Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem jsme jako správce osobních údajů společnost ŠKODA AUTO as, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném společností Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 332 (dále jen „ŠKODA AUTO") - poskytuje informace o zpracování osobních údajů a zveřejnění vašich práv.

Zpracování osobních údajů se provádí následovně::

Poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA

Účel zpracování::

Poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA

Popis účelu zpracování::

V případě poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA (dále jen „Služby") použijeme vaše osobní údaje uložené v systému ŠKODA ID pro účely vaší registrace v digitálním prostředí služeb ŠKODA, aktivace a využívání služeb objednaných prostřednictvím dostupného uživatelského prostředí (např. mobilní aplikace, webový portál). Rozsah poskytovaných služeb a dostupná prostředí, která můžete použít, závisí na typu vozidla, výbavy ve vozidle, infotainment systému a příslušné zemi.

Zpracování vašich osobních údajů může zahrnovat například použití čísla VIN vašeho vozidla a dat získaných prostřednictvím GPS, jako je aktuální poloha vozidla, a jeho potenciální přenos k poskytovateli služeb. Pro používání Služeb, použijeme vaše osobní údaje k vytvoření uživatelského účtu. Dále můžeme požadovat další osobní údaje týkající se příslušných smluvních Služeb a dostupného prostředí, které jste si objednali.

Níže naleznete podrobné vysvětlení zpracování dat v souvislosti s jednotlivými Službami..

I. Smartlink

Smartlink umožňuje přístup k celé řadě níže uvedených služeb nebo funkcí. Můžete snadno ověřit stav vozidla a získat aktuální informace včetně aktuálních údajů o jízdě, včetně statistik (jak v retrospektivě, tak v reálném čase) a jízdních dat. Chcete-li službu využívat, musíte být vybaveni systémem Smartlink nebo Smartlink +. Další informace naleznete v návodě k obsluze vozidla nebo se obraťte na svého autorizovaného partnera ŠKODA..

Stav vozu

Pomocí služby „Stav vozu" můžete zkontrolovat stav svého vozidla, Zobrazí se počet najetých kilometrů, dojezd paliva a intervaly údržby. Služba umožňuje pouze číst a zobrazovat aktuální informace o stavu vozidla.

Zdravotní karta vozu

„Zdravotní karta vozu" vás informuje o aktuálním stavu vozidla. Můžete si nechat vizualizovat aktuální výstrahy vozidla nebo jakékoli servisní potřeby a spravovat je (např. Tiskem nebo archivací). Jakmile je vaše mobilní zařízení připojeno k vozidlu, přenáší aktuální stavová data a zobrazuje je.

Statistiky cest a jízdní data (pokud jsou k dispozici)

Služba „ Statistiky cest a jízdní data " umožňuje sledovat všechny vaše cesty s jednoduchým přepínáním mezi služebním a soukromým záznamem včetně informací o trase a dalších podrobnostech.

Servisní partner

Pomocí „Servisní partner" můžete snáze najít a kontaktovat autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

Právní zpracování:

Musíme zracovávat, abychom mohli uzavřít smlouvu o poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA s vámi nebo pro vzájemného smluvního závazku. Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvní požadavek pro potřebu uzavření smlouvy a poskytnutí objednané služby Bez zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno výše není možné služby poskytnout.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

identifikační údaje, kontaktní údaje, lokalizační údaje, historie objednávání, technické informace o produktu.

Doba trvání zpracování a archivace::

6 měsíců po zrušení uživatelského účtu.

Kategorie zpracovatelů údajů nebo příjemců, kterým můžeme osobní údaje poskytnout::

Společnosti Volkswagen Group, poskytovatele služeb, distribuční síť (jako: Importéři, Obchodníci, Servisní partneři).

Vaše osobní údaje mohou být na požádání poskytnuty veřejným orgánům, zejména soudům, policii a jiným donucovacím orgánům v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od vás a z vozidla, prostřednictvím kterého využíváte služby a které tedy komunikují s datovými servery ŠKODA AUTO.

Přenos osobních údajů třetím zemím nebo nadnárodním organizacím::

V rámci výše uvedeného zpracování nebudou vaše osobní údaje přeneseny do žádné třetí země.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

Během zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování na základě získaných údajů.

Další informace

Osobní údaje mohou být archivovány ve veřejném zájmu a použity pro vědecké, historické nebo statistické výzkumné účely V odůvodněných případech mohou být osobní údaje rovněž předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká jsou Vaše práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro dotazy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů použijte následující způsoby kontaktování:

Elektronicky na:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Poštou:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním vašich práv může ŠKODA AUTO účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k správním nákladům na zpracování, pokud jsou žádosti subjektu údajů zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené.

Úřad pro ochranu údajů (DPO)

V případě otázek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit přímo na inspektora ochrany údajů (DPO) společnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Podání stížnosti

V případě, že nesouhlasíte s tím, jak společnost ŠKODA AUTO zpracovává nebo nakládá s Vašimi osobními údaji, můžete podat stížnost u inspektora ochrany údajů (DPO) společnosti ŠKODA AUTO nebo dozorového orgánu..

Kancelář pro ochranu osobních dat

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/