Information om behandling av personuppgifter

Genom detta dokument lämnar vi som personuppgiftsansvarig – företaget ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, med identifieringsnummer: 00177041, registrerat i det handelsregister som förs av den kommunala domstolen i Prag under avsnitt B, ärende nr 332 (i det följande kallat "ŠKODA AUTO") – information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter i detta sammanhang.

Behandlingen av personuppgifter utförs som en del av följande aktivitet:

Tillhandahållande av ŠKODA Digital Connectivity Services

Syftet med behandlingen:

Tillhandahållande av ŠKODA Digital Connectivity Services

Beskrivning av syftet med behandlingen:

Vid tillhandahållande av ŠKODA Digital Connectivity Services ("Tjänster") använder vi dina personuppgifter som är lagrade i systemet ŠKODA ID för din registrering i ŠKODA Services-miljön, aktivering och användning av de tjänster som beställs via tillgänglig miljö (t.ex. mobilapp, webbportal). Sortimentet av tillhandahållna Tjänster och tillgängliga miljöer som du kan använda beror på typen av fordon, avtalad utrustning i fordonet, infotainment-system och det berörda landet.

Behandlingen av dina personuppgifter kan inkludera exempelvis användning av ditt fordons VIN-nummer och data som inhämtats via GPS, såsom fordonets aktuella plats och dess potentiella överföring till en tjänsteleverantör. För att tillåta att du använder Tjänster använder vi dina personuppgifter för att skapa ett användarkonto. Vi kan dessutom kräva ytterligare personuppgifter relaterat till relevanta avtalade Tjänster och tillgänglig miljö som du har beställt.

Nedan hittar du en detaljerad förklaring av databehandlingen i samband med enskilda Tjänster.

I. Smartlink

Smartlink ger dig möjlighet att få tillgång till ett brett sortiment av tjänster eller funktioner som beskrivs nedan. Du kan lätt verifiera bilens status och få uppdaterad information, bland annat aktuella kördata, inklusive statistik (både historisk och i realtid), färdlogg eller färdplanering. För att använda tjänsten måste du vara utrustad med Smartlink- eller Smartlink+-system. För mer information, titta i ägarhandboken eller fråga din ŠKODA Partner.

Bilstatus

Genom att använda tjänsten "Bilstatus" kan du kontrollera bilens tillstånd i fråga om körsträcka, bränsleräckvidd och underhållsintervall. Tjänsten gör att du kan läsa och visa aktuell information om bilens tillstånd.

Fordonsrapport

"Fordonsrapport" informerar dig om bilens aktuella tillstånd. Du kan visa aktuella fordonsmeddelanden och/eller eventuella servicebehov och administrera dem (t.ex. genom att skriva ut eller arkivera). När din mobilenhet är ansluten till bilen överför den och visar data om det aktuella tillståndet.

Färdstatistik och loggbok (om tillgängligt)

Tjänsten "Färdstatistik och loggbok" gör att du kan spåra alla dina resor genom att enkelt växla mellan tjänsteresor och privata resor, inklusive alla tillgängliga detaljer och ruttinformation. Loggboken kan exporteras.

Verkstad

Via "Verkstad" kan du på ett enklare sätt hitta och välja önskad ŠKODA-verkstad.

Rättslig grund för behandlingen:

Vi måste utföra behandlingen för att kunna ingå avtal med dig om tillhandahållandet av ŠKODA Digital Connectivity Services, eller fullgöra det avtal som du ingått. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett avtalskrav och om du inte tillhandahåller dem, kanske vi inte kan ingå ett avtal med dig, eller det kanske inte är möjligt att fullgöra det avtal som redan ingåtts. Utan behandlingen av dina personuppgifter, så som beskrivs ovan, skulle vi inte kunna tillhandahålla Tjänster till dig.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar:

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, platsuppgifter, affärshistorik, teknisk information om produkten.

Behandlings- och arkiveringsperiod:

6 månader efter annulleringen av användarkontot.

Kategorier av behandlare eller mottagare av uppgifter till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifterna:

Företag i Volkswagen Group, leverantörer av Tjänster, distributionsnätverk (t.ex. importörer, återförsäljare, servicepartners).

På begäran kan dina personuppgifter tillhandahållas till offentliga myndigheter, i synnerhet till domstolar, polis eller andra rättsvårdande organ i den omfattning som krävs och inom lagens gränser.

Källa till personuppgifter:

Direkt från dig och från bilen, via vilken du använder Tjänster och som således kommunicerar med ŠKODA AUTO-dataservrar.

Överföring av personuppgifter till tredje land eller överstatliga organisationer:

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land som en del av ovan nämnda behandling.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifterna:

Under denna behandling av personuppgifter förekommer inte automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifterna.

Övrig information

Personuppgifter kan komma att arkiveras i samhällsintresset och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna också bli föremål för behandling för att avgöra rättsliga frågor, inklusive att fullgöra skyldigheter gentemot offentliga myndigheter samt för att övervaka och fortlöpande utvärdera rättsliga risker.

Vilka är dina rättigheter?

Som en del av behandlingen av personuppgifter har du följande rättigheter:

Hur kan du utöva dina rättigheter?

För förfrågningar relaterade till skydd och behandling av personuppgifter, använd följande kommunikationskanaler:

Elektroniskt på:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

I samband med utövandet av dina rättigheter får ŠKODA AUTO ta ut en rimlig avgift med hänsyn till administrativa kostnader för behandlingen när förfrågningar från en registrerad är uppenbart ogrundade eller överdrivna.

Dataskyddsombud

För frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet för ŠKODA AUTO direkt.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Ingivande av klagomål

Om du inte godkänner det sätt på vilket ŠKODA AUTO behandlar eller hanterar dina personuppgifter kan du inge ett klagomål till dataskyddsombudet för ŠKODA AUTO eller till en tillsynsmyndighet.

Kontoret för skydd av personuppgifter

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/