Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Middels deze verklaring informeren wij, als de beheerder van persoonsgegevens – ŠKODA AUTO a.s., gevestigd te tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek (bedrijfsidentificatienummer: 00177041), ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank te Praag onder dossiernummer B 332 (hierna "ŠKODA AUTO" genoemd) – je over de verwerking van persoonsgegevens en je rechten in dit verband.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor het volgende:

Levering van digitale connectiviteitsdiensten van ŠKODA

Doel van de verwerking:

Levering van digitale connectiviteitsdiensten van ŠKODA

Beschrijving van het doel van de verwerking:

In het geval van de levering van digitale connectiviteitsdiensten van ŠKODA (hierna "Diensten" genoemd), zullen wij uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het systeem ŠKODA ID gebruiken voor uw registratie bij de ŠKODA diensten en voor de activering en het gebruik van de diensten die via de beschikbare omgeving zijn besteld (bv. mobiele applicatie, webportaal). Het scala aan geleverde Diensten en beschikbare omgevingen die u kunt gebruiken, is afhankelijk van het type auto, de apparatuur in de auto, het infotainmentsysteem en het land in kwestie.

Onder de verwerking van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld ook worden verstaan het gebruik van het chassisnummer van uw auto, het gebruik van gegevens die via gps zijn verkregen, zoals de actuele locatie van de auto, en de eventuele overdracht van deze gegevens aan een serviceprovider. Om u in staat te stellen gebruik te maken van de Diensten, gebruiken we uw persoonsgegevens om een gebruikersaccount aan te maken. Bovendien kunnen we aanvullende persoonsgegevens nodig hebben voor aangeschafte Diensten en de beschikbare omgeving die je hebt besteld.

Hieronder vindt u een uitvoerige toelichting op de verwerking van gegevens bij de individuele Diensten.

I. SmartLink

Met SmartLink heeft u toegang tot een breed scala aan diensten of functies die hieronder worden beschreven. U kunt de wagenstatus eenvoudig bekijken en actuele informatie krijgen, waaronder de rijgegevens, inclusief statistieken (zowel achteraf als in realtime), het rittenboek of de reisplanning. Om gebruik te kunnen maken van de dienst moet de auto zijn uitgerust met SmartLink of Smartlink+. Voor meer informatie kunt u het instructieboekje van de auto raadplegen of contact opnemen met je ŠKODA Servicepartner.

Wagenstatus

Met behulp van de dienst "Wagenstatus" kunt u de toestand van uw auto controleren. U krijgt informatie over de kilometerstand, de brandstofvoorraad en de service-interval. Met deze dienst kunt u alleen de actuele informatie over de toestand van de auto lezen en weergeven.

Wagenstatusrapport

Het "wagenstatusrapport" informeert u over de actuele toestand van de auto. U kunt waarschuwingsmeldingen en/of servicebehoeften weergeven en beheren (bv. afdrukken of archiveren). Zodra uw mobiele apparaat is verbonden met de auto, worden de actuele statusgegevens verzonden en weergegeven.

Ritstatistieken & Logboek (indien beschikbaar)

Met de dienst "Ritstatistieken & Logboek" kunt u al uw reizen bijhouden, waarbij u eenvoudig kunt wisselen tussen zakenreizen en privéreizen, inclusief alle beschikbare details en route-informatie. Het logboek kan worden geëxporteerd.

Servicepartner

Via "Servicepartner" kunt u uw favoriete ŠKODA Servicepartner gemakkelijker vinden en selecteren.

Rechtsgrond voor de verwerking:

Om een overeenkomst met u te kunnen sluiten betreffende de levering van de digitale connectiviteitsdiensten van ŠKODA of om een gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verwerken. Het leveren van uw persoonsgegevens is een contractuele voorwaarde. Als u geen persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat we geen overeenkomst met u kunnen sluiten of dat we een reeds met je gesloten overeenkomst niet kunnen uitvoeren. Als we uw persoonsgegevens niet kunnen verwerken zoals hierboven beschreven, zijn we niet in staat om de Diensten te leveren.

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, aankoopgeschiedenis en technische informatie over het product.

Verwerkings- en bewaartermijn:

6 maanden na het opzeggen van het gebruikersaccount.

Categorieën dataverwerkers of ontvangers aan wie we de persoonsgegevens kunnen verstrekken:

Bedrijven van de Volkswagen Group, aanbieders van Diensten, distributienetwerk (bv. importeurs, dealers, servicepartners).

Op verzoek kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan overheidsinstellingen, zoals rechtbanken, de politie en andere handhavende instanties, voor zover noodzakelijk en binnen de grenzen van de wet.

Bron van de persoonsgegevens:

Rechtstreeks van jou en van de auto waarin je de Diensten gebruikt en die dus communiceert met de dataservers van ŠKODA AUTO.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:

Bij de hierboven beschreven verwerking zullen geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen.

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens:

Bij de verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van de persoonsgegevens.

Overige informatie

Persoonsgegevens kunnen worden bewaard voor het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt voor juridische doeleinden, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsinstanties en het beoordelen van juridische risico's.

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor vragen over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens kunt u de volgende communicatiekanalen gebruiken:

Elektronisch:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Post:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Mocht u bij het uitoefenen van uw rechten een onredelijk of ongegrond verzoek hebben, kan ŠKODA AUTO een kleine vergoeding vragen voor administratieve kosten.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Klacht indienen

Als u het niet eens bent met de wijze waarop ŠKODA AUTO uw persoonsgegevens verwerkt of gebruikt, kunt u een klacht indienen bij de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Pplk. Sochora 27

170 00 Praag 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/