Info isikuandmete töötlemise kohta

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete vastutav töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik (registreerimisnumber 00177041), registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332, infoline@skoda-auto.cz, (edaspidi „ŠKODA AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus:

  1. ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste osutamine

    I. Smartlink

    II. MyŠkoda teenused

    III. Muu

  2. Auto tagasiside kogumine MyŠkoda rakenduse kaudu

Töötlemise otstarve:

  1. ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste osutamine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:

ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste („Teenuste") osutamisel kasutame teie iskuandmeid, mis on salvestatud ŠKODA ID süsteemis, teie registreerimiseks ŠKODA Teenuste keskkonda ning kättesaadava keskkonna (näiteks mobiilirakendus, veebiportaal) kaudu tellitud teenuste aktiveerimiseks ja kasutamiseks. Osutatavate Teenuste ja kättesaadavate keskkondade valik, mida te kasutada saate, sõltub sõiduki tüübist, lepingulisest varustusest sõidukis, teabe- ja meelelahutussüsteemist ning konkreetsest riigist.

Teie isikuandmete töötlemine võib sisaldada näiteks teie sõiduki VIN-koodi kasutamist ning GPS-i kaudu saadud andmete nagu sõiduki hetkeasukoht kasutamist ning nende võimalikku edastamist teenusepakkujale. Et võimaldada teil kasutada Teenuseid, kasutame teie isikuandmeid kasutajakonto loomiseks. Lisaks võime vajada täiendavaid isikuandmeid, mis on seotud vastavate teie tellitud lepinguliste Teenuste ja kättesaadava keskkonnaga.

Allpool leiate üksikute Teenustega seotud andmete töötlemise üksikasjaliku selgituse.

I. Smartlink

Smartlink annab teile ligipääasu laiale valikule teenustele ja funktsioonidele, mida kirjeldatakse allpool. Võite hõlpsasti kontrollida sõiduki seisundit ja saada värskeimat infot, sealhulgas jooksvaid sõiduandmeid koos statistikaga (nii tagasiulatuvalt kui ka reaalajas) ja teekonnalogi ning reisi planeerida. Teenuse kasutamiseks peab teil olema süsteem Smarlink või Smarlink+. Lähemat infot leiate auto kasutajakäsiraamatust või oma ŠKODA partnerilt.

Sõiduki seisund

Teenust „Sõiduki seisund" kasutades saate kontrollida oma sõiduki seisukorda selles osas, mis puudutab läbisõitu, sõiduulatust ja hooldusvälpa. Teenus loeb ainult hetkeinfot sõiduki seisundi kohta ja kuvab seda.

Sõiduki tervisekaart

„Sõiduki tervisekaart" teavitab teid sõiduki hetkeseisukorrast. Saate nähtavaks muuta sõiduki jooksvaid häireid ja/või mistahes hooldusvajadusi ning neid hallata (näiteks välja trükkida või arhiveerida). Pärast oma mobiilseadme ühendamist autoga edastab see hetkeseisukorra andmed ja need kuvatakse.

Teekonnastatistika ja logiraamat (olemasolul)

Teenus „Teekonnastatistika ja logiraamat" võimaldab teil jälgida kõiki oma teekondi, sealhulgas kõiki olemasolevaid üksikasju ja marsruudiinfot ning teha hõlpsasti vahet era- ja töösõitudel. Logiraamatut saab ka eksportida.

Teeninduspartner

Teenusega „Teeninduspartner" saate endale hõlpsamalt leida ja välja valida eelistatud ŠKODA teeninduspartneri.

II. MyŠKODA teenused

Teie isikuandmeid töödeldakse pärast registreerimist ja MyŠKODA rakenduse kõigi funktsioonide, sealhulgas toe ja nende arendamise aktiveerimist.

Käsiraamatud

Kui te otsite oma auto kasutamise juhendeid, kui te ei oska kasutada mitmesuguseid funktsioone või tahate lihtsalt teada, mida teie auto teha oskab, on Käsiraamatud kasulik infoallikas.

Aja määramine käsitsi

Selle teenuse kasutamiseks peate valima Eelistatud teeninduse. Tänu aja käsitsi määramisele saate seejärel koostada oma Eelistatud teenindusele e-kirja, mis sisaldab kogu vajalikku infot. Selle e-kirja mustand kuvatakse teie e-posti rakenduses ja seda saab isikupärastada enne Eelistatud teenindusele saatmist. Mobiilirakendus ise ei asenda e-posti rakendust. Võimalik, et teil tuleb sisse logida e-posti rakendusse, et oma e-posti kontolt e-kirja välja saata. E-kirja mallide asemele võidakse teid mõne riigi puhul edasi suunata veebilehele, kus pakutakse teile kirjamalli oma ŠKODA Partneri külastamise aja määramiseks.

III. Muu

Reisiplaneerija

See funktsioon kasutab teie hetkeasukohta, hõlbustamaks teil reisi planeerimist Mobiilirakenduse kaudu. See võimaldab otsida ja kuvada läheduses asuvaid sihtpunkte. Reisiplaneerija võib küsida ligipääsu Teie kalendrile, et näidata teie päevaplaani.

Töötlemise juriidilised alused:

Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste osutamiseks või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut. Ilma teie isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil töötlemata ei saa me teile Teenuseid pakkuda.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:

Tuvastamisandmed, kontaktandmed, asukohaandmed, kauplemisajalugu, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:

6 kuud pärast kasutajakonto kustutamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:

Volkswageni kontserni ettevõtted, Teenuste pakkujad, müügivõrk (st maaletoojad, müügiesindused, teenindused).

Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, sealhulgas kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud ulatuses.

Isikuandmete allikas:

Otse teilt ja sõidukist, mille kaudu te kasutate Teenuseid ja mis seetõttu suhtleb ŠKODA AUTO andmeserveritega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:

Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatesse riikidesse.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:

Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave

Töötlemise otstarve:

  1. Auto tagasiside kogumine MyŠkoda rakenduse kaudu

Töötlemise otstarbe kirjeldus:

MyŠKODA rakenduse funktsiooni Auto tagasiside („Auto tagasiside") osutamisel kasutame teie ŠKODA ID süsteemi salvestatud isikuandmeid tagasiside analüüsiks, tagasiside menetlemiseks ja kaebuste menetlemiseks. Eesmärk on pidev tootearendus ja paremad kasutajakogemused. Iga tagasiside sisaldab järgmisi andmeid: valitud emotikon, teie e-posti aadress, edastamise kuupäev, turg, auto mudel ja valmistamisaasta, VIN-kood (valitav väli), kategooria, teie kommentaar (valitav väli), saadetud manused (valitav väli). Kui teie tagasiside on negatiivne või neutraalne ja te soovite, et ŠKODA AUTO teiega ühendust võtaks, saadetakse teie ees- ja perekonnanimi CRM-süsteemi koos kõigi eelmainitud andmetega. Auto tagasiside ei asenda tavalist müügiesindusele või volitatud remonditöökojale nõude esitamise protseduuri.

Allpool leiate üksikasjaliku selgituse andmete töötlemisest seoses Auto tagasisidega.

I. Auto tagasiside

Auto tagasiside võimaldab teil edastada tagasisidet oma auto kohta otse ŠKODA AUTOle. Saate edastada positiivset, neutraalset või negatiivset tagasisidet. Andmete töötlemise viis sõltub tagasiside tüübist.

Positiivne tagasiside

Positiivne tagasiside ehk rohelise emotikoniga tagasiside saadetakse alati Auto tagasiside andmebaasi ja teatud juhtudel kliendisuhete haldussüsteemi, kus kõiki klientide kaebusi menetletakse), st CRM-süsteemi, näiteks kui positiivne tagasiside on varjatud rahulolematus.

Neutraalne tagasiside

Neutraalne tagasiside ehk tagasiside kollase emotikoniga saadetakse alati Auto tagasiside andmebaasi ja teatud juhtudel CRM-süsteemi. Kui klient kinnitab, et teema mõjutab tema üldist rahulolu, menetleb tagasisidet autoabi osakond või infoliin. Need osakonnad võivad hiljem võtta kliendiga ühendust rakendusse sisestatud e-posti aadressil. Valikuvariant, et teema mõjutab üldist rahulolu, kuvatakse, kui tagasisides on täidetud kategooria, emotikoni ja kommentaari (iga kommentaar üle 10 tähemärgi) väljad. Juhul, kui neutraalne tagasiside ei vasta ülaltoodud nõuetele, saadetakse see ainult Auto tagasiside andmebaasi ja valikuvarianti, st küsimust mõjust üldise autoga rahulolu kohta ei kuvata.

Negatiivne tagasiside

Negatiivne tagasiside ehk tagasiside punase emotikoniga saadetakse alati Auto tagasiside andmebaasi ja teatud juhtudel CRM-süsteemi. Kui klient kinnitab, et teema mõjutab tema üldist rahulolu, menetleb tagasisidet autoabi osakond või infoliin. Need osakonnad võivad hiljem võtta kliendiga ühendust rakendusse sisestatud e-posti aadressil. Valikuvariant, et teema mõjutab üldist rahulolu, kuvatakse, kui tagasisides on täidetud kategooria, emotikoni ja kommentaari (iga kommentaar üle 10 tähemärgi) väljad. Juhul, kui negatiivne tagasiside ei vasta ülaltoodud nõuetele, saadetakse see ainult Auto tagasiside andmebaasi ja valikuvarianti, st küsimust mõjust üldise autoga rahulolu kohta ei kuvata.

Töötlemise juriidilised alused:

Teie isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil. Ilma teie isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil töötlemata ei saa me teile Auto tagasisidet pakkuda.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:

Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info, foto-, video- või audiodokument, tagasiside.

Kliendil pole õigust laadida üles autoriõigusega kaitstud manuseid. ŠKODA AUTO ei vastuta autoriõiguste mistahes rikkumise eest juhul, kui klient on edastanud sellist tüüpi manuseid. Andmeid säilitatakse ŠKODA AUTO andmeserveris.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:

3 aastat tagasiside andmise kuupäevast positiivse tagasiside korral. Neutraalse või negatiivse tagasiside korral töötleme andmeid https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/ lehel kirjeldatud põhimõtete põhjal. Andmed muudetakse hiljem täielikult anonüümseteks. Sel tegevusel on mõju tagasiside ajaloole Auto tagasiside funktsiooni konteksti menüüs. Kogu ajalugu on kustutatud ja klient ei saa seda enam kuvada.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:

Volkswageni kontserni ettevõtted, Teenuste pakkujad, müügivõrk (st maaletoojad, müügiesindused, teenindused).

Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, sealhulgas kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:

Otse teilt ja sõidukist, mis suhtleb ŠKODA AUTO andmeserveritega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:

Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatesse riikidesse.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:

Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave

Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on teie õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on teil järgnevad õigused:

Kuidas te saate oma õigusi teostada?

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt veebiaadressil:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Postiga:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

Seoses teie õiguste teostamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Andmekaitseametnik (DPO)

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite otse ühendust võtta ŠKODA AUTO andmekaitseametnikuga (DPO).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui te pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule (DPO) või järelevalveasutusele.

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/