Info isikuandmete töötlemise kohta

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete vastutav töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO") – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus:

ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste osutamine

Töötlemise otstarve:

ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste osutamine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:

ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste („Teenuste") osutamisel kasutame teie iskuandmeid, mis on salvestatud ŠKODA ID süsteemis, teie registreerimiseks ŠKODA Teenuste keskkonda ning kättesaadava keskkonna (näiteks mobiilirakendus, veebiportaal) kaudu tellitud teenuste aktiveerimiseks ja kasutamiseks. Osutatavate Teenuste ja kättesaadavate keskkondade valik, mida te kasutada saate, sõltub sõiduki tüübist, lepingulisest varustusest sõidukis, teabe- ja meelelahutussüsteemist ning konkreetsest riigist.

Teie isikuandmete töötlemine võib sisaldada näiteks teie sõiduki VIN-koodi kasutamist ning GPS-i kaudu saadud andmete nagu sõiduki hetkeasukoht kasutamist ning nende võimalikku edastamist teenusepakkujale. Et võimaldada teil kasutada Teenuseid, kasutame teie isikuandmeid kasutajakonto loomiseks. Lisaks võime vajada täiendavaid isikuandmeid, mis on seotud vastavate teie tellitud lepinguliste Teenuste ja kättesaadava keskkonnaga.

Allpool leiate üksikute Teenustega seotud andmete töötlemise üksikasjaliku selgituse.

I. Smartlink

Smartlink annab teile ligipääasu laiale valikule teenustele ja funktsioonidele, mida kirjeldatakse allpool. Võite hõlpsasti kontrollida sõiduki seisundit ja saada värskeimat infot, sealhulgas jooksvaid sõiduandmeid koos statistikaga (nii tagasiulatuvalt kui ka reaalajas) ja teekonnalogi ning reisi planeerida. Teenuse kasutamiseks peab teil olema süsteem Smarlink või Smarlink+. Lähemat infot leiate auto kasutajakäsiraamatust või oma ŠKODA partnerilt.

Sõiduki seisund

Teenust „Sõiduki seisund" kasutades saate kontrollida oma sõiduki seisukorda selles osas, mis puudutab läbisõitu, sõiduulatust ja hooldusvälpa. Teenus loeb ainult hetkeinfot sõiduki seisundi kohta ja kuvab seda.

Sõiduki tervisekaart

„Sõiduki tervisekaart" teavitab teid sõiduki hetkeseisukorrast. Saate nähtavaks muuta sõiduki jooksvaid häireid ja/või mistahes hooldusvajadusi ning neid hallata (näiteks välja trükkida või arhiveerida). Pärast oma mobiilseadme ühendamist autoga edastab see hetkeseisukorra andmed ja need kuvatakse.

Teekonnastatistika ja logiraamat (olemasolul)

Teenus „Teekonnastatistika ja logiraamat" võimaldab teil jälgida kõiki oma teekondi, sealhulgas kõiki olemasolevaid üksikasju ja marsruudiinfot ning teha hõlpsasti vahet era- ja töösõitudel. Logiraamatut saab ka eksportida.

Teeninduspartner

Teenusega „Teeninduspartner" saate endale hõlpsamalt leida ja välja valida eelistatud ŠKODA teeninduspartneri.

Töötlemise juriidilised alused:

Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse ŠKODA digitaalsete ühenduvusteenuste osutamiseks või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut. Ilma teie isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil töötlemata ei saa me teile Teenuseid pakkuda.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:

Tuvastamisandmed, kontaktandmed, asukohaandmed, kauplemisajalugu, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:

6 kuud pärast kasutajakonto kustutamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:

Volkswageni kontserni ettevõtted, Teenuste pakkujad, müügivõrk (st maaletoojad, müügiesindused, teenindused).

Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, sealhulgas kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud ulatuses.

Isikuandmete allikas:

Otse teilt ja sõidukist, mille kaudu te kasutate Teenuseid ja mis seetõttu suhtleb ŠKODA AUTO andmeserveritega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:

Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatesse riikidesse.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:

Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave

Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on teie õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on teil järgnevad õigused:

Kuidas te saate oma õigusi teostada?

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

Elektrooniliselt veebiaadressil:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Postiga:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Seoses teie õiguste teostamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Andmekaitseametnik (DPO)

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite otse ühendust võtta ŠKODA AUTO andmekaitseametnikuga (DPO).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui te pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule (DPO) või järelevalveasutusele.

Office for Personal Data Protection

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/