kada korisnik vozila prebaci vozilo u online režim rada ili kada se sistem za hitne pozive eCall koristi u slučaju nesreće. Ovaj se postupak odvija samo ako vozilo trenutno nije u pogonu, bez obzira na to da li je u offline ili online režimu rada. Ako je vozilo bilo u offline režimu rada, automatski se prebacuje nazad u offline režim rada kada je ponovno pokretanje završeno.

Vrste podataka koje se mogu obrađivati za ove aktivnosti su kilometraža vozila, IP adresa, VIN i SIM broj. Svrha ovih aktivnosti obrade je da osigura povezivost koja će vam omogućiti aktivaciju i korištenje mobilnih online usluga koje su već dostupne u vozilu. Sve ove obrade podataka zasnivaju se na ispunjavanju ugovora između vas i distributera kod kojeg ste kupili svoje vozilo s pristupom internetu, kao i na ispunjavanju naše pravne obaveze kao proizvođači koja se odnosi na opremanje naših vozila "sistemom za hitne pozive eCall" (čl. 6.1 B) i čl 6.1 C) GDPR-a).

B) Sistem za hitne pozive - eCall

Usluga sistema za hitne pozive („eCall“) funkcionira i u online i offline režimu rada i već je dostupna, ukoliko za vozilo nije zaključen ugovor o CONNECT online uslugama. Ako je vozilo u offline režimu rada, veza za prijenos podataka uspostavlja se samo ako ste učestvovali u saobraćajnoj nesreći ili ako uputite hitni poziv pomoću SOS dugmeta u vozilu.

Ako učestvujete u saobraćajnoj nesreći, automatski će se poslati hitni poziv u centar za kontrolu spašavanja. Senzori u vazdušnom jastuku i zatezaču sigurnosnog pojasa omogućavaju vozilu da prepozna kada se dogodila nesreća i, u ovom slučaju, aktiviraju zakonski traženi „eCall sistem za hitne pozive”. S druge strane, u bilo kojem trenutku možete i ručno uputiti hitni poziv. Kada se aktivira, uspostavlja se glasovna veza sa centrom za kontrolu spašavanja, preko kojeg se - ovisno o pojedinačnom slučaju - mogu pozvati i poslati i drugi podaci (npr. o vrsti i težini nesreće).

Sljedeći podaci se također automatski i izravno prenose iz vozila u centar za kontrolu spašavanja: tip vozila, vrijeme, lokacija, smjer putovanja, broj ljudi u vozilu. Automatski prijenos podatakau centar za koordinaciju spašavanja zasnovan je na zaštiti vitalnih interesa (čl. 6.1 d. GDPR-a), kao i na zakonskoj obavezi (čl. 6.1 c. GDPR-a) u vezi s Uredbom (EU) 2015/758 Evropskog parlamenta i Vijeća od 29. aprila 2015. godine o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sistema eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ.

C) Sigurna komunikacija između vozila i servera podataka, tehnička dostupnost mobilnih online usluga.

Ako je vozilo u online režimu rada, određeni podaci se prenose iz vozila. Ovo znači da vozilo „komunicira”. Komunikacija je djelomično neophodna kako bi se osiguralo da funkcija Car2X dostupna u vozilu radi tehnički sigurno i besprijekorno. Detaljne informacije o obradi podataka u vezi s funkcijom Car2X mogu se naći u pravnom odjeljku infotainment sistema i u Car2X Pravilima o privatnosti. Moći ćete aktivirati mobilne online CONNECT Online usluga za svoje vozilo u bilo kojem trenutku na vaš zahtjev. Uz to, vozilo upoređuje podatke u online režimu rada sa serverom podataka kako bi osiguralo da su sve CONNECT online usluge aktivirane u vozilu tehnički dostupne i da se odvija sigurna komunikacija između vozila i servera.

Svaki put kad se vozilo uključi ili kada se paljenje vrši dok je vozilo u online režimu, mora se provjeriti autentičnost na serveru podataka; stranka obrađuje sljedeće lične podatke: VIN, IP adresu, uključujući broj SIM kartice vozila i, samo ako su CONNECT online usluge aktivirane, vaš korisnički ID. Korisnički ID se obrađuje kako bi se provjerilo da li je glavni korisnik za vozilo aktivirao CONNECT online usluge kako bi se one mogle pružiti na pravi način. Uz to, vrijeme sistema vozila sinhronizirano je s vremenom servera podataka kada se da kontakt. Da bi se provjerila valjanost potvrda poslanih iz vozila radi sigurne komunikacije, vozilo mora imati tačno vrijeme. Samo se na taj način može uspostaviti sigurna komunikacija s serverom podataka i suzbiti cyber-napadi trećih strana. Obrada podataka vrši se na temelju našeg legitimnog interesa da uspostavimo sigurnu komunikaciju između vozila i našeg servera podataka i da bismo tehnički mogli pružiti osnovne usluge koje su vam na raspolaganju u vozilu bez sklapanja posebnog ugovora, kao i CONNECT online usluge ako je primjenjivo (članak 6.1 f) GDPR-a).

D) Ažuriranja softvera online

Iz pravnih razloga, ažuriranja naših softvera (npr. softver za controlnu jedinicu) pružamo putem onlline povezanosti vozila ("Online ažuriranja softvera") ako postanete korisnik usluge "CONNECT". U slučaju da ne sklopite ugovor za CONNECT online usluge, potrebna ažuriranja softvera možete dobiti tako što ćete kontaktirati ovlaštenog distributera i servisnog paertnera. Stoga, prije nego što ažuriranje softvera postane dostupno online, potrebno je odrediti vozilo za koje je ugovor "CONNECT" sklopljen ili nije sklopljen.

U tu svrhu, važno je provjeriti VIN svih ID brojeva vozila za koje je potrebno ažuriranje te provjeriti status njihovog "CONNECT" ugovora. Ako je CONNECT ugovor sklopljen, obrada podataka se vrši z svrhu ispunjavanja tog ugovora (čl. 6.1 B) GDPR-a) do se za sve ostale vlasnike, obrada vrši zbog našeg legitimnog interesa za mogućnost ispravnog pružanja usluge "Ažuriranje softvera/Ažuriranje online sistema". (čl. 6.1 B) GDPR-a).

2.2. Obrada podataka u vezi s CONNECT online uslugama (CONNECT)

U ovom odjeljku vas informišemo o obradi vaših ličnih podataka kada aktivirate i koristite CONNECT online usluge (u daljem tekstu "CONNECT").

A) Aktiviranje CONNECT online usluga

Da aktivirate i koristite CONNECT online usluge, prvo morate kreirati ID korisničkog računa. Pomoću korisničkog ID-a možete se registrirati za CONNECT online usluge ili usluge treće strane, kao što je uvoznik u vašoj zemlji. Ako to učinite, online usluga koju ste odabrali bit će povezana s korisničkim ID-om korisničkog računa. Obrada podataka potrebna za ov vrši se u svrhu izvršavanja ugovora, odnosno prihvatanja Uslova i odredbi prilikom kreiranja ID-a korisničkog računa u skladu s čl. 6.1 B) GDPR-a. Korisnički ID služi kao centralni korisnički račun u kojem možete centralno upravljati svojim ličnim podacima. Informacije o obradi podataka u kontekstu korisničkog ID-a se mogu naći u Pravilima o privatnosti CUPRA korisničkog ID-a.

Ako odlučite aktivirati CONNECT online usluge za svoje vozilo, stranka obrađuje vaše identifikacijske i kontakt podatke u vezi sa izvršenjem ugovora za CONNECT online usluge. (čl. 6.1 B) GDPR-a). Pored toga, stranka može obrađivati račune i podatke o plaćanju koje pružate u vezi s vašim VIN-om u svrhu ispravnog računovodstva i sprečavanja prevara. Pravna osnova je naš legitimni interes da ispunimo svoje obveze u pogledu pravilnog računovodstva (čl. 6.1 f) GDPR-a).

Konačno, stranka obrađuje ostale lične podatke iz vozila kako bi pružila usluge o kojima imate ugovor, ukoliko je to potrebno (čl. 6.1. b) GDPR-a). U svakom slučaju VIN se obrađuje, a pored VIN-a i korisničkog ID-a, bilježimo i vrijeme i vrstu usluge koja se koristi da bismo prepoznavali i analizirali kvarove. To je radi kako bi se zaštitio naš legitimni interes za poboljšanje mobilnih online usluga kako bi bile dostupne svim našim kupcima uz što manje ometanja (članak 6.1 F) GDPR-a).

Na kraju, na osnovu podataka za kontakt koje ste naveli prilikom CONNECT registracije, kompanija SEAT vas može pozvati da učestvujete u anketama o zadovoljstvu kupaca i/ili istraživanju tržišta vezanim za vaše novo povezano vozilo. Zbog toga što je kompanija SEAT odgovorna za usluge CONNECT-a, može vam poslati ove studije na osnovu svojih legitimnih interesa (član 6.1, slovo f GDPR-a) kao proizvođača vozila s obzirom na to da se informacije dobijene u ovoj vrsti studija mogu koristiti na objedinjeni način za poboljšanje proizvoda i optimizaciju naših procesa prodaje. To su vrlo cijenjene i zanimljive informacija za kompaniju SEAT. Ako želite da uložite prigovor na ovu obradu, pratite uputstva koja su data u tački 7. ove izjave. Preporučujemo vam da prije učestvovanja pročitate informacije o zaštiti podataka uključene u studiju tržišta.

B) Korištenje CONNECT online usluga

Ako imate bilo kakvih sumnji ili pitanja o CONNECT online uslugama, možete kontaktirati svog servisnog partnera (servisnog partnera i / ili distributera), uvoznika u vašoj zemlji (telefonom, poštom, aplikacijom ili kontakt obrascem) ili našem odjelu za korisnike putem customercare@cupraofficial.com. U tim slučajevima ćemo obrađivati sljedeće podatke: Podatke o ugovoru, korisnički ID (ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj), VIN, podatke o obradi specifične za uslugu i pripadajuće vremenske oznake, kao i druge podatke koje navedete nama u kontekstu vašeg upita. Stranka obrađuje podatke u skladu s čl. 6.1. B) GDPR-a u svrhu provođenja ugovora o CONNECT online uslugama ili - ako niste već kupac - radi pokretanja ugovora o CONNECT online uslugama.

Imajte na umu da ako je CONNECT online usluge aktivirao jedan korisnik vozila („Glavni korisnik”) sa svojim korisničkim ID-om, bilo koji drugi korisnik vozila također može koristiti CONNECT online usluge u istom vozilu. Međutim, nije moguće da se korisnici istovremeno prijave kao glavni korisnik. Imajte na umu da ako koristite CONNECT Online usluge u vozilu, a da niste kupac CONNECT Online usluga za ovo vozilo („Glavni korisnik“), Glavni korisnik može pregledati podatke koji se odnose na ovo vozilo i koji se generiralu dok ga vi koristite.

Prilikom korištenja CONNECT online usluga obrađuju se oni podaci o vozilu koji su potrebni za pružanje odgovarajućih ugovorenih usluga, između ostalog VIN broj, mjesto, brzina, položaj, informacije o saobraćaju, stanje napunjenosti baterije itd. Za više informacija pogledajte svoj servisni portfolio. Za glavnog korisnika obrada podata se provodi u svrhu ispunjavanja ugovora (u skladu s čl. 6.1 b) GDPR). Za sve ostale korisnike obrada podataka o korištenju njihovih vozila provodi se na temelju našeg legitimnog interesa za pružanje usluga na temelju sklopljenog ugovora o CONNECT online uslugama za vozilo (čl. 6.1. F) GDPR-a).

Svaki korisnik vozila ima mogućnost da postavi vozilo u offline režim rada u postavkama. Postavljanjem „Offline režima” možete spriječiti da obrađujemo lične podatke, jer će veza prijenosa podataka biti prekinuta (za obradu podataka u offline režimu pročitajte odjeljak "Obrada podataka u offline režimu rada"). Glavni korisnik ne može vidjeti podatke o putovanjima u offline režimu rada. Zbog toga, mobilne online usluge više ne mogu biti pružene.

Za informacije u vezi s obradom podataka tokom korištenja aplikacije My CUPRA, pogledajte njena pravila o privatnosti.

B.1. Otpremanje podataka za mapu učenja za poluautomatsku vožnju

Stranka obrađuje vaše lične podatke u svrhu otpremanja podataka za mapu učenja za poluautomatsku vožnju. Cilj otpremanja podataka za mapu učenja je stalno unapređenje funkcije Pomoć na putovanju uz mnoštvo podataka za poluautomatsku vožnju. Prikupljeni podaci se koriste kako bi funkcija "Pomoć na putovanju uz mnoštvo podataka" naučila rute i na tim rutama pomogla vozačima svih vozila koji su opremljeni funkcijom Pomoć na putovanju uz mnoštvo podataka. Poslani podaci se pretvaraju u anonimne podatke u roku od 24 sata na našim serverima podataka, tako da se ne mogu izvući nikakvi zaključci o pojedinačnim vozačima. Otpremanje podataka se na početku deaktivira i zahtijeva specifičnu saglasnost korisnika u aplikaciji CUPRA.

B.2. Glasovna kontrola online uz podatke o lokaciji

Kada koristite funkciju glasovne kontrole online, stranka obrađujevašu lokaciju u trenutnu lokaciju vašeg vozila svaki put kada napraviteglasovni unos uz CONNECT Plus paket te ga povezuje ako je to prikladno prilikom obrade glasovnog unosa, sa potencijalnozanimljivim lokacijama u vašem okruženju kako bi brže omogućilabolje rezultate (kao što su odredišta putovanja ili stanice za punjenje). Ako to nije prikladno prilikom obrade glasovnog unosa, trenutna pozicija vozila neće se više obrađivati. Osnovna funkcija glasovne kontrole online ostaje pokrivena ugovornom garancijom čak i ako ne date saglasnost.

2.3. Aktivnosti obrade koje se odnose na sigurnost i usklađenost vašeg povezanog vozila

Stranka će nadzirati statuse i upozorenja koje vozilo prenosi vaše kako bi zagrantovao sigurnosne aspekte, kao i da bi otkrio i analizirao moguće greške, predložio i implementirao poboljšanja i rješenja. Kada se prikupe, ovi podaci se mogu povezati sa tehničkim podacima proizvoda i prethodnim posjetama garaži kako bi se izvukli zaključci koji su važni za sigurnost i pravilno funkcionisanje vozila. Odgovarajuće sigurnosne mjere će biti primijenjene u svakom trenutku kako bi se zagarantovala sigurnost obrađenih podataka, uključujući anonimizaciju podataka, osim ako je neophodno da stranka obradi VIN. Pravni osnov za ovu obradu podataka je legitimni interes stranke (čl. 6.1 f) GDPR) kao proizvođača vozila i pružaoca usluge CONNECT, u cilju otkrivanja grešaka koje utiču na sigurnost i kvalitet proizvoda i usluge, što rezultira direktnom koristi za korisnika. Bez pristupa ovim informacijama, stranka ne bi bila u mogućnosti da otkrije greške i poboljšanja. U vezi s ovom obradom, stranka je utvrdila postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koje, kako je predviđeno članom 21.1 GDPR-a, ne dozvoljavaju subjektu podataka da iskoristi svoje pravo na prigovor.

2.4. Aktivnosti obrade koje se odnose na optimizaciju i razvoj funkcija vozila i korištenje povezanih usluga

Kako bi optimizirali i poboljšali funkcije vašeg vozila i prilagodili ih očekivanjima kupaca i uopšte razvoju tržišta, a posebno kako bi postigli daljnji i novi razvoj inovativnih funkcija, vaše vozilo generira različite funkcionalne i tehničke podatke (na primjer, korištenje vozila, podaci o potrošnji goriva, statusu, kontroli i infotainment sistemu). Ove informacije će biti povezane sa vašim VIN-om i IP-om vozila. Stranka neće koristiti ove podatke za kreiranje profila ili njihovu procjenu na osnovu individualiziranih vozila. Nikakvi atributi podataka se neće koristiti za kreiranje profila ili izvlačenje zaključaka o vašem ponašanju ili obrascima ponašanja tokom korištenja vašeg vozila. Odgovarajuće sigurnosne mjere će biti primijenjene čim se ove informacije prikupe kako bi se osigurala sigurnost obrađenih podataka, uključujući njihovu anonimizaciju, osim ako je to striktno neophodno da stranka obradi VIN. Subjekt će obraditi gore navedene podatke u okviru vremenski ograničenih aktivnosti kako bi optimizirao opseg funkcija vozila i prilagodio ih očekivanjima kupaca, na osnovu zaštite svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, osim ako to ne prevladaju interesi ili osnovna prava i slobode za koje je potrebna zaštita ličnih podataka (čl. 6.1.f) GDPR-a). Prijenos podataka možete deaktivirati putem postavki privatnosti vašeg vozila. Kontaktirajte našu službu za korisnike ako se definitivno želite protiviti obradi vaših ličnih podataka.

2.5. Usluge i aplikacije trećih strana

Možda ćete moći da povežete svoj pametni telefon s vozilom kako biste njime upravljali putem sistema u vozilu (pomoću aplikacija kao što su Android Auto ili Apple CarPlay). Integracija omogućava korištenje odabranih aplikacija za pametne telefone. Vrsta obrade podataka koja se vrši određuje pružalac odgovarajuće aplikacije koja se koristi. Više informacija možete dobiti i postaviti odabir putem odgovarajuće aplikacije i operativnog sistema vašeg pametnog telefona. Osim toga, u nekim prostorijama ćete možda moći koristiti aplikacije za koje su odgovorne treće strane, na primjer, Google ili Spotify, između ostalih, u kombinaciji sa zabavnim uslugama koje stranka nudi putem usluga CONNECT. Kao preliminarni korak prije nego što počnete koristiti ove usluge, morate pažljivo pročitati i prihvatiti Odredbe i uslove i Politiku privatnosti odgovarajućeg pružaoca usluga. Stranka se ni u jednom trenutku neće smatrati odgovornim za takvu obradu.

2.6.Poštovanje zakonskih obaveza.

Na zahtjev nadležnih organa, subjekat će kao ovlašteni proizvođač vozila, kada je to zakonom propisano, obrađivati i prijaviti određene podatke koji se nalaze u vozilu koji se odnose na vlasnika vozila. Neke od ovih obaveza mogu proizaći iz istrage krivičnih djela, saobraćajnih nesreća, kontrole prodaje polovnih vozila itd. Tako se mogu otkriti podaci o funkcionisanju, korištenju, kontroli, statusu i tehničkim podacima vozila koji se odnose na njegov VIN, kao na primjer: kilometraža, brzina, ubrzanje, kontrola navigacije, status sigurnosnog pojasa, uslovi okoline, status baterije, tečnosti i pritiska, itd. Obrada podataka i obavještavanje nadležnih organa obuhvaćeni su usklađenošću stranke sa zakonskom obavezom (čl. 6 stav 1, pods. 1 slovo c) GDPR-a), kao proizvođača vozila. Osim toga, u skladu sa Uredbom komisije za sprovođenje (EU) 2021/392 o praćenju i izvještavanju podataka koji se odnose na CO2 emisije iz putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila, stranka će prijaviti podatke o vozilima koji evidentiraju gorivo u vozilu i/ili potrošnju energije. Ovi podaci će biti pročitani u garaži kada dovezete svoje vozilo kod ovlaštenog servisnog partnera i bit će poslani kompaniji Volkswagen Group AG i Evropskoj komisiji zajedno sa identifikacijskim brojem vašeg vozila (VIN). Kompletnim informacijama možete pristupiti u Narudžbi za popravku vašeg vozila.

2.7 Događaji vozila i upozorenja o održavanju

Konačno, u određenim slučajevima incidenata i upozorenja vozila, možda će biti potrebno da Subjekat obrađuje određene podatke koji se odnose na vaše vozilo (potrošnja, kilometraža, lokacija, vrsta incidenta/upozorenja...). Te podatke može obrađivati Subjekat, kao i Uvoznik u vašoj zemlji u slučaju događaja na putu ili u vezi s održavanjem vozila i mogu se prenijeti Zvaničnoj servisnoj mreži (preprodavači i automehaničarske radnje) i ostalim trećim stranama kao što su osiguravajuće kompanije (u slučaju nesreća ili incidenata sa kvarovima) radi upravljanja uslugama, popravcima i aktivnostima pomoći. Subjekat te podatke može obrađivati u skladu sa pravnom obavezom (član 6, stav 1, pododjeljak 1, slovo c) GDPR-a), kao proizvođač vozila, i može ih otkriti Subjektima trećih strana u slučaju radnji povlačenja propisanih zakonom ili uz vaš izričiti pristanak ((član 6.1.f) GDPR-a) kada je primjenjivo.

3. Održavanja podataka

Zadržat ćemo vaše lične podatke iz CONNECT Online usluga onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam omogućili korištenje funkcija uključenih u CONNECT Online usluge i, svakako, dok ne zatražite njihovo brisanje. Stranka će čuvati vaše podatke dok je na snazi ugovorni odnos s klijentom i, nakon završetka, u periodu od najviše 10 godina u skladu s lokalnim zakonskim odredbama. Čim protekne ovaj period, vaši lični podaci će se anonimizovati kako je propisano u gore navedenim prostorijama koje se odnose na sigurnost i usklađenost proizvoda.

4. Primaoci podataka

Otkrivanje vaših ličnih podataka i podataka o vozilu trećim licima odvija se isključivo u skladu s odgovarajućim zakonskim obavezama.

4.1 Savjet o zaključenju ugovora i služba za korisnike

Ako vas je prilikom sklapanja ugovora o mobilnim online uslugama savjetovao vaš servisni partner, partner će dobiti premiju. To obrađuje prodajna kompanija (uvoznik stranke u vašoj zemlji) odgovorna za vašu zemlju. U tu svrhu, stranka i uvoznik dobivaju VIN jer mogu dodijeliti premiju odgovarajućim ugovorima putem mobilnih online usluga i u skladu s tim isplatiti ih uslužnom partneru stranke (čl. 6.1 f) GDPR-a). VIN nije povezan sa drugim ličnim podacima koje posjeduje uvoznik u vašoj zemlji.

4.2 Otkrivanje servera podataka i podataka trećim stranama

Stranka će dati pristup podacima trećim stranama koje djeluju kao obrađivači podataka u svrhu pružanja CONNECT Online usluga. Ove treće strane će uvijek obraditi podatke u naše ime. Stranka koristi servere podataka koje pruža Volkswagen Group, koja omogućava i održavanje i teknučku pomoć za IT sisteme. Dobavljači Volkswagen grupe će obrađivati podatke samo u naše ime i prema našim uputstvima. Konačno, ovim putem vas obavještavamo da Subjekat može prenijeti vaše podatke subjektima VW Groupa u svrhe kontrole kvaliteta i optimiziranja internih prodajnih i postprodajnih procesa i kanala grupe. Ta obrada se zasniva na zaštiti naših legitimnih interesa i u korist vas kao klijenta naših automobila.

5. Šalju li se Vaši lični podaci izvan EU?

Sva obrada podataka se obavlja unutar Evropskog ekonomskog prostora i ima isti nivo zaštite kao u Evropskom ekonomskom prostoru. Osim toga, u zavisnosti od modela vozila, podaci se mogu obrađivati na serverima čije usluge se ugovaraju izvan Evropskog ekonomskog prostora, čime se garantira da se vaši podaci obrađuju uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera. U tom smislu vas obavještavamo da je naš Subjekat kao dio VW Groupa ugovorio određene podobrađivače, uključujući SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Corporation, u svrhu pružanja usluga hostiranja podataka. Te kompanije šifriraju podatke i obrađuju ih isključivo na serverima za podatke koji se nalaze u Evropskoj uniji. Budući da su ti Subjekti bazirani u Sjedinjenim Američkim Državama, ne može se isključiti mogućnost pristupa podacima iz Sjedinjenih Američkih Država i stoga su potpisane odgovarajuće standardne ugovorne klauzule EU za zaštitu podataka kako bi se osigurala dovoljna zaštita vaših ličnih podataka. Možete nas kontaktirati na dataprotection@seat.es ako želite njihovu kopiju ili ako su vam stavljene na raspolaganje.

6. Korisničke postavke i postavke privatnosti

CONNECT online usluge su dostupne različitim korisnicima koji mogu koristiti vozilo u bilo kojem trenutku. U tu svrhu, različite uloge koje korisnicima omogućavaju da uživaju u prednostima povezanog vozila su omogućene. U zavisnosti od generacije vašeg vozila, moći ćete da se registrujete kao:

Imajte na umu da drugi gostujući korisnici koji su prijavljeni na ovo vozilo mogu vidjeti vaš položaj parkiranja ili preferirane postavke. Možete upravljati korisnicima i postavkama privatnosti putem infotainment sistema vozila. Postavke privatnosti vozila vam omogućavaju, u zavisnosti od modela vozila, da postavite vozilo u offline režim rada ili da ograničiteslanje podataka. U svakom slučaju, komunikacija se može uspostaviti kako bi se osigurao opći pristup vozila internetu ili, u slučaju nesreće, aktivacija "sistema eCall". Podacima možete upravljati i na vašem CUPRA ID portalu.

Također možete vratiti vozilo na fabričke postavke. Da biste to učinili morate biti u online režimu rada. Ova funkcija vraća postavke pohranjene u automobilu na fabričke postavke i briše glavnog korisnika CONNECT Online usluga (ako postoji) iz automobila i vraća automobil u offline režim rada. Podatke povezane sa CONNECT online uslugama moguće je vratiti tokom 14 dana ako se isti korisnički ID ponovno registruje pomoću koda prikazanog u vozilu. Ukoliko se to ne uradi unutar 14 dana, podaci vezani za CONNECT online usluge se također brišu sa servera podataka.

7. Koja su vaša prava i načini kontaktiranja?

7.1 Definicija prava

Možete ostvariti sljedeća prava pred strankom u svom slučaju kao subjekt podataka:

Imajte na umu da obrađujemo VIN samo za nuđenje nekih funkcija CONNECT online usluga i da su u ovim slučajevima, ta prava dostupna samo u ograničenoj mjeri u skladu s čl.11 GDPR. To znači da smo dužni ispuniti vaša prava samo ako nam prilikom ostvarivanja vaših prava pružite dodatne informacije koje nas dovode u situaciju da možemo ispuniti vaše pravo.

Na kraju, ukoliko smatrate da stranka nije obradila vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu, a u Španiji je to Uprava za zaštitu podataka Španije, www.aepd.es.

7.2 Načini kontaktiranja

Ličnim podacima i podacima o privatnosti možete uvijek upravljati u infotainment sistemu vozila i na portalu ID-a korisnika: https://cupraid.vwgroup.io/. Ako želite, možete direktno kontaktirati customercare@cupraoffical.com directly. Ostvarivnje ovih prava je besplatno osim ako je očito neosnovano ili pretjerano. Ukoliko želite ostvariti svoje pravo zaštite podataka kod uvoznika stranke ili mreža distributera i servisnih partnera stranke, molimo da ih kontaktirate direktno. Ukoliko imate ikakve sumnje u vezi sa zaštitom podataka ili želite stupiti u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka („DPO”), možete ga kontaktirati i prava slanjem e-poruke na dataprotection@seat.es.

Verzija: septembar 2023