Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie tego dokumentu administrator danych, spółka ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, nr ident.: 00177041, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Dział B, nr akt 332, (dalej zwana „ŠKODA AUTO"), udziela informacji na temat przetwarzania danych osobowych i praw, które Ci przysługują w związku z tym przetwarzaniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującej czynności:

Świadczenie usług łączności cyfrowej spółki ŠKODA

Cel przetwarzania:

Świadczenie usług łączności cyfrowej firmy ŠKODA

Opis celu przetwarzania:

W razie świadczenia usług łączności cyfrowej firmy ŠKODA („Usługi") wykorzystamy Twoje dane osobowe przechowywane w systemie ŠKODA ID do zarejestrowania Cię w środowisku ŠKODA Services, aktywacji i użytkowania usług zamawianych za pomocą dostępnego środowiska (np. aplikacji mobilnej, portalu internetowego). Zakres świadczonych Usług i dostępnych środowisk, z których możesz korzystać, zależy od rodzaju pojazdu, urządzeń znajdujących się w pojeździe zgodnie z umową, systemu infotainment i danego kraju.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może na przykład obejmować wykorzystanie numeru VIN Twojego pojazdu, danych uzyskanych za pośrednictwem GPS, takich jak aktualna lokalizacja pojazdu, oraz ich potencjalne przekazanie dostawcy usług. Aby umożliwiać Ci korzystanie z Usług, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do utworzenia konta użytkownika. Ponadto możemy wymagać dodatkowych danych osobowych dotyczących Usług zawartych w umowie i zamówionego przez Ciebie dostępnego środowiska.

Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie przetwarzania danych w związku z poszczególnymi Usługami.

I. Smartlink

Smartlink umożliwia Ci dostęp do szerokiego zakresu usług lub funkcji opisanych poniżej. Łatwo sprawdzisz status pojazdu i uzyskasz aktualne informacje, w tym dane dotyczące jazdy, obejmujące statystyki (zarówno historyczne, jak i w czasie rzeczywistym), dziennik podróży oraz plan podróży. Aby korzystać z tej usługi, musisz mieć dostęp do systemu Smartlink lub Smartlink+ . W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu lub zasięgnij informacji u swojego Partnera spółki ŠKODA.

Status pojazdu

Korzystając z usługi „Status pojazdu", możesz sprawdzić status swojego pojazdu pod względem przebiegu, dystansu, jaki można przejechać na pozostałym paliwie, oraz okresu do następnego przeglądu. Usługa umożliwia wyłącznie odczytanie i wyświetlenie aktualnych informacji na temat stanu pojazdu.

Raport o stanie samochodu

W ramach „Raportu o stanie samochodu" możesz sprawdzić informacje o jego bieżącym stanie. Podawane są w nim w formie wizualnej ostrzeżenia dotyczące samochodu oraz informacje o wymaganych działaniach serwisowych, którymi możesz zarządzać (np. wydruk lub archiwizacja). Z chwilą połączenia urządzenia mobilnego z pojazdem przekazuje ono aktualne dane o stanie samochodu i wyświetla je.

Statystyki dotyczące podróży i dziennik podróży (jeżeli są dostępne)

Usługa „Statystyki dotyczące podróży i dziennik podróży" pozwala śledzić wszystkie podróże, umożliwiając proste przechodzenie od podróży służbowych do prywatnych, z wszelkimi dostępnymi szczegółami i informacjami o trasie. Dziennik można wyeksportować.

Partner serwisowy

Za pomocą usługi „Partner serwisowy" możesz łatwiej znaleźć i wybrać swojego preferowanego partnera serwisowego ŠKODA.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę o świadczenie usług łączności cyfrowej firmy ŠKODA lub wykonać postanowienia zawartej już z Tobą umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić nam zawarcie z Tobą umowy lub wykonanie postanowień już zawartej umowy. Bez możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z powyższym opisem, nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci Usług.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane lokalizacyjne, historia zakupów, informacje techniczne na temat produktu.

Okres przetwarzania i archiwizowania:

6 miesięcy po usunięciu konta użytkownika.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Spółki należące do grupy Volkswagen, dostawcy usług, sieć dystrybucji (np. importerzy, dealerzy, partnerzy serwisowi).

Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym, w szczególności sądom, policji oraz innym organom ścigania, w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie i z pojazdu, za pośrednictwem którego korzystasz z usług i który w ten sposób komunikuje się z serwerami danych ŠKODA AUTO.

Przesyłanie danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnego kraju trzeciego w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

W trakcie przetwarzania danych osobowych zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie występuje.

Inne informacje

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przedmiotem przetwarzania do celów rozstrzygania spraw prawnych, w tym wykonywania obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci:

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

W przypadku zapytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych należy korzystać z następujących kanałów komunikacji:

Elektronicznie:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Korespondencyjnie:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Z tytułu korzystania przez Ciebie z ww. praw spółka ŠKODA AUTO może pobrać zasadną opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem zapytania, jeżeli zapytanie wystosowane przez osobę, której dane dotyczą, jest wyraźnie bezpodstawne lub nadmierne.

Inspektor ochrony danych

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować bezpośrednio do inspektora ochrony danych spółki ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Składanie skarg

Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki ŠKODA AUTO przetwarza Twoje dane osobowe lub obchodzi się z nimi, możesz złożyć skargę do inspektora ochrony danych spółki ŠKODA AUTO lub organu nadzoru.

Office for Personal Data Protection [Urząd Ochrony Danych Osobowych]

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/