POLITIKA E PRIVATËSISË E SEAT & CUPRA CONNECT

1. Informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave

Me këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave, ne ju informojmë në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale kur përdorni shërbimet online në celular të SEAT/CUPRA CONNECT, (tani e tutje referuar si "SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT") përmes llogarisë së përdoruesit, në përputhje me dispozitat e rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 27th prillit 2016 për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave (tani e tutje referuar si "GDPR") si dhe me ligjin spanjoll "Për mbrojtjen e të dhënave" (LOPDGG) të marsit 2018 dhe rregulloret e tjera vendore që e plotësojnë atë.

SEAT, S.A.U. (tani e tutje referuar si “SEAT”) prodhon automjete me lidhje që gjenerojnë informacion. Përveç kësaj, ofron shërbime që lidhen me automjetin përmes SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT. Sistemet e përmendura kanë politikat e tyre të privatësisë që të mund të ofrojnë shërbime dhe funksionalitete specifike përveç atyre të automjetit. Për t'u regjistruar në sistemet SEAT, duhet të krijohet një ID SEAT/CUPRA, prandaj të dhënat (informacioni i zgjeruar i emailit dhe fjalëkalimi) transferohen në automjetin tuaj dhe në aplikacionet përkatëse. Nga ana tjetër, shërbimet e disponueshme për automjetin tuaj, kohëzgjatja e licencës dhe informacione të tjera shoqërohen me ID tuaj SEAT / CUPRA. Automjeti juaj gjithashtu i transferon të dhënat pranë SEAT / CUPRA CONNECT për të siguruar informacion të pajtueshëm midis sistemeve: automjetit dhe aplikacionit SEAT / CUPRA CONNECT. Në këtë Politikë privatësie mund të gjeni më shumë detaje për sa më sipër.

2. Kush është kontrolluesi i të dhënave tuaja personale?

Identiteti:SEAT, S.A.U me numrin e identifikimit tatimor A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Email:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Cilat të dhëna përpunojmë, për cilat qëllime dhe cila është baza ligjore?

3.1. Përpunimi i të dhënave për shërbimet SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

Në kontekstin e funksionaliteteve të ofruara nga SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT dhe duke iu nënshtruar qëllimeve të mëposhtme, SEAT / CUPRA do të përpunojë kategoritë e mëposhtme të të dhënave për qëllimet e përshkruara si më poshtë vijon:

Këto të dhëna do të përpunohen për qëllime specifike të:

Regjistrimit të aplikacionit SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT dhe hyrjes në funksionet e lidhura në automjet, kërkohet një ID në SEAT/CUPRA.

Prandaj, përdorimi i shërbimeve CONNECT është i mundur vetëm pas identifikimit në SEAT/CUPRA dhe një regjistrimi të suksesshëm të makinës.

Të dhënat e paraqitura në regjistrimin e ID të SEAT/CUPRA përpunohen gjatë përdorimit të funksioneve dhe shërbimeve CONNECT. Ju mund të lexoni më shumë rreth kushteve të dhe politikës së privatësisë së identitetit në SEAT/CUPRA këtu.

Për të siguruar disa nga këto shërbime dhe asistencë gjatë udhëtimeve tuaja, do të jetë e nevojshme të vendosni pozicionin gjeografik tuajin dhe të automjetit tuaj. Ju keni mundësinë të zgjidhni mënyrën e privatësisë në menynë e automjetit tuaj, e cila do të aktivizojë ose çaktivizojë funksionet e SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT me anë të kësaj teknologjie.

SEAT do të përpunojë të dhënat tuaja personale dhe të automjetit për qëllimet e përmendura, duke marrë parasysh se baza ligjore për përpunimin është ekzekutimi i kontratës domethënë Termat dhe Kushtet e SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (shihi në Seat CONNECT / CUPRA CONNECT) sipas nenit 6.1. germa b të GDPR.

3.2. Të dhëna anonime për drejtim të automatizuar të automjetit

Në varësi të modelit të automjetit dhe, nëse është aktivizuar funksionaliteti, SEAT do të kthejë në anonime të dhënat e automjetit për kërkimin dhe zhvillimin e drejtimit të automatizuar. Këto të dhëna do të tërhiqen nga sensorët e automjetit dhe do të dërgohen në një server ku menjëherë do të kthehen në anonime dhe do të përdoren nga SEAT dhe partnerët e tij si kompanitë e Volkswagen Group, për të kërkuar dhe zhvilluar drejtimin e automatizuar. Në bazë të këtyre të dhënave është krijuar një mjedis improvizues që mundëson testimin e funksioneve të ardhshme të automatizuar të drejtimit në kushte reale dhe mund të krahasohet në rezultat me sjelljen e preferuar të shoferit të vërtetë.

Baza ligjore për mbledhjen e të dhënave për nxjerrjen e të dhënave nga automjeti është interesi legjitim (neni 6.1 germa f e GDPR). Në lidhje me qëllimet e përmendura më lart për kërkimin, zhvillimin dhe ruajtjen e funksioneve të automatizuar të drejtimit, ato mund të arrihen vetëm me anë të një baze të konsiderueshme të dhënash nga shumëllojshmëria më e gjerë e mundshme e skenarëve të trafikut bazuar në udhëtime reale. Testimi klasik i rezistencës nuk është më i mjaftueshëm në këtë pikë, sepse të dhënat duhet të përbëhen nga sa më shumë skenarë të ndryshëm drejtimi, situatat mjedisore dhe trafiku i të cilave mund të regjistrohen vetëm në algoritme në trafikun rrugor real. Mbi këto baza, SEAT ka një interes legjitim në përpunimin e të dhënave dhe ndërtimin e një baze të të dhënave anonime. Mund të mësoni më shumë këtu. Ju mund të kundërshtoni këtë përpunim në çdo kohë duke çaktivizuar vetë funksionalitetin, në cilësimet e privatësisë së makinës suaj.

3.3. Aktivitetet e marketingut dhe profilizimit

Për më tepër dhe vetëm nëse keni dhënë pëlqimin tuaj të qartë, SEAT do të përpunojë të dhënat tuaja personale për qëllimet shtesë të mëposhtme:

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale për këto qëllime është miratimi juaj, sipas nenit 6.1 germa a) të GDPR. Ju mund të menaxhoni ose të tërhiqni miratimin pëlqimin tuaj në çdo kohë në portalin e ID të SEAT: seatid.vwgroup.io/account or duke dërguar një email në customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, varësi të markës së makinës suaj. Tërheqja e miratimit tuaj nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit bazuar në miratimin tuaj para tërheqjes së tij.

3.4. Zbulimi i të dhënave për importuesin SEAT ose për partnerin e shërbimit SEAT/CUPRA

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale për këto qëllime është miratimi juaj, sipas nenit 6.1 germa a) të GDPR. Në rast se keni dhënë miratimin tuaj për zbulimin e të dhënave tuaja tek importuesi SEAT ose partneri i shërbimit SEAT/CUPRA dhe dëshironi ta tërhiqni, duhet t'i drejtoheni importuesit ose partnerit të shërbimit SEAT/CUPRA si kontrollues i të dhënave të këtyre komunikimeve. Ju gjithashtu mund të anuloni këtë miratim përmes aplikacionit SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT ose portalit të rrjetit duke çaktivizuar opsionin e partnerit të preferuar të shërbimit. Tërheqja e miratimit tuaj nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit bazuar në miratimin tuaj para tërheqjes së tij.

3.5. Aktivitetet e përpunimit që lidhen me sigurinë dhe konformitetin e automjetit tuaj të lidhur

SEAT do të monitorojë statusin dhe sinjalizimet e transmetuara nga automjeti juaj në mënyrë që të garantojë aspekte të lidhura me sigurinë, si dhe të zbulojë gabimet e mundshme, t'i analizojë ato, të propozojë dhe zbatojë përmirësime dhe zgjidhje. Pasi të mblidhen, këto të dhëna mund të lidhen me të dhënat teknike të prodhimit dhe vizitat e mëparshme në garazh për të nxjerrë përfundime që janë të rëndësishme për sigurinë dhe funksionimin e duhur të automjetit. Masat e duhura të sigurisë do të zbatohen në çdo kohë për të garantuar sigurinë e të dhënave të përpunuara, duke përfshirë anonimizimin e tyre, përveç rastit kur është e nevojshme që Enti të përpunojë VIN-in. Baza ligjore për këtë përpunim të të dhënave është interesi legjitim i subjektit (neni 6.1 f) i GDPR) si prodhues i automjetit dhe ofrues i shërbimit CONNECT, me qëllim zbulimin e gabimeve që ndikojnë në sigurinë dhe cilësinë e produktit dhe shërbimit, duke rezultuar në një përfitim të drejtpërdrejtë për përdoruesin. Pa akses në këtë informacion, SEAT nuk do të ishte në gjendje të zbulonte gabimet dhe përmirësimet. Në lidhje me këtë përpunim, Enti ka përcaktuar ekzistencën e arsyeve legjitime bindëse, të cilat, siç parashikohet në nenin 21.1 të GDPR, nuk e lejojnë subjektin e të dhënave të ushtrojë të drejtën e kundërshtimit.

3.6. Aktivitetet e përpunimit që lidhen me optimizimin dhe zhvillimin e funksioneve të automjeteve dhe përdorimin e shërbimeve të lidhura

Për të optimizuar dhe përmirësuar funksionet e automjetit tuaj dhe për t'i përshtatur ato me pritjet e klientëve dhe zhvillimet e tregut në përgjithësi, dhe në veçanti për të arritur zhvillime të mëtejshme dhe të reja të funksioneve inovative, automjeti juaj gjeneron të dhëna të ndryshme funksionale dhe teknike (për shembull, përdorimi i automjetit, konsumi i karburantit, statusi, kontrolli dhe të dhënat info-argëtuese). Ky informacion do të shoqërohet me VIN-in tuaj dhe IP-në e automjetit. SEAT nuk do t'i përdorë këto të dhëna për të krijuar profile ose për t'i vlerësuar ato në bazë të automjeteve të individualizuara. Për më tepër, asnjë atribut i të dhënave nuk do të përdoret për të krijuar profile ose për të nxjerrë përfundime në lidhje me sjelljen tuaj ose modelet e sjelljes gjatë përdorimit të automjetit tuaj. Sapo të mblidhet ky informacion, do të zbatohen masat e duhura të sigurisë për të garantuar sigurinë e të dhënave të përpunuara, duke përfshirë anonimizimin e tyre, përveç rastit kur është rreptësisht e nevojshme që Enti të përpunojë VIN-in. SEAT do t'i përpunojë të dhënat e mësipërme brenda kuadrit të aktiviteteve të kufizuara kohore për të optimizuar gamën e funksioneve të automjetit dhe për t'i përshtatur ato me pritshmëritë e klientit, mbi bazën e mbrojtjes së interesave të tij legjitime ose të një pale të tretë, përveç rasteve kur kapërcehen nga interesa ose themelore. të drejtat dhe liritë që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale (Neni 6.1.f) i GDPR). Mund të çaktivizoni transmetimin e të dhënave përmes cilësimeve të privatësisë së automjetit tuaj. Nëse dëshironi të kundërshtoni përfundimisht përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të shërbimit të klientit.

3.7. Shërbime dhe aplikacione të palëve të treta

Mund të jeni në gjendje ta lidhni smartfonin tuaj me automjetin për ta kontrolluar atë përmes sistemit brenda automjetit (duke përdorur aplikacione të tilla si Android Auto ose Apple CarPlay). Integrimi lejon përdorimin e aplikacioneve të zgjedhura të smartfonit. Lloji i përpunimit të të dhënave të kryera përcaktohet nga ofruesi i aplikacionit përkatës të përdorur. Mund të merrni më shumë informacion dhe të vendosni përzgjedhjen nëpërmjet aplikacionit përkatës dhe sistemit operativ të smartfonit tuaj. Për më tepër, në disa mjedise, mund të jeni në gjendje të përdorni aplikacione për të cilat palët e treta janë përgjegjëse, për shembull, Google ose Spotify, ndër të tjera, në kombinim me shërbimet argëtuese të ofruara nga Enti nëpërmjet shërbimeve CONNECT. Subjekti nuk do të mbajë përgjegjësi në asnjë moment për një përpunim të tillë.

Automjeti i zgjeruar: Automjeti i zgjeruar ju lejon si përdorues parësor të mundësoni që palët e tjera të treta (p .sh. kompanitë e sigurimeve, garazhet, pikat e karburantit, operatorët e pikave të karikimit...) të kenë akses në të dhënat telematike të automjetit (p .sh. kilometrazhin, vendndodhjen, statusin e komponentëve të automjetit etj., për të marrë shërbime shtesë. Këto të dhëna gjenerohen nga automjeti si pjesë e aktivizimit dhe përdorimit të shërbimeve CONNECT dhe ruhen në bazat e SEAT. Kusht paraprak për këtë është që ju të keni mundësuar në mënyrë eksplicite aksesin për të ndarë të dhënat me palën e tretë të aplikueshëm në faqen e SEAT/CUPRA Pëlqimet e Shtrira. Këto palë të treta duhet të kenë qasje në këto të dhëna për t'ju ofruar shërbime dhe tarifa specifike (p .sh. tarifat telematike). Të gjitha rastet e përdorimit të zbatueshëm dhe të dhënat e lidhura do t'ju shfaqen në faqen SEAT Pëlqimet e Shtrira. Pala e tretë është përgjegjëse në mënyrë të pavarur për përpunimin e të dhënave. Ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt palën e tretë dhe lexoni kushtet e përdorimit dhe politikën e privatësisë së palës së tretë përpara se të mundësoni aksesin në të dhëna. Ju mund të jepni ose tërhiqni autorizimin tuaj për ndarje të dhënave thjesht duke klikuar këtu. Përdoruesit e tjerë të automjetit mund të kërkojnë informacion në lidhje me Automjetin e zgjeruar drejtpërdrejt nga ju, si përdoruesi parësor. Çdo përdorues i automjetit është në gjendje të çaktivizojë mbledhjen e të dhënave në automjet nëpërmjet cilësimeve të privatësisë në automjet. Nëse përdoruesi parësor ndryshon konfigurimin e privatësisë, duke vendosur një mënyrë që nuk mund të lejojë mbledhjen ose ndarjen e informacionit me palët e treta, palës së tretë nuk do t'i dërgohen të dhëna të mëtejshme duke qenë e mundur për të kufizuar shërbimet dhe tarifat e ofruara prej tyre. Të dhënat i zbulohen nga SEAT palës së tretë të aplikueshme për ekzekutimin e një kontrate ose hapat përpara lidhjes së një kontakti, për aq sa këto janë të nevojshme (neni 6.1 b) GDPR) për ju, si Përdorues parësor. Për përdoruesit dytësorë dhe vizitorë, transferimi i të dhënave është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga SEAT/CUPRA ose të një pale të tretë. Qëllimi është t'u mundësohet palëve të treta që t'i ofrojnë shërbime individuale dhe të personalizuara përdoruesit parësor, si përdorues kryesor i automjetit.

4. Kush janë marrësit e të dhënave tuaja personale?

Zbulimi i të dhënave tuaja personale dhe të automjetit te palët e treta do të bëhet vetëm në rastet e mëposhtme:

a) Në përputhje me detyrimet përkatëse ligjore. SEAT, si prodhues i autorizuar i automjetit, do t'i kërkohet, me kërkesë të autoriteteve kompetente, të përpunojë dhe raportojë të dhëna të caktuara të ruajtura në automjet në lidhje me pronarin e mjetit. Disa nga këto detyrime mund të lindin nga hetimi i veprave penale, aksidenteve rrugore, kontrolli i shitjeve të dorës së dytë, etj. Kështu, mund të zbulohen të dhëna në lidhje me funksionimin, përdorimin, kontrollin, statusin dhe të dhënat teknike të automjetit që lidhen me VIN-in e tij, si p .sh. si për shembull: kilometrazhi, shpejtësia, nxitimi, kontrolli i lundrimit, statusi i rripit të sigurimit, kushtet mjedisore, statusi i baterisë, vajit dhe presionit, etj. Përpunimi i të dhënave dhe njoftimi i tyre tek autoritetet mbulohet nga respektimi i një detyrimi ligjor nga SEAT (Neni 6 paragrafi 1, nën 1 germa c) e GDPR), si prodhues i automjetit.

b) Në raste të caktuara të servisit dhe riparimit të automjetit, mund të jetë e nevojshme që SEAT të përpunojë të dhëna për konsumin e karburantit të automjetit tuaj dhe funksionimin në lidhje me VIN-in e tij. Këto të dhëna mund të përpunohen nga SEAT, nga rrjeti i shërbimit (tregtarët dhe garazhet) ose nga palët e treta (qendrat e shërbimit të problemeve), brenda periudhës ligjore të garancisë së automjetit tuaj. SEAT mund t'i përpunojë këto të dhëna dhe t'ia zbulojë ato subjekteve të palëve të treta (garazhe dhe tregtarë) në rastin e operacioneve të tërheqjes të mbuluara në përputhje me një detyrim ligjor (neni 6 paragrafi 1, nën-paragrafi 1 shkronja c) të GDPR), si prodhuesi i automjetit.

c) Nëse është e nevojshme për ekzekutimin e kontratës dhe, në veçanti, për të ofruar shërbimet e SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT.

d) Po kështu, disa funksionalitete të SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT ofrohen nga palë të treta, të tilla si Google, në rastin e përdorimit të funksionalitetit të hartës. Në atë rast, këto palë të treta mund të përpunojnë të dhënat tuaja personale si kontrollues, të cilat u nënshtrohen politikave përkatëse të privatësisë tek të cilat mund të hyhet përmes aplikacionit përkatës në secilin rast. Si hap paraprak përpara se të filloni përdorimin e këtyre shërbimeve, duhet të lexoni me kujdes dhe të pranoni Termat dhe Kushtet e ofruesit përkatës të shërbimit dhe Politikën e Privatësisë.

Si përfundim, SEAT do t’u japë akses te të dhënat tuaja palëve të treta si p.sh.s Volkswagen AG dhe ofruesve të shërbimeve të teknologjisë së informacionit, të cilët veprojnë si përpunues dhe nënpërpunues të të dhënave për qëllimin e ofrimit të funksioneve dhe shërbimeve të caktuara në internet në lidhje me automjetin tuaj. SEAT përdor serverë të të dhënave të ofruar nga Volkswagen Group, të cilët ofrojnë po ashtu mirëmbajtje dhe mbështetje teknike për sistemet e teknologjisë së informacionit. Këto palë të treta, dhe furnizuesit e Volkswagen AG, do të përpunojnë gjithmonë të dhënat personale në emrin tonë dhe në përputhje me udhëzimet tona. Si përfundim, ne ju informojmë këtu se entiteti mund t'u komunikojë të dhënat tuaja entiteteve të VW Group për qëllimin e optimizimit të kanaleve dhe proceseve të brendshme të shitjeve dhe të passhitjeve të grupit të kompanive.

Një përpunim i tillë bazohet në mbrojtjen e interesave tanë legjitimë dhe për përfitimet tuaja si klient i makinave tona.

5. A do të dërgohen të dhënat tuaja personale jashtë Bashkimit Evropian?

I gjithë përpunimi i të dhënave tuaja do të kryhet brenda Zonës Ekonomike Evropiane dhe ato do të kenë të njëjtën nivel mbrojtjeje si në Zonën Ekonomike Evropiane. Përveç kësaj, në varësi të modelit të automjetit, të dhënat mund të përpunohen në serverë që i kontraktojnë shërbimet e tyre jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, duke garantuar përpunimin e të dhënave tuaja me masa përkatëse sigurie. Në këtë kuptim, ju informojmë se entiteti ynë, si pjesë e VW Group, ka kontraktuar nënprocesorë të caktuar, duke përfshirë SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) dhe Microsoft Corporation, për të ofruar shërbimet e strehimit të të dhënave. Këto kompani i enkriptojnë të dhënat dhe i përpunojnë ato ekskluzivisht në serverë të të dhënave të vendosur në Bashkimin Evropian. Duke qenë se këto entitete janë me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aksesi në të dhënat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të përjashtohet dhe, për këtë arsye, është nënshkruar kontrata standarde përkatëse e BE-së për klauzolat e mbrojtjes së të dhënave për të siguruar që të dhënat tuaja personale kanë një mbrojtje të mjaftueshme. Ju mund të na kontaktoni në dataprotection@seat.es nëse dëshironi të merrni një kopje të tyre ose nëse ato janë vënë në dispozicion për ju.

6. Për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja personale?

SEAT do të mbajë të dhënat tuaja personale të krijuara nga sistemet SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT për aq kohë sa është e nevojshme për të siguruar funksionet e përfshira në SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT dhe, në çdo rast, derisa të kërkoni fshirjen e tyre. SEAT do të mbajë të dhënat tuaja ndërkohë që marrëdhënia kontraktore me klientin është në fuqi dhe, pas përfundimit, për një periudhë maksimale prej 10 vjetësh në përputhje me dispozitat ligjore vendore.

Në lidhje me të dhënat e gjeneruara nga automjeti dhe të dërguara në serverin e të dhënave për kërkim-zhvillim të drejtimit të automatizuar, pasi mblidhen, ato kontrollohen për cilësinë dhe pastaj kthehen menjëherë në anonime. Të dhënat ruhen për maksimumi 24 orë për qëllim të kthimit në anonime. Të dhënat origjinale fshihen plotësisht nga automjeti. Procedura e kthimit në anonime rishikohet në drejtim të efikasitetit dhe efektivitetit dhe zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme duke marrë parasysh njohuritë më të fundit shkencore dhe nivelet më të larta të zhvillimit.

Për më tepër, SEAT informon se, meqë të dhënat tuaja personale do të ruhen në llogarinë tuaj SEAT/CUPRA ID, nëse kërkoni fshirjen e të dhënave SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, të dhënat tuaja personale nuk do të fshihen nga llogaria juaj e SEAT ID/CUPRA ID, sepse mund të keni shërbime dixhitale të tjera të lidhura me SEAT. Sidoqoftë, në çdo kohë mund të menaxhoni të dhënat tuaja dhe cilësimet e privatësisë në https://seatid.vwgroup.io/.

Në çdo rast, SEAT do të mbajë të dhënat tuaja në përputhje me kërkesat e ligjit spanjoll që korrespondojnë me secilën kategori të të dhënave.

7. Përdoruesit dhe cilësimet e privatësisë

Shërbimet online janë të disponueshme për përdorues të ndryshëm që mund të përdorin automjetin. Mund të identifikoheni si përdorues parësor, dytësor, vizitor ose anonim, në varësi të gjenerimit të automjetit dhe përzgjedhjes së dëshiruar të funksioneve dhe aplikacioneve. Ju lutemi vini re se për të shijuar të gjitha shërbimet dhe funksionet, duhet të identifikoheni si përdorues parësor ose dytësor dhe të blini licencën CONNECT. Përpunimi i të dhënave tuaja personale mundësohet kryesisht nga ekzekutimi i licencës dhe kontratës për shërbimet CONNECT (neni 6.1. b) GDPR). Nëse hyni si përdorues vizitor, baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është interesi legjitim për t'ju ofruar shërbimet CONNECT (neni 6.1 f) i GDPR). Së fundi, nëse e bëni këtë si përdorues anonim, SEAT nuk do të përpunojë informacionin tuaj personal.

Për më tepër, mënyrat e privatësisë së automjetit ju lejojnë, në varësi të automjetit, të zgjidhni mënyrën e dëshiruar të privatësisë dhe madje mund të kufizoni plotësisht aksesin dhe dërgimin e të dhënave nga shërbimet. Kini parasysh se përdoruesit e tjerë vizitorë në këtë automjet mund të arrijnë të shikojnë pozicionin tuaj të parkimit ose preferencat tuaja për cilësimet. Ju mund t’i menaxhoni përdoruesit dhe cilësimet e privatësisë nëpërmjet sistemit info-argëtues të automjetit. Në çdo rast, mund të vendoset komunikimi për të siguruar aksesin e përgjithshëm në internet ose, në rast aksidenti, për aktivizimin e "sistemit eCal”.

8. Cilat janë të drejtat tuaja dhe kanalet e kontaktit?

8.1. Përkufizimi i të drejtave

Ju mund të ushtroni të drejtat e mëposhtme në cilësinë e subjektit të të dhënave:

Nëse e konsideroni që SEAT nuk i ka përpunuar të dhënat tuaja personale në përputhje me ligjin në fuqi, ju mund të paraqisni një ankesë pranë autoritetit përkatës mbikëqyrës, nëpërmjet www.aepd.es.

8.2. Kanalet e kontaktit

Ju mund t'i menaxhoni të dhënat personale në lidhje me shërbimet SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT në çdo kohë në portalin SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account ose duke paraqitur një kërkesë me shkrim pranë SEAT, S.A. - Biznesi Digjital dhe Strategjia e Produkteve, Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelonë) ose në adresën e mëposhtme të e-mail customercare@seat.com ose customercare@cupraofficial.com në varësi të markës së automjetit tuaj. Ju duhet të specifikoni të drejtën që dëshironi të ushtroni. Ushtrimi i këtyre të drejtave është pa pagesë.

Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave përpara Importuesit të SEAT ose Partnerit të Shërbimit SEAT, ju lutemi kontaktoni ata drejtpërdrejt.

Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave ose dëshironi të kontaktoni zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave (“ZMD”), mund të kontaktoni gjithashtu të deleguarin tonë për mbrojtjen e të dhënave të kompanisë duke dërguar një e-mail në dataprotection@seat.es

Versioni: Shtator 2023