Informácia o spracúvaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 10, Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 332, (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Poskytovanie služieb Digitálnej konektivity ŠKODA

Účel spracúvania:

Poskytovanie služieb Digitálnej konektivity ŠKODA

Popis účelu spracúvania:

V prípade poskytovania služieb Digitálnej konektivity ŠKODA (ďalej len "služieb"), využívame Vaše osobné údaje uložené v systéme ŠKODA ID za účelom Vašej registrácie do prostredia služieb ŠKODA, aktivácie a používania služieb objednaných prostredníctvom užívateľského rozhrania (napríklad mobilná aplikácia, webový portál). Rozsah poskytovaných služieb a dostupné prostredie je závislé od typu vozidla, objednanej výbavy vozidla, infotainmentu vozidla a príslušnej krajiny.

Takýmto využitím Vašich osobných údajov môže byť napríklad použitie VIN čísla Vášho vozidla a údajov získaných cez GPS, ako je aktuálna lokalizácia vozidla a ich prípadné odovzdanie poskytovateľovi služieb. Zároveň, aby ste mohli využívať služby, použijeme Vaše osobné údaje na vytvorenie používateľského účtu. Okrem toho môžeme vyžadovať ďalšie osobné údaje týkajúce sa príslušných zmluvných služieb a dostupného prostredia, ktoré ste si objednali.

Dole je bližšie vysvetlené spracúvanie údajov v súvislosti s jednotlivými službami.

I. Smartlink

Smartlink vám umožňuje prístup k širokej škále služieb alebo funkcií opísaných nižšie. Môžete ľahko overiť stav vozidla a získať aktuálne informácie vrátane aktuálnych údajov o jazde, vrátane štatistík (obidve v reálnom čase a aj spätne), denník cesty alebo plánovanie jazdy. Aby ste mohli službu využívať, musí byť Vaše vozidlo vybavené systémom Smartlink alebo Smartlink+. Viac informácií nájdete v Návode na obsluhu alebo sa obráťte na svojho partnera ŠKODA.

Stav vozidla

Pomocou služby "Stav vozidla", si môžete skontrolovať stav Vášho vozidla ako napríklad stav počítadla kilometrov, dojazd na palivo a interval údržby. Služba len načíta aktuálne informácie o stave vozidla a zobrazuje ich.

Zdravotná karta vozidla

Služba Zdravotná karta vozidla vás informuje o aktuálnom stave vozidla. Môžete si nechať zobraziť aktuálne výstražné hlásenia vozidla a/alebo eventuálnu potrebu servisu a spravovať ich (napr. tlač alebo archivácia). Po pripojení mobilného zariadenia k vozidlu sa prenášajú údaje o aktuálnom stave a zobrazujú sa.

Štatistika jázd & Kniha jázd (ak je k dispozícii)

Služba Štatistika jázd & Kniha jázd Vám umožňuje zaznamenávať všetky Vaše jazdy s jednoduchým prepínaním medzi súkromnou a služobnou jazdou vrátane všetkých dostupných podrobností a informácií o ceste. Knihu jázd je možné exportovať.

Servisný partner

Služba Servisný partner Vám umožňuje jednoducho nájsť a vybrať si preferovaného servisného partnera ŠKODA.

Oprávnenie na spracúvanie:

Aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb Digitálnej konektivity ŠKODA, alebo plniť zmluvu, ktorú ste uzavreli(a), musíme vykonať spracúvanie. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a pokiaľ ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzavretá zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť. Bez spracúvania Vašich osobných údajov, ako je uvedené vyššie, by sme Vám totiž služby nemohli poskytovať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte, lokalizačné údaje, história obchodovania.

Doba spracúvania a archivácie:

6 mesiacov od zrušenia užívateľského účtu.

Kategórie spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Spoločnosti skupiny Volkswagen, poskytovatelia služieb, Distribučná sieť (napr. Importéri, predajcovia, servisní partneri).

Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás a prostredníctvom vozidla, cez ktoré využívate Služby a ktoré tak komunikuje s dátovými servermi ŠKODA AUTO.

Odovzdanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohto spracúvania osobných údajov k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje tiež predmetom spracúvania na účely riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte tieto práva:

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Pre komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Mailom:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

V súvislosti s uplatňovaním vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO účtovať primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady na spracovanie, ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané..

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

V prípade dotazu smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Možnosť podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/