Informācija par Personas Datu Apstrādi

Ar šo dokumentu mēs, kā personas datu pārzinis - sabiedrība ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Reģ. Nr.: 00177041, reģistrēta un uzglabāta Prāgas tiesas Komercreģistrā Sadaļā B, Faila Nr. 332 (turpmāk "ŠKODA AUTO") – nodrošinām informāciju par personu datu apstrādi un jūsu ar to saistītajām tiesībām.

Personu datu apstrāde tiek veikta sekojošas aktivitātes ietvaros:

ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu lietošanas noteikumi

Apstrādes mērķis:

ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu lietošanas noteikumi

Apstrādes mērķa apraksts:

ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu ("Pakalpojumu") lietošanas ietvaros mēs izmantosim jūsu personu datus, kas tiek uzglabāti ŠKODA ID sistēmā jūsu reģistrācijas nolūkā ŠKODA Pakalpojumu vidē, kā arī citu pasūtīto pakalpojumu aktivizācijai un lietošanai pieejamajā vidē (piem., mobilā lietotne, web portāls)/ Piedāvāto Pakalpojumu un pieejamās vides klāsts, kuru jūs varat izmantot ir atkarīgs no automašīnas veida, pasūtītā aprīkojuma automašīnā, informācijas un izklaides sistēmas un attiecīgās valsts.

Šāda jūsu personas datu izmantošana var ietvert, piemēram, automašīnas VIN numura un datu izmantošana, kas iegūti, izmantojot GPS, piemēram, aktuālo automašīnas atrašanās vietu, kā arī potenciālu šo datu nodošanu pakalpojumu sniedzējam. Lai nodrošinātu Pakalpojumu izmantošanu, mums jāizmanto jūsu personu dati, lai izveidotu lietotāja kontu. Papildu tam mums var būt nepieciešami papildu personu dati, kas saistīti ar pasūtītajiem Pakalpojumiem un pieejamo vidi.

Zemāk jūs varat atrast detalizētu datu apstrādes skaidrojumu, kas saistīts ar konkrētiem Pakalpojumiem.

I. Smartlink

Smartlink ļauj jums piekļūt plašam pakalpojumu un funkciju klāstam, kas aprakstīts zemāk. Jūs varat viegli verificēt automašīnas statusu un saņemt atjauninātu informāciju par, piemēram, aktuālajiem braukšanas datiem, tostarp statistiku (gan vēsturisku, gan reālā laikā), brauciena žurnālu vai maršrutu plānošanu. Lai izmantotu pakalpojumu jūsu automašīnai jābūt aprīkotai ar Smartlink vai Smartlink+ sistēmu. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatīt lietotāja rokasgrāmatu, vai jautājiet jūsu ŠKODA Partnerim.

Automašīnas statuss

"Automašīnas statusa" pakalpojuma izmantošana ļauj jums pārbaudīt jūsu automašīnas statusu, nobraukumu, degvielas atlikumu un nākamās apkopes intervālu. Pakalpojums ļauj jums tikai nolasīt aktuālo informāciju par automašīnas stāvokli.

Automašīnas veselības atskaite

"Automašīnas veselības atskaite" informē jūs par automašīnas aktuālo stāvokli. Jūs varat vizualizēt aktuālos automašīnas paziņojumus un/vai servisa nepieciešamību, kā arī pārvaldīt tos (piem., izdrukājot vai arhivējot tos). Kad jūsu mobilā ierīce ir savienota ar automašīnu, tā nosūta aktuālo stāvokļa informāciju un attēlo to.

Braucienu Statistika un Žurnāls (ja pieejams)

"Braucienu Statistikas un Žurnāla" pakalpojums ļauj jums sekot līdzi visiem jūsu braucieniem ar vienkāršu pārslēgšanos starp privātiem un darījumu braucieniem, ieskaitot visas pieejamās detaļas un maršruta informāciju. Žurnālu iespējams eksportēt.

Servisa Partneris

Izmantojot "Servisa Partnera" funkciju, jūs varat atrast un izvēlēties savu iecienīto ŠKODA servisa partneri vieglāk.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:

Mēs veicam datu apstrādi, lai varētu noslēgt ar jums ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu nodrošināšanas līgumu, vai izpildīt līguma nosacījumus, kuru esat noslēguši. Jūsu personas datu informācijas sniegšana ir prasība, kas izriet no līguma, un, ja jūs nesniedzat attiecīgo informāciju, mēs nevaram ar jums noslēgt līgumu, vai nevaram izpildīt uzņemtās līguma saistības. Bez jūsu personas datu apstrādes, kā aprakstīts augstāk, mums nebūtu iespējas sniegt jums Pakalpojumus.

Apstrādājamo personas datu kategorijas:

Identifikācijas dati, kontaktinformācija, lokalizācijas dati, darījumu vēsture, tehniskā informācija par produktu un.

Apstrādes un arhivēšanas periods:

6 mēneši pēc lietotāja konta slēgšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kam mēs varam sniegt jūsu personas datus:

Volkswagen Group uzņēmumi, Pakalpojumu Sniedzēji, Izplatīšanas Tīkls (piem., Importētāji, Dīleri, Servisa partneri).

Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, īpaši, tiesām, policijai vai citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apmērā atbilstoši likumam.

Personas datu avots:

Tieši no jums un no automašīnas, kurā jūs varat izmantot Pakalpojumus, tādējādi komunicējot ar ŠKODA AUTO datu serveriem.

Personu datu nodošana trešajām valstīm vai pārnacionālām organizācijām:

Kā daļa no augstāk minētās apstrādes, jūsu personas dati netiks nodoti nekādai trešajai valstij.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, balstoties uz personas datiem:

Personas datu apstrādes laikā netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, balstoties uz personas datiem.

Cita informācija

Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un var tikt izmantoti zinātniskos, vēsturiskas vai statistiskas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personas dati var arī būt pakļauti apstrādei tiesisku strīdu risināšanā, ieskaitot pienākumu izpildei pret sabiedriskām administrējošām iestādēm un tiesisku risku uzraudzībai un nepārtrauktai novērtēšanai.

Kādas ir jūsu tiesības?

Personas datu apstrādes ietvaros jums ir sekojošas tiesības:

Kā jūs varat izmantot savas tiesības?

Prasījumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību un apstrādi, izmantojiet sekojošus komunikācijas kanālus:

Elektroniski:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Pa pastu:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Saistībā ar jūsu tiesību īstenošanu, ŠKODA AUTO var piemērot samērīgu maksu, ņemot vērā apstrādes administratīvās izmaksas, par pieprasījumiem no datu subjekta, kas ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Datu Aizsardzības Inspektors (DAI)

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar personas datu aizsardzību jūs varat sazināties tieši ar ŠKODA Datu Aizsardzības Inspektoru (DAI).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Gadījumā, ja jūs nepiekrītat veidam, kā ŠKODA AUTO apstrādā vai uzglabā jūsu personas datus, jūs varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO Datu Aizsardzības Inspektoram (DAI) vai uzraudzības iestādei.

Personas Datu Aizsardzības iestāde

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/