Информация за обработката на лични данни

Чрез настоящия документ, ние, като администратор на лични данни – компанията ŠKODA AUTO a.s., ул. Вацлава Клемента 869, Млада Болеслав II, 293 10, Млада Болеслав, Идентификационен №: 00177041, вписана в Търговския регистър на Общински съд в Прага в Раздел B, дело № 332 (наричана по-надолу "ŠKODA AUTO") – предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права, свързани с това.

Обработката на лични данни се извършва като част от следната дейност:

Предоставяне на Дигитални услуги за свързаност на ŠKODA

Цел на обработката:

Предоставяне на Дигитални услуги за свързаност на ŠKODA

Описание на целта на обработката:

При предоставянето на Дигитални услуги за свързаност на ŠKODA ("Услуги"), ние ще използваме Вашите лични данни, съхранявани в системата ŠKODA ID за целите на Вашата регистрация в средата на ŠKODA Услугите, активирането и използването на услугите, поръчани чрез наличната среда (например, мобилно приложение, уеб портал). Обхватът на предоставяните Услуги и наличните среди, които можете да използвате, зависи от типа автомобил, договореното оборудване в автомобила, инфоразвлекателната система и разглежданата държава.

Обработката на Вашите лични данни може да включва, например, използване на VIN номера на Вашия автомобил и данни, придобити чрез GPS, като например актуалното местоположение на автомобила, и потенциалното им прехвърляне на доставчик на услуги. С цел да Ви позволим да ползвате Услуги, ние ще използваме Вашите лични данни, за създаване на потребителски профил. Освен това, ние може да изискаме допълнителни лични данни, свързани със съответните договорени Услуги и наличната среда, които сте поръчали.

По-долу можете да откриете подробно пояснение за обработката на данни във връзка с отделните Услуги.

I. Smartlink

Smartlink Ви дава достъп до широка гама от услуги или функции, описани по-долу. Можете лесно да проверите статуса на автомобила и да получите актуална информация, включително текущи данни за движението, включително статистически данни (както ретроспективни, така и в реално време), дневник на пътуването или планиране на маршрут. За да използвате услугата, трябва да разполагате със система Smarlink или Smarlink+. За повече информация, моля проверете в наръчника за собственика или попитайте своя ŠKODA Партньор.

_Статус на автомобила _

Чрез услугата "Статус на aвтомобила" можете да проверявате състоянието на своя автомобил по отношение на пробег, обсег с наличното гориво и сервизен интервал. Услугата позволява само да се чете и показва актуалната информация за състоянието на автомобила.

Доклад за състоянието на автомобила

„Докладът за състоянието на автомобила" Ви информира за настоящото състояние на автомобила. Можете да визуализирате актуални предупреждения на автомобила и/или нужда от сервизни услуги и да ги управлявате (напр. да ги принтирате или архивирате). След като Вашето мобилно устройство се свърже с автомобила, то предава данни за актуалното състояние и и ги показва.

Статистика за пътуването & Дневник на пътуването (ако е налично)

Услугата "Статистика за пътуването & Дневник на пътуването" Ви позволява да проследявате всички свои пътувания, с просто превключване между бизнес и лични пътувания, включително всички налични детайли и информация за маршрута. Дневникът на пътуването може да се изтегля.

Сервизен партньор

Чрез "Сервизен партньор" можете да откриете и изберете своя предпочитан Сервизен партньор на ŠKODA по по-лесен начин.

Правна основа на обработката:

Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим с Вас договорa за предоставяне на Дигиталните услуги за свързаност на ŠKODA, или да изпълним договора, който сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен. Без обработката на Вашите лични данни, по описания по-горе начин, ние няма да можем да Ви предоставим Услуги.

Категории лични данни, които обработваме:

Идентификационни данни, данни за контакт, данни за локализация, търговска история, техническа информация за продукта

Период на обработка и архивиране:

6 месеца след отмяна на Вашия потребителски профил.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:

Компании от Volkswagen Group, Доставчици на Услуги, Дистрибуторска мрежа (например, Вносители, Дилъри, Сервизни партньори).

При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:

Директно от Вас и от автомобила, чрез който използвате Услуги и който по този начин комуникира със сървърите за данни на ŠKODA AUTO.

Прехвърляне на лични данни към трети държави или наднационални организации:

Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към трети държави.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:

По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:

Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Как можете да упражните своите права?

За всякакви въпроси относно защитата и обработката на лични данни, използвайте следните комуникационни канали:

По електронен път:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

По поща:

ŠKODA AUTO a.s.

ул. Вацлава Клемента 869,

Млада Болеслав II,

293 01 Млада Болеслав

Във връзка с упражняването на Вашите права, ŠKODA AUTO може да изисква разумна такса, вземайки предвид административните разходи за обработка, когато исканията от субект на данни са очевидно неоснователни или прекомерни.

Длъжностно лице по защита на данните

За въпроси относно защитата на личните данни, можете да се обърнете директно към Длъжностното лице по защита на данните на ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който ŠKODA AUTO обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба към Длъжностното лице по защита на данните на ŠKODA AUTO или към надзорен орган.

Служба по защита на личните данни

Пплк. Сохора 27

170 00 Прага 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/