Informacije o obradi ličnih podataka

Pomoću ovog dokumenta mi, kao kontrolor ličnih podataka - kompanija ŠKODA AUTO as, tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 10, Mlada Boleslav, matični broj: 00177041, upisano u Privredni registar koji vodi Opštinski sud u Pragu, pod odeljak B, spis br. 332 (u daljem tekstu: „ŠKODA AUTO") - pružamo informacije o obradi ličnih podataka i vašim pravima vezanim za njih.

Obrada ličnih podataka vrši se u okviru sledeće aktivnosti:

Pružanje usluga ŠKODA digitalnog povezivanja

Svrha obrade:

Pružanje usluga ŠKODA digitalnog povezivanja

Opis svrhe obrade:

U slučaju pružanja usluga ŠKODA digitalnog povezivanja („Usluge"), vaše lične podatke pohranjene u sistemu ŠKODA ID koristićemo za potrebe vaše registracije u okruženju ŠKODA Services, aktiviranja i korišćenja usluga naručenih putem raspoloživog okruženja ( npr. mobilna aplikacija, veb portal). Paleta usluga i raspoloživih okruženja koja možete koristiti zavisi od vrste vozila, ugovorene opreme u vozilu, sistema za zabavu i relevantne zemlje.

Obrada vaših ličnih podataka može uključivati, na primer, korišćenje VIN broja vašeg vozila i podatke dobijene putem GPS-a, kao što je trenutna lokacija vozila, i njegov potencijalni prenos dobavljaču usluga. Da bismo vam omogućili upotrebu Usluga, mi ćemo koristiti vaše lične podatke za stvaranje korisničkog naloga. Štaviše, možda će nam biti potrebni dodatni lični podaci koji se odnose na relevantne ugovorene Usluge i raspoloživo okruženje koje ste naručili.

Ispod možete pronaći detaljno objašnjenje obrade podataka u vezi sa pojedinačnim Uslugama.

I. Smartlink

Smartlink vam omogućava pristup širokom spektru usluga ili funkcija opisanih dole. Možete lako proveriti stanje vozila i dobiti najnovije informacije, uključujući trenutne podatke o vožnji, inkluzivne statistike (kako u retrospektivi, tako i u realnom vremenu), dnevnik putovanja ili planiranje putovanja. Da biste koristili uslugu morate biti opremljeni sistemom Smartlink ili Smartlink +. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik ili pitajte svog ŠKODA partnera.

Status vozila

Pomoću usluge „Status vozila" možete proveriti stanje vašeg vozila u pogledu kilometraže, raspona goriva i intervala održavanja. Uslugadozvoljava da se očitaju samo stvarni podaci o stanju vozila i prikazuje ih.

Izveštaj o zdravlju vozila

"Izveštaj o zdravlju vozila" vas obaveštava o trenutnom stanju vozila. Možete vizuelizovati trenutna upozorenja o vozilu i/ili bilo kakve potrebe za uslugama i njima upravljati (npr. štampanjem ili arhiviranjem). Jednom kada je vaš mobilni uređaj povezan sa vozilom, on prenosi podatke o trenutnom stanju i prikazuje ih.

Statistika putovanja i dnevnik rada (ako je dostupan)

Usluga „Statistika putovanja i dnevnik" omogućava vam praćenje svih putovanja, jednostavnim prebacivanjem između poslovnog i privatnog putovanja uključujući sve dostupne detalje i informacije o ruti. Dnevnik se može eksportovati.

Servisni partner

Putem „Servisnog partnera" na lakši način možete pronaći i odabrati svog željenog ŠKODA servisnog partnera.

Pravni osnov obrade:

Moramo izvršiti obradu da bismo mogli sklopiti ugovor o pružanju usluga ŠKODA digitalnog povezivanja sa vama ili izvršili ugovor koji ste sklopili. Davanje vaših ličnih podataka je ugovorni uslov, a ako ih ne date, možda nećemo moći da zaključimo ugovor sa vama ili nam možda neće biti moguće da izvršimo već sklopljeni ugovor. Bez obrade vaših ličnih podataka, kao što je opisano u prethodnom tekstu, ne bismo vam mogli pružiti Usluge.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, podaci o lokalizaciji, istorija trgovine, tehničke informacije o proizvodu.

Period obrade i arhiviranja:

6 meseci nakon otkazivanja korisničkog naloga.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo dati lične podatke:

Kompanije Volkswagen Grupe, Pružaoci usluga, Distributivna mreža (npr. Uvoznici, Dileri, Servisni partneri).

Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti državnim organima, posebno sudovima, policiji i drugim agencijama za sprovođenje zakona u potrebnom obimu i unutar granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Direktno od vas i iz vozila, putem kojeg koristite Usluge i koji na taj način komunicira sa ŠKODA AUTO serverima podataka.

Prenošenje ličnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

Kao deo gore pomenute obrade, vaši lični podaci neće biti prebačeni u bilo koju treću zemlju.

Automatizovano odlučivanje na osnovu ličnih podataka:

Tokom ove obrade ličnih podataka ne dolazi do automatizovanog odlučivanja na osnovu ličnih podataka.

Ostale informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne, istorijske ili statističke svrhe istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima, lični podaci takođe mogu biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i stalnu procenu pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka imate sledeća prava:

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za upite koji se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka koristite sledeće kanale komunikacije:

Elektronski na:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Poštom:

ŠKODA AUTO as

Tr. Vaclava Klementa 869,

Mlada Boleslav II,

293 01 Mlada Boleslav

U vezi sa ostvarivanjem vaših prava, ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtevi od subjekta podataka očigledno neosnovani ili preterani.

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka možete se direktno obratiti službeniku za zaštitu podataka (DPO) kompanije ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/ dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukuje sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu Službeniku za zaštitu podataka (DPO) ŠKODA AUTO ili nadzornom organu.

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/