DEKLARATA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PËR AUTOMJETE ME QASJE NË INTERNET DHE PËR PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE CELULARE NË LINJË (CONNECT)

Përditësimi i fundit: Mars 2022

1. Informacion i përgjithshëm

Me këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, ju informojmë në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale që rrjedhin nga përdorimi i një automjeti me qasje në internet dhe gjatë përdorimit të shërbimeve celulare në linjë CUPRA CONNECT, (referuar më poshtë si "Shërbimet në linjë të CONNECT") në përputhje me dispozitat e rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian të datës 27 prill 2016 "Për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave" (në vijim "GDPR"); si dhe me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Spanjolle 3/2018 të Spanjës; dhe rregulloret e tjera vendore që e plotësojnë atë. Subjekti përgjegjës për përpunimin e të dhënave është:


Identiteti i kontrolluesit të të dhënave: SEAT, S.A.U. me numër identifikimi tatimor A-28049161 (referuar më poshtë si "Subjekti") Adresa: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Spain) Email-i: customercare@cupraofficial.com


2. Cilat të dhëna personale përpunojmë, si i përdorim ato dhe cila është baza ligjore?

Në përgjithësi, lloji i të dhënave që përpunohen në automjetin tuaj mund të përfshijë kategoritë e mëposhtme, të cilat mund të konsiderohen të dhëna personale kur përpunohen në mjedise të caktuara dhe në rrethana të caktuara:

2.1. Përpunimi i të dhënave lidhur me lidhjen në internet

Në këtë seksion ju informojmë për përpunimin e të dhënave tuaja personale kur përdorni një automjet me qasje në internet si në modalitetin jashtë linje, ashtu edhe në modalitetin në linjë.

A) Përpunimi i të dhënave për aktivizimin e lidhshmërisë

Automjeti është i pajisur me një kartë SIM nga fabrika për të pasur qasje në internet. Prandaj, për të siguruar lidhshmërinë sapo karta SIM të jetë vendosur në automjet, operatori i telekomunikacionit merr informacionin rreth numrit të identifikimit të automjetit (në vijim, "VIN") të cilit i është caktuar karta SIM.

Automjeti duhet të lidhet me serverin e të dhënave përpara se t'ju dorëzohet në pikën e shitjes së agjentit ose, të paktën, kur automjeti ka një kilometrazh fillestar prej 25 km. Kjo lidhje është e nevojshme për të certifikuar regjistrimin në serverin tonë të të dhënave. Në rast se automjeti ka qenë në modalitetin jashtë linje menjëherë para fillimit të procesit të përditësimit, automjeti automatikisht do të kthehet në modalitetin jashtë linje, pasi të ketë përfunduar procesi i përditësimit, për shkak të rëndësisë së këtij funksioni. Sapo të bëhet ky përditësim, nëse automjeti është në modalitetin jashtë linje, asnjë e dhënë nuk do të dërgohet nga automjeti dhe për këtë arsye, përpunimi i të dhënave do të zhvillohet vetëm lokalisht në automjet. Po kështu, të gjitha shërbimet celulare në linjë do të çaktivizohen, me përjashtim të shërbimit të përcaktuar ligjor dhe të sigurisë, i njohur si "sistemi i thirrjeve emergjente - eCall". Ky shërbim mund të hyjë në linjë.

Për më tepër, është teknikisht e nevojshme që kutia telematike (Njësia e Lidhjes në Linjë) e instaluar në automjet, (e cila është e nevojshme për të vendosur lidhjen e automjetit), të rindizet rregullisht dhe të thirret në rrjetin e radios lokale në mënyrë që automjeti të jetë në gjendje të lidhet me internet, p. sh. kur përdoruesi i automjetit e kalon automjetin në modalitetin në linjë, ose kur eCall përdoret për shkak të një aksidenti. Ky proces zhvillohet vetëm nëse automjeti nuk është në veprim aktualisht, pavarësisht nëse është në modalitetin jashtë linje ose në linjë. Nëse automjeti ishte në modalitetin jashtë linje, ai kthehet automatikisht në këtë modalitet pasi rindezja të ketë përfunduar.

Lloji i të dhënave që do të përpunohen për këto aktivitete janë kilometrazhi i automjetit, adresa IP, VIN dhe numri SIM. Qëllimi i këtyre aktiviteteve të përpunimit është të sigurohet lidhshmëria që do t'ju lejojë të aktivizoni dhe përdorni shërbimet celulare në linjë të cilat tashmë janë të disponueshme në automjet. Të gjitha këto përpunime të dhënash bazohen në përmbushjen e kontratës mes jush dhe agjentit ku keni blerë automjetin me qasje në internet, si dhe në përmbushje të detyrimit ligjor si prodhues për t'i pajisur automjetet tona me "eCall - Sistemi i Thirrjeve Emergjente" (Neni 6.1.b si dhe neni 6.1.c GDPR).

B) Sistemi i thirrjeve emergjente - eCall

Sistemi i thirrjeve emergjente (“eCall”) funksionon si në modalitetin në linjë, ashtu edhe në modalitetin jashtë linje dhe është tashmë i disponueshëm edhe nëse nuk është lidhur asnjë kontratë me Shërbimet në linjë të CONNECT. Nëse automjeti është në modalitetin jashtë linje, lidhje e të dhënave vendoset nëse jeni përfshirë në një aksident rrugor ose nëse bëni një telefonatë emergjente duke përdorur butonin SOS në automjet.

Nëse jeni përfshirë në një aksident rrugor, një telefonatë automatike emergjente do të dërgohet në qendrën e kontrollit të shpëtimit. Sensorët në jastëkun e ajrit dhe tensionuesin e rripit të sigurimit i mundësojnë automjetit të zbulojë kur ka ndodhur një aksident dhe, në këtë rast, të aktivizojë "sistemin e thirrjes emergjente eCall" ligjërisht të kërkuar. Nga ana tjetër, ju gjithashtu mund të raportoni manualisht thirrjen tuaj emergjente në çdo kohë. Kur aktivizohet, krijohet një lidhje zanore me qendrën e kontrollit të shpëtimit, përmes së cilës – në varësi të rastit individual – të dhëna të tjera mund të thirren dhe të transmetohen (p. sh. për llojin dhe ashpërsinë e aksidentit).

Të dhënat e mëposhtme transmetohen gjithashtu automatikisht dhe drejtpërdrejt nga automjeti në qendrën e kontrollit të shpëtimit: lloji i automjetit, koha, vendndodhja, drejtimi i udhëtimit, numri i personave në automjet. Transferimi automatik i të dhënave në qendrën e koordinimit të shpëtimit bazohet në mbrojtjen e interesave jetike (Neni 6.1.d. GDPR), si dhe në një detyrim ligjor (neni 6.1.c. GDPR) në bashkëpunim me Rregulloren (BE) 2015/758 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 29 prill 2015 në lidhje me kërkesat e miratimit të tipit për futjen e sistemeve eCall në automjet bazuar në numrin e emergjencës 112 dhe ndryshimin e Direktivës 2007/46/KE.

C) Komunikim i sigurt midis automjetit dhe serverit të të dhënave, disponueshmëri teknike e shërbimeve celulare në linjë.

Nëse automjeti është në modalitetin në linjë, disa të dhëna transmetohen nga automjeti. Kjo do të thotë që automjetet "komunikojnë". Komunikimi është pjesërisht i nevojshëm për të siguruar që funksioni Car2X, i disponueshëm në automjet, të funksionojë nga ana teknike në mënyrë të sigurt dhe pa defekte. Informacione të hollësishme mbi përpunimin e të dhënave në lidhje me funksionin Car2X mund të gjenden në seksionin ligjor të sistemit të info-argëtimit dhe në Politikën e privatësisë së Car2X. Ju do mund të aktivizoni shërbimet celulare në linjë të shërbimeve në linjë të CONNECT për automjetin tuaj në çdo kohë me kërkesën tuaj. Për më tepër, automjeti krahason të dhënat në modalitetin në linjë me serverin e të dhënave për të siguruar që cilido shërbim në linjë i CONNECT i aktivizuar në automjet të jetë teknikisht i disponueshëm dhe që të zhvillohet komunikimi i sigurt midis automjetit dhe serverit të të dhënave.

Sa herë që automjeti hyn në linjë ose ndizet ndërsa automjeti është në modalitetin në linjë, ai duhet të autentifikohet në serverin e të dhënave; Subjekti përpunon të dhënat personale të mëposhtme: VIN, adresa e IP-së duke përfshirë numrin e kartës SIM të automjetit dhe, vetëm nëse janë aktivizuar shërbimet në linjë të CONNECT, identitetin e përdoruesit. Identiteti i përdoruesit përpunohet për të kontrolluar nëse shërbimet në linjë të CONNECT janë aktivizuar nga një përdorues kryesor për automjetin në mënyrë që shërbimet të mund të ofrohen siç duhet. Për më tepër, ora e sistemeve të automjeteve sinkronizohet me orën e serverit të të dhënave kur aktivizohet ndezja. Për të kontrolluar vlefshmërinë e certifikatave të dërguara nga automjeti për komunikim të sigurt, automjeti duhet të ketë orën e saktë. Vetëm në këtë mënyrë mund të vendoset komunikimi i sigurt me serverin e të dhënave dhe të kundërveprohen ndaj sulmeve kibernetike nga palë të treta. Përpunimi i të dhënave kryhet në bazë të interesit tonë legjitim për krijimin e komunikimit të sigurt midis automjetit dhe serverit tonë të të dhënave dhe për të qenë në gjendje të ofrojmë nga ana teknike shërbimet bazë që janë në dispozicion për ju në automjet pa qenë nevoja e lidhjes së një kontrate të veçantë, si dhe shërbimet në linjë të CONNECT, nëse është e zbatueshme (neni 6.1 f) GDPR).

D) Përditësimet në linjë të softuerit

Për arsye ligjore, ne ju ofrojmë përditësime të softuerit (p. sh . të softuerit të njësisë së kontrollit) nëpërmjet lidhjes në linjë të automjetit ("Përditësimet e softuerit në internet") nëse bëheni klient i "CONNECT". Në rast se nuk lidhni kontratë me Shërbimet në linjë të CONNECT; ju mund të merrni gjithashtu përditësimet e nevojshme të softuerit duke kontaktuar agjentin e autorizuar dhe partnerin e shërbimit. Prandaj, përpara se të vihet në dispozicion një përditësim në linjë i softuerit, është e nevojshme të përcaktohen automjetet për të cilat është lidhur ose jo një kontratë me "CONNECT". Për këtë qëllim, është e nevojshme të kontrolloni VIN-in e të gjitha ID-të e automjeteve që duhet të përditësohen dhe të kontrolloni statusin e kontratës së tyre me "CONNECT". Nëse është lidhur një kontratë me CONNECT, përpunimi i të dhënave bëhet për efekt të përmbushjes së kontratës (Neni 6.1.b GDPR), ndërsa, për të gjithë pronarët e tjerë, përpunimi kryhet për shkak të interesave tona legjitime për të ofruar në mënyrë të përshtatshme shërbimin e "Përditësimit të Softuerit/Përditësimit në linjë të Sistemit". (Neni 6. 1.f GDPR).

2.2. Përpunimi i të dhënave në lidhje me Shërbimet në linjë të CONNECT (CONNECT)

Në këtë seksion ju informojmë për përpunimin e të dhënave tuaja personale kur aktivizoni dhe përdorni Shërbimet në linjë të CONNECT (të referuara në vijim si "CONNECT").

A) Aktivizimi i shërbimeve në linjë të CONNECT

Për të aktivizuar dhe përdorur shërbimet në linjë të CONNECT, fillimisht duhet të krijoni një llogari të ID-së së përdoruesit. Me ID-në e përdoruesit mund të regjistroheni në shërbimet në linjë të CONNECT ose në shëprbime të tjera nga palë të treta siç është importuesi në vendin tuaj. Nëse e bëni këtë, shërbimi në linjë që keni zgjedhur do të lidhet me llogarinë e ID-së së përdoruesit. Përpunimi i të dhënave i nevojshme për kryerjen e këtij hapi për efekt të zbatimit të kontratës, që do të thotë se T&C duhet të pranohen në momentin e krijimit të llogarisë së ID-së së përdoruesit në përputhje me nenin. 6.1 b. GDPR. ID-ja e përdoruesit shërben si një llogari qendrore e përdoruesit në të cilën ju mund të menaxhoni në mënyrë qendrore të dhënat tuaja personale. Informacioni mbi përpunimin e të dhënave në kontekstin e ID-së së përdoruesit mund të gjendet në Politikën e privatësisë të ID-së së përdoruesit të CUPRA.

Nëse vendosni të aktivizoni Shërbimet në linjë të CONNECT për automjetin tuaj, Subjekti përpunon të dhënat tuaja personale si emrin dhe adresën, të cilat na i keni vënë në dispozicion për pekzekutimin e kontratës për Shërbimet në linjë të CONNECT. (Neni 6.1 f GDPR). Për më tepër, Subjekti mund të përpunojë faturën dhe të dhënat e pagesës që jepni me VIN tuaj për qëllime të kontabilitetit të saktë dhe parandalimit të mashtrimit. Baza ligjore është interesi ynë legjitim në përmbushjen e detyrimeve tona në lidhje me kontabilitetin e duhur (neni 6.1 f. GDPR).

Subjekti përpunon të dhëna të tjera personale që vijnë nga automjeti në mënyrë që të sigurojë shërbimet që keni në kontratë, për aktivizimin e Shërbimeve në linjë të CONNECT, për aq sa kjo është e nevojshme (neni 6.1.b) GDPR). Sidoqoftë, VIN përpunohet dhe, përpos VIN dhe identitetit të përdoruesit, ne gjithashtu regjistrojmë kohën dhe llojin e një shërbimi të përdorur në mënyrë që të identifikojmë dhe analizojmë defektet. Kjo është bërë me qëllim që të mbrohet interesi legjitim për përmirësimin e shërbimeve në linjë në mënyrë që ato të mund të bëhen të disponueshme për të gjithë klientët tanë me sa më pak ndërprerje të jetë e mundur (neni 6.1.f) GDPR).

Së fundi, si rezultat i të dhënave të kontaktit të ofruara nga ju në regjistrimin CONNECT, SEAT mund t'ju ftojë të merrni pjesë në një anketë të kënaqësisë së klientit dhe/ose hulumtimit të tregut në lidhje me automjetin tuaj të ri të lidhur të blerë. Këto studime mund të dërgohen nga SEAT si përgjegjëse për shërbimet CONNECT në bazë të interesave të tij legjitime (neni 6.1, germa f e GDPR) si prodhues i automjeteve duke qenë se informacioni i marrë nga këto lloj studimesh mund të përdoret në një mënyrë të përmbledhur për përmirësimi i produktit dhe optimizimi i proceseve tona të shitjes. Është një informacion shumë i vlefshëm dhe interesant për SEAT. Nëse dëshironi të kundërshtoni këtë përpunim, ju lutemi ndiqni udhëzimin e dhënë në pikën 7 të kësaj deklarate. Ne ju rekomandojmë të lexoni informacionin mbi Mbrojtjen e të Dhënave të përfshira në studimin e tregut përpara se të merrni pjesë.

B) Përdorimi i Shërbimeve në linjë të CONNECT

Nëse keni ndonjë dyshim apo pyetje në lidhje me shërbimet në linjë të CONNECT, ju mund të kontaktoni Partnerin tuaj të shërbimit (partner shërbimi dhe/ose agjentin), importuesin në vendin tuaj (me telefon, postë, aplikacion ose formular kontakti) ose me departamentin tonë të shërbimit ndaj klientit përmes customercare@cupraofficial.com. Në këto raste, të dhënat e mëposhtme do të përpunohen nga ne: Të dhënat e kontratës, identiteti i përdoruesit (emri, adresa, emaili, numri, numri i telefonit), VIN, të dhënat specifike të shërbimit të përpunimit dhe vulat kohore të lidhura me të, si dhe të dhëna të tjera që ju na i jepni në kontekstin e kërkesës suaj. Subjekti përpunon të dhënat në përputhje me nenin 6.1.b GDPR për qëllimin e ekzekutimit të kontratës me Shërbimet në linjë të CONNECT ose -- nëse nuk jeni tashmë klient -- për fillimin e një kontrate për shërbimet në linjë të CONNECT.

Nëse Shërbimet në linjë të CONNECT janë aktivizuar nga një përdorues automjeti ("Përdoruesi kryesor") me ID-në e tij/të saj të përdoruesit, çdo përdorues tjetër i automjetit mund të përdorë gjithashtu shërbimet në linjë të CONNECT në këtë automjet. Megjithatë, nuk është e mundur që përdorues të ndryshëm të identifikohen si përdoruesi kryesor në të njëjtën kohë. Ju lutemi, kini kujdes se nëse përdorni shërbime në linjë të CONNECT në një automjet pa qenë klient i shërbimeve në linjë të CONNECT për këtë automjet ("Përdoruesi kryesor"), Përdoruesi kryesor përkatës mund të shikojë edhe të dhëna të lidhura me automjetin e tij gjatë përdorimit tuaj.

Kur përdorni shërbimet në linjë të CONNECT, përpunohen të dhëna të tilla të automjeteve që janë të nevojshme për të siguruar shërbimet përkatëse të kontraktuara, ndër të tjera, numri VIN, vendndodhja, shpejtësia, pozicioni, informacioni mbi trafikun, karikimi i baterisë etj. Për informacione shtesë, ju lutem shikoni Shërbimin tuaj të portfolit. Për përdoruesin kryesor, përpunimi i nevojshëm i të dhënave kryhet me qëllim të përmbushjes së kontratës në përputhje me kontratën (neni 6.1.b GDPR). Për të gjithë përdoruesit e tjerë, përpunimi i të dhënave të përdorimit të automjeteve të tyre kryhet në bazë të interesit tonë legjitim për ofrimin e shërbimeve në bazë të kontratës së lidhur me shërbimet në linjë të CONNECT për automjetin (neni 6.1. f) GDPR).

Çdo përdorues i automjetit ka mundësinë ta vendosë automjetin në modalitetin jashtë linje te cilësimet. Duke vendosur "Modaliteti jashtë linje" ju mund të parandaloni përpunimin e të dhënave personale nga ne, pasi lidhja e të dhënave do të shkëputet (për përpunimin e të dhënave në modalitetin jashtë linje, lexoni seksionin "Përpunimi i të dhënave në modalitetin jashtë linje"). Përdoruesi kryesor nuk është në gjendje të shikojë të dhëna për udhëtimet në modalitetin jashtë linje. Prandaj, shërbimet celulare në linjë nuk mund të ofrohen më.

Për informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave kur përdorni Aplikacionin My CUPRA, ju lutemi referojuni politikës për privatësinë.

B.1. Ngarkimi i të dhënave për Hartën Mësimore për drejtimin gjysmë të automatizuar

Subjekti përpunon të dhënat tuaja personale për efekt të ngarkimit të të dhënave në Harta Mësimore për drejtim makine gjysmë të automatizuar. Qëllimi i ngarkimit të të dhënave në Harta Mësimore është përmirësimi i vazhdueshëm i funksionit të Ndihmës në udhëtim me të dhëna të grumbulluara për drejtimin gjysmë të automatizuar. Të dhënat e mbledhura përdoren në mënyrë që "Ndihma në Udhëtim me të Dhëna të Shumta" të mësojë rrugët dhe të mund të ndihmojë drejtuesit e të gjitha automjeteve të pajisura me "Ndihma në Udhëtim me të Dhëna të Grumbulluara" lidhur me këto itinerare të mësuara. Të dhënat e dërguara kthehen në anonime brenda 24 orëve në serverët tanë të të dhënave, kështu që nuk mund të nxirren përfundime për drejtuesit individualë. Ngarkimi i të dhënave fillimisht çaktivizohet dhe kërkon një miratim specifik të përdoruesit në aplikacionin CUPRA.

B.2. Kontrolli zanor në linjë me të dhënat e vendndodhjes

Kur përdorni funksionin Kontrolli zanor në linjë, Subjekti do të përpunojëvendndodhjen tuaj dhe pozicionin aktual të automjetit sa herë që jepnitë dhëna zanore në automjetet me Paketën CONNECT Plus dhe do ta lidhë atë, sipas rastit, kur përpunoni informacionin zanor - në vendemundësisht me interes në vendet përreth për t'ju ofruar më shpejt rezultatemë të mira (si destinacionet e lundrimit ose stacionet ekarikimit). Nëse kjo nuk është e përshtatshme gjatë përpunimit të informacionit zanor, pozicioni aktual i automjetit nuk do të përpunohet më. Funksioni bazë i Kontrollit zanor në linjë do të mbetet i mbuluar nga objekti i garantuar sipas kontratës edhe nëse ju nuk jepni miratimin.

2.3. Aktivitetet e përpunimit që lidhen me sigurinë dhe konformitetin e automjetit tuaj të lidhur

Subjekti do të monitorojë gjendjet dhe sinjalet e dërguara nga automjeti juaj për të garantuar aspekte që lidhen me sigurinë, si dhe për të zbuluar gabimet e mundshme, për t'i analizuar ato, për të propozuar dhe zbatuar përmirësime dhe zgjidhje. Pasi të mblidhen, këto të dhëna mund të lidhen me të dhënat teknike të prodhimit dhe dërgimet e mëparshme në servis për të nxjerrë përfundime që janë të rëndësishme për sigurinë dhe funksionimin e duhur të automjetit. Masat e duhura të sigurisë do të zbatohen gjatë gjithë kohës për të garantuar sigurinë e të dhënave të përpunuara, duke përfshirë anonimizimin e tyre, përveç rastit kur është e nevojshme që Subjekti të përpunojë VIN-in. Baza ligjore për këtë përpunim të të dhënave është interesi legjitim i Subjektit (neni. 6.1 f) i GDPR) si prodhues i automjetit dhe ofrues i shërbimit CONNECT, me qëllim zbulimin e gabimeve që ndikojnë në sigurinë dhe cilësinë e produktit dhe shërbimit, duke rezultuar në një përfitim të drejtpërdrejtë për përdoruesin. Pa akses në këtë informacion, Subjekti ekonomike nuk do të jetë në gjendje të zbulojë gabimet dhe të bëjë përmirësimet. Në lidhje me këtë përpunim, Subjekti ka përcaktuar ekzistencën e arsyeve legjitime bindëse, të cilat, siç parashikohet në nenin 21.1 të GDPR, nuk e lejojnë Subjektin e të dhënave të ushtrojë të drejtën e kundërshtimit.

2.4. Aktivitetet e përpunimit që lidhen me optimizimin dhe zhvillimin e funksioneve të automjeteve dhe përdorimin e shërbimeve të lidhura

Për të optimizuar dhe përmirësuar funksionet e automjetit tuaj dhe për t'i përshtatur ato me pritjet e klientëve dhe zhvillimet e tregut në përgjithësi, dhe në veçanti për të arritur zhvillime të mëtejshme dhe të reja të funksioneve inovative, automjeti juaj gjeneron të dhëna të ndryshme funksionale dhe teknike (për shembull, përdorimi i automjetit, konsumi i karburantit, gjendja, kontrolli dhe të dhënat info-argëtuese). Ky informacion do të shoqërohet me VIN-in dhe IP-në e automjetit tuaj. Subjekti nuk do t'i përdorë këto të dhëna për të krijuar profile ose për t'i vlerësuar ato në bazë të automjeteve të individualizuara. Për më tepër, asnjë atribut i të dhënave nuk do të përdoret për të krijuar profile ose për të nxjerrë përfundime në lidhje me sjelljen tuaj ose modelet e sjelljes gjatë drejtimit të automjetit tuaj. Sapo të mblidhet ky informacion, do të zbatohen masat e duhura të sigurisë për të garantuar sigurinë e të dhënave të përpunuara, duke përfshirë anonimizimin e tyre, përveç rastit kur është rreptësisht e nevojshme që Subjekti të përpunojë VIN-in. Subjekti do të përpunojë të dhënat e mësipërme brenda kuadrit të aktiviteteve të kufizuara në kohë për të optimizuar gamën e funksioneve të automjetit dhe për t'i përshtatur ato me pritshmëritë e klientit, në bazë të mbrojtjes së interesave të tij legjitime ose të një pale të tretë, përveç rasteve kur prevalojnë interesat ose të drejtat dhe liritë themelore që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale (neni 6.1.f) i GDPR). Ju mund të çaktivizoni dërgimin e të dhënave përmes cilësimeve të privatësisë së automjetit tuaj. Nëse dëshironi të kundërshtoni përfundimisht përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të shërbimit të klientit.

2.5. Shërbime dhe aplikacione të palëve të treta

Ju mund të lidhni telefonin inteligjent me automjetin për ta kontrolluar atë përmes sistemit të integruar në automjet (duke përdorur aplikacione të tilla si Android Auto ose Apple CarPlay). Integrimi lejon përdorimin e aplikacioneve të zgjedhura të smartfonit. Lloji i përpunimit të të dhënave të kryera përcaktohet nga ofruesi i aplikacionit përkatës të përdorur. Mund të merrni më shumë informacion dhe të vendosni përzgjedhjen nëpërmjet aplikacionit përkatës dhe sistemit operativ të smartfonit tuaj. Për më tepër, në disa mjedise, ju mund të përdorni aplikacione për të cilat palët e treta janë përgjegjëse, për shembull, Google ose Spotify, ndër të tjera, në kombinim me shërbimet argëtuese të ofruara nga Subjekti nëpërmjet shërbimeve CONNECT. Si hap paraprak përpara se të filloni përdorimin e këtyre shërbimeve, duhet të lexoni me kujdes dhe të pranoni Termat dhe Kushtet e ofruesit përkatës të shërbimit dhe Politikën e Privatësisë. Subjekti nuk do të mbajë përgjegjësi në asnjë moment për një përpunim të tillë.

2.6.Përmbushja e detyrimeve ligjore.

Kur parashikohet me ligj, Subjekti, si prodhues i autorizuar i mjetit, do t'i kërkohet, me kërkesë të autoriteteve kompetente, të përpunojë dhe të raportojë të dhëna të caktuara të ruajtura në automjet në lidhje me pronarin e mjetit. Disa nga këto detyrime mund të lindin nga hetimi i veprave penale, aksidenteve rrugore, kontrolli i shitjeve të mjeteve të përdorura, etj. Kështu, mund të jepen të dhëna në lidhje me funksionimin, përdorimin, kontrollin, statusin dhe të dhënat teknike të automjetit që lidhen me VIN-in e tij, si p. sh.: kilometrazhi, shpejtësia, nxitimi, kontrolli i navigimit, gjendja e rripit të sigurimit, kushtet mjedisore, gjendja e baterisë, vajit dhe presionit, etj. Përpunimi i të dhënave dhe njoftimi i tyre tek Autoritetet mbulohet nga respektimi i një detyrimi ligjor nga ana e Subjektit (Neni 6, paragrafi 1, nënparagrafi 1, germa c) e GDPR), si prodhues i automjetit. Përveç kësaj, konkretisht, në përputhje me Rregulloren Zbatuese të Komisionit (BE) 2021/392 për monitorimin dhe raportimin e të dhënave në lidhje me emetimet e CO2 nga automjetet e pasagjerëve dhe automjetet e lehta tregtare, Subjekti do të raportojë të dhënat e automjeteve për karburantin në serbator dhe/ose konsumimin e energjise. Këto të dhëna do të lexohen në servis kur ta çoni automjetin tuaj te një partner i autorizuar i shërbimit dhe do t'i dërgohen Volkswagen Group AG dhe Komisionit Evropian së bashku me numrin e identifikimit të automjetit tuaj (VIN). Ju mund të aksesoni informacionin e plotë mbi Urdhrin e Riparimit të automjetit tuaj. Së fundi, në raste të caktuara të kryerjes së shërbimeve dhe riparimit të automjetit, mund të jetë e nevojshme që Subjekti të përpunojë të dhëna për konsumin e karburantit dhe funksionimin e automjetit tuaj sipas VIN-it të tij. Këto të dhëna mund të përpunohen nga Subjekti, nga një punonjës i rrjetit të shërbimit (tregtarët dhe serviset) ose nga palët e treta (qendrat e shërbimit të defekteve), brenda periudhës ligjore të garancisë së automjetit tuaj. Subjekti mund t'i përpunojë këto të dhëna dhe t'ia japë ato Subjekteve të palëve të treta (servise dhe tregtarë) në rastin e operacioneve të tërheqjes të automjeteve, në përputhje me detyrimin ligjor (Neni 6 paragrafi 1, nënparagrafi 1, germa c) e GDPR), si prodhues i automjetit.

3. Mirëmbajtja e të dhënave

Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale nga Shërbimet në linjë të CONNECT për aq kohë sa është e nevojshme për t'ju siguruar funksionet e përfshira nga Shërbimet në linjë të CONNECT dhe, në çdo rast, derisa të kërkoni fshirjen e tyre. Subjekti do të ruajë të dhënat tuaja ndërkohë që marrëdhënia jonë kontraktore është në fuqi dhe, pas përfundimit, për një periudhë maksimale prej 10 vjetësh në përputhje me dispozitat ligjore vendore. Sapo të ketë skaduar kjo periudhë, të dhënat tuaja personale do të anonimizohen siç përcaktohet në seksionet e mësipërme në lidhje me sigurinë dhe pajtueshmërinë e produktit.

4. Marrësit e të dhënave

4.1. Këshilla për lidhjen e kontratave dhe shërbimin ndaj klientit

Nëse jeni këshilluar nga Partneri juaj i Shërbimit kur keni përfunduar kontratën tuaj për shërbime celulare në linjë, partneri do të marrë një pagesë primi. Kjo përpunohet përmes kompanisë së shitjeve (Importuesi i Subjektit në vendin tuaj) përgjegjës për vendin tuaj. Për këtë qëllim, Subjekti dhe Importuesi marrin VIN që të caktojnë pagesa primi për kontratat përkatëse përmes shërbimeve celulare në linjë dhe t'ia paguajnë ato partnerit të shërbimit të Subjektit në përputhje me parashikimet (neni 6.1 f) GDPR). VIN nuk është i lidhur me të dhëna të tjera personale të mbajtura nga Importuesi në vendin tuaj.

4.2. Serverat e të dhënave dhe zbulimi i të dhënave te palë të treta

Zbulimi i të dhënave tuaja personale dhe të automjetit vetëm te palë të treta do të bëhet në përputhje me detyrimet ligjore përkatëse. Subjekti do t'u japë qasje te të dhënat palëve të treta që veprojnë si përpunues të të dhënave me qëllim që të jenë në gjendje të ofrojnë shërbimet në linjë të CONNECT. Këto palë të treta do të përpunojnë të dhënat personale gjithmonë në emrin tonë. Subjekti përdor serverët e të dhënave të ofruara nga Grupi i Volkswagen, i cili gjithashtu ofron mirëmbajtje dhe mbështetje teknike për sistemet e TI-së. Furnizuesit e Grupit Volkswagen do të përpunojnë vetëm të dhëna në emrin tonë dhe nën drejtimin tonë.

Për më tepër, në varësi të modelit të automjetit, të dhënat mund të përpunohen në servera që kontraktojnë shërbimet e tyre jashtë Zonës Ekonomike Evropiane duke siguruar përpunimin e të dhënave tuaja përmes teknikave përkatëse të masave mbrojtëse. Në këtë kuptim, ju informojmë se Shërbimet në ueb të Amazon (AWS) dhe Microsoft Corporation, përpunojnë të dhënat në emër të Subjektit për të ofruar shërbime të pritjes së të dhënave. AWS dhe Microsoft enkriptojnë të dhënat dhe i përpunojnë ato ekskluzivisht në serverët e të dhënave që ndodhen në Bashkimin Evropian. Meqenëse AWS dhe Microsoft ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qasja në të dhënat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të përjashtohet. Është nënshkruar një kontratë standarde përkatëse e BE-së me klauzola për mbrojtjen e të dhënave për t'u siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura mjaftueshëm.

5. Përdoruesit dhe cilësimet e privatësisë

Shërbimet në linjë të CONNECT janë të disponueshme për përdorues të ndryshëm që mund të përdorin automjetin në çdo kohë të caktuar. Në këtë drejtim, janë mundësuar role të ndryshme për t'i lejuar ata të gëzojnë avantazhet e automjetit të lidhur. Në varësi të gjeneratës së automjetit tuaj, ju do të jeni në gjendje të regjistroheni si:

Ju lutemi vini re se përdoruesit e tjerë vizitor të identifikuar në këtë automjet mund të shohin pozicionin tuaj të parkimit ose preferencat e cilësimeve. Ju mund të menaxhoni përdoruesit dhe cilësimet e privatësisë përmes info-argëtimit të automjetit. Cilësimet e privatësisë së makinës ju lejojnë, në varësi të modelit të automjetit, të vendosni automjetin në modalitetin jashtë linje ose të kufizoni dërgimin e të dhënave. Gjithsesi, mund të vendoset komunikimi për të siguruar qasje të përgjithshme të automjetit në internet ose në rast aksidenti, për të aktivizuar "sistemin eCall". Gjithashtu, ju mund të menaxhoni të dhënat tuaja në portalin tuaj ID-ja e CUPRA.

Ju mund ta rivendosni automjetin në cilësimet e fabrikës. Për ta bërë këtë, makina duhet të jetë në modalitetin në linjë. Ky funksion rivendos cilësimet e ruajtura në makinë në cilësimet e fabrikës dhe fshin përdoruesin kryesor në Shërbimet në linjë të CONNECT - nëse ka - nga makina dhe e kthen makinën në modalitetin jashtë linje. Është e mundur të rikthehn të dhënat e Shërbimeve në linjë të CONNECT për 14 ditë nëse e njëjta ID e Përdoruesit regjistrohet përsëri duke përdorur kodin e shfaqur në automjet. Nëse kjo nuk bëhet brenda 14 ditëve, të dhënat që lidhen me Shërbimet në linjë të CONNECT fshihen edhe nga serveri i të dhënave.

6. Cilat janë të drejtat tuaja dhe kanalet e kontaktit?

6.1. Përkufizimi i të drejtave

Ju mund të ushtroni të drejtat e mëposhtme në cilësinë tuaj si subjekt i të dhënave poshtë Subjektit:

Ju lutemi, vini re se ne përpunojmë VIN vetëm për ofrimin e disa funksioneve të Shërbimeve në linjë të CONNECT, në këto raste, këto të drejta janë të disponueshme vetëm në një masë të kufizuar sipas nenit 11 të GDPR. Kjo do të thotë që ne jemi të detyruar të përmbushim të drejtat tuaja nëse kur ushtroni të drejtat tuaja, ju na siguroni informacione shtesë që na vendosin në një pozicion ku të jemi në gjendje të përmbushim të drejtën tuaj.

Si përfundim, nëse konsideroni që Subjekti nuk i ka përpunuar të dhënat tuaja personale në përputhje me ligjin në fuqi, ju mund të paraqisni një ankesë pranë autoritetit përkatës mbikëqyrës, në Spanjë është Autoriteti i Mbrojtjes së të dhënave Spanjolle, www.aepd.es.

6.2. Kanalet e kontaktit

Ju mund të menaxhoni privatësinë dhe të dhënat tuaja personale në çdo kohë në infoargëtimin e automjetit dhe në Portalin e ID-së së përdoruesit: https://cupraid.vwgroup.io/. Nëse parapëlqeni, mund të kontaktoni gjithashtu drejtpërdrejt customercare@cupraoffical.com. Ushtrimi i këtyre të drejtave është falas, përveç rasteve kur ka kërkesa haptazi të pabazuara ose të tepruara. Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave përpara Importuesit ose Partnerit të Shërbimit të Subjektit, ju lutemi kontaktoni direkt me ta. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ose nëse dëshironi të kontaktoni me përgjegjësin e mbrojtjes së të dhënave ("DPO"), gjithashtu mund të kontaktoni duke dërguar një email në dataprotection@seat.es.