Информации за Обработка на лични податоци

Со помош на овој документ ние, како контрола на личните податоци - компанијата ШКОДА АУТО а.с. тр. Вацлава Клемента 869, Млада Болеслав II, 293 10, Млада Болеслав (Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav), идентификациски број 00177041, регистриранa во Трговскиот регистар кој го води Општинскиот суд во Прага под Дел Б, Досие број 332 (во понатамошниот текст: " ШКОДА АУТО") - даваме информации за обработката на лични податоци и вашите права поврзани со тоа.

Обработката на лични податоци се врши како дел од следнава активност:

Обезбедување на Услугите на ШКОДА Дигитална поврзаност

Цел на обработката:

Обезбедување на Услугите на ШКОДА Дигитална поврзаност

Опис на целта на обработката:

Кога се работи за давање на Услугите ШКОДА дигитална поврзаност (" Услуги"), ние ќе ги користиме вашите лични податоци зачувани во системот ШКОДА ИД со цел ваше регистрирање за функциите на ШКОДА услуги, активирање и користење на услугите нарачани преку достапната функција (на пр., мобилна апликација, веб портал). Опсегот на обезбедени Услуги и достапни функции кои вие можете да ги користите зависи од типот на возилото, договорената опрема во возилото, системот за забавно-информативна програма и засегнатата земја.

Обработката на вашите лични податоци може да вклучува, на пример, користење на ВИН бројот од вашето возило и податоците добиени преку ЏИ-ПИ-ЕС, како што е моменталната локација на возилото и неговиот евентуален пренос кај некој давател на услуги. За да ви овозможиме користење на Услугите, ние ќе ги употребиме вашите лични податоци за да ви креираме кориснички акаунт. Плус тоа, може да се случи да треба да побараме и дополнителни лични податоци поврзани со односните договорни Услуги и достапни функции кои сте ги нарачале.

Подоле можете да најдете детално објаснение за обработка на податоците во однос на индивидуалните Услуги.

I. Смартлинк

Смартлинк ви овозможува пристап до една широка лепеза на услуги или функции опишани подоле. Можете лесно да го верификувате статусот на возилото и да добиете најнови информации кои ги вклучуваат актуелните податоци за возење, вклучувајќи статистика (како во ретроспектива така и во реално време), дневник на патувањето или планирање на патувањето. За да ја користите услугата морате да бидете опремени со системот Смартлинк или Смартлинк +. За повеќе информации ве молиме погледнете го прирачникот сопственик'с или прашајте го вашиот ШКОДА партнер.

Статус на возилото

Со користење на услугата "Статус на возилото" можете да ја проверите состојбата со вашето возило во однос на километражата, капацитетот на гориво и интервал за одржување. Услугата дава можност само за читање и приказ на актуелните информации за состојбата на возилото.

Извештај за „здравствената состојба" на возилото

"„Здравствената состојба" на возилото" ве информира за актуелната состојба на возилото. Можете да ги визуелизирате актуелните предупредувања во возилото и/или какви било потреби за сервисирање, и истите да ги спроведете (на пр. со печатење или нивно архивирање). Откако вашиот мобилен уред ќе се поврзе со возилото, тој ги пренесува и прикажува точните податоци за неговата состојба.

Статистика за патот &амп; Дневник (ако е достапен)

Услугата " Статистика за патот &амп; Дневник" ви овозможува да ги пронајдетесите ваши патувања, со едноставно префрлање од деловно во приватно патување, вклучувајќи ги сите достапни детали и информации за маршрутата. Дневникот може да се експортира (изнесе).

Сервисен партнер

Преку "Сервисен партнер" можете да го најдете и одберете вашиот претпочитан ШКОДА сервисен партнер на полесен начин.

II. МojaШКОДА услуги

Вашите лични податоци се обработуваат по регистрирање и активирање на сите функции на апликацијата МojaШКОДА, вклучувајќи ја и поддршката за нив и развојот на истите.

Упатства

Ако барате оперативни упатства за вашето возило, ако не знаете како да ги примените некои функции, или ако едноставно сакате да научите што сè може да прави вашето возило, Упатствата ќе бидат корисен извор на информации.

Закажување за упатства

За да ја користите оваа услуга треба да изберете Претпочитан сервисен партнер. Благодарение на Закажување за упатства потоа можете да креирате e- пошта со сите неопходни информации за вашиот Претпочитан сервисен партнер. Примерок од таква e- пошта се прикажува кај вашиот клиент по е-пошта, и истиот може да се приспособи пред да го пратите кај Претпочитаниот сервисен партнер. Самата Мобилна апликација не е замена за клиент по е-пошта. Можно е да треба да се логирате во клиент по е-пошта за да ја пратите е- поштата од вашата е-пошта. Како алтернатива за шаблони по е-пошта, во некои земји ќе ве препратат до веб страницата која ви нуди шаблон кој ќе ви помогне да ја закажете средбата со вашиот ШКОДА партнер.

III Друго

Планер на патот

Оваа функција ја користи вашата моментална локација за да се спроведе планирањето на вашиот пат преку Мобилна апликација полесно. Таа овозможува пребарување и приказ на точките од интерес кои ви се во близина. Планерот за патување може да побара од вас да му пристапите на вашиот календар за да ви го покаже дневниот распоред.

Законски основи за обработка:

Ние мораме да ја спроведеме обработката за да можеме да склучиме договор со вас за овозможување на Услугите ШКОДА дигитална поврзаност, или да го примениме договорот кој вие веќе сте го склучиле. Добивањето на вашите лични податоци е услов од договорот, и доколку вие не го исполните тоа барање, ние може нема да бидеме во можност да склучиме договор со вас, или можеби не би било можно за нас да го спроведеме веќе склучениот договор. Без обработка на вашите лични податоци, како што е опишано овде погоре, ние не би можеле да ви ги пружиме Услугите.

Категории на личните податоци кои ние ги обработуваме:

Идентификациони податоци, податоци за контакт, податоци за локализација, трговска историја, технички информации за производот и. (?)

Период на обработка и архивирање:

6 месеци по откажување на корисничкиот акаунт.

Категории на обработувачи на податоци или приматели на кои би можеле да им ги дадеме личните податоци:

Компании од Групацијата фолксваген, Провајдери на услуги, Дистрибутивни мрежи (на пр. Увозници, Дилери, Сервисни партнери).

По барање, вашите лични податоци може да бидат дадени на јавни власти, особено на судови, на полицијата и на други агенции спроведувачи на законот, до неопходното ниво и во рамките на законски дозволеното.

Извор на личните податоци:

Директно од вас и од вашето возило, преку кое вие ги користите Услугите и кое на тој начин комуницира со серверите за податоци на ШКОДА АУТО.

Трансфери на лични податоци во трети земји или наднационални организации:

Како дел од горенаведената обработка, вашите лични податоци нема да се пренесуваат во која било трета земја.

Автоматизирано донесување на одлуки засновано врз личните податоци:

За време на обработката на лични податоци, не се врши автоматизирано донесување на одлуки врз база на личните податоци.

Други информации

Цел на обработката:

Обезбедување на функцијата Фидбек (повратни информации) за автомобилот во апликацијата МојаШКОДА

Опис на целта на обработката:

Во случај на обезбедување на функцијата Фидбек за автомобилот во апликацијата МојаШКОДА („Фидбек за автомобилот"), ние ќе ги користиме вашите лични податоци зачувани во системот ШКОДА ИД со цел вршење на фидбек анализа, фидбек обработка и обработка на жалбите. Целта е континуирано усовршување на производот и подобро искуство на корисникот. Секој фидбек ги содржи следниве податоци: одбран емотикон (сликичка што покажува некоја емоција), вашата е-пошта, датум на поднесување, пазар, модел и година на автомобилот, ВИН (незадолжително поле), категорија, ваш коментар (незадолжително поле), испратени додатоци (незадолжително поле). Ако вашиот фидбек е негативен или неутрален и вие сакате ШКОДА АУТО да ве исконтактира, вашето име и презиме се праќаат до ЦРМ системот, како и претходно споменатите податоци. Фидбек за автомобилот не ја заменува стандардната постапка за одредено побарување до дилерот или овластената работилница за поправки.

Подоле може да најдете детално објаснување за обработката на податоци поврзана со Фидбек за автомобилот.

I.Фидбек за автомобилот

Фидбек за автомобилот ви овозможува да поднесете фидбек за вашиот автомобил директно до ШКОДА АУТО. Можете да поднесете позитивен, неутрален или негативен фидбек. Начинот на обработка на податоците зависи од типот на фидбекот.

Позитивен фидбек

Позитивни фидбеци, односно фидбеци со зелен емотикон, секогаш се праќаат до базата на податоци за Фидбек за автомобилот, а во одредени случаи до системот ЦРМ, на пр., во случај кога позитивниот фидбек е всушност прикриена жалба.

Неутрален фидбек

Неутралните фидбеци, односно фидбеци со жолт емотикон, секогаш се праќаат до базата на податоци за Фидбек за автомобилот, а во одредени случаи, до системот ЦРМ. Ако некој клиент бара одговор од ШКОДА АУТО, фидбекот се обработува од страна на одделот за грижа за корисници или од Инфолинија.

Негативен фидбек

Негативните фидбеци, односно фидбеци со црвен емотикон, секогаш се праќаат до базата на податоци за Фидбек за автомобилот, а во одредени случаи до системот ЦРМ. Ако некој клиент сака одговор од ШКОДА АУТО, фидбекот се обработува од страна на одделот за грижа за корисници или од Инфолинија.

Законски основи за обработка на податоци:

Ние мора да ја извршиме обработката за да можеме да склучиме со вас договор за обезбедување на Фидбек за автомобилот, или да го спроведеме договорот кој вие веќе сте го склучиле. Давањето на вашите лични податоци е договорно барање, и доколку вие не ни ги дадете истите, ние може не ќе бидеме во можност да склучиме договор со вас, или можебио би било невозможно за нас да го спроведеме веќе склучениот договор. Без обработка на вашите лични податоци, како што е погоре опишано, ние не би можеле да ви го обезбедиме Фидбек за автомобилот.

Категории на личните податоци кои ги обработуваме:

Идентификувачки податоци, контакт податоци, модел и година на автомобилот, ВИН, информација за производот вклучувајќи и вметнати додатоци од страна на клиентот, како што се слики, аудија, видеа или други документи.

Клиентот нема право да прикачува додатоци кои се заштитени со авторско право. ШКОДА АУТО не ја презема одговорноста за какво било прекршување на авторското право во однос на поднесување на такви додатоци од страна на клиентот. Податоците се сочувуваат во серверот за податоци на ШКОДА АУТО.

Период на обработка и архивирање:

5 години од датумот на фидбекот во случај за автомобили со изминат гаранциски период. Фидбеци за нови автомобили се архивираат 10 години, максимум 12 години, но бездруго секогаш до крајот на гарантниот период.

Категории на обработувачи на податоци и приматели на кои ние би можеле да им ги дадеме личните податоци

Компании од Групацијата фолскваген, Провајдери на услуги, Дистрибутивни мрежи (на пр. Увозници, Дилери, Сервисни партнери).

По барање, вашите лични податоци може да бидат предадени на јавни власти, особено на судови, полицијата и други агенции за спроведување на законот, до неопходниот степен и во рамките на законски дозволеното.

Извор на личните податоци:

Директно од вас и од возилото кое комуницира со серверите за податоци на ШКОДА АУТО.

Трансфери на лични податоци до трети земји или наднационални организации:

Како дел од погоре наведената обработка, вашите лични податоци нема да се пренесуваат во ниту една трета земја.

Автоматизирано донесување на одлуки базирано врз личните податоци:

За време на оваа обработка на податоци, не се врши автоматизирано донесување на одлуки базирано врз личните податоци.

Други информации

Личните податоци може да се архивираат во јавен интерес и да се користат за научни, историски или статистички истражувачки цели. Во добро образложени случаи личните податоци може исто така да бидат и предмет на обработка за целите на разрешување на правни прашања, вклучувајќи и спроведување на обврските кон јавни административни тела и следење на тековната евалуација на правните ризици.

Личните податоци може да се архивираат во јавен интерес и да се користат за научни, историски или статистички истражувачки цели. Во добро образложени случаи личните податоци може исто така да бидат и предмет на обработка за целите на разрешување на правни прашања, вклучувајќи и извршување на обврската кон јавните административни тела и следење на актуелна евалуација на правните ризици.

Кои се вашите права?

Како дел од обработката на лични податоци, вие ги имате следниве права:

Како можете да ги примените вашите права?

За прашања поврзани со заштита на лични податоци и нивната обработка, користете ги следниве канали за комуникација:

Електронски на:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Преку пошта:

ШКОДА АУТО а.с. (ŠKODA AUTO a.s.)

тр. Вацлава Клемента 869 (tř. Václava Klementa 869, )

Млада Болеслав II (Mladá Boleslav II,)

293 01 Млада Болеслав (293 01 Mladá Boleslav)

Во врска со спроведување на вашите права, ШКОДА АУТО може да наплати една разумна сума, земајќи ги предвид административните трошоци за обработка, кога барањата од некој субјект за неговите податоци се очигледно неосновани или прекумерни.

Службено лице за заштита на лични податоци (ДПО)

За прашања поврзани со заштита на личните податоци можете да го контактирате директно Службеното лице за заштита на податоци (ДПО) на ШКОДА АУТО.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Поднесување на жалба

Во случај да не се согласувате со начинот на кој ШКОДА АУТО ги обработува или ракува со вашите лични податоци, можете да поднесете жалба кај Службеното лице за заштита на податоци (ДПО) на ШКОДА АУТО, или некој надзорен орган.

Канцеларија за заштита на лични податоци

Пплк. Сокора 27 (Pplk. Sochora 27)

170 00 Прага 7

+420234665111

http://www.uoou.cz/en/