Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με το παρόν έγγραφο, εμείς ως διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων – η εταιρεία ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, αρ. αναγνώρισης: 00177041, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας στην ενότητα B, αρχείο αρ. 332 (εφεξής "ŠKODA AUTO") – παρέχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στα πλαίσια της παρακάτω δραστηριότητας:

Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Συνδεσιμότητας ŠKODA

Σκοπός της επεξεργασίας:

Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Συνδεσιμότητας ŠKODA

Περιγραφή του σκοπού επεξεργασίας:

Σε περίπτωση παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Συνδεσιμότητας ŠKODA ("Υπηρεσιών"), θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα της ŠKODA ID για τους σκοπούς της εγγραφής σας στο περιβάλλον των Υπηρεσιών ŠKODA, την ενεργοποίηση και χρήση των υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί μέσω του εκάστοτε διαθέσιμου περιβάλλοντος (π.χ., κινητή εφαρμογή, διαδικτυακή πύλη). Η γκάμα των παρεχόμενων Υπηρεσιών και διαθέσιμων περιβαλλόντων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος, τον παραγγελθέντα εξοπλισμό στο όχημα, το σύστημα infotainment, και την εκάστοτε χώρα.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη χρήση του αριθμού πλαισίου του οχήματός σας, καθώς και δεδομένων που συλλέγονται μέσω GPS, όπως η τρέχουσα θέση του οχήματος, και την πιθανή μετάδοσή τους σε έναν πάροχο υπηρεσιών. Για να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη. Πέραν αυτού, ενδέχεται να χρειαστούμε πρόσθετα προσωπικά στοιχεία που αφορούν στις σχετικές παραγγελθείσες Υπηρεσίες και το διαθέσιμο περιβάλλον, τα οποία παραγγείλατε.

Παρακάτω θα βρείτε μια λεπτομερή επεξήγηση της επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τις επιμέρους Υπηρεσίες.

I. Smartlink

Το Smartlink σας παρέχει πρόσβαση σε ευρεία γκάμα υπηρεσιών και λειτουργιών, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Μπορείτε εύκολα να βεβαιωθείτε για την κατάσταση του οχήματος και να αποκτήσετε επίκαιρες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενημερωμένων στοιχείων διαδρομής, με στατιστικά στοιχεία (τόσο αναδρομικά, όσο και σε πραγματικό χρόνο), ημερολόγιο διαδρομών ή σχεδιασμό διαδρομών. Για χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτετε σύστημα Smartlink ή Smartlink+. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο στο Βιβλίο οδηγιών του Αυτοκινήτου ή ρωτήστε τον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη ŠKODA που σας εξυπηρετεί.

Κατάσταση οχήματος

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Κατάσταση οχήματος", μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του οχήματός σας αναφορικά με τον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων, την αυτονομία καυσίμου και το διάστημα συντήρησης. Η υπηρεσία παρέχει μόνο τη δυνατότητα ανάγνωσης και εμφάνισης επίκαιρων πληροφοριών για την κατάσταση του οχήματος.

Αναφορά Κατάστασης Οχήματος

Η "Αναφορά Κατάστασης Οχήματος" σας ενημερώνει για την επίκαιρη κατάσταση του οχήματος. Μπορείτε να απεικονίσετε τρέχοντα προειδοποιητικά μηνύματα του οχήματος ή/και ενδεχόμενες ανάγκες για Service και να τα διαχειριστείτε (π.χ. να τα εκτυπώσετε ή να τα αρχειοθετήσετε). Αφού συνδεθεί η φορητή σας συσκευή με το όχημα, μεταδίδει τα δεδομένα της τρέχουσας κατάστασης και τα εμφανίζει.

Στατιστικά & Βιβλίο Διαδρομών (εάν είναι διαθέσιμα)

Η υπηρεσία "Στατιστικά & Βιβλίο Διαδρομών" σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις διαδρομές σας, με εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε επαγγελματικά και ιδιωτικά ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων λεπτομερειών και πληροφοριών διαδρομών. Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του Βιβλίου Διαδρομών

Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Service

Με τον "Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service" μπορείτε να βρείτε ευκολότερα τον προτιμώμενο από εσάς Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA.

Νομική βάση της επεξεργασίας:

Πρέπει να προβούμε στην επεξεργασία, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να συνάψουμε μαζί σας τη σύμβαση για την παροχή των Υπηρεσιών Ψηφιακής Συνδεσιμότητας ŠKODA, ή για να εκτελέσουμε τη σύμβαση την οποία συνάψατε. Η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί συμβατική απαίτηση και αν παραλείψετε να τα διαθέσετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας ή ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε την ήδη συναφθείσα σύμβαση. Χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες.

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:

Δεδομένα αναγνώρισης/ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα εντοπισμού, ιστορικό συναλλαγών, τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν, και.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:

6 μήνες μετά την ακύρωση του λογαριασμού χρήστη.

Κατηγορίες των επεξεργαστών δεδομένων ή παραληπτών, στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:

Εταιρείες του Ομίλου Volkswagen, Πάροχοι Υπηρεσιών, Δίκτυο Πωλήσεων (π.χ., Εισαγωγείς, Αντιπροσωπείες, Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Service).

Μετά από σχετικό αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε δημόσιες αρχές, και ειδικότερα σε δικαστήρια, στην αστυνομία και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, στον απαιτούμενο βαθμό και εντός των ορίων του νόμου.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:

Απευθείας από εσάς και από το όχημα, μέσω του οποίου χρησιμοποιείτε τις Κινητές Υπηρεσίες και που επικοινωνεί έτσι με τους διακομιστές δεδομένων της ŠKODA AUTO.

Μετάδοση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή υπερεθνικές εταιρείες:

Ως μέρος της προαναφερθείσας επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταδοθούν σε καμία τρίτη χώρα.

Αυτόματη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται αυτόματη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Λοιπές πληροφορίες

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αρχειοθετηθούν προς το δημόσιο συμφέρον και να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς και για σκοπούς στατιστικής μελέτης. Σε αιτιολογημένες ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για την επίλυση νομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης υποχρεώσεων έναντι φορέων της δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς αξιολόγησης νομικών κινδύνων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαθέτετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για αιτήματα που σχετίζονται με την προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικά στο:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Ταχυδρομικώς:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ŠKODA AUTO ενδέχεται να χρεώσει ένα εύλογο τέλος, λαμβανομένου υπόψη του απαιτούμενου για την επεξεργασία διοικητικού κόστους, όταν τα αιτήματα που προέρχονται από ένα πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα, είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Για ερωτήσεις αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Υποβολή παραπόνου

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που η ŠKODA AUTO επεξεργάζεται ή χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο μαζί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ŠKODA AUTO ή μια εποπτική αρχή.

Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/